M/U/T/TA-837lik

Līgums latviešu valodā

Līgums angļu valodā

Anotācija

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līgumu

 

1.pants. Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līgums (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Tieslietu ministrija.

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 22.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministra vietā –

aizsardzības ministrs

E.Repše

 

 

 

 

 

 

 

 


Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līgums

 

SATURS

 

Preambula

 

1. pants

Mērķis un nolūks

2. pants

Definīcijas

3. pants

Šā līguma piemērošanas joma attiecībā uz divpusējiem izdošanas līgumiem ar dalībvalstīm

4. pants

Noziedzīgie nodarījumi, par kuriem pieļaujama izdošana

5. pants

Dokumentu nosūtīšana un to autentiskuma noteikšana

6. pants

Pagaidu apcietināšanas pieprasījumu nosūtīšana

7. pants

Dokumentu nosūtīšana pēc pagaidu apcietināšanas

8. pants

Papildu informācija

9. pants

Pagaidu nodošana

10. pants

Vairāku valstu izdošanas vai nodošanas lūgumi

11. pants

Vienkāršota izdošanas kārtība

12. pants

Tranzīts

13. pants

Nāvessods

14. pants

 iekļautā sSensitīva informācija lūgumā

15. pants

Konsultācijas

16. pants

Pagaidu piemērošana

17. pants

Atkāpes neizmantošana

18. pants

Nākotnes divpusējie izdošanas līgumi ar dalībvalstīm

19. pants

Nozīmēšana un paziņošana

20. pants

Teritoriālā piemērošana

21. pants

Pārskatīšana

22. pants

Stāšanās spēkā un izbeigšanās

Paskaidrojums

 

 

EIROPAS SAVIENĪBA UN AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

 

VĒLOTIES arī turpmāk veicināt sadarbību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm,

 

VĒLOTIES efektīvāk apkarot noziedzību, aizsargājot savas demokrātiskās sabiedrības un kopējās vērtības,

 

PIENĀCĪGI ievērojot personu tiesības un tiesiskumu,

 

ŅEMOT VĒRĀ savu attiecīgo tiesību sistēmu garantijas, kas paredz izdotajai personai tiesības uz taisnīgu tiesu, kas ietver arī tiesības uz lietas izskatīšanu neatkarīgā tiesā, kas izveidota saskaņā ar likumu,

 

VĒLOTIES noslēgt līgumu, kas attiecas uz likumpārkāpēju izdošanu,

 

ir vienojušĀs par turpmāko.

 

 

1. pants

 

Mērķis un nolūks

 

Atbilstoši šā līguma noteikumiem Līgumslēdzējas puses apņemas veicināt sadarbības pastiprināšanu izdošanas attiecību jomā starp dalībvalstīm un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz likumpārkāpēju izdošanu.

 

 

2. pants

 

Definīcijas

 

1.  “Līgumslēdzējas puses” ir Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis.

 

2.  “Dalībvalsts” ir Eiropas Savienības dalībvalsts.

 

3.  “Tieslietu ministrija” Amerikas Savienotajām Valstīm nozīmē Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamentu, un dalībvalstij tās Tieslietu ministriju, izņemot to dalībvalsti, kurā 3., 5., 6., 8. un 12. pantā uzskaitītās funkcijas veic ģenerālprokurors, vai ir nozīmēta iestāde, kas saskaņā ar 19. pantu veic minētās funkcijas Tieslietu ministrijas vietā, ja vien Amerikas Savienotās Valstis un attiecīgā dalībvalsts nevienojas nozīmēt citu iestādi.

3. pants

 

Šā līguma piemērošanas joma attiecībā uz divpusējiem izdošanas līgumiem ar dalībvalstīm

 

1. Eiropas Savienība atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienību un Amerikas Savienotās Valstis nodrošina to, ka šā līguma noteikumus piemēro dalībvalstu un Amerikas Savienoto Valstu divpusējiem izdošanas līgumiem, kas ir spēkā šā līguma spēkā stāšanās dienā saskaņā ar šādiem noteikumiem:

 

a) līguma 4. pantu piemēro to divpusējo līgumu noteikumu vietā, kas pieļauj izdošanu vienīgi par sarakstā uzskaitītiem noziedzīgajiem nodarījumiem;

 

b) līguma 5. pantu piemēro divpusējo līgumu noteikumu vietā attiecībā uz lūguma iesniedzējas valsts nosūtīto izdošanas lūgumu un apliecinošu dokumentu nosūtīšanu, apstiprināšanu, autentiskuma noteikšanu vai legalizāciju;

 

c) līguma 6. pantu piemēro, ja nav divpusējo līgumu noteikumu, kas paredz pagaidu apcietināšanas lūgumu tiešu nosūtīšanu starp Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamentu un attiecīgās dalībvalsts Tieslietu ministriju;

 

d) līguma 7. pantu piemēro papildus divpusējo līgumu noteikumiem attiecībā uz izdošanas lūgumu nosūtīšanu;

 

e) līguma 8. pantu piemēro, ja divpusējo līgumu noteikumi neparedz papildu informācijas iesniegšanu; ja divpusējo līgumu noteikumi nenosaka, kāds kanāls jāizmanto, piemēro arī minētā panta 2. punktu;

 

f) līguma 9. pantu piemēro, ja divpusējo līgumu noteikumi nepieļauj tādu personu pagaidu nodošanu, pret kuru ir ierosināta krimināllieta vai kura izcieš sodu lūguma saņēmējā valstī;

 

g) ja nav noteikts citādi, 10. pantu piemēro divpusējo līgumu noteikumu vietā vai gadījumā, ja tie nenosaka lēmumu pieņemšanu par vairākiem vienas un tās pašas personas izdošanas lūgumiem;

 

h) līguma 11. pantu piemēro, ja divpusējo līgumu noteikumi neparedz izmantot vienkāršotu izdošanas kārtību vai arī atteikšanos no izdošanas;

 

i) līguma 12. pantu piemēro, ja divpusējo līgumu noteikumi neparedz personu tranzītu; ja divpusējo līgumu noteikumi neparedz kārtību attiecībā uz neparedzētu gaisa kuģa nosēšanos, piemēro arī šā panta trešo punktu;

 

j) lūguma saņēmēja valsts līguma 13. pantu attiecībā uz nāvessodu var piemērot divpusējo līgumu noteikumu vietā vai, ja to nav;

 

k) līguma 14. pantu piemēro, ja divpusējie līgumi neparedz noteikumus par rīcību ar sensitīvu informāciju, kas iekļauta lūgumā.

 

2. a) Eiropas Savienība atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienību nodrošina, ka katra dalībvalsts rakstveida instrumentā apstiprina savu spēkā esošo divpusējo izdošanas līgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm piemērošanu atbilstoši šā panta noteikumiem.

 

b) Eiropas Savienība atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienību nodrošina to, ka jaunās dalībvalstis, kas pievienojas Eiropas Savienībai pēc šā līguma stāšanās spēkā un, kas ir noslēgušas divpusējus izdošanas līgumus ar Amerikas Savienotajām Valstīm, veic “a” apakšpunktā minētos pasākumus.

 

c) Līgumslēdzējas puses cenšas pabeigt “b” apakšpunktā minēto procesu pirms paredzētās jaunās dalībvalsts pievienošanās vai iespējami īsā laikā pēc tās pievienošanās. Eiropas Savienība paziņo Amerikas Savienotajām Valstīm par jaunu dalībvalstu pievienošanās dienu.

 

3. Ja līguma otrā punkta “b” apakšpunktā minētais process nav pabeigts līdz pievienošanās dienai, šā līguma noteikumus piemēro jaunās dalībvalsts un Amerikas Savienoto Valstu attiecībās no dienas, kad tās paziņojušas Eiropas Savienībai un viena otrai par šim nolūkam nepieciešamo iekšējo procedūru pabeigšanu.

 

 

4. pants

 

Noziedzīgie nodarījumi, par kuriem pieļaujama izdošana

 

1. Noziedzīgais nodarījums, par kuru pieļaujama izdošana, ir noziedzīgs nodarījums, kurš atbilstoši lūguma iesniedzējas un saņēmējas valsts tiesību aktiem ir sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku, kas ir ilgāks par vienu gadu vai ar smagāku sodu. Noziedzīgais nodarījums, par kuru pieļaujama izdošana, ietver arī mēģinājumu vai sazvērestību izdarīt noziedzīgo nodarījumu, par kuru pieļaujama izdošana. Ja lūgumā prasīts izpildīt spriedumu personai, kas ir notiesāta par noziedzīgo nodarījumu, par kuru pieļaujama izdošana, atlikušajam soda izciešanas laikam jābūt vismaz četriem mēnešiem.

 

2. Ja izdošanu pieļauj par noziedzīgu nodarījumu, par kuru pieļaujama izdošana, personu izdod arī par jebkādu citu lūgumā norādītu noziedzīgu nodarījumu, ja tāds noziedzīgais nodarījums sodāms ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu vai vieglāku sodu, ar noteikumu, ka visi pārējie izdošanas priekšnoteikumi ir izpildīti.

 

3. Šajā pantā nodarījumu uzskata par noziedzīgu nodarījumu, par kuru var pieļaut izdošanu:

 

a) neatkarīgi no tā vai lūguma iesniedzējas vai saņēmējas valsts tiesību akti nosaka noziedzīgajam nodarījumam tādu pašu kategoriju vai lieto attiecībā uz noziedzīgo nodarījumu to pašu terminoloģiju;

 

b) neatkarīgi no tā, vai noziedzīgais nodarījums ir tāds, kura pierādīšanai pēc Amerikas Savienoto Valstu federālā likuma nepieciešams uzrādīt tādus pierādījumus kā starpvalstu transports vai starpvalstu pasta izmantošana, vai citu tādu iespēju izmantošanu, kas saistītas ar ārvalstu tirdzniecību, jo šie pierādījumi ir tikai iemesls, lai konstatētu Amerikas Savienoto Valstu federālās tiesas jurisdikciju; un

 

c) ja tās ir krimināllietas, kas attiecas uz nodokļiem, muitas nodokļiem, valūtas kontroli, kā arī uz preču ievešanu un izvešanu, neatkarīgi no tā, vai lūguma iesniedzējas vai saņēmējas valsts tiesību akti paredz tādus pašus nodokļus, muitas nodokļus vai tādu pašu valūtas un preču ievešanas un izvešanas kontroli.

 

4. Ja noziedzīgais nodarījums izdarīts ārpus lūguma iesniedzējas valsts teritorijas, izdošanu pieļauj saskaņā ar pārējām piemērojamām izdošanas prasībām, ja lūguma saņēmējas valsts tiesību akti paredz sodu par noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts ārpus tās teritorijas līdzīgos apstākļos. Ja lūguma saņēmējas valsts tiesību akti neparedz sodu par noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts ārpus tās teritorijas līdzīgos apstākļos, lūguma saņēmējas valsts izpildiestādes pēc saviem ieskatiem var pieļaut izdošanu ar noteikumu, ka visi pārējie izdošanas priekšnoteikumi ir izpildīti.

 

 

5. pants

 

Dokumentu nosūtīšana un to autentiskuma noteikšana

 

1. Izdošanas lūgumus un pievienotos dokumentus nosūta, izmantojot diplomātiskos kanālus 7. pantā paredzētā nosūtīšanas kārtībā.

 

2. Dokumenti, kas apstiprināti ar lūguma iesniedzējas valsts Tieslietu ministrijas vai par ārlietām atbildīgās ministrijas vai departamenta sertifikātu vai zīmogu, ir pieļaujami izdošanas procesā lūguma saņēmējā valstī bez turpmākās apstiprināšanas, autentiskuma noteikšanas vai cita veida legalizācijas.

 

 

6. pants

 

Pagaidu apcietināšanas lūgumu nosūtīšana

 

Pagaidu apcietināšanas lūgumu iesniegšana var notikt tieši starp lūguma iesniedzējas vai saņēmējas valsts Tieslietu ministrijām alternatīvi diplomātisko kanālu izmantošanai. Šādu lūgumu var arī nosūtīt ar Starptautiskās kriminālpolicijas organizācijas (Interpols) starpniecību.

 

 

7. pants

 

Dokumentu nosūtīšana pēc pagaidu apcietināšanas

 

1. Ja persona, kuras izdošana ir lūgta, atrodas pagaidu apcietinājumā lūguma saņēmējā valstī, lūguma iesniedzēja valsts, ievērojot 5.panta 1.punktu, var nosūtīt izdošanas lūgumu un pievienotos dokumentus, izmantojot diplomātiskos kanālus, iesniedzot lūgumu un dokumentus lūguma saņēmējas valsts vēstniecībā, kas atrodas lūguma iesniedzējā valstī. Šajā gadījumā dienu, kad vēstniecība saņem šādu lūgumu, uzskata par dienu, kad to saņem lūguma saņēmēja valsts, lai piemērotu termiņu, kas jāievēro saskaņā ar attiecīgo izdošanas līgumu, lai noteiktu personas turpmākā apcietinājuma ilgumu.

 

2. Ja dalībvalsts šā līguma parakstīšanas dienā, pamatojoties uz savu iekšējo tiesību sistēmās pieņemto praksi, kas tiek piemērota parakstīšanas dienā, nevar piemērot 1.punktā minētos pasākumus, tad šis pants uz to neattiecas līdz laikam, kad šī dalībvalsts un Amerikas Savienotās Valstis diplomātisko notu apmaiņas ceļā vienojas citādāk.

 

 

8. pants

 

Papildu informācija

 

1. Lūguma saņēmēja valsts var lūgt lūguma iesniedzēju valsti sniegt papildu informāciju norādītā t ādā saprātīgā laika posmā, ja tā uzskata, ka sniegtā informācija par izdošanas lūgumu nav pietiekama, lai tiktu ievērotas piemērojamā izdošanas līguma prasības.

 

2. Šādu papildu informāciju var lūgt un sniegt tieši starp attiecīgo valstu Tieslietu ministrijām.

 

 

9. pants

 

Pagaidu nodošana

 

1. Ja izdošana tiek pieļauta par personu, pret kuru ir ierosināta krimināllieta vai kas izcieš sodu lūguma saņēmējā valstī, šī valsts var veikt attiecīgās personas pagaidu nodošanu lūguma iesniedzējai valstij kriminālvajāšanas nolūkā.

 

2. Šādā veidā nodotajai personai ir piemērojams apcietinājums lūguma iesniedzējā valstī, un to nogādā atpakaļ lūguma saņēmējā valstī, kad tiek izbeigta tiesvedība pret šo personu saskaņā ar nosacījumiem, kas jānosaka lūguma iesniedzējai un saņēmējai valstīm savstarpēji vienojoties. Lūguma iesniedzējas valsts teritorijā apcietinājumā pavadīto laiku līdz kriminālvajāšanas uzsākšanai šajā valstī var atskaitīt no palikušā apcietinājuma laika lūguma saņēmējā valstī.

 

 

10. pants

 

Vairāku valstu izdošanas vai nodošanas lūgumi

 

1. Ja lūguma saņēmēja valsts saņem lūgumu no lūguma iesniedzējas valsts un no jebkuras citas valsts vai valstīm vienas un tās pašas personas izdošanai par vienu un to pašu vai dažādiem noziedzīgiem nodarījumiem, lūguma saņēmējas valsts izpildiestāde nosaka, kurai valstij, ja vispār kādai, tā nodos personu.

 

2. Ja lūguma saņēmēja valsts saņem izdošanas lūgumu no Amerikas Savienotajām Valstīm un nodošanas lūgumu atbilstoši Eiropas apcietināšanas lēmumam par vienu un to pašu personu un par vienu un to pašu vai dažādiem noziedzīgajiem nodarījumiem, lūguma saņēmējas dalībvalsts atbildīgā iestāde nosaka, kurai valstij, ja vispār kādai, tā nodos personu. Šajā gadījumā atbildīgā iestāde ir lūguma saņēmējas dalībvalsts izpildiestāde, ja šī iestāde pieņem lēmumus par konkurējošiem lūgumiem saskaņā ar spēkā esošo divpusējo izdošanas līgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un dalībvalsti; ja tas nav paredzēts divpusējā izdošanas līgumā, kompetento iestādi nozīmē attiecīgā dalībvalsts, ievērojot 19. pantu.

 

3. Lūguma saņēmēja valsts, pieņemot lēmumu saskaņā ar 1. un 2. punktu, ņem vērā visus būtiskos faktorus tai skaitā un ne tikai faktorus, kas noteikti piemērojamā izdošanas līgumā, un, ja vēl nav noteikti, šādus faktorus:

 

a) vai lūgumi tika iesniegti atbilstoši līgumam;

 

b) vietu, kur izdarīts katrs noziedzīgais nodarījums;

 

c) lūguma iesniedzējas valsts attiecīgās intereses;

 

d) noziedzīgo nodarījumu smagumu;

 

e) cietušās personas pilsonību;

 

f) turpmākas izdošanas iespējamību lūguma iesniedzēju valstu starpā; un

 

g) lūgumu saņemšanas hronoloģisko secību no iesniedzējām valstīm.

 

 

11. pants

 

Vienkāršota izdošanas kārtība

 

Ja meklētā persona piekrīt savai nodošanai lūguma iesniedzējai valstij, lūguma saņēmēja valsts saskaņā ar tās tiesību sistēmā paredzētiem principiem un kārtību cik ātri vien iespējams nodod personu bez turpmākām procesuālajām darbībām. Meklētās personas piekrišana var iekļaut vienošanos par atteikšanos no tiesībām uz īpašiem noteikumiem.

 

 

12. pants

 

Tranzīts

 

1. Dalībvalsts var atļaut tādas personas tranzītu caur savu teritoriju, kuru Amerikas Savienotajām Valstīm ir nodevusi trešā valsts vai kuru trešajai valstij ir nodevušas Amerikas Savienotās Valstis. Amerikas Savienotās Valstis var atļaut tādas personas tranzītu caur savu teritoriju, kuru dalībvalstij ir nodevusi trešā valsts vai kuru trešajai valstij ir nodevusi dalībvalsts.

 

2. Tranzīta lūgumu iesniedz, izmantojot diplomātiskos kanālus, vai tieši Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamentam un attiecīgās dalībvalsts Tieslietu ministrijai. Šāda lūguma nosūtīšanai var izmanot arī Interpola starpniecību. Lūgums ietver pārvedamās personas aprakstu un īsu lietas apstākļu pārskatu. Pārvedamo personu patur apcietinājumā tranzīta laikā.

 

3. Atļauja nav nepieciešama, ja tiek izmantota gaisa satiksme un nav paredzēta nosēšanās tranzīta valsts teritorijā. Ja notiek neparedzēta nosēšanās, valsts, kurā ir notikusi neparedzētā nosēšanās, var pieprasīt tranzīta lūgumu atbilstoši 2. punktam. Visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu personas aizbēgšanu, veic tranzīta laikā, ja tranzīta lūgums ir saņemts 96 stundu laikā kopš neparedzētās nosēšanās.

 

 

13. pants

 

Nāvessods

 

Ja par noziedzīgo nodarījumu, par kuru ir paredzēta izdošana, var piemērot nāvessodu saskaņā ar lūguma iesniedzējas valsts tiesību aktiem, un nevar piemērot nāvessodu saskaņā ar lūguma saņēmējas valsts tiesību aktiem, lūguma saņēmēja valsts personu var izdot ar nosacījumu, ka meklētai personai netiks piespriests nāvessods, vai, ja, ievērojot procesuālo kārtību, lūguma iesniedzēja valsts šādu nosacījumu nevar izpildīt, ar nosacījumu, ka, ja tiks piespriests nāvessods, tad tas netiks izpildīts. Ja lūguma iesniedzēja valsts piekrīt izdošanai saskaņā ar šā panta nosacījumiem, tā šos nosacījumus ievēro. Ja lūguma iesniedzēja valsts nepiekrīt nosacījumiem, izdošanas lūgumu var noraidīt.

 

14. pants

 

Sensitīva informācija lūgumā

 

Ja lūguma iesniedzēja valsts sniedz īpaši sensitīvu informāciju, kas pamato tās izdošanas lūgumu, tā var apspriesties ar lūguma saņēmēju valsti, lai noteiktu, kādā mērā lūguma saņēmēja valsts spēj aizsargāt informāciju. Ja lūguma saņēmēja valsts nevar aizsargāt informāciju tādā veidā, kā to paredz lūguma iesniedzēja valsts, lūguma iesniedzēja valsts nosaka, vai tā tomēr iesniegs informāciju.

15. pants

 

Konsultācijas

 

Attiecīgos gadījumos Līgumslēdzējas puses konsultējas, lai varētu pēc iespējas efektīvāk izmantot šo līgumu, kā arī veicināt jebkāda strīda atrisināšanu par šā līguma interpretāciju vai piemērošanu.

 

 

16. pants

 

Pagaidu piemērošana

 

1. Šo līgumu piemēro noziedzīgajiem nodarījumiem, kas izdarīti pirms un arī pēc tā stāšanās spēkā.

 

2. Šo līgumu piemēro izdošanas lūgumiem, kas iesniegti pēc tā stāšanās spēkā. Tomēr 4. un 9. pantu piemēro lūgumiem, kas iesniegti lūguma saņēmējai valstij pirms šā līguma stāšanās spēkā.

 

 

17. pants

 

Atkāpes neizmantošana

 

1. Šis līgums neietekmē lūguma saņēmējas valsts tiesības atsaukties uz atteikuma pamatiem jautājumos, kas netiek regulēti šajā līgumā, bet kas ir atrunāti spēkā esošā divpusējā izdošanas līgumā starp dalībvalsti un Amerikas Savienotajām Valstīm.

 

2. Ja lūguma saņēmējas valsts konstitucionālie principi vai saistošie galīgie tiesu nolēmumi var radīt šķērsli tās izdošanas saistību pildīšanai un šajā līgumā vai attiecīgā divpusējā līgumā nav paredzēta jautājumu atrisināšana, starp lūguma saņēmēju un iesniedzēju valsti notiek konsultācijas.

 

 

18. pants

 

Nākotnes divpusējie izdošanas līgumi ar dalībvalstīm

 

Šis līgums pēc tā stāšanās spēkā neliedz slēgt divpusējos līgumus atbilstoši šim līgumam starp dalībvalsti un Amerikas Savienotajām Valstīm.

 

19. pants

 

Nozīmēšana un paziņošana

 

Eiropas Savienība paziņo Amerikas Savienotajām Valstīm par katru nozīmēšanu, ievērojot 2. panta 3. punktu un 10. panta 2. punktu, pirms 3. panta 2. punktā minētās rakstveida instrumentu apmaiņas starp dalībvalstīm un Amerikas Savienotajām Valstīm.

 

 

20. pants

 

Teritoriālā piemērošana

 

1. Šo līgumu piemēro:

 

a) Amerikas Savienotajām Valstīm;

 

b) attiecībā uz Eiropas Savienību:

 

– dalībvalstīm,

 

– teritorijām, par kuru ārējām attiecībām ir atbildīga kāda dalībvalsts, vai valstīm, kas nav dalībvalstis, bet pret kurām dalībvalstij ir citi pienākumi attiecībā uz ārējām attiecībām, ja Līgumslēdzējas puses par to vienojas, apmainoties ar diplomātisko notu, un, ja to apstiprina attiecīgā dalībvalsts.

 

2. Šā līguma piemērošanu teritorijā vai valstī paplašinātā apmērā saskaņā ar 1. punkta “b” apakšpunktu var pārtraukt katra no Līgumslēdzējas pusēm, sešus mēnešus iepriekš paziņojot par to rakstiski otrai Līgumslēdzējas pusei, izmantojot diplomātiskos kanālus, ja par šādu kārtību ir vienojusies attiecīgā dalībvalsts un Amerikas Savienotās Valstis.

 

 

21. pants

 

Pārskatīšana

 

Līgumslēdzējas puses vienojas kopīgi pārskatīt šo līgumu pēc nepieciešamības, bet ne vēlāk kā piecus gadus pēc tā stāšanās spēkā. Pārskatot šo līgumu, īpaša uzmanība tiek pievērsta tā praktiskai īstenošanai un var tikt izskatīti arī tādi jautājumi kā Eiropas Savienības turpmākā attīstība attiecībā uz šā līguma priekšmetu un 10. pantu.

 

 

22. pants

 

Stāšanās spēkā un izbeigšanās

 

1. Šis līgums stājas spēkā trešā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Līgumslēdzējas puses apmainās ar dokumentiem, kuros ir norādīts, ka tās ir pabeigušas šim nolūkam nepieciešamās iekšējās procedūras. Šajos dokumentos norāda par 3.panta 2.punktā minēto pasākumu izpildi.

 

2. Katra no Līgumslēdzējas pusēm var izbeigt šo līgumu jebkurā laikā, par to rakstiski informējot otru Līgumslēdzēju pusi. Izbeigšana stājas spēkā sešus mēnešus pēc paziņojuma iesniegšanas.

 

Iepriekš minēto apliecinot, šo līgumu ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas.

 

Sastādīts Vašingtonā, divi tūkstoši trešā gada divdesmit piektajā jūnijā divos eksemplāros angļu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, itāļu, somu, spāņu, portugāļu, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

 

 

 

Por la Unión Europea

 

For Den Europæiske Union

 

Für die Europäische Union

 

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

 For the European Union

 

Pour l'Union européenne

 

Per l'Unione europea

 

Voor de Europese Unie

 

Pela União Europeia

 

Euroopan unionin puolesta

 

På Europeiska unionens vägnar

 

[Eiropas Savienības vārdā]

 

 

Por los Estados Unidos de América

 

For Amerikas Forenede Stater

 

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

 

Για πς Ηνωένες Πολιτείες της Αερικής

 

 For the United States of America

 

Pour les États-Unis d'Amérique

 

Per gli Stati Uniti d'America

 

Voor de Verenigde Staten van Amerika

 

Pelos Estados Unidos da América

 

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

 

På Amerikas förenta staters vägnar

 

[Amerikas Savienoto Valstu vārdā]

 

 

 

 

Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līguma paskaidrojums

 

Šis paskaidrojums atspoguļo vienošanos par dažu Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līguma noteikumu piemērošanu, par kuriem vienojušās Līgumslēdzējas puses.

 

Par 10. pantu

 

Līguma 10. pants nav paredzēts, lai ietekmētu valstu, kas ir Starptautiskās krimināltiesas Romas statūtu dalībvalstis, pienākumus vai, lai ietekmētu Amerikas Savienoto Valstu, kas nav šo statūtu dalībvalsts, tiesības.

 

Par 18. pantu

 

Līguma 18. pants paredz, ka šis līgums neliedz pēc tā stāšanās spēkā noslēgt divpusējus izdošanas līgumus atbilstoši šim līgumam starp dalībvalsti un Amerikas Savienotajām Valstīm.

 

Ja līgumā noteiktie pasākumi rada darbības grūtības vienai vai vairākām dalībvalstīm vai Amerikas Savienotajām Valstīm, šādas grūtības vispirms ir jāatrisina, ja iespējams, attiecīgai dalībvalstij vai dalībvalstīm un Amerikas Savienotajām Valstīm savstarpēji apspriežoties, vai, ja tas nepieciešams, izmantojot līgumā paredzētās apspriešanās procedūras. Ja nav iespējams atrisināt šādas darbības grūtības tikai apspriežoties, tad tiek uzskatīts par atbilstošu līgumam tas, ka turpmāko divpusējo līgumu starp dalībvalsti vai dalībvalstīm un Amerikas Savienotajām Valstīm darbībai būtu jānodrošina realizējams alternatīvs mehānisms, kas atbilstu konkrētu noteikumu mērķiem, kuru dēļ rodas grūtības.

 

 

Tieslietu ministre

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

S.Āboltiņa

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

I.Brazauska

I.Melnace

 

01.04.2005; 11:30

2842

I.Melnace

7505793, inga.melnace@tm.gov.lv                                              

 

 

 

 

 

 

 


Agreement on extradition between the European Union and the United States of America


CONTENTS

 

Preamble

 

Article 1

Object and purpose

Article 2

Definitions

Article 3

Scope of application of this Agreement in relation to bilateral extradition treaties with Member States

Article 4

Extraditable offences

Article 5

Transmission and authentication of documents

Article 6

Transmission of requests for provisional arrest

Article 7

Transmission of documents following provisional arrest

Article 8

Supplemental information

Article 9

Temporary surrender

Article 10

Requests for extradition or surrender made by several States

Article 11

Simplified extradition procedures

Article 12

Transit

Article 13

Capital punishment

Article 14

Sensitive information in a request iekļautā sFuture

Article 15

Consultations

Article 16

Temporal application

Article 17

Non-derogation

Article 18

Future bilateral extradition treaties with Member States

Article 19

Designation and notification

Article 20

Territorial application

Article 21

Review

Article 22

Entry into force and termination

Explanatory Note

 

 

CONTENTS

THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED STATES OF AMERICA,

DESIRING further to facilitate cooperation between the European Union Member States and the United States of America,

DESIRING to combat crime in a more effective way as a means of protecting their respective democratic societies and common values,

HAVING DUE REGARD for rights of individuals and the rule of law,

MINDFUL of the guarantees under their respective legal systems which provide for the right to a fair trial to an extradited person, including the right to adjudication by an impartial tribunal established pursuant to law,

DESIRING to conclude an Agreement relating to the extradition of offenders,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1
Object and Purpose
The Contracting Parties undertake, in accordance with the provisions of this Agreement, to provide for enhancements to cooperation in the context of applicable extradition relations between the Member States and the United States of America governing extradition of offenders.

Article 2
Definitions
1. "Contracting Parties" shall mean the European Union and the United States of America.
2. "Member State" shall mean a Member State of the European Union.
3. "Ministry of Justice" shall, for the United States of America, mean the United States Department of Justice; and for a Member State, its Ministry of Justice, except that with respect to a Member State in which functions described in Articles 3, 5, 6, 8 or 12 are carried out by its Prosecutor General, that body may be designated to carry out such function in lieu of the Ministry of Justice in accordance with Article 19, unless the United States and the Member State concerned agree to designate another body.

Article 3
Scope of application of this Agreement in relation to bilateral extradition treaties with Member States
1. The European Union, pursuant to the Treaty on European Union, and the United States of America shall ensure that the provisions of this Agreement are applied in relation to bilateral extradition treaties between the Member States and the United States of America, in force at the time of the entry into force of this Agreement, under the following terms:
(a) Article 4 shall be applied in place of bilateral treaty provisions that authorise extradition exclusively with respect to a list of specified criminal offences;
(b) Article 5 shall be applied in place of bilateral treaty provisions governing transmission, certification, authentication or legalisation of an extradition request and supporting documents transmitted by the requesting State;
(c) Article 6 shall be applied in the absence of bilateral treaty provisions authorising direct transmission of provisional arrest requests between the United States Department of Justice and the Ministry of Justice of the Member State concerned;
(d) Article 7 shall be applied in addition to bilateral treaty provisions governing transmission of extradition requests;
(e) Article 8 shall be applied in the absence of bilateral treaty provisions governing the submission of supplementary information; where bilateral treaty provisions do not specify the channel to be used, paragraph 2 of that Article shall also be applied;
(f) Article 9 shall be applied in the absence of bilateral treaty provisions authorising temporary surrender of persons being proceeded against or serving a sentence in the requested State;
(g) Article 10 shall be applied, except as otherwise specified therein, in place of, or in the absence of, bilateral treaty provisions pertaining to decision on several requests for extradition of the same person;
(h) Article 11 shall be applied in the absence of bilateral treaty provisions authorising waiver of extradition or simplified extradition procedures;
(i) Article 12 shall be applied in the absence of bilateral treaty provisions governing transit; where bilateral treaty provisions do not specify the procedure governing unscheduled landing of aircraft, paragraph 3 of that Article shall also be applied;
(j) Article 13 may be applied by the requested State in place of, or in the absence of, bilateral treaty provisions governing capital punishment;
(k) Article 14 shall be applied in the absence of bilateral treaty provisions governing treatment of sensitive information in a request.
2. (a) The European Union, pursuant to the Treaty on European Union, shall ensure that each Member State acknowledges, in a written instrument between such Member State and the United States of America, the application, in the manner set forth in this Article, of its bilateral extradition treaty in force with the United States of America.
(b) The European Union, pursuant to the Treaty on European Union, shall ensure that new Member States acceding to the European Union after the entry into force of this Agreement and having bilateral extradition treaties with the United States of America, take the measures referred to in subparagraph (a).
(c) The Contracting Parties shall endeavour to complete the process described in subparagraph (b) prior to the scheduled accession of a new Member State, or as soon as possible thereafter. The European Union shall notify the United States of America of the date of accession of new Member States.
3. If the process described in paragraph 2(b) is not completed by the date of accession, the provisions of this Agreement shall apply in the relations between that new Member State and the United States of America as from the date on which they have notified each other and the European Union of the completion of their internal procedures for that purpose.

Article 4
Extraditable offences
1.
An offence shall be an extraditable offence if it is punishable under the laws of the requesting and requested States by deprivation of liberty for a maximum period of more than one year or by a more severe penalty. An offence shall also be an extraditable offence if it consists of an attempt or conspiracy to commit, or participation in the commission of, an extraditable offence. Where the request is for enforcement of the sentence of a person convicted of an extraditable offence, the deprivation of liberty remaining to be served must be at least four months.
2. If extradition is granted for an extraditable offence, it shall also be granted for any other offence specified in the request if the latter offence is punishable by one year's deprivation of liberty or less, provided that all other requirements for extradition are met.
3. For the purposes of this Article, an offence shall be considered an extraditable offence:
(a) regardless of whether the laws in the requesting and requested States place the offence within the same category of offences or describe the offence by the same terminology;
(b) regardless of whether the offence is one for which United States federal law requires the showing of such matters as interstate transportation, or use of the mails or of other facilities affecting interstate or foreign commerce, such matters being merely for the purpose of establishing jurisdiction in a United States federal court; and
(c) in criminal cases relating to taxes, customs duties, currency control and the import or export of commodities, regardless of whether the laws of the requesting and requested States provide for the same kinds of taxes, customs duties, or controls on currency or on the import or export of the same kinds of commodities.
4. If the offence has been committed outside the territory of the requesting State, extradition shall be granted, subject to the other applicable requirements for extradition, if the laws of the requested State provide for the punishment of an offence committed outside its territory in similar circumstances. If the laws of the requested State do not provide for the punishment of an offence committed outside its territory in similar circumstances, the executive authority of the requested State, at its discretion, may grant extradition provided that all other applicable requirements for extradition are met.

Article 5
Transmission and authentication of documents
1. Requests for extradition and supporting documents shall be transmitted through the diplomatic channel, which shall include transmission as provided for in Article 7.
2. Documents that bear the certificate or seal of the Ministry of Justice, or Ministry or Department responsible for foreign affairs, of the requesting State shall be admissible in extradition proceedings in the requested State without further certification, authentication, or other legalisation.

Article 6
Transmission of requests for provisional arrest
Requests for provisional arrest may be made directly between the Ministries of Justice of the requesting and requested States, as an alternative to the diplomatic channel. The facilities of the International Criminal Police Organisation (Interpol) may also be used to transmit such a request.

Article 7
Transmission of documents following provisional arrest
1. If the person whose extradition is sought is held under provisional arrest by the requested State, the requesting State may satisfy its obligation to transmit its request for extradition and supporting documents through the diplomatic channel pursuant to Article 5(1), by submitting the request and documents to the Embassy of the requested State located in the requesting State. In that case, the date of receipt of such request by the Embassy shall be considered to be the date of receipt by the requested State for purposes of applying the time limit that must be met under the applicable extradition treaty to enable the person's continued detention.
2. Where a Member State on the date of signature of this Agreement, due to the established jurisprudence of its domestic legal system applicable at such date, cannot apply the measures referred to in paragraph 1, this Article shall not apply to it, until such time as that Member State and the United States of America, by exchange of diplomatic note, agree otherwise.

Article 8
Supplemental information
1.
The requested State may require the requesting State to furnish additional information within such reasonable length of time as it specifies, if it considers that the information furnished in support of the request for extradition is not sufficient to fulfill the re quirements of the applicable extradition treaty.
2. Such supplementary information may be requested and furnished directly between the Ministries of Justice of the States concerned.

Article 9
Temporary surrender
1. If a request for extradition is granted in the case of a person who is being proceeded against or is serving a sentence in the requested State, the requested State may temporarily surrender the person sought to the requesting State for the purpose of prosecution.
2. The person so surrendered shall be kept in custody in the requesting State and shall be returned to the requested State at the conclusion of the proceedings against that person, in accordance with the conditions to be determined by mutual agreement of the requesting and requested States. The time spent in custody in the territory of the requesting State pending prosecution in that State may be deducted from the time remaining to be served in the requested State.

Article 10
Requests for extradition or surrender made by several States
1. If the requested State receives requests from the requesting State and from any other State or States for the extradition of the same person, either for the same offence or for different offences, the executive authority of the requested State shall determine to which State, if any, it will surrender the person.
2. If a requested Member State receives an extradition request from the United States of America and a request for surrender pursuant to the European arrest warrant for the same person, either for the same offence or for different offences, the competent authority of the requested Member State shall determine to which State, if any, it will surrender the person. For this purpose, the competent authority shall be the requested Member State's executive authority if, under the bilateral extradition treaty in force between the United States and the Member State, decisions on competing requests are made by that authority; if not so provided in the bilateral extradition treaty, the competent authority shall be designated by the Member State concerned pursuant to Article 19.
3. In making its decision under paragraphs 1 and 2, the requested State shall consider all of the relevant factors, including, but not limited to, factors already set forth in the applicable extradition treaty, and, where not already so set forth, the following:
(a) whether the requests were made pursuant to a treaty;
(b) the places where each of the offences was committed;
(c) the respective interests of the requesting States;
(d) the seriousness of the offences;
(e) the nationality of the victim;
(f) the possibility of any subsequent extradition between the requesting States; and
(g) the chronological order in which the requests were received from the requesting States.

Article 11
Simplified extradition procedures
If the person sought consents to be surrendered to the requesting State, the requested State may, in accordance with the principles and procedures provided for under its legal system, surrender the person as expeditiously as possible without further proceedings. The consent of the person sought may include agreement to waiver of protection of the rule of specialty.

Article 12
Transit
1. A Member State may authorise transportation through its territory of a person surrendered to the United States of America by a third State, or by the United States of America to a third State. The United States of America may authorise transportation through its territory of a person surrendered to a Member State by a third State, or by a Member State to a third State.
2. A request for transit shall be made through the diplomatic channel or directly between the United States Department of Justice and the Ministry of Justice of the Member State concerned. The facilities of Interpol may also be used to transmit such a request. The request shall contain a description of the person being transported and a brief statement of the facts of the case. A person in transit shall be detained in custody during the period of transit.
3. Authorisation is not required when air transportation is used and no landing is scheduled on the territory of the transit State. If an unscheduled landing does occur, the State in which the unscheduled landing occurs may require a request for transit pursuant to paragraph 2. All measures necessary to prevent the person from absconding shall be taken until transit is effected, as long as the request for transit is received within 96 hours of the unscheduled landing.

Article 13
Capital punishment
Where the offence for which extradition is sought is punishable by death under the laws in the requesting State and not punishable by death under the laws in the requested State, the requested State may grant extradition on the condition that the death penalty shall not be imposed on the person sought, or if for procedural reasons such condition cannot be complied with by the requesting State, on condition that the death penalty if imposed shall not be carried out. If the requesting State accepts extradition subject to conditions pursuant to this Article, it shall comply with the conditions. If the requesting State does not accept the conditions, the request for extradition may be denied.

Article 14
Sensitive information in a request
Where the requesting State contemplates the submission of particularly sensitive information in support of its request for extradition, it may consult the requested State to determine the extent to which the information can be protected by the requested State. If the requested State cannot protect the information in the manner sought by the requesting State, the requesting State shall determine whether the information shall nonetheless be submitted.

Article 15
Consultations
The Contracting Parties shall, as appropriate, consult to enable the most effective use to be made of this Agreement, including to facilitate the resolution of any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement.

Article 16
Temporal application
1.
This Agreement shall apply to offences committed before as well as after it enters into force.
2. This Agreement shall apply to requests for extradition made after its entry into force. Nevertheless, Articles 4 and 9 shall apply to requests pending in a requested State at the time this Agreement enters into force.

Article 17
Non-derogation
1.
This Agreement is without prejudice to the invocation by the requested State of grounds for refusal relating to a matter not governed by this Agreement that is available pursuant to a bilateral extradition treaty in force between a Member State and the United States of America.
2. Where the constitutional principles of, or final judicial decisions binding upon, the requested State may pose an impediment to fulfilment of its obligation to extradite, and resolution of the matter is not provided for in this Agreement or the applicable bilateral treaty, consultations shall take place between the requested and requesting States.

Article 18
Future bilateral extradition treaties with Member States
This Agreement shall not preclude the conclusion, after its entry into force, of bilateral Agreements between a Member State and the United States of America consistent with this Agreement.

Article 19
Designation and notification
The European Union shall notify the United States of America of any designation pursuant to Article 2(3) and Article 10(2), prior to the exchange of written instruments described in Article 3(2) between the Member States and the United States of America.

Article 20
Territorial application
1.
This Agreement shall apply:
(a) to the United States of America;
(b) in relation to the European Union to:
- Member States,
- territories for whose external relations a Member State has responsibility, or countries that are not Member States for whom a Member State has other duties with respect to external relations, where agreed upon by exchange of diplomatic note between the Contracting Parties, duly confirmed by the relevant Member State.
2. The application of this Agreement to any territory or country in respect of which extension has been made in accordance with subparagraph (b) of paragraph 1 may be terminated by either Contracting Party giving six months' written notice to the other Contracting Party through the diplomatic channel, where duly confirmed between the relevant Member State and the United States of America.

Article 21
Review
The Contracting Parties agree to carry out a common review of this Agreement as necessary, and in any event no later than five years after its entry into force. The review shall address in particular the practical implementation of the Agreement and may also include issues such as the consequences of further development of the European Union relating to the subject matter of this Agreement, including Article 10.

Article 22
Entry into force and termination
1. This Agreement shall enter into force on the first day following the third month after the date on which the Contracting Parties have exchanged instruments indicating that they have completed their internal procedures for this purpose. These instruments shall also indicate that the steps specified in Article 3(2) have been completed.
2. Either Contracting Party may terminate this Agreement at any time by giving written notice to the other Party, and such termination shall be effective six months after the date of such notice.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement
Done at Washington DC on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and three in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.

 

Por la Unión Europea

 

For Den Europæiske Union

 

Für die Europäische Union

 

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

 For the European Union

 

Pour l'Union européenne

 

Per l'Unione europea

 

Voor de Europese Unie

 

Pela União Europeia

 

Euroopan unionin puolesta

 

På Europeiska unionens vägnar

 

 

Por los Estados Unidos de América

 

For Amerikas Forenede Stater

 

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

 

Για πς Ηνωένες Πολιτείες της Αερικής

 

 For the United States of America

 

Pour les États-Unis d'Amérique

 

Per gli Stati Uniti d'America

 

Voor de Verenigde Staten van Amerika

 

Pelos Estados Unidos da América

 

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

 

På Amerikas förenta staters vägnar

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explanatory Note on the Agreement on Extradition between the European Union and the United States of America

 

This Explanatory Note reflects understandings regarding the application of certain provisions of the Agreement on Extradition between the European Union and the United States of America (hereinafter "the Agreement") agreed between the Contracting Parties.

On Article 10
Article 10 is not intended to affect the obligations of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, nor to affect the rights of the United States of America as a non-Party with regard to the International Criminal Court.

On Article 18
Article 18 provides that the Agreement shall not preclude the conclusion, after its entry into force, of bilateral agreements on extradition between a Member State and the United States of America consistent with the Agreement.
Should any measures set forth in the Agreement create an operational difficulty for either one or more Member States or the United States of America, such difficulty should in the first place be resolved, if possible, through consultations between the Member State or Member States concerned and the United States of America, or, if appropriate, through the consultation procedures set out in this Agreement. Where it is not possible to address such operational difficulty through consultations alone, it would be consistent with the Agreement for future bilateral agreements between the Member State or Member States and the United States of America to provide an operationally feasible alternative mechanism that would satisfy the objectives of the specific provision with respect to which the difficulty has arisen.

 

 

 

Tieslietu ministre

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

S.Āboltiņa

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

I.Brazauska

I.Melnace

 

01.04.2005; 11:30

3713

I.Melnace

7505793, inga.melnace@tm.gov.lv

 

 

 

 

 

Likumprojekta „Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līgumu”

anotācija

 

I Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

2003.gada 6.jūnijā Padome pieņēma lēmumu par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanu un savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietas Līguma parakstīšanu.

 

Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas juridiskais pamatojums ir Līguma par Eiropas Savienību 24. un 38.pants. 

 

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 24.panta piekto daļu līgums, kas noslēgts Eiropas Savienības vārdā, nekļūst saistošs dalībvalstij, kuras pārstāvis Padomei ir paziņojis par nepieciešamību izpildīt iekšējās konstitucionālās prasības.

 

2004.gada 8.jūnija Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sēdē Latvija vienlaicīgi ar citām jaunuzņemtajām dalībvalstīm izteica minēto paziņojumu.

 

Eiropas Savienības ietvaros noslēgtais līgums ar Amerikas Savienotajām Valstīm par izdošanu ietekmēs Latvijā šobrīd spēkā esošo divpusējo līgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm piemērošanu, proti, 1923.gada 16.oktobra Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu līgumu par noziedznieku izdošanu, 1934.gada 10.oktobra Papildu līgumu par noziedznieku izdošanu starp Latviju un Amerikas Savienotajām Valstīm. Minētie līgumi joprojām ir abpusēji saistoši abām valstīm.

 

Atbilstoši Eiropas Savienības - Amerikas Savienoto Valstu līgumam Latvijai un Amerikas Savienotajām Valstīm ir jāizstrādā divpusējs rakstveida instruments, kas noteiks Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu šobrīd spēkā esošo izdošanas līgumu un Eiropas Savienības – Amerikas Savienoto Valstu līguma piemērošanas mijiedarbību. Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu divpusējās sarunas minētā rakstveida instrumenta izstrādāšanas nolūkos tika uzsāktas 2004.gada jūnijā.

2. Tiesību akta projekta būtība

Latvijas Republikas Satversmes 68.pants nosaka, ka starptautiskie līgumi, kas paredz likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus, ir apstiprināmi Saeimā. Līgums nacionāli būtu apstiprināms Saeimā, ņemot vērā, ka šī Līguma noteikumi paredz likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus.

 

Starptautiskās tiesiskās sadarbības jautājumus krimināllietās, to skaitā arī izdošanas jautājumus, nosaka Kriminālprocesa kodekss, kā arī tie ir iestrādāti Kriminālprocesa likuma projektā.

 

Tādējādi Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu noslēgtais līgums, kaut arī Latvija tieši nav bijusi līgumslēdzēja puse, ir noslēgts jomā, kas saskaņā ar Latvijas nacionālajām tiesību normām ir likuma regulēšanas priekšmets, un atbilstoši tam būtu apstiprināmi ar likumu, nodrošinot to, ka šis līgums nestāsies ātrāk spēkā attiecībā uz Latviju, pirms Saeima šo līgumu nebūs apstiprinājusi.

 

3. Cita informācija

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

II Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Ņemot vērā Līguma noteikumus, paredzama pozitīva ietekme uz sociālajiem jautājumiem, jo īpaši kriminogēnās vides uzlabošanu.

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akta projekti šo jomu neskar.

 

III  Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

 

2005

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

10,5

10,0

10,0

10,0

10,0

3. Finansiālā ietekme

 

-10,5

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins.

 

Izdevumi paredzēti Tieslietu ministrijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības departamenta viena štata vietas izveidošanai divpusējā izdošanas līguma un divpusējā savstarpējās tiesiskās palīdzības līguma pārslēgšanai starp Latviju un Amerikas Savienotājām Valstīm. Līdz ar to identiski izdevumi jaunas štata vietas izveidei ir ietverti arī attiecībā uz likumprojekta “Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu savstarpējās tiesiskās palīdzības līgumu” īstenošanai.

 

< tr style='height:12.75pt'>

Ekonomiskās klasifikācijas kods

Izdevumu postenis

Štata vietu skaits

Ls  mēnesī

Summa mēnesī, Ls

Mēnešu skaits 2005.g.

Mēnešu skaits nākamiem gadiem

Summa, Ls 2005.g.

Summa, Ls nākamiem gadiem

1000

Ikgadējie izdevumi kopā:

 

1 946

1 946

 

 

 

9 979

1100

Atalgojumi kopā:

 

324

324

 

 

3 266

4 159

1115

Alga

1

270

270

9

12

2 430

3 240

1140

Piemaksas, atvaļinājumi u.c. (20% apmērā no darba algas)

1

54

54

9

12

486

649

1150

Pabalsti un kompensācijas

 

 

 

 

 

350

270

1200

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24.09%

 

78

78

 

 

787

1 002

1300

Komandējumi

1

1 365

1 365

2

2

2 730

2 730

1400

Pakalpojumu apmaksa

 

114

114

 

 

1 026

1 368

1410

Telefonu un citu sakaru pakalpojumu apmaksa

1

35

35

9

12

315

420

1413

Pasta pakalpojumu apmaksa

1

10

10

9

12

90

120

1440

Ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu apmaksa

1

15

15

9

12

135

180

1453

Datortehnikas uzturēšanas izdevumi

1

19

19

9

12

171

228

1454

Ēku un telpu uzturēšana

1

10

10

9

12

90

120

1459

Pārējie pakalpojumi

1

15

15

9

12

135

180

1460

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa (Internets)

1

10

10

9

12

90

120

1500

Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra līdz Ls 50 par 1 vienību iegāde, t.sk.:

1

65

65

9

 

525

720

1511

Kancelejas preces

1

5

5

9

12

45

60

1512

Mazvērtīgais inventārs (līdz Ls 50)

1

10

10

9

12

90

120

1521

Maksa par apkuri

1

12

12

4

7

48

84

1523

Maksa par elektoenerģiju

1

8

8

9

12

72

96

1529

Maksa par ūdeni

1

3

3

9

12

27

36

1550

Pārējie materiāli

1

23

23

9

12

207

276

1554

Saimniecības materiāli

1

4

4

9

12

36

48

1512

Vienreizējie izdevumi mazvērtīgajam inventāram

1

119

119

 

 

119

0

1512

Spiedogi

1

7

7

1

 

7

0

1512

Atkritumu grozs

1

2

2

1

 

2

0

1512

Krēsli

1

28

28

1

 

28

0

1512

Galda lampa

1

12

12

1

 

12

0

1512

Durvju plāksne

1

45

45

1

 

45

0

1512

Telefons

1

25

25

1

 

25

0

4000

Kapitālie izdevumi

1

2 075

0

 

0

2 075

0

4110

Darba stacijas (sistēmbloks, UPS, monitors)

1

1 000

 

 

 

1 000

 

4110

Printeris

1

250

 

 

 

250

 

4160

Galds

1

220

 

 

 

220

 

4160

Drēbju skapis

1

100

 

 

 

100

 

4160

Dokumentu skapis

1

100

 

 

 

100

 

4160

Dokumentu plaukts

1

75

 

 

 

75

 

4180

Telefona aparāts

1

130

 

 

 

130

 

4180

Faksa aparāts

1

200

 

 

 

200

 

 

Izdevumi gadā

 

 

 

 

 

10 528

9 979

 

 

Izdošanas un savstarpējās tiesiskās palīdzības divpusējo līgumu pārslēgšana ir laikietilpīgs un sarežģīts process. Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu divpusējas neoficiālas sarunas izdošanas līguma izstrādāšanas nolūkos tika uzsāktas 2004.gada jūnijā un oficiālas sarunas ir plānot uzsākt šā gada pirmajā pusē, kā arī neoficiālas sarunas par savstarpējo tiesiskās palīdzības līgumu sāksies šā gada pirmajā pusē.

Komplicēta procesa sekmīgu pildīšanu nevar nodrošināt esošos Starptautiskās tiesiskās sadarbības departamenta cilvēkresursu ietvaros, ņemot vērā esošo Starptautiskās tiesiskās sadarbības departamenta darba noslogojumu. Turklāt šāds pienākums divpusējo līgumu pārslēgšanai izriet no Latvijas saistībām pret Eiropas Savienību, proti, nodrošināt pēc iespējas ātrāku minēto divpusējo līgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm pārslēgšanu.

Jaunizveidotā štata vieta tiks izmantota arī turpmākajos gados ar mērķi nodrošināt Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līguma un Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu savstarpējas tiesiskās palīdzības līguma piemērošanu.

6. Cita informācija

2005.gada Tieslietu ministrijai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros nav iespējams nodrošināt minētā izdošanas līguma un savstarpējās tiesiskās sadarbības līgumu pārslēgšanu. Ņemot vērā to, ka Tieslietu ministrijai 2005.gadā plāno papildu valsts budžeta ieņēmumus, Tieslietu ministrija iesniegs priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2005.gadam””, paredzot, ka likumprojekta finansēšanas avots ir papildu valsts budžeta ieņēmumi no valsts nodevas par ieraksta izdarīšanu šķīrējtiesu reģistrācijā saskaņā ar Ministra kabineta 2005.gada 29.marta sēdē (prot. Nr.16 34.§) apstiprināto Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai šķīrējtiesu reģistrā”.

Turklāt jautājums par papildu nepieciešamajiem līdzekļiem 2006.gadam tiks skatīts Ministru kabinetā vienlaicīgi ar visu ministriju un citu centrālo valsts institūciju vidējā termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem, kā arī valsts budžeta projekta 2006.gada sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

IV Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Starptautiskās tiesiskās sadarbības jautājumi ir ietverti Kriminālprocesa kodeksā, kā arī Kriminālprocesa likuma projektā.

 

V Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Pievienošanās Līgumam veicinās Latvijas saistību izpildi pret Eiropas Savienību, kas izriet no Līguma par Eiropas Savienību 24. panta, kā arī Padomes lēmuma par līguma parakstīšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par izdošanu un savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās.

No Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līguma izriet pienākums pārslēgt divpusējo izdošanas līgumu starp Latviju un Amerikas Savienotājām Valstīm.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai

 saisto­šajiem divpusējiem un

daudzpusējiem starptautiskajiem

 līgumiem

 

Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

 

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

 

VI Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību aktu projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīciju (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas

pasākumi ir veikti un kāds ir

sabiedriskās domas viedoklis

 Nav veikti pasākumi.

4. Konsultācijas ar

starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas konsultācijas.

5. Cita informācija

Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

 

VII Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpilde notiks pastāvošās institucionālās sistēmas ietvaros.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta

par norma­tīvā akta ieviešanu

Tiesību akts tiks publicēts noteiktajā kārtībā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas

tiesības, ja normatīvais akts viņu

ierobežo

Tiesību akts tieši neparedz indivīda tiesību ierobežojumus.

4. Cita informācija

Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

 

 

Tieslietu ministre                                                                       S.Āboltiņa                                                               

 

 Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

I.Brazauska

I.Melnace

 

 

 

01.04.2005; 12:00

1674

I.Melnace,                                                                                        

Inga.melnace@tm.gov.lv