2005

 

 

2005.gada 5.maijā

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Par grozījumu LatvijasAdministratīvo pārkāpumu kodeksā

      Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.

Pielikumā: 1.Likumprojekts, 1 lpp.

                  2.Anotācija, 1 lpp.

 

1.--------------------------------                    2.--------------------------------

 

 

3.--------------------------------                    4.--------------------------------

 

 

5.--------------------------------                    6.--------------------------------

 

 

7.--------------------------------                   8.--------------------------------

 

 

9.--------------------------------                    10.------------------------------

 

 

 

 

 

 

 


 

LIKUMPROJEKTS

 

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādu grozījumu:

Izteikt 201.5 pantu šādā redakcijā:

 

Par masu informācijas līdzekļa izgatavošanu vai izplatīšanu, arī raidorganizācijas programmas sagatavošanu vai izplatīšanu, ja šis masu informācijas līdzeklis vai raidorganizācija nav reģistrēti likumā noteiktajā kārtībā vai ir izbeiguši savu darbību, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš piecsimt latiem.

 

Par raidorganizācijas darbības neatbilstību vispārējai programmas koncepcijai, par Radio un televīzijas likumā paredzētās informācijas nesniegšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu Nacionālajai radio un televīzijas padomei, par programmu veidošanas un uzskaites noteikumu pārkāpumiem –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.

 

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tos izdarījusi persona, kura jau ir administratīvi sodīta par šā panta otrajā daļā paredzēto pārkāpumu, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divtūkstoš līdz desmit tūkstoš latiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Likumprojekta “Grozījums Administratīvo pārkāpumu kodeksā ”

ANOTĀCIJA 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd APK nosaka, ka par raidorganizācijas darbības neatbilstību vispārējai programmas koncepcijai, par Radio un televīzijas likumā paredzētās informācijas nesniegšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu Nacionālajai radio un televīzijas padomei, par programmu veidošanas un uzskaites noteikumu pārkāpumiem (t.sk. attiecībā uz vardarbības atspoguļošanas aizliegumu) – uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz tūkstoš piecsimt latiem, bet par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tos izdarījusi persona, kura jau ir administratīvi sodīta par šā panta otrajā daļā paredzēto pārkāpumu, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz divtūkstoš piecsimt latiem.

Nevienā no šīm sankcijām nav noteikts minimālais sods, kas tādejādi saskaņā ar APK 26.pantu var būt viens lats.

Tāpat spēkā esošās sankcijas – naudas sodi – uzskatāmi par pārlieku zemiem, lai ietekmētu raidorganizācijas un stimulētu tās izvairīties no likuma pārkāpumiem.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Normatīvā akta projekts paredz palielināt sankcijas par Radio un televīzijas likuma pārkāpumiem līdz APK pieļautajai maksimālajai naudas soda robežai – 10 tūkstoš latiem, kā arī noteikt naudas soda minimālo apmēru.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Nav nepieciešams izdot papildus normatīvos aktus.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde neietekmē valsts vai pašvaldību institūciju funkcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta, publicējot normatīvo aktu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts neierobežo indivīda tiesības.