M/U/T/TA-3094lik Uz 14

Vienošanās latviešu valodā

Vienošanās angļu valodā

Anotācija

 

 

 

Likumprojekts

 

Par Vienošanos starp Apvienotās Karalistes aizjūras teritoriju Montserratu un Latvijas Republiku par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

 

1.pants. Apvienotās Karalistes aizjūras teritorijas Montserratas 2005.gada 7.aprīļa  vēstules un Latvijas Republikas 2004.gada 22.decembra vēstules apmaiņas ceļā noslēgtā Vienošanās par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli (turpmāk – Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Vienošanās stājas spēkā ar otras puses atbildes vēstules saņemšanu, bet Vienošanās pielikumā ietvertais Apvienotās Karalistes aizjūras teritorijas Montserratas un Latvijas Republikas Līgums par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli stājas spēkā tā 9.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĒSTUĻU APMAIŅAS CEĻĀ NOSLĒGTĀ VIENOŠANĀS

 

PAR IENĀKUMU NO UZKRĀJUMIEM APLIKŠANU AR NODOKLI

 

 

 


A. Latvijas Republikas vēstule

 

Godātais kungs!

 

Es atsaucos uz parauglīguma “Līgums starp Apvienotās Karalistes aizjūras teritoriju Montserratu un Latvijas Republiku par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli” tekstu, ko ir apstiprinājusi Eiropas Savienības Ministru Padomes Augsta Līmeņa Darba Grupa (Uzkrājumu aplikšana ar nodokļiem) 2004.gada 22.jūnijā.

 

Attiecībā uz iepriekš minēto tekstu man ir tas gods:

 

·        piedāvāt, kā šīs vēstules I pielikumu, līgumu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli;

 

·        piedāvāt, ka minētie pasākumi var stāties spēkā ar datumu, ar kuru tiek uzsākta Padomes 2003.gada 3.jūnija direktīvas 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli piemērošana, ar nosacījumu, ka tiek izpildīti direktīvas 17(2) panta noteikumi, un ar nosacījumu, ka katra puse paziņo otrai par to, ka ir izpildītas iekšzemes konstitucionālās prasības, lai šie pasākumi stātos spēkā;

 

·        piedāvāt mūsu abpusēju apņemšanos visīsākajā laikā izpildīt iekšzemes konstitucionālās prasības, un, tiklīdz tās ir izpildītas, nekavējoties par to oficiāli paziņot otrai pusei.

 

Ja iepriekšminētais Jūsu valdībai ir pieņemams, man ir tas gods ierosināt, ka šī vēstule kopā ar tās I pielikumu un Jūsu apstiprinoša atbilde kopā veido abpusēju piekrišanu un vienošanos par pasākumiem starp Latvijas Republiku un Montserratu.

 

Godātais kungs, lūdzu pieņemiet mūsu visdziļākās cieņas apliecinājumus.

 

Latvijas Republikas valdības vārdā

   

       Oskars Spurdziņš

        Finanšu ministrs

 

Vēstule sastādīta Rīgā 2004.gada 22. decembrī, angļu valodā trīs eksemplāros.


B. Montserratas valdības vēstule

 

Godātais kungs!

 

Man ir tas gods apstiprināt Jūsu šodienas vēstules saņemšanu ar sekojošu tekstu:

 

“Godātais kungs!

 

Es atsaucos uz parauglīguma “Līgums starp Apvienotās Karalistes aizjūras teritoriju Montserratu un Latvijas Republiku par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli” tekstu, ko ir apstiprinājusi Eiropas Savienības Ministru Padomes Augsta Līmeņa Darba Grupa (Uzkrājumu aplikšana ar nodokļiem) 2004.gada 22.jūnijā.

 

Attiecībā uz iepriekš minētajiem tekstiem man ir tas gods:

 

·        piedāvāt, kā šīs vēstules I pielikumu, līgumu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli;

 

·        piedāvāt, ka minētie pasākumi var stāties spēkā ar datumu, ar kuru tiek uzsākta Padomes 2003.gada 3.jūnija direktīvas 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli piemērošana, ar nosacījumu, ka tiek izpildīti direktīvas 17(2) panta noteikumi, un ar nosacījumu, ka katra puse paziņo otrai par to, ka ir izpildītas iekšzemes konstitucionālās prasības, lai šie pasākumi stātos spēkā;

 

·        piedāvāt mūsu abpusēju apņemšanos visīsākajā laikā izpildīt iekšzemes konstitucionālās prasības, un, tiklīdz tās ir izpildītas, nekavējoties par to oficiāli paziņot otrai pusei.

 

Ja iepriekšminētais Jūsu valdībai ir pieņemams, man ir tas gods ierosināt, ka šī vēstule kopā ar tās I pielikumu un Jūsu apstiprinoša atbilde kopā veido abpusēju piekrišanu un vienošanos par pasākumiem starp Latvijas Republiku un Montserratu.

 

Godātais kungs, lūdzu pieņemiet mūsu visdziļākās cieņas apliecinājumus.”

 

 

Es varu apstiprināt, ka Montserrata piekrīt Jūsu 2004.gada 22.decembra  vēstules saturam.  

 

Godātais kungs, lūdzu  pieņemiet mūsu visdziļākās cieņas apliecinājumus.

 

         

 

 Montserratas  valdības vārdā

   

Džons A.Osborns

Galvenais ministrs

 

 

Vēstule sastādīta Montserratā 2005.gada 7.aprīlī, angļu valodā trīs eksemplāros.

 

I pielikums

 

Līgums starp Latvijas Republiku un Apvienotās Karalistes aizjūras teritoriju Montserratu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

 

 

ŅEMOT VĒRĀ, KA:

 

1.     Eiropas Savienības (“ES”) Padomes (“Padome”) direktīvas 2003/48/EK (“Direktīva”) par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli 17.pants nosaka, ka līdz 2004.gada 1.janvārim dalībvalstīm ir jāpieņem un jāpublicē tādi likumi, noteikumi un administratīvie nosacījumi, kas ir nepieciešami šīs Direktīvas izpildei, kuras noteikumi tiks piemēroti ar 2005.gada 1.janvāri ar nosacījumu, ka:

                  

“(i)     Šveices Konfederācija, Lihtenšteinas Firstiste, Sanmarīno Republika, Monako Firstiste un Andoras Firstiste ar šo pašu datumu ievieš pasākumus, kas līdzvērtīgi šajā Direktīvā noteiktajiem, saskaņā ar līgumiem, ko tās, ar Padomes vienbalsīgu lēmumu, ir noslēgušas ar Eiropas Kopienu;

         

(ii)      ir ieviesti visi līgumi vai citas vienošanās, kas nosaka, ka visas attiecīgās atkarīgās vai saistītās teritorijas piemēro automātisku informācijas apmaiņu ar to pašu datumu un tādā pašā veidā, kā tas ir noteikts šīs Direktīvas 2.nodaļā (vai 10.pantā noteiktajā pārejas periodā ietur nodokli uz tādiem pašiem nosacījumiem, kādi noteikti 11.un 12.pantā)”.

 

2.     Montserratas attiecības ar ES ir noteiktas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 4.daļā. Saskaņā ar Līguma nosacījumiem, Montserrata neatrodas ES fiskālajā teritorijā.

 

3.     Montserrata, ņemot vērā, ka ES dalībvalstu mērķis ir ieviest efektīvu uzkrājumu ienākuma maksājumu aplikšanu ar nodokļiem faktiskā īpašnieka rezidences dalībvalstī nodokļu uzlikšanas vajadzībām, apmainoties savā starpā ar informāciju par procentu maksājumiem, trīs dalībvalstīm, tādām kā Austrija, Beļģija un Luksemburga, pārejas perioda laikā nebūs jāpamainās ar informāciju, bet būs jāietur nodoklis no uzkrājumu ienākuma uz kuriem attiecas Direktīva.

 

4.     Montserrata piekrīt automātiskas informācijas apmaiņas ieviešanai tādā pašā veidā, kā tas ir noteikts Direktīvas 2.nodaļā.

 

5.     Montserratā ir spēkā likumdošana, kas regulē kopējo ieguldījumu fondu darbību un kura pēc savas būtības ir līdzvērtīga Direktīvas 2. un 6.pantā minētajai Eiropas Kopienas likumdošanai.

 

Montserrata un Latvijas Republika, turpmāk minētas kā “līgumslēdzēja puse” vai “līgumslēdzējas puses”, ja vien no konteksta nav izsecināms citādi, ir vienojušās noslēgt sekojošo līgumu, kurš satur tikai pusēm saistošus noteikumus un nosaka automātisku informācijas apmaiņu starp līgumslēdzējas pusēm attiecībā uz izmaksātāja, kas ir nodibināts vienā līgumslēdzējas pusē, veiktajiem uzkrājumu ienākuma maksājumiem fiziskai personai, kas ir otras līgumslēdzējas puses rezidents.

 

Šī līguma izpratnē termins “kompetentā iestāde”, kad tas tiek lietots attiecībā uz līgumslēdzējām pusēm, attiecībā uz Latvijas Republiku nozīmē Valsts ieņēmumu dienestu un attiecībā uz Montserratu – Iekšzemes ieņēmumu departamentu.

 

 

1.pants. Informācijas nodošana, ko veic izmaksātājs

 

1.                 Ja izmaksātājs, kurš ir nodibināts vienā no līgumslēdzējas pusēm, veic šī Līguma 5.pantā noteiktos uzkrājumu ienākuma maksājumus šī Līguma 2.pantā noteiktajiem faktiskajiem īpašniekiem, kuri ir otras līgumslēdzējas puses rezidenti, izmaksātājs informē tā kompetento iestādi;

 

a)                 par faktiskā īpašnieka identitāti un rezidenci saskaņā ar šī Līguma       3.pantu;

b)                par izmaksātāja vārdu (nosaukumu) un adresi;

c)                 par faktiskā īpašnieka bankas konta numuru vai, ja tāda nav, tad par tās parādu saistības identifikāciju, pamatojoties uz kuru procenti rodas;

d)                nodod informāciju par uzkrājumu ienākuma maksājumiem, saskaņā ar Direktīvas 8.panta 2.daļu; tomēr katrai līgumslēdzējai pusei ir tiesības noteikt informācijas apjoma minimumu par uzkrājumu ienākuma maksājumu, kas izmaksātājam ir jānodod, atkarībā no procentu vai ienākumu kopējā apmēra vai no ieņēmumu kopējā apmēra pārdošanas, izpirkšanas vai atmaksāšanas gadījumā.

 

Un līgumslēdzējas puses izpilda šī panta 2.daļas prasības.

 

2.                 Sešu mēnešu laikā pēc taksācijas gada beigām, līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde automātiski nodod šī panta 1.daļas a) – d) punktos minēto informāciju otras līgumslēdzējas puses kompetentajai iestādei par visiem uzkrājumu ienākuma maksājumiem, kas veikti šī gada laikā.

 

2. pants. Faktiskā īpašnieka definīcija

 

1.       Šī Līguma izpratnē “faktiskais īpašnieks” nozīmē jebkuru fizisko personu, kas saņem uzkrājumu ienākuma maksājumus, vai jebkuru fizisko personu, kuras labā tiek nodrošināts uzkrājumu ienākuma maksājums, izņemot, ja šāda persona var pierādīt, ka uzkrājumu ienākuma maksājums netika saņemts vai nodrošināts viņas pašas labā, tas ir ja viņa:

 

a)     darbojas kā izmaksātājs šī Līguma 4.panta 1.daļas izpratnē;

 

b)     darbojas juridiskas personas - vienības, kuras peļņa tiek aplikta ar nodokli saskaņā ar vispārpieņemtiem komercdarbības aplikšanas ar nodokļiem noteikumiem, pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu fonda, kas izveidots saskaņā ar direktīvas 85/611/EEK nosacījumiem vai līdzīga kolektīvo ieguldījumu fonda, kas izveidots Monserratā, vai šī līguma 4.panta 2.daļā minētās vienības labā, un pēdējā minētajā gadījumā atklāj tās vienības vārdu un adresi saimnieciskajai vienībai, kura veic uzkrājumu ienākuma maksājumu un pēdējā šo informāciju nodod tās līgumslēdzējas puses kompetentajai iestādei, kurā tā ir nodibināta;

 

c)     darbojas citas personas labā, kas ir faktiskais īpašnieks un atklāj izmaksātājam šī faktiskā īpašnieka identitāti.

 

2.       Ja izmaksātāja rīcībā ir informācija, kas liecina par to, ka fiziskā persona, kas saņem uzkrājumu ienākuma maksājumu vai kuras labā uzkrājumu ienākuma maksājums ir nodrošināts, nav faktiskais īpašnieks, un, ja nav piemērojams ne šī panta 1.daļas a), ne b) punkts, tas veic visus nepieciešamos pasākums, lai noteiktu faktiskā īpašnieka identitāti. Ja izmaksātājs nevar noteikt faktiskā īpašnieka identitāti, viņš šo fizisko personu uzskatīs par faktisko īpašnieku.

 

 

3.pants. Faktiskā īpašnieka identitāte un rezidence

 

1.                 Katra Puse tās teritorijā pieņem un nodrošina tādas procedūras piemērošanu, lai atļautu izmaksātājam šī Līguma vajadzībām identificēt faktiskos īpašniekus un viņu rezidenci. Šīm procedūrām jānodrošina šī panta 2.un 3.daļā noteikto minimālo prasību izpilde.

 

2.           Izmaksātājam ir jānoskaidro faktiskā īpašnieka identitāte, pamatojoties uz minimālajām prasībām, kuras atkarībā no tā, kad ir nodibinātas attiecības starp izmaksātāju un procentu saņēmēju, var atšķirties šādā veidā:

 

a)     attiecībā uz līgumattiecībām, kas izveidotas pirms 2004.gada 1.janvāra, – izmaksātājam ir jānoskaidro faktiskā īpašnieka identitāte, kas iekļauj viņa vārdu un adresi, Latvijas Republikas gadījumā - izmantojot izmaksātāja rīcībā esošo informāciju, it īpaši saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā izmaksātāja valstī un saskaņā ar 1991.gada 10.jūnija padomes direktīvu  91/308/EEK, vai Montserratas gadījumā – izmantojot atbilstošu likumdošanu par finanšu sistēmas izmantošanas naudas atmazgāšanai novēršanu;

 

b)     attiecībā uz līgumattiecībām, kas izveidotas 2004.gada 1.janvārī vai pēc tam, vai attiecībā uz darbībām, kas, nepastāvot līgumattiecībām, veiktas 2004.gada 1.janvārī, vai pēc tam – izmaksātājam ir jānoskaidro faktiskā īpašnieka identitāte, kas iekļauj viņa vārdu, adresi, un ja tāds ir – nodokļu maksātāja kodu, kāds piešķirts tajā dalībvalstī, kuras rezidents ir šī persona nodokļu uzlikšanas vajadzībām.  Šī informācija ir jāiegūst pēc faktiskā īpašnieka pases vai oficiālas identifikācijas kartes, kuru iesniedz faktiskais īpašnieks, datiem. Ja šī informācija nav norādīta šajā pasē vai  oficiālajā identifikācijas kartē, tad adrese ir jānoskaidro, pamatojoties uz jebkuru citu dokumentālu identitātes apstiprinājumu, kuru uzrāda faktiskais īpašnieks. Ja nodokļu maksātāja kods nav norādīts  pasē vai  oficiālajā identifikācijas kartē, vai citā dokumentālā identitātes apstiprinājumā, kas iekļauj rezidences apliecību nodokļu uzlikšanas vajadzībām, kuru uzrāda faktiskais īpašnieks, identitāte ir jāpapildina ar norādi uz faktiskā īpašnieka dzimšanas laiku un vietu, pamatojoties uz viņa pases vai oficiālas identifikācijas kartes datiem.

 

3.                 Izmaksātājam ir jānoskaidro faktiskā īpašnieka rezidence, pamatojoties uz minimālajām prasībām, kuras, atkarībā no tā, kad ir nodibinātas attiecības starp izmaksātāju un uzkrājumu ienākuma saņēmēju, ir atšķirīgas. Ņemot vērā turpmākos noteikumus, ir jāuzskata, ka faktiskais īpašnieks ir rezidents tajā valstī, kurā ir viņa pastāvīgā adrese:

 

a)     attiecībā uz līgumattiecībām, kas izveidotas pirms 2004.gada 1.janvāra, – izmaksātājam ir jānoskaidro faktiskā īpašnieka rezidence: Latvijas Republikas gadījumā - izmantojot izmaksātāja rīcībā esošo informāciju, it īpaši saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā izmaksātāja valstī, un saskaņā ar Padomes direktīvu 91/308/EEK, vai Montserratas gadījumā – izmantojot līdzvērtīgu likumdošanu;

 

b)     attiecībā uz līgumattiecībām, kas izveidotas 2004.gada 1.janvārī vai pēc tam, vai attiecībā uz darbībām, kas, nepastāvot līgumattiecībām, veiktas 2004.gada 1.janvārī vai pēc tam - izmaksātājam ir jānoskaidro faktiskā īpašnieka rezidence, pamatojoties uz viņa adresi, kāda norādīta pasē vai oficiālajā identifikācijas kartē,  vai nepieciešamības gadījumā, pamatojoties uz citu dokumentālu identitātes apstiprinājumu, kuru uzrāda faktiskais īpašnieks, un ievērojot sekojošo kārtību: attiecībā uz fiziskajām personām, kuras uzrāda dalībvalsts izdotu pasi vai oficiālo identifikācijas karti un kas sevi deklarē kā trešās valsts rezidentu, rezidence ir jānoskaidro, izmantojot trešās valsts, par kuras rezidentu šī persona sevi deklarē,  kompetentās iestādes izsniegtu rezidences apliecību. Ja šāda apliecība netiek uzrādīta, tad par šīs personas rezidences valsti tiks uzskatīta dalībvalsts, kura izsniegusi pasi vai citu oficiālo identifikācijas dokumentu.

 

 

4.pants. Izmaksātāja definīcija

 

1.           Šī Līguma vajadzībām “izmaksātājs” nozīmē ikvienu saimniecisko vienību, kas izmaksā uzkrājumu ienākumu faktiskajam īpašniekam, vai nodrošina uzkrājumu ienākuma izmaksu faktiskā īpašnieka tiešajām vajadzībām, gan vienība, kas ir aizņēmējs attiecībā uz parāda prasību, kas rada šo uzkrājumu ienākumu, gan vienība, kurai aizņēmējs vai faktiskais īpašnieks ir uzdevis veikt uzkrājumu ienākuma maksājumus, vai nodrošināt to izmaksu.

 

2.            Ikviena vienība, kas izveidota līgumslēdzējā pusē, kam uzkrājumu ienākums tiek izmaksāts vai kam uzkrājumu ienākuma maksājums tiek nodrošināts faktiskā īpašnieka vajadzībām, arī tiks uzskatīta par izmaksātāju, attiecībā uz tai veiktajiem vai nodrošinātajiem uzkrājumu ienākuma maksājumiem. Šis noteikums nav jāpiemēro, ja saimnieciskajai vienībai, pamatojoties uz oficiālu apstiprinājumu, kuru iesniedz šī vienība, ir pamats ticēt, ka:

 

a)     šī vienība ir juridiska persona, izņemot šī panta 5.daļā minētās juridiskās personas; vai

 

b)    šīs vienības peļņai tiek uzlikti nodokļi saskaņā ar vispārējiem noteikumiem uzņēmējdarbības aplikšanai ar nodokļiem; vai

 

c)     šī persona ir pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu fonds, kas izveidots saskaņā ar Padomes direktīvu 85/611/EEK, vai līdzīgs kolektīvo ieguldījumu fonds, kas izveidots Montserratā.

 

Saimnieciskā vienība, kas izmaksā vai nodrošina uzkrājumu ienākuma izmaksu otras līgumslēdzējas puses teritorijā izveidotai vienībai, kas saskaņā ar šo daļu tiek uzskatīta par izmaksātāju, informē līgumslēdzējas puses, kurā šī saimnieciskā vienība ir izveidota,  kompetento iestādi par vienības nosaukumu, adresi un kopējo izmaksāto vai nodrošināto uzkrājumu ienākuma summu. Kompetentā iestāde savukārt nodod šo informāciju līgumslēdzējas puses kompetentajai iestādei, kuras teritorijā ir izveidota vienība. 

 

3.       Šī panta 2.daļā minētā vienība, tomēr, šī Līguma piemērošanai var izvēlēties, ka to uzskata par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu fondu vai līdzīgu fondu, kāds minēts 2.daļas c) punktā. Lai izmantotu iepriekšminēto iespēju ir nepieciešama līgumslēdzējas puses, kurā vienība ir izveidota, izsniegta apliecība, kuru vienība iesniedz saimnieciskajai vienībai. Katrai līgumslēdzējai pusei ir jānosaka detalizēta šīs iespējas izmantošanas kārtība vienībām, kas izveidotas tās teritorijā.

 

4.    Ja saimnieciskā vienība un šī panta 2.daļā minētā vienība abas ir izveidotas vienas un tās pašas līgumslēdzējas puses teritorijā, šai līgumslēdzējai pusei ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka vienība ievēro šī Līguma noteikumus, kad tā darbojas kā izmaksātājs.

 

5.        Juridiskās personas, uz kurām neattiecas šī panta 2.daļas a) punkts ir:

 

a)     Somijā: avoin yhtiö (Ay) un kommandiittiyhtiö (Ky)/ öppet bolag and komanditbolag;

 

b)    Zviedrijā: handelsbolag (HB) un komanditbolag (KB).

 

 

5.pants. Uzkrājumu ienākuma maksājumu definīcija

 

1.    Šī Līguma piemērošanai “uzkrājumu ienākuma maksājumi“ nozīmē:

 

a)     procentus, kas ir izmaksāti, vai ieskaitīti kontā, kas attiecas uz jebkāda veida parāda prasībām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav nodrošinātas ar hipotēku un vai tās rada tiesības piedalīties parādnieka peļņas sadalē, un it īpaši ienākumu no valdības vērtspapīriem un ienākumu no obligācijām vai parādzīmēm, tajā skaitā prēmijas un balvas, kas piederīgas šiem vērtspapīriem, obligācijām vai parādzīmēm; soda naudas, kas saņemtas par laikā neveiktajiem maksājumiem, neuzskata par procentiem;

 

b)    procentus, kas uzkrāti vai kapitalizēti a) punktā minēto parāda prasību pārdošanas, atmaksāšanas vai izpirkšanas rezultātā;

 

c)     ienākumu, kas gūts no procentu maksājumiem, gan tieši, gan caur šī Līguma 4.panta 2.daļā minēto vienību, kuru sadali veic:

 

(i)          pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu fonds, kas izveidots saskaņā ar Padomes direktīvu 85/611/EEK; vai

(ii)      līdzīgs kolektīvo ieguldījumu fonds, kas izveidots Montserratā;

(iii)     vienības, kas atzītas par tādām, kas var izmantot šī Līguma 4.panta 3.daļā noteikto iespēju;

(iv)     kopējo ieguldījumu uzņēmumi, kas nodibināti ārpus teritorijas, uz kuriem saskaņā ar tā 299.pantu attiecas Līgums par Eiropas Kopienas dibināšanu, un ārpus Montserratas teritorijas.

 

d)    ienākums, kas gūts turpmāk minēto uzņēmumu vai vienību akciju vai daļu pārdošanas, atmaksāšanas vai izpirkšanas rezultātā, ja šie fondi vai vienības tieši vai netieši (caur citiem kopējo ieguldījumu fondiem vai turpmāk minētajām vienībām),  vairāk nekā 40% no to aktīviem iegulda a) punktā minētajās parāda prasībās:

 

(i)    pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu fonds, kas izveidots saskaņā ar Padomes direktīvu 85/611/EEK; vai

(ii)  līdzīgs kolektīvo ieguldījumu fonds, kas izveidots  Montserratā; vai

(iii)            vienības, kas atzītas par tādām, kas var izmantot šī Līguma 4.panta 3.daļā noteikto iespēju; vai

(iv)            kopējo ieguldījumu uzņēmumi, kas nodibināti ārpus teritorijas, uz kuriem saskaņā ar tā 299.pantu attiecas Līgums par Eiropas Kopienas dibināšanu, un ārpus Montserratas teritorijas.

 

Tomēr līgumslēdzējas puses var izvēlēties iekļaut uzkrājumu ienākuma maksājumu definīcijā šī panta 1.daļas d) punktā minēto ienākumu tikai tik lielā mērā, cik šis ienākums atbilst ieguvumam, kas tieši vai netieši gūts no šī panta 1.daļas a) un b) punktos minētajiem procentu maksājumiem.  

 

2.       Attiecībā uz šī panta 1.daļas c) un d) punktiem: ja izmaksātāja rīcībā nav informācijas par to, kāda daļa no ienākuma ir gūta no procentu maksājumiem, tad ienākuma kopējā summa tiks uzskatīta par procentu maksājumu.

 

3.       Attiecībā uz šī panta 1.daļas d) punktu: ja izmaksātāja rīcībā nav informācijas par to, kāda daļa aktīvu ir ieguldīti 1.daļas d) punktā minētajās parāda prasībās, akcijās vai daļās, tad tiks uzskatīts, ka ieguldītie aktīvi pārsniedz 40% robežu. Ja izmaksātājs nevar noteikt faktiskā īpašnieka gūtā ienākuma summu, tiks uzskatīts, ka šis ienākums atbilst peļņai no akciju vai daļu pārdošanas, atmaksāšanas vai izpirkšanas.

 

4.    Ja šī panta 1.daļā minētais uzkrājumu ienākums, tiek izmaksāts, vai ieskaitīts kontā, kura turētāja ir šī Līguma 4.panta 2.daļā minētā vienība, kura nav atzīta par tādu, kurai ir piemērojama šī Līguma 4.panta 3.daļā noteiktā iespēja, tad šis uzkrājumu ienākums tiks uzskatīts par šis vienības veiktajiem uzkrājumu ienākuma maksājumiem.

 

5.       Attiecībā uz šī panta 1.daļas b) un d) punktiem, līgumslēdzēja puse var izvēlēties pieprasīt tās teritorijā esošajiem izmaksātājiem apkopot uzkrājumu ienākumu laika periodā, kurš nevar pārsniegt vienu gadu, un uzskatīt šādu apkopoto uzkrājumu ienākumu par uzkrājumu ienākuma maksājumiem pat, ja šī perioda laikā nenotiek pārdošana, atmaksāšana vai izpirkšana.

 

6.       Atkāpjoties no šī panta 1.daļas c) un d) punktiem, līgumslēdzēja puse var izvēlēties izslēgt no uzkrājumu ienākuma maksājumu definīcijas jebkuru šajos punktos minēto ienākumu no tās teritorijā izveidotiem uzņēmumiem vai vienībām, ja to ieguldījumi šī panta 1.daļas a) punktā minētajās parāda prasībās nepārsniedz 15% no to aktīviem. Līdzīgi, atkāpjoties no šī panta 4.daļas, līgumslēdzēja puse var izvēlēties izslēgt no šī panta 1.daļas uzkrājumu ienākuma maksājumu definīcijas uzkrājumu ienākumus, kuri izmaksāti vai ieskaitīti kontā šī Līguma 4.panta 2.daļā minētajai vienībai, kura nav atzīta par tādu, kurai ir piemērojama šī Līguma 4.panta 3.daļā noteiktā iespēja, un kura ir izveidota tās teritorijā, ja šīs vienības ieguldījumi šī panta 1.daļas a) punktā minētajās parāda prasībās nav pārsnieguši 15% no tās aktīviem.

 

Šīs izvēles īstenošana no vienas līgumslēdzējas puses būs saistoša otrai līgumslēdzējai pusei.

 

7.    No 2011.gada 1.janvāra šī panta 1.daļas d) punktā un 3.daļā minētā procentuālā attiecība ir 25%.

 

8.    Šī panta 1.daļas d) punktā un 6.daļā minētā procentuālā attiecība ir jānosaka, ņemot vērā investīciju politiku, kāda noteikta attiecīgo ieguldījumu uzņēmumu vai vienību ieguldījumu noteikumos vai dibināšanas dokumentos, vai ja tādu nav – ņemot vērā attiecīgo ieguldījumu fondu vai vienību aktīvu faktisko sastāvu.

 

 

6. pants. Pārejas noteikumi attiecībā uz pārvedamajiem parāda vērtspapīriem

        

1.           Direktīvas 10.pantā minētajā pārejas periodā, vēlākais līdz 2010 gada 31.decembrim iekšzemes un starptautiskās obligācijas un citi pārvedamie parāda vērtspapīri, kuru pirmā emisija notikusi pirms 2001.gada 1.marta vai kuru pirmos izlaišanas prospektus pirms šī datuma ir apstiprinājušas kompetentās iestādes Padomes direktīvas 80/390/EEK izpratnē, vai atbildīgās iestādes trešajās valstīs, netiks uzskatītas par parāda prasībām šī Līguma 5.panta 1.daļas a) punkta izpratnē, ar nosacījumu, ka, sākot ar 2002.gada 1.martu, vai pēc tā vairs nenotiek turpmākas šo vērtspapīru emisijas.

 

Ja pēc 2002.gada 1.marta tiek veikta augstākminēto pārvedamo parāda vērtspapīru, kurus izlaidusi Valdība, vai saistīta institūcija, kas darbojas kā valsts iestāde, vai kuras loma ir atzīta ar starptautisku līgumu, kā noteikts šī Līguma Pielikumā, turpmāka emisija, tad visa šo vērtspapīru emisija, kas sastāv no sākotnējās emisijas un jebkuras turpmākās emisijas, tiks uzskatīta par parāda prasību šī Līguma 5.panta 1.daļas a) punkta izpratnē.

 

Ja pēc 2002.gada 1.marta tiek veikta iepriekšminēto pārvedamo parāda vērtspapīru turpmāka emisija, kuru veic jebkurš cits emitents, kurš nav minēts iepriekšējā rindkopā, tad šī turpmākā emisija tiks uzskatīta par parāda prasību šī Līguma 5.panta 1.daļas a) punkta izpratnē.

 

2.    Nekas šajā pantā neierobežo līgumslēdzēju pušu tiesības uzlikt nodokļus ienākumam no 1.daļā minētajiem pārvedamajiem parāda vērtspapīriem saskaņā ar to nacionālo likumdošanu.

 

 

7.pants. Savstarpējās saskaņošanas procedūra

 

Ja starp pusēm rodas grūtības vai šaubas attiecībā uz šī Līguma īstenošanu vai interpretāciju, tad līgumslēdzējas puses pieliks visas pūles, lai atrisinātu jautājumu savstarpējās saskaņošanas ceļā.

 

 

8.pants. Konfidencialitāte

 

1.    Visa informācija, ko līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde saņem  un nodod ir konfidenciāla.

 

2.       Līgumslēdzējas puses kompetentajai iestādei nodotā informācija bez otras līgumslēdzējas puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevar tikt izmantota citām vajadzībām, kā tikai tiešo nodokļu uzlikšanai.

 

3.    Nodotā informācija var tikt izpausta vienīgi tām personām vai varas iestādēm,  kas ir iesaistītas tiešo nodokļu uzlikšanā, un šīs personas vai iestādes var lietot šo informāciju vienīgi šiem mērķiem, vai pārraudzības vajadzībām, ieskaitot jebkuru apelāciju izskatīšanu. Šīm vajadzībām šo informāciju var izpaust atklātās tiesas sēdēs vai tiesas nolēmumos.

 

4.    Ja līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde uzskata, ka informācija, ko tā saņēmusi no otras līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes, iespējams, ir derīga citas dalībvalsts kompetentajai iestādei, tā var nodot šo informāciju šīs citas dalībvalsts kompetentajai iestādei, ja tam piekrīt kompetentā iestāde, kas sniedza šo informāciju.   

 

 

9.pants. Stāšanās spēkā

 

Šis Līgums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc pēdējā datuma, kurā attiecīgās valdības ir viena otru rakstiski informējušas, ka ir izpildītas konstitucionālās prasības, un tā noteikumu piemērošana tiks uzsākta ar datumu, ar kuru tiek piemērota Direktīva saskaņā ar Direktīvas 17.panta 2. un 3.daļu.

 

 

10. pants. Darbības izbeigšana

 

1.    Šis Līgums ir spēkā līdz viena no līgumslēdzējas pusēm tā darbību izbeidz.

 

2.    Katra līgumslēdzēja puse var izbeigt šī Līguma darbību ie sniedzot otrai līgumslēdzējai pusei rakstisku paziņojumu par izbeigšanu, paziņojumā norādot, kādi apstākļi ir noveduši pie šāda paziņojuma iesniegšanas. Šajā gadījumā Līguma darbība tiks izbeigta 12 mēnešus pēc paziņojuma.

 

 

11.pants. Piemērošana un piemērošanas pārtraukšana

 

1.    Šis Līgums ir piemērojams ar nosacījumu, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis, Amerikas Savienotās Valstis, Šveice, Andora, Lihtenšteina, Monako un Sanmarīno, un visas Eiropas Savienības dalībvalstu atkarīgās un saistītās teritorijas pieņem un ievieš pasākumus, kuri atbilst vai ir līdzvērtīgi Direktīvā vai šajā Līgumā noteiktajiem, un ir piemērojami tādos pašos termiņos.

 

2.       Ievērojot šī Līguma 7.pantā noteikto savstarpējās saskaņošanas procedūru, katra līgumslēdzēja puse var pilnīgi vai daļēji nekavējoties pārtraukt šī Līguma piemērošanu, iesniedzot otrai līgumslēdzējai pusei paziņojumu par apstākļiem, kas noveduši pie šī paziņojuma iesniegšanas, ja Direktīvas piemērošana tiek pārtraukta uz laiku vai pilnībā, vai ja dalībvalsts pārtrauc piemērot tās likumdošanu, kas nodrošina Direktīvas ieviešanu. Šī Līguma piemērošana tiek atjaunota tiklīdz apstākļi, kas noveda pie tā pārtraukšanas, vairs nepastāv.

 

3.  Ievērojot šī Līguma 7.pantā noteikto savstarpējās saskaņošanas procedūru, katra līgumslēdzēja puse var pilnīgi vai daļēji pārtraukt šī Līguma piemērošanu, iesniedzot otrai līgumslēdzējai pusei paziņojumu par apstākļiem, kas noveduši pie šī paziņojuma iesniegšanas, ja viena no 1.daļā minētajām trešajām valstīm vai teritorijām varētu pārtraukt 1.daļā minēto pasākumu piemērošanu. Piemērošanas pārtraukšana notiks ne ātrāk kā divus mēnešus pēc  paziņojuma. Šī Līguma piemērošana tiek atjaunota, tiklīdz attiecīgā trešā valsts vai teritorija ir atjaunojusi minēto pasākumu piemērošanu. 

 

Sastādīts angļu valodā.


PIELIKUMS

Saistīto institūciju saraksts

 

Šī līguma 6.panta izpratnē sekojošas saimnieciskās vienības tiks uzskatītas par “saistīta institūcija, kas darbojas kā valsts iestāde, vai kuras loma ir atzīta ar starptautisku līgumu”:  

 

Vienības Eiropas Savienībā:

Beļģijā       

-         Vlaams Gewest (Flandrija)

-         Région wallonne (Valonija)

-         Région bruxelloise/Brussels Gewest (Briseles apgabals)

-         Communauté française (Francūžu kopiena)

-         Vlaamse Gemeenschap (Flāmu kopiena)

-         Deutschsprachige Gemeinschaft (Vāciski runājošo kopiena)

Spānijā      

-         Xunta de Galicia (Galisijas reģiona izpildu institūcija)

-         Junta de Andalucía (Andalūzijas reģiona izpildu institūcija)

-         Junta de Extremadura (Estremaduras reģiona izpildu institūcija)

-         Junta de Castilla- La Mancha (Kastīlijas-Lamančas reģiona izpildu institūcija)

-         Junta de Castilla- León (Kastīlijas - Leonas reģiona izpildu institūcija)

-         Gobierno Foral de Navarra (Navarras reģiona pašvaldība)

-         Govern de les Illes Balears (Baleāru salu reģiona pašvaldība)

-         Generalitat de Catalunya (Katalonijas autonomā novada pašvaldība)

-         Generalitat de Valencia (Valensijas autonomā reģiona pašvaldība)

-         Diputación General de Aragón (Aragonas reģiona padome)

-         Gobierno de las Islas Canarias (Kanāriju salu pašvaldība)

-         Gobierno de Murcia (Mursijas pašvaldība)

-         Gobierno de Madrid (Madrides pašvaldība)

-         Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (Basku zemes autonomās kopienas valdība)

-         Diputación Foral de Guipúzcoa (Gipuskojas reģiona padome)

-         Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Višajas reģiona padome)

-         Diputación Foral de Alava (Alavas reģiona padome)

-         Ayuntamiento de Madrid (Madrides pilsētas dome)

-         Ayuntamiento de Barcelona (Barselonas pilsētas dome)

-         Cabildo Insular de Gran Canaria (Grankanārijas salas padome)

-         Cabildo Insular de Tenerife (Tenerifes salas padome)

-         Instituto de Crédito Oficial (Valsts kredītiestāde)

-         Instituto Catalán de Finanzas (Katalonijas Finanšu institūcija)

-         Instituto Valenciano de Finanzas (Valensijas Finanšu institūcija)

Grieķijā    

-         Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Nacionālā telekomunikāciju organizācija)

-         Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Nacionālā dzelzceļa organizācija)

-         Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Valsts elektrības sabiedrība)

Francijā    

-         La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Sociālo parādu izpirkšanas fonds)

-         L'Agence française de développement (AFD) (Francijas Attīstības aģentūra)

-         Réseau Ferré de France (RFF)( Francijas Dzelzceļu tīkls)

-         Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Valsts Autoceļu fonds)

-         Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Parīzes Valsts slimnīcu atbalsts)

-         Charbonnages de France (CDF) (Francijas Akmeņogļu valde)

-         Entreprise minière et chimique (EMC)( Kalnrūpniecības un ķīmijas sabiedrība)

Itālijā 

-         Reģioni

-         Provinces

-         Municipalitātes

-         Cassa Depositi e Prestiti (Noguldījumu un aizdevumu fonds)

Latvijā       

-         Pašvaldības

Polijā 

-         gminy (Pašvaldības)

-         powiaty (Apgabali)

-         województwa (Provinces)

-         związki gmin (Pašvaldību savienības)

-         powiatów (Apgabalu savienības)

-         województw (Provinču savienības)

-         miasto stołeczne Warszawa (Galvaspilsēta Varšava)

-         Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Lauksaimniecības Restrukturizācijas un Modernizācijas aģentūra)

-         Agencja Nieruchomości Rolnych (Lauksaimniecības Īpašuma aģentūra)

Portugālē  

-         Região Autónoma da Madeira (Madeiras autonomais apgabals)

-         Região Autónoma dos Açores (Azoru salu autonomais apgabals)

-         Municipalitātes

Slovakijā

-         mestá a obce (Municipalitātes)

-         Železnice Slovenskej republiky (Slovākijas dzelzceļa sabiedrība)

-         Štátny fond cestného hospodárstva (Valsts ceļu vadības fonds)

-         Slovenské elektrárne (Slovākijas elektrostacijas)

-         Vodohospodárska výstavba (Ūdenssaimniecības celtniecības sabiedrība)

 

Starptautiskās vienības:

 

-         Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka

-         Eiropas Investīciju banka

-         Āzijas Attīstības banka

-         Āfrikas Attīstības banka

-         Pasaules Banka/SRAB/SVF

-         Starptautiskā Finanšu sabiedrība

-         Amerikas Attīstības banka

-         Eiropas Padomes Sociālās attīstības fonds

-         Eiropas Atomenerģijas kopiena

-         Eiropas Kopiena

-         Corporación Andina de Fomento (CAF) (Andu Attīstības sabiedrība)

-         Eurofima

-         Eiropas Ogļu un tērauda kopiena

-         Ziemeļvalstu Investīciju banka

-         Karību jūras baseina valstu attīstības banka

 

6.panta noteikumi, neskar starptautiskās saistības, kādas dalībvalstis var būt noslēgušas attiecībā uz augstākminētajām starptautiskajām saimnieciskajām vienībām.

 

Vienības trešajās valstīs:

Vienības, kas atbilst sekojošiem kritērijiem :

1)        Vienību saskaņā ar valsts kritērijiem nepārprotami uzskata par valsts iestādi.

2)        Šāda valsts iestāde ir ārpustirgus ražotājs, kas pārvalda un finansē darbību grupu un galvenokārt ražo ārpustirgus preces un sniedz ārpustirgus pakalpojumus, kuri paredzēti sabiedrības labā un kurus efektīvi kontrolē valsts.

3)                     Šāda valsts iestāde ir liels un regulārs parāda instrumentu emitents.

4)                     Attiecīgā valsts var garantēt, ka šāda valsts iestāde neizmantos pirmstermiņa izpirkšanu bruto maksājumu klauzulu gadījumā.

 

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretāres vietā – valsts sekretāres vietnieks

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

O.Spurdziņš 

I.Gaugers

E.Strazdiņa

M.Radeiko

A.Birums

 

19.04.2005. 10:35

4133

A.Birums

7095520,  Andrejs.Birums@fm.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agreement

 

in the form of an exchange of letters

 

on the TAXATION OF SAVINGS INCOME

 

         

                         


 

 

A. Letter from the Republic of Latvia

 

 

Sir,

 

I refer to the text of the proposed model “Agreement on the Taxation of Savings Income between the United Kingdom Overseas Territory of Montserrat and the Republic of Latvia” that was approved by the High Level Working Party (Taxation of Savings) of the Council of Ministers of the European Union on 22 June 2004.

 

In view of the above mentioned text, I have the honour

 

·        to propose to you the Agreement on the taxation of savings income at  Appendix 1 to this letter;

 

·        to propose that the said arrangements may come into effect on the date of application of Council Directive 2003/48/EEC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, which date shall be subject to the conditions set out in Article 17(2) of the Directive, subject to the notification to each other that the internal constitutional formalities for the coming into effect of these arrangements are completed;

 

·        to propose our mutual commitment to comply at the earliest date with our said internal constitutional formalities and to notify each other without delay through the formal channels when such formalities are completed.

 

I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter together with its Appendix 1 and your confirmation shall together constitute our mutual acceptance and making of the arrangements between the Republic of Latvia and Montserrat.

 

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration,

 

For Government of the Republic of Latvia

 

Oskars Spurdziņš

Minister of Finance

 

Done at Riga, on 22 December 2004, in the English language in three copies.


 

B. Letter from the Government of Montserrat

 

 

Sir,

 

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today’s date, which reads as follows:

 

 

“Sir,

 

I refer to the text of the proposed model “Agreement on the Taxation of Savings Income between the United Kingdom Overseas Territory of Montserrat and the Republic of Latvia” that was approved by the High Level Working Party (Taxation of Savings) of the Council of Ministers of the European Union on 22 June 2004.

 

In view of the above mentioned text, I have the honour

 

·        to propose to you the Agreement on the taxation of savings income at  Appendix 1 to this letter;

 

·        to propose that the said arrangements may come into effect on the date of application of Council Directive 2003/48/EEC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, which date shall be subject to the conditions set out in Article 17(2) of the Directive, subject to the notification to each other that the internal constitutional formalities for the coming into effect of these arrangements are completed;

 

·        to propose our mutual commitment to comply at the earliest date with our said internal constitutional formalities and to notify each other without delay through the formal channels when such formalities are completed.

 

I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter together with its Appendix 1 and your confirmation shall together constitute our mutual acceptance and making of the arrangements between the Republic of Latvia and Montserrat.

 

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration”

 

 

I am able to confirm that Montserrat is in agreement with the contents of your letter dated 22 December 2004. 

 

 

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration,

                                                                                   

For the Government of Montserrat

 

 

 

John A. Osborne

Chief minister

 

 

Done at Montserrat, on 7 April 2005, in the English language in three copies.

 

 


 

Appendix 1

 

AGREEMENT ON THE TAXATION OF SAVINGS INCOME BETWEEN THE UNITED KINGDOM OVERSEAS TERRITORY OF MONTSERRAT AND THE REPUBLIC OF LATVIA

 

 

WHEREAS:

 

1.      Article 17 of Directive 2003/48/EEC (“the Directive”) of the Council of the European Union (“the Council”) on taxation of savings income provides that before 1 January 2004 Member States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive which provisions shall be applied from 1 January 2005 provided that –

 

       “(i)  the Swiss Confederation, the Principality of Liechtenstein, the Republic of San Marino, the Principality of Monaco and the Principality of Andorra apply from that same date measures equivalent to those contained in this Directive, in accordance with agreements entered into by them with the European Community, following unanimous decisions of the Council;

 

       (ii)   all agreements or other arrangements are in place, which provide that all the relevant dependent or associated territories apply from that same date automatic exchange of information in the same manner as is provided for in Chapter II of this Directive, (or, during the transitional period defined in Article 10, apply a withholding tax on the same terms as are contained in Articles 11 and 12)”.

 

2.           The relationship of Montserrat with the EU is set out in part 4 of the Treaty Establishing the European Community. Under the terms of the Treaty, Montserrat is not within the EU fiscal territory.

 

3.   Montserrat notes that, while it is the ultimate aim of the EU Member States to bring about effective taxation of interest payments in the beneficial owner’s Member State of residence for tax purposes through the exchange of information concerning interest payments between themselves, three Member States, namely Austria, Belgium and Luxembourg, during a transitional period, shall not be required to exchange information but shall apply a withholding tax to the savings income covered by the Directive.

 

4.            Montserrat has agreed to apply automatic exchange of information in the same manner as is provided for in Chapter II of the Directive.

 

5.          Montserrat has legislation relating to undertakings for collective investment that is deemed to be equivalent in its effect to the EC legislation referred to in Articles 2 and 6 of the Directive.

 

Montserrat and the Republic of Latvia hereinafter referred to as a “contracting party” or the “contracting parties” unless the context otherwise requires, have agreed to conclude the following agreement which contains obligations on the part of the contracting parties only and provides for the automatic exchange of information between the contracting parties in respect of interest payments made by a paying agent established in a contracting party to an individual resident in the other contracting party.

 

For the purposes of this Agreement the term ‘competent authority’ when applied to the contracting parties means the State Revenue Service with respect to the Republic of Latvia and the Inland Revenue Department with respect to Montserrat.

 

 

Article 1       Reporting of Information by Paying Agents

 

(1)   Where interest payments, as defined in Article 5 of this Agreement, are made by a paying agent established in either contracting party to beneficial owners, as defined in Article 2 of this Agreement, who are residents of the other contracting party, the paying agent shall report to its competent authority;

 

       (a)   the identity and residence of the beneficial owner established in accordance with Article 3 of this Agreement;

      

       (b)   the name and address of the paying agent;

 

       (c)   the account number of the beneficial owner or, where there is none, identification of the debt claim giving rise to the interests;

 

       (d)     information concerning the interest payment in accordance with paragraph 2 of Article 8 of the Directive; however, each contracting party may restrict the minimum amount of information concerning interest payment to be reported by the paying agent to the total amount of interest or income and to the total amount of the proceeds from sale, redemption or refund.

    

And the contracting parties will comply with paragraph 2 of this Article.

 

(2)        Within six months following the end of their tax year, the competent authority of the contracting party shall communicate to the competent authority of the other contracting party, automatically, the information referred to in paragraph (1) (a) – (d) of this Article, for all interest payments made during that year.

 

Article 2          Definition of beneficial owner

 

(1)   For the purposes of this Agreement, “beneficial owner” shall mean any individual who receives an interest payment or any individual for whom an interest payment is secured, unless such individual can provide evidence that the interest payment was not received or secured for his own benefit. An individual is not deemed to be the beneficial owner when he:

 

(a)    acts as a paying agent within the meaning of Article 4(1) of this Agreement;

 

(b)          acts on behalf of a legal person, an entity which is taxed on its profits under the general arrangements for business taxation, an UCITS authorised in accordance with Council Directive 85/611/EEC or an equivalent undertaking for collective investment established in Montserrat, or an entity referred to in Article 4(2) of this Agreement and, in the last mentioned case, discloses the name and address of that entity to the economic operator making the interest payment and the latter communicates such information to the competent authority of its contracting party of establishment;

 

(c)          acts on behalf of another individual who is the beneficial owner and  discloses to the paying agent the identity of that beneficial owner.

 

(2)          Where a paying agent has information suggesting that the individual who receives an interest payment or for whom an interest payment is secured may not be the beneficial owner, and where neither paragraph (1)(a) nor (1)(b) of this Article applies, it shall take reasonable steps to establish the identity of the beneficial owner. If the paying agent is unable to identify the beneficial owner, it shall treat the individual in question as the beneficial owner.

 

Article 3                 Identity and residence of beneficial owners

 

(1)      Each Party shall, within its territory, adopt and ensure the application of the procedures necessary to allow the paying agent to identify the beneficial owners and their residence for the purposes of this Agreement.  Such procedures shall comply with the minimum standards established in paragraphs (2) and (3).

 

(2)      The paying agent shall establish the identity of the beneficial owner on the basis of minimum standards which vary according to when relations between the paying agent and the recipient of the interest are entered into, as follows:

 

         (a)  for contractual relations entered into before the 1st January 2004, the paying agent shall establish the identity of the beneficial owner, consisting of his name and address, by using the information at its disposal, in particular pursuant to the regulations in force in its country of establishment and to Council Directive 91/308/EEC of the 10th June, 1991 in the case of the Republic of Latvia or equivalent legislation in the case of Montserrat on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering;

 

         (b)  for contractual relations entered into, or transactions carried out in the absence of contractual relations, on or after the 1st January, 2004 the paying agent shall establish the identity of the beneficial owner, consisting of the name, address and, if there is one, the tax identification number allocated by the Member State of residence for tax purposes.  These details should be established on the basis of the passport or of the official identity card presented by the beneficial owner.  If it does not appear on that passport or official identity card, the address shall be established on the basis of any other documentary proof of identity presented by the beneficial owner.  If the tax identification number is not mentioned on the passport, on the official identity card or any other documentary proof of identity, including, possibly the certificate of residence for tax purposes, presented by the beneficial owner, the identity shall be supplemented by a reference to the latter’s date and place of birth established on the basis of his passport or official identification card.

 

(3)    The paying agent shall establish the residence of the beneficial owner on the basis of minimum standards which vary according to when relations between the paying agent and the recipient of the interest are entered into.  Subject to the conditions set out below, residence shall be considered to be situated in the country where the beneficial owner has his permanent address:

 

         (a)  for contractual relations entered into before 1st January, 2004 the paying agent shall establish the residence of the beneficial owner by using the information at its disposal, in particular pursuant to the regulations in force in its country of establishment and to Council Directive 91/308/EEC in the case of the Republic of Latvia or equivalent legislation in the case of Montserrat;

 

         (b)  for contractual relations entered into, or transactions carried out in the absence of contractual relations, on or after the 1st January, 2004, the paying agents shall establish the residence of the beneficial owner on the basis of the address mentioned on the passport, on the official identity card or, if necessary, on the basis of any documentary proof of identity presented by the beneficial owner and according to the following procedure: for individuals presenting a passport or official identity card issued by a Member State who declare themselves to be resident in a third country, residence shall be established by means of a tax residence certificate issued by the competent authority of the third country in which the individual claims to be resident.  Failing the presentation of such a certificate, the Member State which issued the passport or other official identity document shall be considered to be the country of residence.

 

Article 4          Definition of paying agent

 

(1)   For the purposes of this Agreement, ‘paying agent’ means any economic operator who pays interest to or secures the payment of interest for the immediate benefit of the beneficial owner, whether the operator is the debtor of the debt claim which produces the interest or the operator charged by the debtor or the beneficial owner with paying interest or securing the payment of interest.

 

(2)   Any entity established in a contracting party to which interest is paid or for which interest is secured for the benefit of the beneficial owner shall also be considered a paying agent upon such payment or securing of such payment. This provision shall not apply if the economic operator has reason to believe, on the basis of official evidence produced by that entity that:

 

(a)      it is a legal person, with the exception of those legal persons referred to in paragraph 5 of this Article; or

 

(b)  its profits are taxed under the general arrangements for business taxation; or

 

(c)     it is an UCITS recognised in accordance with Council Directive 85/611/EEC or an equivalent undertaking for collective investment established in Montserrat.

 

       An economic operator paying interest to, or securing interest for, such an entity established in the other contracting party which is considered a paying agent under this paragraph shall communicate the name and address of the entity and the total amount of interest paid to, or secured for, the entity to the competent authority of its contracting party of establishment, which shall pass this information on to the competent authority of the contracting party where the entity is established.

 

(3)   The entity referred to in paragraph (2) of this Article shall, however, have the option of being treated for the purposes of this Agreement as an UCITS or equivalent undertaking as referred to in sub-paragraph (c) of paragraph (2). The exercise of this option shall require a certificate to be issued by the contracting party in which the entity is established and presented to the economic operator by that entity. A contracting party shall lay down the detailed rules for this option for entities established in their territory.

 

(4)   Where the economic operator and the entity referred to in paragraph (2) of this Article are established in the same contracting party, that contracting party shall take the necessary measures to ensure that the entity complies with the provisions of this Agreement when it acts as a paying agent.

 

(5)   The legal persons exempted from sub-paragraph (a) of paragraph (2) of this Article are:

 

       (a)    in Finland: avoin yhtiö (Ay) and kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag and kommanditbolag;

 

(b)   in Sweden: handelsbolag (HB) and kommanditbolag (KB).

 

Article 5          Definition of interest payment

 

(1)       For the purposes of this Agreement “interest payment” shall mean:

 

         (a)     interest paid, or credited to an account, relating to debt claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and, in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures; penalty charges for late payments shall not be regarded as interest payments; 

 

         (b)     interest accrued or capitalised at the sale, refund or redemption of the debt claims referred to in (a);

 

         (c)     income deriving from interest payments either directly or through an entity referred to in Article 4(2) of this Agreement, distributed by:

 

                  (i) an UCITS authorised in accordance with Council Directive 85/611/EEC; or

 

                  (ii) an equivalent undertaking for collective investment established in Montserrat; or

 

                  (iii) entities which qualify for the option under Article 4(3) of this Agreement; or

 

         (iv) undertakings for collective investment established outside the territory to which the Treaty establishing the European Community applies by virtue of Article 299 thereof and outside Montserrat.

 

         (d)     income realised upon the sale, refund or redemption of shares or units in the following undertakings and entities, if they invest directly or indirectly, via other undertakings for collective investment or entities referred to below, more than 40% of their assets in debt claims as referred to in (a):

 

                  (i) an UCITS authorised in accordance with Council Directive 85/611/EEC; or

 

                  (ii) an equivalent undertaking for collective investment established in Montserrat; or

 

                  (iii) entities which qualify for the option under Article 4(3) of this Agreement;

                 

         (iv) undertakings for collective investment established outside the territory to which the Treaty establishing the European Community applies by virtue of Article 299 thereof and outside Montserrat.

 

               However, the contracting parties shall have the option of including income mentioned under paragraph (1)(d) of this Article in the definition of interest only to the extent that such income corresponds to gains directly or indirectly deriving from interest payments within the meaning of paragraphs (1)(a) and (b) of this Article.

 

(2)                   As regards paragraphs (1)(c) and (d) of this Article, when a paying agent has no information concerning the proportion of the income which derives from interest payments, the total amount of the income shall be considered an interest payment.

 

(3)   As regards paragraph (1)(d) of this Article, when a paying agent has no information concerning the percentage of the assets invested in debt claims or in shares or units as defined in that paragraph, that percentage shall be considered to be above 40%.  Where he cannot determine the amount of income realised by the beneficial owner, the income shall be deemed to correspond to the proceeds of the sale, refund or redemption of the shares or units.

 

(4)    When interest, as defined in paragraph (1) of this Article, is paid to or credited to an account held by an entity referred to in Article 4(2) of this Agreement, such entity not having qualified for the option under Article 4(3) of this Agreement, such interest shall be considered an interest payment by such entity.

 

(5)   As regards paragraphs (1)(b) and (d) of this Article, a contracting party shall have the option of requiring paying agents in its territory to annualise the interest over a period of time which may not exceed one year, and treating such annualised interest as an interest payment even if no sale, redemption or refund occurs during that period.

 

(6)   By way of derogation from paragraphs (1)(c) and (d) of this Article, a contracting party shall have the option of excluding from the definition of interest payment any income referred to in those provisions from undertakings or entities established within its territory where the investment in debt claims referred to in paragraph (1)(a) of this Article of such entities has not exceeded 15% of their assets.  Likewise, by way of derogation from paragraph (4) of this Article, a contracting party shall have the option of excluding from the definition of interest payment in paragraph (1) of this Article interest paid or credited to an account of an entity referred to in Article 4(2) of this Agreement which has not qualified for the option under Article 4(3) of this Agreement and is established within its territory, where the investment of such an entity in debt claims referred to in paragraph (1)(a) of this Article has not exceeded 15% of its assets.

 

         The exercise of such option by one contracting party shall be binding on the other contracting party.

 

(7)   The percentage referred to in paragraph (1)(d) of this Article and paragraph (3) of this Article shall, from 1 January 2011, be 25%.

 

(8)   The percentages referred to in paragraph (1)(d) of this Article and in paragraph (6) of this Article shall be determined by reference to the investment policy as laid down in the fund rules or instruments of incorporation of the undertakings or entities concerned or, failing which, by reference to the actual composition of the assets of the undertakings or entities concerned.

 

Article 6          Transitional provisions for negotiable debt securities

 

(1)   During the transitional period referred to in Article 10 of the Directive, but until 31 December 2010 at the latest, domestic and international bonds and other negotiable debt securities which have been first issued before the 1 March 2001 or for which the original issuing prospectuses have been approved before that date by the competent authorities within the meaning of Council Directive 80/390/EEC or by the responsible authorities in third countries shall not be considered as debt claims within the meaning of Article 5(1)(a) of this Agreement, provided that no further issues of such negotiable debt securities are made on or after 1 March 2002.

 

         If a further issue is made on or after 1 March 2002 of an aforementioned negotiable debt security issued by a Government or a related entity acting as a public authority or whose role is recognised by an international treaty, as defined in the Annex to this Agreement, the entire issue of such security, consisting of the original issue and any further issue, shall be considered a debt claim within the meaning of Article 5(1)(a) of this Agreement.

 

         If a further issue is made on or after 1 March 2002 of an aforementioned negotiable debt security issued by any other issuer not covered by the second sub-paragraph, such further issue shall be considered a debt claim within the meaning of Article 5(1)(a) of this Agreement.

 

(2)   Nothing in this Article shall prevent the contracting parties from taxing the income from the negotiable debt securities referred to in paragraph (1) in accordance with their national laws.

 

Article 7     Mutual agreement procedure

   

Where difficulties or doubts arise between the parties regarding the implementation or interpretation of this Agreement, the contracting parties shall use their best endeavours to resolve the matter by mutual agreement.

 

Article 8                 Confidentiality

 

(1)   All information provided and received by the competent authority of a contracting party shall be kept confidential.

 

(2)  Information provided to the competent authority of a contracting party may not be used for any purpose other than for the purposes of direct taxation without the prior written consent of the other contracting party.

 

(3)  Information provided shall be disclosed only to persons or authorities concerned with the purposes of direct taxation, and used by such persons or authorities only for such purposes or for oversight purposes, including the determination of any appeal. For these purposes, information may be disclosed in public court proceedings or in judicial proceedings.

 

(4)   Where a competent authority of a contracting party considers that information which it has received from the competent authority of the other contracting party is likely to be useful to the competent authority of another Member State, it may transmit it to the latter competent authority with the agreement of the competent authority which supplied the information.

 

Article 9           Entry into force

 

This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the latter of the dates on which the respective Governments have notified each other in writing that the formalities constitutionally required have been complied with, and its provisions shall have effect from the date from which the Directive is applicable according to paragraphs 2 and 3 of Article 17 of the Directive.

 

 

Article 10          Termination

 

(1)   This Agreement shall remain in force until terminated by either contracting party.

 

(2)   Either contracting party may terminate this Agreement by giving notice of termination in writing to the other contracting party, such notice to specify the circumstances leading to the giving of such notice. In such a case, this Agreement shall cease to have effect 12 months after the serving of notice.

 

 

Article 11          Application and suspension of application

 

(1)   The application of this Agreement shall be conditional on the adoption and implementation by all the Member States of the European Union, by the United States of America, Switzerland, Andorra, Liechtenstein, Monaco and San Marino, and by all the relevant dependent and associated territories of the Member States of the European Community, respectively, of measures which conform with or are equivalent to those contained in the Directive or in this Agreement, and providing for the same dates of implementation.

 

(2)          Subject to the mutual agreement procedure provided for in Article 7 of this Agreement, the application of this Agreement or parts thereof may be suspended by either contracting party with immediate effect through notification to the other specifying the circumstances leading to such notification should the Directive cease to be applicable either temporarily or permanently in accordance with European Community law or in the event that a Member State should suspend the application of its implementing legislation.  Application of the Agreement shall resume as soon as the circumstances leading to the suspension no longer apply.

 

(3)          Subject to the mutual agreement procedure provided for in Article 7 of this Agreement, either contracting party may suspend the application of this Agreement through notification to the other specifying the circumstances leading to such notification in the event that one of the third countries or territories referred to in paragraph (1) should subsequently cease to apply the measures referred to in that paragraph. Suspension of application shall take place no earlier than two months after notification.  Application of the Agreement shall resume as soon as the measures are reinstated by the third country or territory in question.

 

 

Done in the English language. 

 

 

 


Annex

List of related entities

 

For the purposes of Article 6 of this Agreement, the following entities will be considered to be a "related entity acting as a public authority or whose role is recognised by an international treaty":

entities within the European Union:

Belgium     

·        Vlaams Gewest (Flemish Region)

·        Région wallonne (Walloon Region)

·        Région bruxelloise/Brussels Gewest (Brussels Region)

·        Communauté française (French Community)

·        Vlaamse Gemeenschap (Flemish Community)

·        Deutschsprachige Gemeinschaft (German-speaking Community)

Spain 

·        Xunta de Galicia (Regional Executive of Galicia)

·        Junta de Andalucía (Regional Executive of Andalusia)

·        Junta de Extremadura (Regional Executive of Extremadura)

·        Junta de Castilla - La Mancha (Regional Executive of Castilla - La Mancha)

·        Junta de Castilla - León (Regional Executive of Castilla - León)

·        Gobierno Foral de Navarra (Regional Government of Navarre)

·        Govern de les Illes Balears (Government of the Balearic Islands)

·        Generalitat de Catalunya (Autonomous Government of Catalonia)

·        Generalitat de Valencia (Autonomous Government of Valencia)

·        Diputación General de Aragón (Regional Council of Aragon)

·        Gobierno de las Islas Canarias (Government of the Canary Islands)

·        Gobierno de Murcia (Government of Murcia)

·        Gobierno de Madrid (Government of Madrid)

·        Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (Government of the Autonomous Community of the Basque Country)

·        Diputación Foral de Guipúzcoa (Regional Council of Guipúzcoa)

·        Diputación Foral de Vi zcaya/Bizkaia (Regional Council of Vizcaya)

·        Diputación Foral de Alava (Regional Council of Alava)

·        Ayuntamiento de Madrid (City Council of Madrid)

·        Ayuntamiento de Barcelona (City Council of Barcelona)

·        Cabildo Insular de Gran Canaria (Island Council of Gran Canaria)

·        Cabildo Insular de Tenerife (Island Council of Tenerife)

·        Instituto de Crédito Oficial (Public Credit Institution)

·        Instituto Catalán de Finanzas (Finance Institution of Catalonia)

·        Instituto Valenciano de Finanzas (Finance Institution of Valencia)

Greece       

·        Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (National Telecommunications Organisation)

·        Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (National Railways Organisation)

·        Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Public Electricity Company)

France       

·        La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Social Debt Redemption Fund)

·        L'Agence française de développement (AFD) (French Development Agency)

·        Réseau Ferré de France (RFF)(French Rail Network)

·        Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (National Motorways Fund)

·        Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Paris Hospitals Public Assistance)

·        Charbonnages de France (CDF) (French Coal Board)

·        Entreprise minière et chimique (EMC)(Mining and Chemicals Company)

Italy   

·        Regions

·        Provinces

·        Municipalities

·        Cassa Depositi e Prestiti (Deposits and Loans Fund)

Latvia

·        Pašvaldības (Local governments)

Poland       

·        gminy (communes)

·        powiaty (districts)

·        województwa (provinces)

·        związki gmin (associations of communes)

·        powiatów (association of districts)

·        województw (association of provinces)

·        miasto stołeczne Warszawa (capital city of Warsaw)

·        Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture)

·        Agencja Nieruchomości Rolnych (Agricultural Property Agency)

Portugal    

·        Região Autónoma da Madeira (Autonomous Region of Madeira)

·        Região Autónoma dos Açores (Autonomous Region of Azores)

·        Municipalities

Slovakia

·        mestá a obce (municipalities)

·        Železnice Slovenskej republiky (Slovak Railway Company)

·        Štátny fond cestného hospodárstva (State Road Management Fund)

·        Slovenské elektrárne (Slovak Power Plants)

·        Vodohospodárska výstavba (Water Economy Building Company)

International entities:

·        European Bank for Reconstruction and Development

·        European Investment Bank

·        Asian Development Bank

·        African Development Bank

·        World Bank / IBRD / IMF

·        International Finance Corporation

·        Inter-American Development Bank

·        Council of Europe Social Development Fund

·        EURATOM

·        European Community

·        Corporación Andina de Fomento (CAF) (Andean Development Corporation)

·        Eurofima

·        European Coal & Steel Community

·        Nordic Investment Bank

·        Caribbean Development Bank

The provisions of Article 6 are without prejudice to any international obligations that the Contracting Parties may have entered into with respect to the above mentioned international entities.

entities in third countries:

The entities that meet the following criteria:

1)        The entity is clearly considered to be a public entity according to the national criteria.

2)        Such public entity is a non‑market producer which administers and finances a group of activities, principally providing non‑market goods and services, intended for the benefit of the community and which are effectively controlled by general government.

5)                     Such public entity is a large and regular issuer of debt securities.

6)                     The State concerned is able to guarantee that such public entity will not exercise early redemption in the event of gross‑up clauses.

 

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretāres vietā – valsts sekretāres vietnieks

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

O.Spurdziņš 

I.Gaugers

E.Strazdiņa

M.Radeiko

A.Birums

 

 

19.04.2005. 12:15

5104

A.Birums

7095520, Andrejs.Birums@fm.gov.lv

 

 

 

 

Likumprojekta

“Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Apvienotās Karalistes aizjūras teritoriju Montserratu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli” anotācija                                                                

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas         raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003.gada 3.jūnijā ir pieņemta Eiropas Savienības Padomes direktīva 2003/48/EK (turpmāk - Direktīva) par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli.

 

Direktīvas mērķis ir nodrošināt, ka Eiropas Savienības dalībvalstis viena otrai sniedz nepieciešamo informāciju par to rezidentiem – fiziskajām personām izmaksātajiem uzkrājumu ienākumiem (procentu ienākumiem).

 

Ir paredzēts, ka Direktīvas piemērošana ir jāuzsāk ar 2005.gada 1.jūliju, tomēr tās piemērošanu varēs uzsākt tādā gadījumā, ja uz šo datumu tiks izpildīti sekojoši noteikumi:

 

1.     Eiropas Savienība būs noslēgusi īpašus līgumus par līdzvērtīgu pasākumu, kādus attiecībā uz ienākumiem no uzkrājumiem (procentiem) nosaka Direktīva, piemērošanu attiecībā uz Šveici, Lihtenšteinu, Sanmarīno, Monako un Andoru; un

 

2.     Ir stājušies spēkā un ir piemērojami visi līgumi vai citas vienošanās, kas nodrošina, ka attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalstu atkarīgās vai saistītās teritorijas, sākot ar minēto datumu veic Direktīvā noteikto informācijas apmaiņu, vai arī veic nodokļa ieturēšanu ienākuma izmaksas brīdī, kā tas noteikts Direktīvā.

 

Direktīvas ieviešanai arī Latvijai ir jānoslēdz 2.punktā minētie līgumi ar Eiropas Savienības dalībvalstu atkarīgajām vai saistītajām teritorijām. Minētos līgumus ar piecām Apvienotās Karalistes Karību jūras teritorijām – Angilju, Britu Virdžīnām, Kaimanu salām, Montserratu un Tērksu un Kaikosu salām saskaņoja Eiropas Savienības Ministru Padomes Augsta Līmeņa darba grupa. Līgumu teksti galīgi tika saskaņoti šīs darba grupas 2004.gada 22.jūnija sēdē. Minētie līgumi, kā divpusējas vienošanās, ir jāparaksta atsevišķi starp katru Eiropas Savienības dalībvalsti un katru Apvienotās Karalistes Karību jūras teritoriju korespondences ceļā, veicot vēstuļu, kuru pielikumā ir attiecīgie līgumi, apmaiņu. Dotajā situācijā tas ir “Līgums starp Latvijas Republiku un Apvienotās Karalistes aizjūras teritoriju Montserratu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli (turpmāk – Līgums).


2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

Vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgtās vienošanās starp Latvijas Republiku un Apvienotās Karalistes aizjūras teritoriju Montserratu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli pielikumā esošais Līgums nosaka, ka tas tiek piemērots uzkrājumu ienākuma maksājumiem, ko veic izmaksātājs, kurš nodibināts Latvijas Republikā vai Montserratā ar nolūku veicināt uzkrājumu ienākumu, kas radušies vienā no līgumslēdzējām pusēm un kas tiek maksāti to faktiskajiem īpašniekiem, kuri ir fiziskas personas – rezidenti nodokļu vajadzībām otrā līgumslēdzējā pusē, efektīvu aplikšanu ar nodokļiem saskaņā ar pēdējās likumiem.

Līgums paredz, ka abas līgumslēdzējas puses Direktīvas izpildei piemēros automātisku informācijas apmaiņu. Tas nozīmē, ka valsts, kurā ir nodibināts izmaksātājs, kompetentajai iestādei ir jāsniedz otras valsts, kas ir faktiskā īpašnieka rezidences valsts, kompetentajai iestādei Līguma 1.pantā noteiktā informācija par faktisko īpašnieku un veikto uzkrājumu ienākuma maksājumu saskaņā ar Direktīvas 8.panta otro daļu. Informācijas apmaiņai ir jābūt automātiskai un jānotiek vismaz reizi gadā sešu mēnešu laikā pēc izmaksātāja valsts taksācijas gada beigām par visiem uzkrājumu ienākumu maksājumiem, kas ir veikti tajā gadā.

Līgumā ir arī atrunāti savstarpējās saskaņošanas procedūras noteikumi, saņemtās informācijas slepenība, kā arī ir paredzēta Līguma darbības izbeigšanas kārtība.

 

 

3. Cita informācija

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1.Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvais akts ir vērsts uz Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā, nodrošinot, ka Latvija ir izpildījusi nepieciešamās prasības, lai varētu tikt uzsākta Direktīvas piemērošana. 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar šo Līgumu abas līgumslēdzējas puses veiks automātisko informācijas apmaiņu un līdz ar to Latvijai būs iespēja saņemt informāciju par faktiskajiem īpašniekiem, kas ir Latvijas rezidenti - fiziskās personas, izmaksātajiem uzkrājumu ienākumu maksājumiem. Līdz ar to tiks nodrošinātas labākas iespējas uzlikt nodokļus Latvijas rezidentu ārpus Latvijas gūtajiem uzkrājumu ienākumiem, kas nav iespējams, ja ar attiecīgo valsti vai teritoriju nav noslēgts atbilstošs līgums.

  

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

 


 


III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

6. Cita informācija

 

 

 

 

 


 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nav nepieciešams izdot papildus normatīvos aktus.

 

 

2. Cita informācija

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvais akts ir nepieciešams, lai Latvija izpildītu Direktīvas ieviešanai nepieciešamās prasības attiecībā uz   Apvienotās Karalistes aizjūras teritoriju Montserratu.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Eiropas Savienības 2003.gada 3.jūnija Padomes Direktīva 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli.

Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments
Official Journal L 157 , 26/06/2003 P. 0038 - 0048


 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Starptautiskā līguma starp Latvijas Republiku un Apvienotās Karalistes aizjūras teritoriju Montserratu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli projekta 1. līdz 11.pants un tā pielikums.

Eiropas Savienības 2003.gada 3.jūnija Padomes Direktīvas 2003/48/EK par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 un 17.pants.

 

Atbilst

Līgums tiek noslēgts, lai nodrošinātu Direktīvas 17.panta noteikumu izpildi, kas paredz, ka Latvijai ir jānoslēdz attiecīgie līgumi, lai nodrošinātu Direktīvas noteikumiem līdzvērtīgu pasākumu izpildi attiecībā uz Apvienotās Karalistes Karību jūras teritorijām: Angilju, Britu Virdžīnu salām, Kaimanu salām, Montserratu un Tērksu un Kaikosu salām.

5. Cita informācija

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Nav zināms.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 


 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

 

 

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta atbilstoši pašreizējās nodokļu administrācijas funkcijām. Informācijas apmaiņu veiks Valsts ieņēmumu dienests.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Pēc apstiprināšanas Saeimā Vienošanās  teksts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un par tās spēkā stāšanos Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Normatīvā akta projekts neierobežo indivīda tiesības.

 

4. Cita informācija

 

 

 

 

Finanšu ministrs                                                             O.Spurdziņš

 

 

 

 

 

Valsts sekretāres vietā – valsts sekretāres vietnieks

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

I.Gaugers

E.Strazdiņa

M.Radeiko

A.Birums

 

19.04.2005. 12:15

1208

A.Birums

7095520, Andrejs.Birums@fm.gov.lv