Latvijas Republikas

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005. gada 8. septembrī

Nr. 9/1-560

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts „Grozījumi likumā” Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolu””

 / reģ.nr. 1211; dok.nr.4173 /;

 

 

2.Likumprojekts „Grozījums likumā „ Par Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu ( EUCARIS) ”” /reģ.nr.1161; 3980 /;

 

 

3.Likumprojekts „ Par grozījumu Konvencijā par bērna tiesībām „

 /reģ.nr. 1193; dok.nr. 4142 /;

 

 

4.Likumprojekts „ Par Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes līgumu par sakaru virsnieku privilēģijām un imunitāti” / reģ.nr. 1203; dok.nr. 4155 /.

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

Pielikumā : Minētie likumprojekti uz 4.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle,

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                              Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes līgumu par sakaru virsnieku privilēģijām un imunitāti

 

 

 

1.pants. Latvijas Republikas 2005.gada 25.aprīļa notas Nr.41/651 – 3235 un Nīderlandes Karalistes 2004.gada 17.februāra notas Nr. 41/04 apmaiņas ceļā noslēgtais Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes līgums par sakaru virsnieku privilēģijām un imunitāti (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgums stājas spēkā diplomātiskajās notās noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līguma angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada__________________.