Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 20.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 3.panta otrajā daļā vārdus "uz militārajām vajadzībām paredzētajiem ārvalstu gaisa kuģiem" ar vārdiem "uz publisko funkciju veikšanai paredzētiem ārvalstu gaisa kuģiem 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē".

 

2. Izteikt 40.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas gaisa telpu publisko funkciju veikšanai paredzēto ārvalstu gaisa kuģu lidojumiem 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē."

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.augustam piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 19.septembra noteikumi Nr.882 "Kārtība, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas gaisa telpu lidojumiem ar militārajām vajadzībām paredzētajiem ārvalstu gaisa kuģiem" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 173.nr.)."

 

 

 

 

 

 

Ārlietu ministrs

A.Pabriks

 

 

 

 

 


                    Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par aviāciju””

Anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 1944.gada 7.decembrī Čikāgā, Amerikas Savienotajās Valstīs tika parakstīta “Konvencija par starptautisko civilo aviāciju”, kur 5.pantā ir minēts, ka jebkuriem neregulāriem gaisa satiksmē izmantojamiem gaisa kuģiem,  katra Līgumslēdzēja valsts saglabā tiesības lidojuma drošības interesēs pieprasīt no gaisa kuģiem, kas paredz lidot virs nepieejamiem rajoniem, vai kuros nav uzstādīti pienācīgi aeronavigācijas līdzekļi, lidot pa iepriekšnoteiktiem maršrutiem vai saņemt šādiem lidojumiem speciālas atļaujas.

Šobrīd, Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu un civilās aviācijas darbību Latvijas Republikā valsts un tās iedzīvotāju  interesēs regulē 1994.gada 5.oktobrī Saeimā pieņemtais likums “Par aviāciju” (ar grozījumiem), kas izsludināts 1994.gada 20.oktobrī.

Šis likums nosaka, ka attiecībā uz Latvijas Republikas gaisa telpu ir piemērojama Latvijas Republikas jurisdikcija.

Taču Latvijas Republikas jurisdikcija neparedz kārtību, kādā veidā tiek piešķirta atļauja izmantot Latvijas gaisa telpu publisko funkciju veikšanai paredzētiem ārvalstu gaisa kuģiem 1944.gada 7.decembra “Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju” 3.panta izpratnē, izņemot militārajām vajadzībām paredzētiem ārvalstu gaisa kuģiem.

Ņemot vērā valsts drošības intereses, Latvijas jurisdikcijā būtu nepieciešams veikt visus nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par aviāciju”” tiks noteikts deleģējums Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā veidā tiek piešķirta atļauja izmantot Latvijas gaisa telpu publisko funkciju veikšanai paredzētiem ārvalstu gaisa kuģiem 1944.gada 7.decembra “Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju” 3.panta izpratnē. Šīs noteiktās kārtības pamatā būs noteikts informācijas daudzums, ko būs nepieciešams iekļaut pieprasījuma deklarācijā, lai tiktu izvērtēts un pieņemts lēmums par atļaujas izsniegšanu vai aizliegšanu šiem ārvalstu gaisa kuģiem, tai skaitā, gaisa kuģiem, kas tiks izmantoti militārajām vajadzībām, kā arī, ko, pildot savus dienesta pienākumus, izmanto vienīgi valstu vadītāji, nacionālo parlamentu vadītāji, valdību vadītāji, valdību locekļi un starptautisko organizāciju vadītāji.

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

 

 

 

 

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Būs nepieciešams izdot Ministru kabineta noteikumus, kas noteiks kārtību, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas gaisa telpu publisko funkciju veikšanai paredzētiem ārvalstu gaisa kuģiem 1944.gada 7.decembra “Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju” 3.panta izpratnē, jo  2004.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.882 “Kārtība, kādā starptautisko publisko tiesību subjektam piešķir atļauju izmantot Latvijas gaisa telpu lidojumiem ar militārajām vajadzībām paredzētajiem ārvalstu gaisa kuģiem”

ar grozījumiem likumā stāšanos spēkā zaudēs spēku un turklāt tie attiecas tikai uz ārvalsts gaisa kuģiem militārajām vajadzībām, nevis visiem ārvalstu gaisa kuģiem.

 

2. Cita informācija

Likumrojekts šo jomu neskar

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

 

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas konsultācijas

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

 

 

 

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Netiek radītas jaunas valsts institūcijas un netiek arī paplašinātas esošo institūciju funkcijas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts  “Latvijas Vēstnesī”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 

 

Ārlietu ministrs                                                                           Artis Pabriks

 

 

 

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

   N.Penke
E.Dumpe

E.Vijupe

I.Jirgensone

 

 

 

 

 

22.03.2005.

914

I.Jirgensone,

7016378, ieva.jirgensone@mfa.gov.lv