Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

Grozījums Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā

 (reģ.nr.1196)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi (6)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 5.nr.)  šādu grozījumu:

2.pants. (1) Latvijas Republikā tiesības vēlēt Eiropas Parlamentu ir:

1) Latvijas pilsonim;

2) Eiropas Savienības pilsonim, kurš nav Latvijas pilsonis, bet kurš uzturas Latvijas Republikā.

(2) Tiesības vēlēt ir personai, kura vēlēšanu dienā sasniegusi 18 gadu vecumu, ja ziņas par šo personu ir iekļautas vēlētāju reģistrā Latvijā un ja uz šo personu neattiecas kāds no šā likuma 3.pantā minētajiem ierobežojumiem.

 

1.

Deputāts J.Sokolovskis

Papildināt 2.panta pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Latvijas nepilsonim.”

Neatbalstīts

 

5.pants. (1) Eiropas Parlamenta vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātu un Eiropas Parlamentā nevar ievēlēt personu, kura Latvijas Republikā:

1) likumā paredzētajā kārtībā atzīta par rīcībnespējīgu;

2) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā;

3) bijusi sodīta par smagu vai sevišķi smagu noziegumu un kurai sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot gadījumu, kad persona ir reabilitēta;

4) Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradusies nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimusi ar psihisku slimību, kas tai atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurai sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas.

(2) Eiropas Parlamenta vēlēšanām Latvijas Republikā nevar pieteikt par kandidātu un Eiropas Parlamentā nevar ievēlēt Eiropas Savienības pilsoni, kuram nav tiesību kandidēt un tikt ievēlētam tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir.

Papildināt likuma 5. panta pirmo daļu ar piekto punktu šādā redakcijā:

 

“5) ir sodīta ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās.”

 

 

 

Papildināt 5. panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

“5) ir sodīta ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās.”

11.pants. (1) Kandidātu sarakstam pievienojami šādi dokumenti:

1) katra kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt kandidēt attiecīgajās vēlēšanās, nekandidē citā Eiropas Savienības dalībvalstī un piekrīt savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām;

2) visu kandidātu sarakstā ietverto kandidātu parakstīta priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms nepārsniedz 4000 iespiedzīmes;

3) katra kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parakstīta deklarācija, ka viņš atbilst šā likuma 4.panta prasībām un uz viņu neattiecas šā likuma 5.pantā minētie ierobežojumi. Attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi, kandidātu sarakstam pievienojams apliecinājums, ka attiecīgajam kandidātam nav atņemtas tiesības kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās šajā Eiropas Savienības dalībvalstī vai ka šāds aizliegums nav zināms;

4) katra kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parakstīta informācija, kurā norādītas šādas ziņas par kandidātu:

a) vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzimums,

b) personas kods vai vēlētāja kods,

c) pilsonība,

d) dzīvesvieta (rajons vai republikas pilsēta),

e) darbavieta,

f) kādas izglītības iestādes beidzis (kurā gadā, kādā specialitātē vai programmā),

g) vai viņš ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks,

h) vai viņš ir vai nav sadarbojies ar PSRS vai Latvijas PSR valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,

i) vai pēc 1991.gada 13.janvāra viņš ir vai nav darbojies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas Sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās.

(2) Ja kandidāts vēlas, kandidātu sarakstam pievienojama šāda viņa parakstīta informācija:

1) amati (arī amati biedrībās, arodbiedrībās, politiskajās, reliģiskajās un citās sabiedriskajās organizācijās);

2) ģimenes stāvoklis;

3) latviešu valodas un citu Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums.

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

Deputāts J.Urbanovičs

Izslēgt 11.panta pirmās daļas 4.punkta “g” apakšpunktu.

 

Deputāts J.Urbanovičs

Izslēgt 11.panta pirmās daļas 4.punkta “h” apakšpunktu.

 

Deputāts J.Urbanovičs

Izslēgt 11.panta pirmās daļas 4.punkta “i” apakšpunktu.

 

 

Deputāts V.Buzajevs

Papildināt 11.panta pirmās daļas 4.punktu ar jaunu “j” apakšpunktu šādā redakcijā:

“j) vai pirms 1991.gada 13.janvāra viņš ir bijis vai nav bijis PSKP (LKP) biedrs, norādot visus vēlētos vai apmaksātos amatus.”

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

45.pants. Katrā kandidātu sarakstā pieteiktie kandidāti sarindojami pēc saņemto balsu skaita. Par kandidātu nodoto balsu skaits ir vienāds ar balsu skaitu, kas nodots par kandidātu sarakstu, kurā minēts šis kandidāts, atņemot to vēlēšanu zīmju skaitu, kurās šā kandidāta vārds vai uzvārds ir svītrots, un pieskaitot to vēlēšanu zīmju skaitu, kurās vēlētāji pretī šā kandidāta uzvārdam ir izdarījuši atzīmi “+”. Ja par diviem vai vairākiem viena kandidātu saraksta kandidātiem nodots vienāds balsu skaits, viņi savstarpēji sarindojami kandidātu saraksta iesniedzēju paredzētajā secībā. Ievēlēti ir tie kandidāti, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu, bet atlikušie ieskaitāmi kandidātos tādā secībā, kādā viņi sarindojas atbilstoši balsu skaitam, kas nodots par viņiem.

 

6.

Deputāts V.Buzajevs

Izteikt 45.pantu šādā redakcijā:

“45.pants. Katrā kandidātu sarakstā pieteiktie kandidāti sarindojami pēc saņemto balsu skaita. Sākotnējais par kandidātu nodoto balsu skaits ir vienāds ar balsu skaitu, kas nodots par kandidātu sarakstu, kurā šis kandidāts ir minēts.

Sākotnējam balsu skaitam ir pievienojama saraksta iesniedzēja drošības rezerve, kas tiek aprēķināta pareizinot vienu procentu no sākotnējā balsu skaita un kandidāta kārtas numuru sarakstā (sākot no saraksta beigām). No galarezultāta tiek atskaitītas tās vēlēšanu zīmes, kurās šis kandidāts ir svītrots un pieskaitītas vēlēšanu zīmes, kurās vēlētāji šo kandidātu ir atzīmējuši ar “+” zīmi. Ja par diviem vai vairākiem viena kandidātu saraksta kandidātiem nodots vienāds balsu skaits, viņi savstarpēji sarindoj ami kandidātu saraksta iesniedzēju paredzētajā secībā. Ievēlēti ir tie kandidāti, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu, bet atlikušie ieskaitāmi kandidātos tādā secībā, kādā viņi sarindojas atbilstoši balsu skaitam, kas nodots par viņiem.”

Neatbalstīts