Par skaidras naudas deklarēšanu

06.10.2005

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Par skaidras naudas deklarēšanu

(reģ.nr.1179)

 

Otrā lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Par skaidras naudas deklarēšanu

1

Juridiskais birojs

Ierosinām apspriest iespēju izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas”

Atbalstīt

Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas iespējas.

 

 

 

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas iespējas.

2. pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka skaidras naudas deklarēšanas pienākumu, kompetento iestāžu rīcību, kā arī iegūtās informācijas izmantošanu un apmaiņu.

 

 

 

2. pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka skaidras naudas deklarēšanas pienākumu, kompetento iestāžu rīcību, kā arī iegūtās informācijas izmantošanu un apmaiņu.

3.pants. Kompetentā iestāde

(1) Kompetentā iestāde ir Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Latvijas Republikas robežšķērsošanas vietās, kurās nav izveidoti muitas kontroles punkti, kompetentās iestādes funkcijas pilda Valsts robežsardze.

 

 

 

3.pants. Kompetentā iestāde

(1) Kompetentā iestāde ir Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Latvijas Republikas robežšķērsošanas vietās, kurās nav izveidoti muitas kontroles punkti, kompetentās iestādes funkcijas pilda Valsts robežsardze.

4.pants. Skaidra nauda

(1) Skaidra nauda ir:

1) banknotes un monētas, kas laistas apgrozībā un ir likumīgs maksāšanas līdzeklis;

2) šādi finanšu instrumenti:

a) čeki, vekseļi, maksājuma uzdevumi un jebkādi finanšu instrumenti, kas izdoti uz uzrādītāju vai izdoti tādā formā, ka īpašumtiesības uz šo finanšu instrumentu pāriet līdz ar tā nodošanu citai personai;

b) neaizpildīti čeki, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi finanšu instrumenti, kuri dod tiesības saņemt naudu, ja tie ir parakstīti, nenorādot naudas saņēmēju.

 

 

 

4.pants. Skaidra nauda

(1) Skaidra nauda ir:

1) banknotes un monētas, kas laistas apgrozībā un ir likumīgs maksāšanas līdzeklis;

2) šādi finanšu instrumenti:

a) čeki, vekseļi, maksājuma uzdevumi un jebkādi finanšu instrumenti, kas izdoti uz uzrādītāju vai izdoti tādā formā, ka īpašumtiesības uz šo finanšu instrumentu pāriet līdz ar tā nodošanu citai personai;

b) neaizpildīti čeki, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi finanšu instrumenti, kuri dod tiesības saņemt naudu, ja tie ir parakstīti, nenorādot naudas saņēmēju.

5.pants. Skaidras naudas deklarēšanas pienākums

Fiziskajai personai, kas, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, ieved Eiropas Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās skaidru naudu, ir pienākums deklarēt šo skaidro naudu, ja šķērsojot robežu tās apmērs ir ekvivalents 10 000 eirām vai lielāks.

 

 

 

5.pants. Skaidras naudas deklarēšanas pienākums

Fiziskajai personai, kas, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, ieved Eiropas Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās skaidru naudu, ir pienākums deklarēt šo skaidro naudu, ja šķērsojot robežu tās apmērs ir ekvivalents 10 000 eirām vai lielāks.

6.pants. Ārvalstu valūtas apmaiņas kurss

(1) Deklarējamo skaidro naudu pārrēķina eirās, izmantojot Latvijas Bankas noteiktos ārvalstu valūtas kursus (latos) robežšķērsošanas dienā.

 

 

 

6.pants. Ārvalstu valūtas apmaiņas kurss

(1) Deklarējamo skaidro naudu pārrēķina eirās, izmantojot Latvijas Bankas noteiktos ārvalstu valūtas kursus (latos) robežšķērsošanas dienā.


 

(2) Ja deklarējamā skaidrā nauda ir ārvalstu valūtā, kurai Latvijas Banka nenosaka oficiālo apmaiņas kursu, aprēķiniem izmanto ASV dolāra kursu pret attiecīgo valūtu, kāds publicēts periodiskajā izdevumā "The Financial Times" (pēdējā numurā, kas iznācis pirms robežšķērsošanas dienas).

2

 

 

3

Deputāte I.Ūdre

Izslēgt 6.panta otro daļu.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2)  Ja deklarējamā skaidrā nauda ir ārvalstu valūtā, kurai Latvijas Banka nenosaka oficiālo apmaiņas kursu, aprēķiniem izmanto Latvijas Bankas norādītajā informācijas avotā publicēto valūtas kursu. Aprēķiniem izmanto kārtējās nedēļas pirmajā darbdienā Latvijas Bankas norādītajā informācijas avotā publicēto valūtas kursu, kuru kompetentā iestāde sāk piemērot kārtējās nedēļas otrajā darbdienā.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(3)

 

Atbalstīt

(2)  Ja deklarējamā skaidrā nauda ir ārvalstu valūtā, kurai Latvijas Banka nenosaka oficiālo apmaiņas kursu, aprēķiniem izmanto Latvijas Bankas norādītajā informācijas avotā publicēto valūtas kursu. Aprēķiniem izmanto kārtējās nedēļas pirmajā darbdienā Latvijas Bankas norādītajā informācijas avotā publicēto valūtas kursu, kuru kompetentā iestāde sāk piemērot kārtējās nedēļas otrajā darbdienā.

7.pants. Skaidras naudas deklarācija

(1) Fiziskā persona, kurai saskaņā ar šā likuma 5.pantu ir pienākums deklarēt skaidru naudu, rakstveidā aizpilda deklarācijas veidlapu, sniedzot ziņas par:

1) deklarētāju;

2) skaidras naudas īpašnieku (ja deklarētājs pārvadā citas personas īpašumā esošu skaidru naudu);

3) paredzēto skaidras naudas saņēmēju;

4) skaidras naudas veidu un summu;

5) skaidras naudas izcelsmi;

6) skaidras naudas izlietošanas mērķi;

 

 

 

7.pants. Skaidras naudas deklarācija

(1) Fiziskā persona, kurai saskaņā ar šā likuma 5.pantu ir pienākums deklarēt skaidru naudu, rakstveidā aizpilda deklarācijas veidlapu, sniedzot ziņas par:

1) deklarētāju;

2) skaidras naudas īpašnieku (ja deklarētājs pārvadā citas personas īpašumā esošu skaidru naudu);

3) paredzēto skaidras naudas saņēmēju;

4) skaidras naudas veidu un summu;

5) skaidras naudas izcelsmi;

6) skaidras naudas izlietošanas mērķi;

7) maršrutu (nosūtītāja valsts un galamērķa valsts);

4

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 7.panta pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) maršrutu (valsts no kuras izceļo un galamērķa valsts);”

Atbalstīt

7) maršrutu (valsts no kuras izceļo un galamērķa valsts);


 

8) transportlīdzekļa veidu;

5

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 7.panta pirmās daļas 8.punktā vārdu “transportlīdzekļa” ar vārdu “transporta”.

Atbalstīt

8) transporta veidu;

9) robežšķērsošanas vietu.

(2) Fiziskā persona, kura aizpilda deklarāciju, tajā sniegto ziņu patiesumu apliecina ar savu parakstu un, šķērsojot robežu, iesniedz deklarāciju attiecīgās kompetentās iestādes pilnvarotai amatpersonai.

 

 

 

9) robežšķērsošanas vietu.

(2) Fiziskā persona, kura aizpilda deklarāciju, tajā sniegto ziņu patiesumu apliecina ar savu parakstu un, šķērsojot robežu, iesniedz deklarāciju attiecīgās kompetentās iestādes pilnvarotai amatpersonai.

(3) Deklarācijas veidlapu apstiprina Ministru kabinets.

6

Juridiskais birojs

Ierosinām apspriest jautājumu par nepieciešamību deleģēt Ministru kabinetam ne tikai tiesības apstiprināt deklarācijas veidlapu, bet arī šīs deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību, kā arī deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību. Šai sakarā aicinām apspriest iespēju izteikt 7.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets apstiprina deklarācijas veidlapas paraugu, kā arī nosaka deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību un sniegto ziņu pārbaudes kārtību.”.

Atbalstīt

(3) Ministru kabinets apstiprina deklarācijas veidlapas paraugu, kā arī nosaka deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību un sniegto ziņu pārbaudes kārtību.

8.pants. Kompetentās iestādes rīcība

(1) Kompetentās iestādes amatpersonai ir tiesības pārliecināties par deklarētās skaidrās naudas daudzuma atbilstību faktiskajam daudzumam.

(2) Konstatējot nedeklarētu vai nepatiesi deklarētu skaidru naudu, iestāde rīkojas saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību.

 

 

 

8.pants. Kompetentās iestādes rīcība

(1) Kompetentās iestādes amatpersonai ir tiesības pārliecināties par deklarētās skaidrās naudas daudzuma atbilstību faktiskajam daudzumam.

(2) Konstatējot nedeklarētu vai nepatiesi deklarētu skaidru naudu, iestāde rīkojas saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību.


 

9.pants. Personas atbildība par likuma pārkāpšanu

Par skaidras naudas deklarēšanas prasību pārkāpšanu, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu un ievedot Eiropas Kopienas muitas teritorijā vai izvedot no tās skaidru naudu, personu sauc pie likumos noteiktās atbildības.

 

 

 

9.pants. Personas atbildība par likuma pārkāpšanu

Par skaidras naudas deklarēšanas prasību pārkāpšanu, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu un ievedot Eiropas Kopienas muitas teritorijā vai izvedot no tās skaidru naudu, personu sauc pie likumos noteiktās atbildības.

10.pants. Iegūtās informācijas izmantošanas un apmaiņas kārtība

(1) Kompetentajai iestādei, kurai iesniegta deklarācija, ir pienākums garantēt deklarācijā iekļautās informācijas neizpaušanu, izņemot likumā paredzētus gadījumus.

(2) Kompetentās iestādes pilnvarota amatpersona, kurai iesniegta deklarā­cija, to nekavējoties nosūta Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina deklarācijā iekļautās informācijas pieejamību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam.

(3) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests normatī­vajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīgs iegūto informāciju nosūtīt citu valstu kompetentajām institūcijām vai Eiropas Komisijai.

 

 

 

10.pants. Iegūtās informācijas izmantošanas un apmaiņas kārtība

(1) Kompetentajai iestādei, kurai iesniegta deklarācija, ir pienākums garantēt deklarācijā iekļautās informācijas neizpaušanu, izņemot likumā paredzētus gadījumus.

(2) Kompetentās iestādes pilnvarota amatpersona, kurai iesniegta deklarā­cija, to nekavējoties nosūta Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina deklarācijā iekļautās informācijas pieejamību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam.

(3) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests normatī­vajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīgs iegūto informāciju nosūtīt citu valstu kompetentajām institūcijām vai Eiropas Komisijai.

11.pants. Sadarbība ar valsts institūcijām

Valsts institūcijām ir pienākums pēc kompetentās iestādes pieprasījuma sniegt tai metodisko palīdzību šajā likumā paredzēto funkciju veikšanai.

 

 

 

11.pants. Sadarbība ar valsts institūcijām

Valsts institūcijām ir pienākums pēc kompetentās iestādes pieprasījuma sniegt tai metodisko palīdzību šajā likumā paredzēto funkciju veikšanai.

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

7

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Noteikt, ka likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.