2005.gada  5.  maijs

Nr.9/2 – 2 –  56

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Par skaidras naudas deklarēšanu” (Reģ.nr. 1179) izskatīšanu 1.lasījumā.

Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 3. maija sēdē un atbalstīja to.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                              A.Slakteris

 

 

 

 

 


Likumprojekts

 

Par skaidras naudas deklarēšanu

 

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas iespējas.

 

2.pants. Likuma darbība

Likums nosaka skaidras naudas deklarēšanas pienākumu, deklarācijas veidlapas paraugu, kompetento iestāžu rīcību, kā arī iegūtās informācijas izmantošanu un apmaiņu.

 

3.pants. Kompetentā iestāde

(1) Kompetentā iestāde ir Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Latvijas Republikas robežšķērsošanas vietās, kurās nav izveidoti muitas kontroles punkti, kompetentās iestādes funkcijas pilda Valsts robežsardze.

 

4.pants. Skaidra nauda

(1) Skaidra nauda ir:

1) banknotes un monētas, kuras ir laistas apgrozībā un ir likumīgs maksāšanas līdzeklis;

2) šādi finanšu instrumenti:

a) čeki, vekseļi, maksājuma uzdevumi un jebkādi finanšu instrumenti, kas izdoti uz uzrādītāju vai izdoti tādā formā, ka īpašumtiesības uz šo finanšu instrumentu pāriet līdz ar tā nodošanu citai personai;

b) neaizpildīti čeki, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi finanšu instrumenti, kuri dod tiesības saņemt naudu, ja tie ir parakstīti, nenorādot naudas saņēmēju.

 

5.pants. Skaidras naudas deklarēšanas pienākums

Fiziskajai personai, kas, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, ieved Eiropas Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās skaidru naudu, ir pienākums deklarēt šo skaidro naudu, ja robežšķērsošanas dienā tās apmērs ir ekvivalents 10000 eirām vai lielāks.

 

6.pants. Ārvalstu valūtas apmaiņas kurss

(1) Deklarējamo skaidro naudu pārrēķina eirās, izmantojot Latvijas Bankas noteiktos ārvalstu valūtas kursus (latos) robežšķērsošanas dienā.

(2) Ja deklarējamā skaidrā nauda ir ārvalstu valūtā, kurai Latvijas Banka nenosaka oficiālo apmaiņas kursu, aprēķiniem izmanto ASV dolāra kursu pret attiecīgo valūtu, kāds publicēts periodiskajā izdevumā "The Financial Times" (pēdējā numurā, kas iznācis pirms robežšķērsošanas dienas).

 

7.pants. Skaidrās  naudas deklarācija

Fiziskā persona, kurai saskaņā ar šā likuma 5.pantu ir pienākums deklarēt naudas līdzekļus, rakstiski aizpilda deklarācijas veidlapu (pielikums) latviešu, angļu vai krievu valodā un iesniedz to attiecīgajai kompetentajai iestādei. 

 

8.pants. Kompetentās iestādes rīcība

(1) Kompetentās iestādes amatpersonai ir tiesības pārliecināties par deklarētās skaidrās naudas daudzuma atbilstību faktiskajam daudzumam.

(2) Konstatējot nedeklarētu vai nepatiesi deklarētu skaidru naudu, iestāde rīkojas saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību.

 

9.pants. Personas atbildība par likuma pārkāpšanu

Par skaidras naudas deklarēšanas prasību pārkāpšanu, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu un ievedot Eiropas Kopienas muitas teritorijā vai izvedot no tās skaidru naudu, personu sauc pie likumos noteiktās atbildības.

 

10.pants. Iegūtās informācijas izmantošanas un apmaiņas kārtība

(1) Kompetentās iestādes pilnvarota amatpersona, kurai iesniegta deklarā­cija, to nekavējoties nosūta Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina deklarācijā iekļautās informācijas pieejamību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam.

(2) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests normatī­vajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīgs iegūto informāciju nosūtīt citu valstu kompetentajām institūcijām vai Eiropas Komisijai. 

 

11.pants. Sadarbība ar valsts institūcijām

Valsts institūcijām ir pienākums pēc kompetentās iestādes pieprasījuma sniegt metodisko palīdzību šajā likumā paredzēto funkciju veikšanai.

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.