Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                        Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījums Augu aizsardzības likumā” otrajam lasījumam (steidzams)                                                     ( reģ. nr 1163)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (reģ. nr.1163, dok. nr.3985)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Augu aizsardzības  likums

Grozījums Augu aizsardzības likumā

1

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt  likumprojekta nosaukumu un  ievaddaļu šādā redakcijā:

“Grozījumi Augu aizsardzības likumā

Atbalstīts

Grozījumi Augu aizsardzības likumā

 

Izdarīt Augu aizsardzības  likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.; 2004, 8. nr.) šādu grozījumu:

 

 

Izdarīt Augu aizsardzības  likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.; 2004, 8. nr.) šādus grozījumus:

 

 

Izdarīt Augu aizsardzības  likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.; 2004, 8. nr.) šādus grozījumus:

5.pants. Ministru kabineta kompetence

 

 

 

 

 

Ministru kabinets augu aizsardzības jomā izdod:

 

 

 

 

 

1) noteikumus par augu karantīnu, nosakot fitosanitārās kontroles un uzraudzības kārtību, augu audzētāju, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu pārstrādātāju, uzglabātāju, tirgotāju, ievedēju un izvedēju reģistrācijas kārtību, piemērojamos fitosanitāros pasākumus, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanas un izplatīšanas kārtību, fitosanitāro dokumentu izsniegšanas kārtību, aizsargājamo zonu noteikšanas un uzturēšanas kārtību, kā arī augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu aprites kārtību šajās zonās, kārtību, kādā sniedzama informācija Eiropas Komisijai, un robežkontroles punktu minimālo aprīkojumu fitosanitārās kontroles veikšanai;

 

 

 

 

 

2) noteikumus par ķīmisku augu aizsardzības līdzekļu un mikroorganismus un vīrusus saturošu augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtību;

 

 

 

 

 

3) noteikumus par pavairojamo materiālu, nosakot tā atbilstības kritērijus un aprites kārtību;

 

 

 

 

 

4) noteikumus par pesticīdu atlieku kontroli, nosakot maksimālo pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu produktos un to kontroles kārtību;

 

 

 

 

 

5) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, glabāšanu un lietošanu, nosakot tirdzniecības vietām izvirzāmos kritērijus, personu pienākumus un tiesības, augu aizsardzības līdzekļu ievešanas un izvešanas kārtību, kā arī augu aizsardzības līdzekļu un nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu aprites kārtību un kontroli;

 

 

 

 

 

6) noteikumus par aizliegtajiem augu aizsardzības līdzekļiem, nosakot to izplatīšanas un lietošanas kārtību;

 

 

 

 

 

7) noteikumus par kārtību, kādā persona sedz izdevumus, kas saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju, fitosanitārajai kontrolei pakļauto personu reģistrāciju, fitosanitārajām pārbaudēm, laboratoriskajiem izmeklējumiem vai dokumentu izsniegšanu, fitosanitāro pasākumu piespiedu veikšanu un fitosanitārās robežkontroles veikšanu;

 

 

 

 

 

8) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu;

 

 

 

 

 

9) noteikumus par kārtību, kādā tiek izsniegts sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai;

 

 

 

 

 

10) noteikumus par kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo, izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām paredzēto priekšmetu ievešanu vai pārvietošanu;

 

 

 

 

 

11) noteikumus par dzīvo organismu reģistrācijas kārtību;

 

 

 

 

 

12) noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai.

 

 

 

 

 

 

Papildināt 5.pantu ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

 

"13) noteikumus par atsevišķu karantīnas organismu apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtību;

14) noteikumus par fitosanitārajiem pasākumiem un to piemērošanas kārtību augu vai augu produktu aizsardzībā pret kaitīgajiem organismiem."

 

 

 

 

 

1. Papildināt 5.pantu ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

 

"13) noteikumus par atsevišķu karantīnas organismu apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtību;

14) noteikumus par fitosanitārajiem pasākumiem un to piemērošanas kārtību augu vai augu produktu aizsardzībā pret kaitīgajiem organismiem."

 

8.pants. Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšana un lietošana

 

2.

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Aizstāt 8. un 9. pantā vārdus “uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)” attiecīgā locījumā ar vārdu “komersants”attiecīgā locījumā.

Atbalstīts.

Redakcionāli precizēts

2.Aizstāt 8. un 9. pantā vārdus “uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)” attiecīgā locījumā ar vārdu “komersanti” attiecīgā locījumā.

(1) Izplatīt augu aizsardzības līdzekļus drīkst uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši Zemkopības ministrijas izdotu speciālo atļauju (licenci).

 

 

 

 

 

(2) Augu aizsardzības līdzekļus drīkst izplatīt vai lietot, ja tie ir klasificēti, iepakoti un marķēti normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu noteiktajā kārtībā un iepakoti oriģinālā iepakojumā ar ražotāja marķējumu, kurā latviešu valodā norādīts augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, līdzekļa reģistrācijas numurs un klase, preparatīvā forma un iedarbības veids, darbīgās vielas nosaukums un tās koncentrācija preparātā, ražotāja nosaukums, līdzekļa izgatavošanas datums un derīguma termiņš, bīstamības raksturojums, lietošanas instrukcija, norādījumi par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu un pārējā informācija, kas apstiprināta, reģistrējot šos līdzekļus.

 

 

 

 

 

(3) Nav atļauts izplatīt augu aizsardzības līdzekļus, kuru kvalitāte neatbilst to reģistrācijas nosacījumiem. Ja rodas šaubas vai aizdomas, Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori var ņemt no uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) augu aizsardzības līdzekļu paraugus un nosūtīt tos kvalitātes kontrolei.

 

 

 

 

 

(4) Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori var aizliegt augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu vai lietošanu un lietošanu, ja konstatēts, ka tie ir nekvalitatīvi vai neatbilst šā likuma prasībām, bet, ja rodas šaubas par to kvalitāti, - apturēt šo līdzekļu izplatīšanu vai lietošanu līdz kvalitātes galīgai noskaidrošanai. Šādā gadījumā lēmums pieņemams ne vēlāk kā 30 dienu laikā no izplatīšanas vai lietošanas apturēšanas dienas.

 

 

 

 

 

(5) Augu aizsardzības līdzekļus, kuriem beidzies derīguma termiņš, atļauts izplatīt, ja to paraugi atbilst reģistrācijas nosacījumiem un ir attiecīgs Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums. Paraugi tiek ņemti, piedaloties Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoram, kas 30 dienu laikā pēc analīžu saņemšanas no akreditētās laboratorijas lemj par turpmāko rīcību ar šādiem līdzekļiem. Ar paraugu analīzēm saistītos izdevumus sedz uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas izplata minētos augu aizsardzības līdzekļus.

 

 

 

 

 

(6) Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas izplata augu aizsardzības līdzekļus, nodrošina to apriti un uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, norādot, kuri augu aizsardzības līdzekļi un kādā daudzumā realizēti to lietotājiem.

 

 

 

 

 

(7) Nereģistrētus augu aizsardzības līdzekļus nedrīkst reklamēt. Reklāmā un konsultācijās sniegtā informācija par augu aizsardzības līdzekļiem nedrīkst būt pretrunā ar augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļauto informāciju.

 

 

 

 

 

(8) Eksperimentiem un pētījumiem vai pasākumu veikšanai, ja konkrēta kaitīgā organisma izplatība nenovēršami apdraud kultūraugus, augu aizsardzības līdzekļus atļauts izplatīt oriģinālā iepakojumā ar ražotāja marķējumu, kurā norādīti attiecīgie bīstamības simboli, brīdinājums par risku un drošības pasākumi un kurā ir norāde par tirdzniecības aizliegumu.

 

 

 

 

 

9.pants. Augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšana

 

 

 

 

 

(1) Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas minēti šā likuma 8.panta pirmajā daļā, nodrošina:

 

 

 

 

 

1) augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu oriģinālā iepakojumā un to marķējumā norādītajos apstākļos, turklāt at sevišķi no citiem produktiem un vielām, kas var ietekmēt attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa īpašības;

 

 

 

 

 

2) to augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu atsevišķi, kuriem beidzies derīguma termiņš vai kuru kvalitāte neatbilst reģistrācijas nosacījumiem.

 

 

 

 

 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajām augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietām izvirzāmās tehniskās prasības nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(3) Personas, kuras iegādājušās augu aizsardzības līdzekļus, ir atbildīgas par to uzglabāšanu aizslēdzamās, bērniem un dzīvniekiem nepieejamās vietās, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.