Grozījums Augu aizsardzības likumā

Likumprojekts

 

Grozījums Augu aizsardzības likumā

 

Izdarīt Augu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.; 2004, 8.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 5.pantu ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

 

"13) noteikumus par atsevišķu karantīnas organismu apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtību;

14) noteikumus par fitosanitārajiem pasākumiem un to piemērošanas kārtību augu vai augu produktu aizsardzībā pret kaitīgajiem organismiem."

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums Augu aizsardzības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Eiropas Savienības normatīvo aktu sistēma fitosanitārijas jomā paredz, ka atsevišķu augu karantīnas organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai Eiropas Savienības Padome vai Komisija var izdot direktīvas. Šobrīd ir spēkā četras Padomes direktīvas, kas nosaka karantīnas organismu ierobežošanas un apkarošanas pasākumus:

1) Padomes 1969.gada 8.decembra Direktīva Nr.69/464/EEK par kartupeļa vēža kontroli,

2) Padomes 1996.gada 8.decembra Direktīva Nr.69/465/EEK par kartupeļu nematodes kontroli,

3) Padomes 1993.gada 4.oktobra Direktīva Nr.93/85/EEK par kartupeļu gaišās gredzenpuves kontroli,

4) Padomes 1998.gada 20.jūlija Direktīva Nr.98/57/EK par Ralstonia Solanecearum (Smith) Yabuuchiet al. apkarošanu.

2003.gada 5.jūnijā Saeima pieņēma likumu par Starptautiskā augu aizsardzības konvencijas pieņemšanu. Saskaņā ar likuma 5.pantu administratīvās funkcijas šīs konvencijas izpildē veic Valsts augu aizsardzības dienests.

Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas ietvaros izveidotā Komisija pieņem standartus, kas nosaka fitosanitāros pasākumus atsevišķu augu vai augu produktu aizsardzībai pret kaitīgo organismu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Lai Latvija varētu ieviest Eiropas Savienības un Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas normatīvos aktus, nepieciešams Augu aizsardzības likumā noteikt deleģējumu Ministru kabinetam, paredzot, izdot noteikumus, kas nosaka fitosanitāros pasākumus atsevišķu karantīnas organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai un atsevišķu augu vai augu produktu aizsardzībai pret kaitīgo organismu. Tā kā nav iespējams uzskaitīt visus karantīnas vai kaitīgos organismus un pagaidām Eiropas Savienība ir pieņēmusi tikai četras direktīvas par šo jautājumu, kā arī paredzams, kuru karantīnas organismu apkarošanai tiks pieņemtas vēl direktīvas, Ministru kabinetam ir paredzēta iespēja izdot noteikumus, kas nosaka fitosanitāros pasākumus atsevišķu karantīnas organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai un atsevišķu augu vai augu produktu aizsardzībai pret kaitīgo organismu.

3. Cita informācija

Nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos**

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildus izdevumu finansēšanai

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Nav.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Jāizdod Ministru kabineta noteikumi, kas noteiks kārtību kādā:

1) tiek ierobežota un apkarota kartupeļa vēža izplatība. Noteikumu projekts ir izstrādāts un tiek virzīts vienlaicīgi ar noteikumu projektu.

2) tiek ierobežota un apkarota kartupeļa nematodes izplatība.

Noteikumu projektu paredzams izdot līdz 2005.gada 1.jūlijam.

3) tiek ierobežota un apkarota kartupeļa gaišās gredzenpuves izplatība. Noteikumu projektu paredzams izdot līdz 2005.gada 1.jūlijam.

4) tiek ierobežota un apkarota kartupeļa tumšās gredzenpuves izplatība. Noteikumu projektu paredzams izdot līdz 2005.gada 1.jūlijam.

5) fitosanitārie pasākumi un to piemērošanas kārtība koksnes iepakojamajam materiālam starptautiskajā tirdzniecībā.

2. Cita informācija

Nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts nodrošinās Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts nodrošinās Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas standartu ieviešanu.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts projekts šo jomu neskar.

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

5.pielikums

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Par Starptautiskā augu aizsardzības konvencijas standarta ieviešanu notika konsultācijas ar Kokrūpnieku federāciju.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Kokrūpnieku federācija atbalsta standartu ieviešanu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Piedalīšanās lauksaimniecībā nodarbināto personu informatīvās sanāksmēs un semināros, kuru laikā tika sniegta informācija par plānotajām izmaiņām.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav.

5. Cita informācija

Nav.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzēto normu izpildi nodrošinās Valsts augu aizsardzības dienests.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievietots Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                            M.Roze

 

 

2005.03.31. 15:50

957

K.Kjago

7027218, Kristine.Kjago@vaad.gov.lv

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

L.Straujuma

 

 

S.Grigaļūna

 

 

 

D.Malzubre

 

 

K.Kjago