Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā (reģ. nr.1162)

Spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija (dok.nr.4799)

Nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam (10)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā trešā lasījuma redakcija

 

Izdarīt Dzīvesvietas deklarēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 16.nr.; 2003, 6., 9.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Dzīvesvietas deklarēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 16.nr.; 2003, 6., 9.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Dzīvesvietas maiņa

(1) Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

(2) Par dzīvesvietas maiņu netiek uzskatīta personas prombūtne, kas ir ilgāka par vienu mēnesi, ja tā saistīta ar:

1) darba pienākumu izpildi jūrā;

2) dienestu obligātajā aktīvajā militārajā dienestā;

3) medicīniskās palīdzības saņemšanu ārstniecības iestādē;

4) soda izciešanu ieslodzījuma vietā.

(3) Par personu prombūtni šā panta otrajā daļā minēto iemeslu dēļ attiecīgās iestādes paziņo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (turpmāk — Pārvalde).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 4.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 "4) apcietinājumu vai soda izciešanu ieslodzījuma vietā."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 4.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 "4) apcietinājumu vai soda izciešanu ieslodzījuma vietā."

 

5.pants. Vispārējo dzīvesvietas reģistrācijas noteikumu izņēmumi

(1) Nepilngadīgs bērns, kurš, pamatojoties uz pašvaldības lēmumu, ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, saglabā reģistrāciju iepriekšējā dzīvesvietā. Ja viņam nav tiesiska pamata saglabāt reģistrāciju iepriekšējā dzīvesvietā, par viņa dzīvesvietu saskaņā ar šā likuma 12.panta piekto daļu uzskatāma tā pašvaldība, kura ievietojusi šo bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē.

(2) Persona, kura, pamatojoties uz pašvaldības lēmumu, ievietota veco ļaužu pansionātā citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, saglabā reģistrāciju iepriekšējā dzīvesvietā. Ja šai personai nav tiesiska pamata saglabāt reģistrāciju iepriekšējā dzīvesvietā un tā nav deklarējusi savu dzīvesvietu citur, par tās dzīvesvietu saskaņā ar šā likuma 12.panta piekto daļu uzskatāma tā pašvaldība, kura ievietojusi šo personu veco ļaužu pansionātā.

 

2. 5.pantā:

 papildināt pirmās daļas pirmo teikumu ar vārdiem “norādot bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes adresi kā papildu adresi”;

 

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdus un skaitli  “likuma 12. panta piekto daļu uzskatāma tā pašvaldība, kura ievietojusi šo bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē” ar vārdiem un skaitli “likuma 10. pantu reģistrējama attiecīgā bērnu aprūpes un audzināšanas iestāde”;

 

papildināt otrās daļas pirmo  teikumu ar vārdiem “norādot veco ļaužu pansionāta adresi kā papildu adresi”;

 

 aizstāt otrās daļas otrajā  teikumā vārdus un skaitli  “likuma 12. panta piekto daļu uzskatāma tā pašvaldība, kura ievietojusi šo personu veco ļaužu pansionātā” ar vārdiem un skaitli “likuma 10. pantu reģistrējams attiecīgais veco ļaužu pansionāts”.”

 

 

 

 

 

1.

 

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 2. pantā:

    izteikt grozījumu likuma 5. panta pirmās daļas pirmajā teikumā šādā redakcijā:

“papildināt pirmās daļas pirmo teikumu ar vārdiem “un bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes adresi norāda kā papildu adresi””;

 

 

 

 

 

 

 

izteikt grozījumu likuma 5. panta otrās daļas pirmajā teikumā šādā redakcijā:

“papildināt otrās daļas pirmo teikumu ar vārdiem “un veco ļaužu pansionāta adresi norāda kā papildu adresi””.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2. 5.pantā:

 papildināt pirmās daļas pirmo teikumu ar vārdiem

“un bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes adresi norāda kā papildu adresi””;

 

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdus un skaitli  “likuma 12. panta piekto daļu uzskatāma tā pašvaldība, kura ievietojusi šo bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē” ar vārdiem un skaitli “likuma 10. pantu reģistrējama attiecīgā bērnu aprūpes un audzināšanas iestāde”;

 

papildināt otrās daļas pirmo  teikumu ar vārdiem “un veco ļaužu pansionāta adresi norāda kā papildu adresi”;

 

 aizstāt otrās daļas otrajā  teikumā vārdus un skaitli  “likuma 12. panta piekto daļu uzskatāma tā pašvaldība, kura ievietojusi šo personu veco ļaužu pansionātā” ar vārdiem un skaitli “likuma 10. pantu reģistrējams attiecīgais veco ļaužu pansionāts”.

 

 

6.pants. Dzīvesvietas deklarēšanas pienākums

(1) Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikā izdotu bezvalstnieka personu apliecinošu dokumentu, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju, kā arī bēgļiem (turpmāk — dzīvesvietas deklarētājs).

(2) Personas, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem bauda diplomātiskās vai konsulārās un tām pielīdzinātās privilēģijas un imunitātes, dzīvesvietu var deklarēt ārlietu ministra noteiktajā kārtībā.

(3) Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis vai aizgādnis (turpmāk — likumiskais pārstāvis).

(4) Dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs iesniedzis dzīvesvietas deklarēšanas iestādei šajā likumā noteiktajā kārtībā aizpildītu un parakstītu dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu (turpmāk — deklarācija).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 6.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(4) Ja personas dzīvesvieta ir Latvijā, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs iesniedzis dzīvesvietas deklarēšanas iestādei šajā likumā noteiktajā kārtībā aizpildītu un parakstītu dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu (turpmāk – deklarācija).";

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs sniedzis ziņas par dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. . 6.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(4) Ja personas dzīvesvieta ir Latvijā, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs iesniedzis dzīvesvietas deklarēšanas iestādei šajā likumā noteiktajā kārtībā aizpildītu un parakstītu dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu (turpmāk – deklarācija).";

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs sniedzis ziņas par dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā."

 

 

7.pants. Dzīvesvietas deklarēšanas iestādes un to kompetence

(1) Dzīvesvietas deklarēšanas iestādes ir attiecīgās pilsētu, novadu un pagastu pašvaldību iestādes (turpmāk — iestāde).

(2) Iestāde reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā.

(3) Iestāde šajā likumā noteiktajos gadījumos pārbauda deklarēto ziņu patiesumu, kā arī pēc savas iniciatīvas veic dzīvesvietas reģistrāciju.

 

 

4. 7.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Dzīvesvietas deklarēšanas iestādes ir attiecīgās pilsētu, novadu un pagastu pašvaldības, to iestādes (turpmāk – iestāde) vai Pārvalde.";

 

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 "(4) Pārvalde reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā, ja dzīvesvietas deklarētājs deklarāciju iesniedz elektroniski vai pa pastu, kā arī tad, ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī.

(5) Pēc dzīvesvietas reģistrēšanas un datu aktualizēšanas Iedzīvotāju reģistrā Pārvalde pa pastu vai elektroniski iesniegto deklarāciju nosūta pašvaldībai, kuras darbības teritorijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 7. panta piektās daļas redakcijā vārdus “Pēc dzīvesvietas reģistrēšanas un datu aktualizēšanas” ar vārdiem “Pēc ziņu reģistrēšanas un aktualizēšanas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < o:p>

 

 

 

Atbalstīt

4. 7.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Dzīvesvietas deklarēšanas iestādes ir attiecīgās pilsētu, novadu un pagastu pašvaldības, to iestādes (turpmāk – iestāde) vai Pārvalde.";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 "(4) Pārvalde reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā, ja dzīvesvietas deklarētājs deklarāciju iesniedz elektroniski vai pa pastu, kā arī tad, ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī.

       (5) Pēc ziņu reģistrēšanas un aktualizēšanas Iedzīvotāju reģistrā Pārvalde pa pastu vai elektroniski iesniegto deklarāciju nosūta pašvaldībai, kuras darbības teritorijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta."

8.pants. Dzīvesvietas deklarēšana

(1) Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai persona, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, iesniedz deklarāciju iestādei, kuras darbības teritorijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta, un uzrāda savu pasi vai citu Latvijā derīgu personu apliecinošu dokumentu.

 

(2) Deklarācijā par dzīvesvietas deklarētāju norādāmas šādas ziņas:

1) vārds (vārdi);

2) uzvārds;

3) personas kods;

4) dzīvesvietas adrese;

5) iepriekšējās dzīvesvietas adrese;

6) tiesiskais pamats dzīvot deklarējamā dzīvesvietā.

(3) Dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim, vai personai, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, ir tiesības norādīt deklarācijā dzīvesvietas deklarētāja papildu adresi (adreses), minot laikposmu, kurā viņš tajā (tajās) ir sasniedzams.

(4) Deklarējot nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas dzīvesvietu, iestādes darbiniekam tiek uzrādīti dokumenti, kas apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības darboties attiecīgās personas vārdā.

(5) Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis deklarāciju var iesniegt arī elektroniskā veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(6) Ministru kabinets apstiprina deklarācijas veidlapas paraugu un dzīvesvietas deklarēšanas faktu apliecinošā dokumenta paraugu, kā arī nosaka:

1) deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību;

2) deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

 "8.pants. Dzīvesvietas deklarēšana

(1)               Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai persona, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, deklarāciju var personiski iesniegt iestādei, kuras darbības teritorijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta.

 

 

 

 

(2) Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis deklarāciju Pārvaldei var iesniegt arī pa pastu vai elektroniski Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Deklarācijā norāda šādas ziņas par dzīvesvietas deklarētāju:

1) vārds (vārdi);

2) uzvārds;

3) personas kods;

4) dzīvesvietas adrese;

5) iepriekšējās dzīvesvietas adrese;

6) tiesiskais pamats dzīvot deklarējamā dzīvesvietā.

(4) Dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim, vai personai, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, ir tiesības deklarācijā norādīt dzīvesvietas deklarētāja papildu adresi (adreses), minot laikposmu, kurā viņš tajā (tajās) ir sasniedzams.

(5) Deklarējot dzīvesvietu šā likuma 5. panta noteiktajos gadījumos, dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai persona, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, deklarācijā norāda dzīvesvietas deklarētāja bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes vai veco ļaužu pansionāta adresi tikai kā papildu adresi un laikposmu, uz kuru viņš tajā ir ievietots.

(6) Deklarējot dzīvesvietu iestādē, iestādes darbiniekam tiek uzrādīta pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments.

(7) Deklarējot nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas dzīvesvietu, iestādes darbiniekam tiek uzrādīti dokumenti, kas apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības darboties attiecīgās personas vārdā.

(8) Ministru kabinets apstiprina deklarācijas veidlapas paraugu un deklarācijas iesnieguma veidlapas paraugu, kā arī nosaka deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību.

(9) Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, persona par to paziņo Pārvaldei Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 2.lasījumā pieņemtajā 8.panta otrajā daļā  pēc  vārdiem „var iesniegt” vārdu „arī”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

 "8.pants. Dzīvesvietas deklarēšana

(1) Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai persona, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, deklarāciju var personiski iesniegt iestādei, kuras darbības teritorijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta.

 

 

 

 

(2) Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis deklarāciju Pārvaldei var iesniegt pa pastu vai elektroniski Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Deklarācijā norāda šādas ziņas par dzīvesvietas deklarētāju:

1) vārds (vārdi);

2) uzvārds;

3) personas kods;

4) dzīvesvietas adrese;

5) iepriekšējās dzīvesvietas adrese;

6) tiesiskais pamats dzīvot deklarējamā dzīvesvietā.

(4) Dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim, vai personai, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, ir tiesības deklarācijā norādīt dzīvesvietas deklarētāja papildu adresi (adreses), minot laikposmu, kurā viņš tajā (tajās) ir sasniedzams.

(5) Deklarējot dzīvesvietu šā likuma 5. panta noteiktajos gadījumos, dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai persona, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, deklarācijā norāda dzīvesvietas deklarētāja bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes vai veco ļaužu pansionāta adresi tikai kā papildu adresi un laikposmu, uz kuru viņš tajā ir ievietots.

(6) Deklarējot dzīvesvietu iestādē, iestādes darbiniekam tiek uzrādīta pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments.

(7) Deklarējot nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas dzīvesvietu, iestādes darbiniekam tiek uzrādīti dokumenti, kas apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības darboties attiecīgās personas vārdā.

(8) Ministru kabinets apstiprina deklarācijas veidlapas paraugu un deklarācijas iesnieguma veidlapas paraugu, kā arī nosaka deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību.

(9) Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, persona par to paziņo Pārvaldei Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā."

 

 

6. Papildināt likumu ar 8.pantu šādā redakcijā:

 "8.1 pants. Dzīvesvietas deklarēšana pa pastu

 (1) Deklarējot dzīvesvietu pa pastu, dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis deklarācijas iesniegumu Pārvaldei nosūta pa pastu.

(2) Deklarācijas iesniegumā norāda šādas ziņas par dzīvesvietas deklarētāju:

1) vārds (vārdi);

2) uzvārds;

3) personas kods;

4) dzīvesvietas adrese;

5) iepriekšējās dzīvesvietas adrese;

6) tiesiskais pamats dzīvot deklarējamā dzīvesvietā;

7) pases vai cita Latvijā derīga personu apliecinoša dokumenta numurs.

(3)             Dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir tiesības deklarācijas iesniegumā norādīt dzīvesvietas deklarētāja papildu adresi (adreses), minot laikposmu, kurā viņš tajā (tajās) ir sasniedzams.

(4)      Deklarējot nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas dzīvesvietu, deklarācijas iesniegumā norāda to  dokumentu numuru un nosaukumu, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības darboties attiecīgās personas vārdā.

(5) Pārvalde saskaņā ar deklarācijas iesniegumā un Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām sagatavo dzīvesvietas deklarāciju un nosūta to parakstīšanai dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim.

(6) Deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis saņemto Pārvaldes sagatavoto deklarāciju paraksta un nosūta pa pastu Pārvaldei.

(7) Ja deklarācijas iesniegumā minētās ziņas neatbilst Iedzīvotāju reģistrā iekļautajai informācijai, Pārvalde rakstveidā nosūta dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim motivētu atteikumu pieņemt iesniegumu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt likumu ar 8.pantu šādā redakcijā:

 "8.1 pants. Dzīvesvietas deklarēšana pa pastu

 (1) Deklarējot dzīvesvietu pa pastu, dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis deklarācijas iesniegumu Pārvaldei nosūta pa pastu.

(2) Deklarācijas iesniegumā norāda šādas ziņas par dzīvesvietas deklarētāju:

1) vārds (vārdi);

2) uzvārds;

3) personas kods;

4) dzīvesvietas adrese;

5) iepriekšējās dzīvesvietas adrese;

6) tiesiskais pamats dzīvot deklarējamā dzīvesvietā;

7) pases vai cita Latvijā derīga personu apliecinoša dokumenta numurs.

    (3) Dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir tiesības deklarācijas iesniegumā norādīt dzīvesvietas deklarētāja papildu adresi (adreses), minot laikposmu, kurā viņš tajā (tajās) ir sasniedzams.

    (4) Deklarējot nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas dzīvesvietu, deklarācijas iesniegumā norāda to  dokumentu numuru un nosaukumu, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības darboties attiecīgās personas vārdā.

(5) Pārvalde saskaņā ar deklarācijas iesniegumā un Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām sagatavo dzīvesvietas deklarāciju un nosūta to parakstīšanai dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim.

(6) Deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis saņemto Pārvaldes sagatavoto deklarāciju paraksta un nosūta pa pastu Pārvaldei.

(7) Ja deklarācijas iesniegumā minētās ziņas neatbilst Iedzīvotāju reģistrā iekļautajai informācijai, Pārvalde rakstveidā nosūta dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim motivētu atteikumu pieņemt iesniegumu."

 

 

 

 

 

 

 

 

9.pants. Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija

(1) Iestāde, saņemot deklarāciju:

1) noskaidro dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarotas personas identitāti pēc pases vai cita Latvijā derīga personu apliecinoša dokumenta;

2) pārliecinās par pārstāvja pilnvarojumu;

3) pārliecinās par deklarējamās adreses esamību.

(2) Pēc šā panta pirmajā daļā minēto funkciju veikšanas iestāde aktualizē ziņas Iedzīvotāju reģistrā par personas deklarēto dzīvesvietu, kā arī papildu adresi (adresēm) un izsniedz dzīvesvietas deklarētājam, viņa likumiskajam pārstāvim vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarotai personai dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

 

 

7. Papildināt 9. pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

  “(3) Pārvalde, saņemot deklarācijas iesniegumu:

1) pārbauda Iedzīvotāju reģistrā dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja identitāti;

2) pārliecinās par deklarējamās adreses esamību;

3) nosūta uz dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja deklarēto dzīvesvietas adresi attiecīgi aizpildītu deklarācijas veidlapu.

(4) Pārvalde pēc šā panta trešajā daļā minēto funkciju veikšanas un parakstītās deklarācijas veidlapas saņemšanas aktualizē Iedzīvotāju reģistrā ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, kā arī papildu adresi (adresēm) un pa pastu nosūta uz deklarētās dzīvesvietas adresi dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.”

 

 

 

 

 

 

 

7. Papildināt 9. pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

  “(3) Pārvalde, saņemot deklarācijas iesniegumu:

1) pārbauda Iedzīvotāju reģistrā dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja identitāti;

2) pārliecinās par deklarējamās adreses esamību;

3) nosūta uz dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja deklarēto dzīvesvietas adresi attiecīgi aizpildītu deklarācijas veidlapu.

(4) Pārvalde pēc šā panta trešajā daļā minēto funkciju veikšanas un parakstītās deklarācijas veidlapas saņemšanas aktualizē Iedzīvotāju reģistrā ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, kā arī papildu adresi (adresēm) un pa pastu nosūta uz deklarētās dzīvesvietas adresi dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.”

 

13.pants. Informācijas sniegšana

(1) Informāciju par personas deklarēto dzīvesvietu vai papildu adresi (adresēm) fiziskajām un juridiskajām personām sniedz Pārvalde Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā. Šādu informāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var sniegt arī iestāde, kurai ir tiešsaistes datu pārraide ar Iedzīvotāju reģistru.

(2) Valsts varas un pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm, organizācijām un citām juridiskajām personām, kurām deleģētas valsts pārvaldes funkcijas, kā arī tiesai un prokuratūrai informāciju par personas dzīvesvietu un papildu adresi (adresēm) atbilstoši minēto iestāžu kompetencei sniedz Pārvalde Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā.

(3)             Iedzīvotāju reģistrs reizi gadā pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai viņa pilnvarotas personas pieprasījuma Ministru kabineta noteiktajā kārtībā bez maksas sniedz nekustamā īpašuma īpašniekam ziņas par personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu viņa īpašumā.

 

 

 

 

 

 

8. 13.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu "deklarēto";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt trešajā daļā vārdus “reizi gadā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 13.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu "deklarēto";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt trešajā daļā vārdus “reizi gadā”.

14.pants. Valsts nodeva par deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju

Par deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju iemaksājama valsts nodeva attiecīgās pašvaldības budžetā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

 "14.pants. Izdevumi par dzīvesvietas reģistrēšanu

 Ar dzīvesvietas reģistrēšanu saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta. Ikgadējo izdevumu apjomu pašvaldībai nosaka saskaņā ar pašvaldības iepriekšējā gadā izlietotā apjoma prognozi dzīvesvietas reģistrēšanai. Ikgadējo izdevumu apjomu Iekšlietu ministrijai nosaka saskaņā ar Pārvaldes iepriekšējā gadā izlietotā apjoma prognozi dzīvesvietas reģistrēšanai."

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“10. Izslēgt 14.pantu.”

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojektā piedāvāto jauno 14. pantu kā likuma 14.1 pantu.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 9.pantā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

“Papildināt likumu ar 14.1pantu šādā redakcijā:”’;

aizstāt panta nosaukumā skaitli un vārdu “14.pants.” ar skaitli un vārdu “14.1pants.”

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

9. Izslēgt 14.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Papildināt likumu ar 14.1pantu šādā redakcijā:

"14.1pants. Izdevumi par dzīvesvietas reģistrēšanu

 Ar dzīvesvietas reģistrēšanu saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta. Ikgadējo izdevumu apjomu pašvaldībai nosaka saskaņā ar pašvaldības iepriekšējā gadā izlietotā apjoma prognozi dzīvesvietas reģistrēšanai. Ikgadējo izdevumu apjomu Iekšlietu ministrijai nosaka saskaņā ar Pārvaldes iepriekšējā gadā izlietotā apjoma prognozi dzīvesvietas reģistrēšanai."

 

 

 

 

 

 
Pārejas noteikumi
  1. ... 3. ...

4. Šā likuma 8.panta piektā daļa stājas spēkā pēc sešiem mēnešiem no dienas, kad stājies spēkā likums, kas regulē elektronisko dokumentu juridisko statusu.

5. ... 7. ...

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komsija

Izslēgt pārejas noteikumu 4. punktu.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8. Grozījumi šā likuma 7. panta pirmajā daļā, kā arī šā likuma 7. panta  ceturtās un piektās daļas, 8. panta otrās daļas, 8.1 panta un 9. panta trešās un ceturtās daļas jaunā redakcija, kas nosaka Pārvaldi par dzīvesvietas deklarēšanas iestādi un dzīvesvietas deklarēšanu elektroniski un pa pastu, stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī.”

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

11.Pārejas noteikumos:

izslēgt 4.punktu;

 

papildināt pārejas noteikumus ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8. Grozījumi šā likuma 7. panta pirmajā daļā, kā arī šā likuma 7. panta  ceturtās un piektās daļas, 8. panta otrās daļas, 8.1 panta un 9. panta trešās un ceturtās daļas jaunā redakcija, kas nosaka Pārvaldi par dzīvesvietas deklarēšanas iestādi un dzīvesvietas deklarēšanu elektroniski un pa pastu, stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī.”

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt norādi par likumprojekta spēkā stāšanās laiku.

 

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars

Izteikt normu par likumprojekta stāšanos spēkā šādā redakcijā:

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 Noraidīt