Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā

 

Izdarīt Dzīvesvietas deklarēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 16.nr.; 2003, 6., 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 3.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Nepilngadīga bērna dzīvesvieta ir vecāku (aizbildņu) dzīvesvieta. Ja bērna vecāki dzīvo dažādās dzīvesvietās, bērna dzīvesvieta ir mātes dzīvesvieta, ja vien ar tiesas nolēmumu bērna dzīvesvieta nav noteikta pie tēva vai vecāki par to nav savstarpēji vienojušies."

 

2. Izteikt 4.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) apcietinājumu vai soda izciešanu ieslodzījuma vietā."

 

3. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

 

"5.pants. Vispārējo dzīvesvietas reģistrācijas noteikumu izņēmumi

 

(1) Ja nepilngadīgs bērns, pamatojoties uz pašvaldības lēmumu, ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, viņam saglabā reģistrāciju iepriekšējā dzīvesvietā. Ja nav tiesiska pamata saglabāt viņa reģistrāciju iepriekšējā dzīvesvietā, par bērna dzīvesvietu saskaņā ar šā likuma 10.pantu reģistrējama bērnu aprūpes un audzināšanas iestāde.

(2) Ja persona, pamatojoties uz pašvaldības lēmumu, ievietota veco ļaužu pansionātā citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, viņai saglabā reģistrāciju iepriekšējā dzīvesvietā. Ja nav tiesiska pamata saglabāt personas reģistrāciju iepriekšējā dzīvesvietā un tā nav deklarējusi savu dzīvesvietu veco ļaužu pansionātā, par personas dzīvesvietu saskaņā ar šā likuma 10.pantu reģistrējams veco ļaužu pansionāts."

 

4. 6.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Ja personas dzīvesvieta ir Latvijā, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs iesniedzis dzīvesvietas deklarēšanas iestādē likumā noteiktajā kārtībā aizpildītu un parakstītu dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu (turpmāk – deklarācija).";

 


papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs sniedzis ziņas par dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā."

 

5. 7.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Dzīvesvietas deklarēšanas iestādes ir attiecīgās pilsētu, novadu un pagastu pašvaldības, to iestādes (turpmāk – iestāde) vai Pārvalde.";

 

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Pārvalde reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā, ja dzīvesvietas deklarētājs deklarāciju iesniedz elektroniski vai pa pastu, kā arī ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī.

(5) Pēc dzīvesvietas reģistrēšanas un datu aktualizēšanas Iedzīvotāju reģistrā Pārvalde pa pastu vai elektroniski iesniegto deklarāciju nosūta pašvaldībai, kuras darbības teritorijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta."

 

6. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

 

"8.pants. Dzīvesvietas deklarēšana

 

(1) Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai persona, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, deklarāciju var iesniegt personīgi iestādē, kuras darbības teritorijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta.

(2) Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis deklarāciju Pārvaldē var iesniegt arī pa pastu vai elektroniski Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Deklarācijā norāda šādas ziņas par dzīvesvietas deklarētāju:

1) vārds (vārdi);

2) uzvārds;

3) personas kods;

4) dzīvesvietas adrese;

5) iepriekšējās dzīvesvietas adrese;

6) tiesiskais pamats dzīvot deklarējamajā dzīvesvietā.

(4) Dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim, vai personai, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, ir tiesības deklarācijā norādīt dzīvesvietas deklarētāja papildu adresi (adreses), minot laikposmu, kurā viņš tajā (tajās) ir sasniedzams.

(5) Ja dzīvesvietu deklarē iestādē, iestādes darbiniekam tiek uzrādīta pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments.

(6) Ja iestādē deklarē nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas dzīvesvietu, iestādes darbiniekam tiek uzrādīti dokumenti, kas apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības darboties attiecīgās personas vārdā.

(7) Ministru kabinets apstiprina deklarācijas veidlapas paraugu un deklarācijas iesnieguma veidlapas paraugu, kā arī nosaka deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību.

(8) Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, persona par to paziņo Pārvaldei Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā."

 

7. Papildināt likumu ar 8.pantu šādā redakcijā:

 

"8.1 pants. Dzīvesvietas deklarēšana pa pastu

 

(1) Lai deklarētu dzīvesvietu pa pastu, dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis deklarācijas iesniegumu Pārvaldei nosūta pa pastu.

(2) Deklarācijas iesniegumā norāda šādas ziņas par dzīvesvietas deklarētāju:

1) vārds (vārdi);

2) uzvārds;

3) personas kods;

4) dzīvesvietas adrese;

5) iepriekšējās dzīvesvietas adrese;

6) tiesiskais pamats dzīvot deklarējamajā dzīvesvietā;

7) pases vai cita Latvijā derīga personu apliecinoša dokumenta numurs.

(3) Dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir tiesības norādīt deklarācijas iesniegumā dzīvesvietas deklarētāja papildu adresi (adreses), minot laikposmu, kurā viņš tajā (tajās) ir sasniedzams, tālruņa numuru, e-pasta adresi vai pasta abonenta kastītes numuru.

(4) Deklarējot nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas dzīvesvietu, deklarācijas iesniegumā norāda dokumenta numuru un nosaukumu, kas apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības darboties attiecīgās personas vārdā.

(5) Pārvalde saskaņā ar deklarācijas iesniegumā un Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām sagatavo dzīvesvietas deklarāciju un nosūta to parakstīšanai dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim.

(6) Deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis saņemto Pārvaldes sagatavoto deklarāciju paraksta un nosūta pa pastu Pārvaldei.

(7) Ja deklarācijas iesniegumā minētās ziņas neatbilst Iedzīvotāju reģistrā iekļautajai informācijai, Pārvalde rakstveidā nosūta dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim motivētu atteikumu pieņemt iesniegumu."

 


8. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

 

"9.pants. Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija

 

(1) Iestāde, saņemot deklarāciju:

1) noskaidro dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarotas personas identitāti pēc pases vai cita Latvijā derīga personu apliecinoša dokumenta;

2) pārliecinās par pārstāvja pilnvarojumu;

3) pārliecinās par deklarējamās adreses esību.

(2) Iestāde pēc šā panta pirmajā daļā minēto funkciju veikšanas aktualizē Iedzīvotāju reģistrā ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, kā arī papildu adresi (adresēm). Iestāde izsniedz dzīvesvietas deklarētājam, viņa likumiskajam pārstāvim vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarotai personai dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

(3) Pārvalde, saņemot deklarācijas iesniegumu:

1) pārbauda Iedzīvotāju reģistrā dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja identitāti;

2) pārliecinās par deklarējamās adreses esību;

3) nosūta uz dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja deklarēto dzīvesvietas adresi atbilstoši aizpildītu deklarācijas veidlapu.

(4) Pārvalde pēc šā panta trešajā daļā minēto funkciju veikšanas un parakstītās deklarācijas veidlapas saņemšanas aktualizē Iedzīvotāju reģistrā ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, kā arī papildu adresi (adresēm) un pa pastu nosūta uz deklarētās dzīvesvietas adresi dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu."

 

9. Svītrot 13.panta pirmajā daļā vārdu "deklarēto".

 

10. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

 

"14.pants. Izdevumi par dzīvesvietas reģistrēšanu

 

Ar dzīvesvietas reģistrēšanu saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta. Ikgadējo izdevumu apjomu pašvaldībai nosaka saskaņā ar pašvaldības iepriekšējā gadā izlietotā apjoma prognozi dzīvesvietas reģistrēšanai. Ikgadējo izdevumu apjomu Iekšlietu ministrijai nosaka saskaņā ar Pārvaldes iepriekšējā gadā izlietotā apjoma prognozi dzīvesvietas reģistrēšanai."

 


11. Izslēgt pārejas noteikumu 2.punktu.

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Ē.Jēkabsons

 

 

 

 

 

Likumprojekta „Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 2003. gada 1. jūlijā stājās spēkā Dzīvesvietas deklarēšanas likums, kurš nosaka dzīvesvietas reģistrēšanas kārtību un iestādes Latvijā. Šobrīd likumā paredzēta kārtība, ka dzīvesvietas deklarēšanu persona vai viņas likumiskais pārstāvis, vai persona, kuru deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, iesniedz deklarāciju, personīgi ierodoties dzīvesvietas deklarēšanas iestādē un par deklarējamās dzīvesvietas reģistrāciju personai attiecīgās pašvaldības budžetā jāiemaksā valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. Saskaņā ar Ministru kabineta 01.07.2003. noteikumiem „Noteikumi par deklarētās dzīvesvietas reģistrācijas valsts nodevu lēmumu” 2.punktu valsts nodevas likme ir nulle latu.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nodrošina dzīvesvietas deklarēšanas procesa metodisko vadību un uzraudzību. Ņemot vērā personu iebildumus par problēmām personīgi ierasties pašvaldībā vai tās iestādē un saskaņā ar Ministru prezidenta 05.08.2003. rezolūciju Nr. 48/A-3875, nepieciešams vienkāršot dzīvesvietas deklarēšanas procedūru, paredzot to veikt pa pastu vai elektroniski. Latvijā ir ievērojams skaits pašvaldību un katrā no tām dzīvesvietas deklarācijas pieņem sava tipa iestāde vai pati pašvaldība, kura atrodas dažādās pasta adresēs, kā arī katrai no tām ir dažādas elektroniskās kontaktadreses. Deklarējot dzīvesvietu pa pastu nav būtiska personas atrašanās pēc iespējas tuvāk atbildīgajai iestādei, kā tas ir deklarējot personīgi. Lai atvieglotu iedzīvotājiem uzzināt pašvaldības pasta vai elektronisko adresi, kur iesniegt deklarāciju, ir lietderīgi noteikt visā valstī vienotu pasta un elektroniskā pasta adresi deklarācijas iesniegšanai. Ievērojot pašvaldību informācijas sistēmu reālās iespējas un to attīstību, ir lietderīgi kā elektroniskās un deklarēšanas pa pastu iestādi noteikt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

  

Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju deklarēt dzīvesvietu pa pastu, kā arī dota precīza norāde uz likumu, kurš nosaka dzīvesvietas reģistrēšanas kārtību personām, kuras dzīvo ārvalstīs. Likumprojektā tiek dota iespēja personām kā papildu adresi norādīt ne tikai dzīvesvietas adresi, bet arī citu kontaktinformāciju.

Likumprojekts paredz, ka persona var iesniegt dzīvesvietas deklarāciju pa pastu. Iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju pa pastu vai elektroniski kā dzīvesvietas deklarēšanas iestāde tiek noteikta Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Ja persona dzīvo ārvalstī, tās pienākumu reģistrēt dzīvesvietu nosaka Iedzīvotāju reģistra likums.

Saskaņā ar Īpašo uzdevumu ministrijas bērnu un ģimenes lietās ierosinājumu, likumprojektā kā nepilngadīga bērna dzīvesvieta tiek noteikta tā vecāku (aizbildņu) dzīvesvieta.

Likumprojekts paredz svītrot normu, kura paredz valsts nodevas iekasēšanu par dzīvesvietas reģistrēšanu pašvaldībā, un nosaka, ka ar dzīvesvietas reģistrēšanu saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta.

3. Cita informācija 

 Citas informācijas nav

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Paredzot dzīvesvietas deklarēšanu pa pastu un elektroniski, tiks vienkāršota to personu pienākuma izpilde, kuras nevar ierasties dzīvesvietas deklarēšanas iestādēs personīgi laika trūkuma, pārvietošanās grūtību vai personīgu iemeslu dēļ. Pēc deklarācijas iesniegšanas pa pastu vai elektroniski Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde patstāvīgi iekļauj ziņas Iedzīvotāju reģistrā par personas deklarēto dzīvesvietu un nosūta deklarācijas veidlapu atbilstošajai pašvaldībai, ja tā ir iesniegta pa pastu. Pieņemot deklarācijas pa pastu vai elektroniski tiek samazināts pašvaldības darba apjoms.

3. Sociālo seku izvērtējums 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

  Citas informācijas nav

 

  III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 2005

 2006

2007

2008

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 

0

0

0

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

0

 

238,1

 

229,1

 

229,1

 

230,9

3. Finansiālā ietekme  

0

-238,1

-229,1

-229,1

-230,9

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

5.1. 2006.gads kopā Ls 238 054

PAŠVALDĪBĀM:

Papildu izdevumi kopā Ls 200 000, t.sk.:

- uzturēšanas izdevumi – Ls 200 000, 200 000 deklarācijām gadā (vienas deklarācijas izmaksas iesniegšanai pašvaldībā Ls 1 ).

LR vienā mēnesī vidēji tiek iesniegtas 20 700 deklarācijas, gadā kopā 248 400 deklarācijas, tiek prognozēts, ka elektroniski vai pa pastu tiks iesniegtas 48 400 deklarācijas gadā;

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei:

Papildu izdevumi kopā Ls 38 054, t.sk.:

- izdevumi kapitālieguldījumiem – Ls 9000, t.sk.:

1) programmatūras izstrādāšana – Ls 9000;

- uzturēšanas izdevumi – Ls 29 054, 48 400 deklarācijām gadā, t.sk.:

1) deklarācijas pieteikuma formas drukāšana –Ls 1936 (Ls 0,04 x 48 400);

2) pasta pakalpojumi (deklarācijas nosūtīšana personai un pašvaldībai)– Ls 20 328 (aploksnes Ls 0,06 x 48400 x 2 = 5 808;pasta pakalpojumi Ls 0,15 x 48400 x 2 = 14 520),

3) programmatūras uzturēšana – Ls 900;

4) kancelejas preces – Ls 500;

5) datortehnikas uzturēšana – Ls 140;

6) atalgojums 2 štata vietām – Ls 5250 (2 vecākie eksperti – darba alga Ls 149 x 2 x 12 = Ls 3576, piemaksa 3576 x 15% = Ls 536, vienreizēja piemaksa 2 x 149 x 40% = Ls 119 , VSAOI  24.09% no Ls 4231=  Ls 1019).

5.2.    2007.gads kopā Ls 229 054

PAŠVALDĪBĀM:

Papildu izdevumi kopā Ls 200 000, t.sk.:

- uzturēšanas izdevumi – Ls 200 000, 200 000 deklarācijām gadā (vienas deklarācijas izmaksas iesniegšanai pašvaldībā Ls 1 ).

LR vienā mēnesī vidēji tiek iesniegtas 20 700 deklarācijas, gadā kopā 248 400 deklarācijas, tiek prognozēts, ka elektroniski vai pa pastu tiks iesniegtas 48 400 deklarācijas gadā;

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei:

Papildu izdevumi kopā Ls 29 054, t.sk.:

- uzturēšanas izdevumi – Ls 29 054, 48 400 deklarācijām gadā,

t.sk.:

1) deklarācijas pieteikuma formas drukāšana –Ls 1936 (Ls 0,04 x 48 400);

2) pasta pakalpojumi (deklarācijas nosūtīšana personai un pašvaldībai)– Ls 20 328 (aploksnes Ls 0,06 x 48400 x 2 = 5 808;pasta pakalpojumi Ls 0,15 x 48400 x 2 = 14 520),

3) programmatūras uzturēšana – Ls 900;

4) kancelejas preces – Ls 500;

5) datortehnikas uzturēšana – Ls 140;

6) atalgojums 2 štata vietām – Ls 5250 (2 vecākie eksperti – darba alga Ls 149 x 2 x 12 = Ls 3576, piemaksa 3576 x 15% = Ls 536, vienreizēja piemaksa 2 x 149 x 40% = Ls 119 , VSAOI  24.09% no Ls 4231=  Ls 1019).

 

 

0

 

 

238,1

 

 

 

 

 

 

 

 

229,1

 

 

 

 

 

229,1

 

 

 

 

 

230,9

6.          Cita informācija 

 Likumprojekta realizācijai nepieciešamo papildus valsts budžeta līdzekļu piešķiršana jāizskata budžeta projekta 2006.gadam un turpmākajos gados - kopā ar visu ministriju vidējā termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem. 

  

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 Likumprojekta izpildei nepieciešams izstrādāt jaunus Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka deklarācijas veidlapas un deklarācijas pieteikuma paraugu, kā arī nosaka deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību. Noteikumu pieņemšanas termiņš – 01.11.2005.

Jāpapildina 07.01.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr.7 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums”, nosakot jaunu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes funkciju – dzīvesvietas deklarāciju pieņemšanu. Grozījumu pieņemšanas termiņš – 01.11.2005.

2. Cita informācija 

Citas informācijas nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Likumprojekts šo jomu neskar.

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

 Citas informācijas nav

   

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas 

 Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta) 

 Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

 Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija 

Citas informācijas nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Netiks radītas jaunas institūcijas. Tiks paplašinātas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes funkcijas.< o:p>

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

 

Sabiedrība tiks informēta ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību un normatīvā akta publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija par deklarēšanas iespēju paplašināšanu tiks izvietota Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā internetā, kur būs saņemami veidlapu paraugi un to aizpildīšanas instrukcijas.

Informācija par adresēm, kurās iesniedzamas dzīvesvietas deklarācijas pa pastu un elektroniski, tiks izvietota Latvijas pasta nodaļās, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļās un pašvaldībās.

Pašvaldības informēs iedzīvotājus atbilstoši savām iespējām

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo    

Persona savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija 

 Citas informācijas nav

 

Iekšlietu ministrs                                                                                     Ē.Jēkabsons

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

 

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

J.Rekšņa

M.Rāzna

T.Stragova

J.Citskovskis

 

 

 

 

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes

Priekšnieka vietnieks J.Citskovskis, tālr. 7219583

Janis.citskovskis@pmlp.gov.lv

14.02.2005. 15:00

1450