M/U/T/TA-581

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu (EUCARIS)"

 

Izdarīt likumā "Par Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu (EUCARIS)" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 10.nr.) šādu grozījumu:

 

Izslēgt 3.pantā vārdus "bezpeļņas organizācija".

 

 

 

 

 

Satiksmes ministra vietā –

bērnu un ģimenes lietu ministrs

A.Baštiks

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums likumā “Par Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu (EUCARIS)””

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likuma “Par Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu (EUCARIS)” 3.pants nosaka – saskaņā ar līguma 23.pantu Latvijas Republikā centrālā reģistrācijas institūcija ir bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”.

2004.gada 28.jūlijā Ministru kabinets ir pieņēmis rīkojumu Nr.527 “Par bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” pārveidošanu par valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības direkcija”.

 

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts izstrādāts, lai likumā “Par Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu (EUCARIS)” precizētu atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 28.jūlija rīkojumā Nr.527 noteiktajam Latvijas Republikas centrālās reģistrācijas institūcijas, proti Ceļu satiksmes drošības direkcijas juridisko statusu.

 

 

3. Cita informācija

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Cita informācija

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējuma

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas, atzinumi u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

Komentāri

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Cita informācija

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar sabiedriskajām organizācijām nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas ar sabiedriskajām organizācijām nav notikušas.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

 

5. Cita informācija

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājā un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

4. Cita informācija

 

 

 

 

Satiksmes ministrs                                                                  A.Šlesers

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Par projektu atbildīgā amatpersona Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks

 

 

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

I.Strautmane

J.Kancēvičs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/01/05 15:45

723

Jānis Kancēvičs

7025749

Janis.Kancevics@csdd.gov.lv