Grozījumi Ķīmisko vielu un Ķīmisko produktu likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā

 

Izdarīt Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 2001, 3., 22.nr.; 2003,
23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā:

vārdus "Latvijas Vides aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" (attiecīgā locījumā);

vārdus "uzņēmējdarbība (komercdarbība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komercdarbība" (attiecīgā locījumā);

vārdus "Eiropas Kopienā" ar vārdiem "Eiropas Savienībā".

 

2. Izteikt 9.panta astoto daļu šādā redakcijā:

 

"(8) Lai veiktu ar dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu saistītu komercdarbību, šo pakalpojumu sniedzējam nepieciešama licence. Licenci izsniedz valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra" Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Par licenci tiek maksāta valsts nodeva. Valsts nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets."

 

3. Papildināt 11.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Vides pārraudzības valsts birojs izvērtē rūpniecisko avāriju novēršanas programmu, drošības pārskatu vai objekta avārijgatavības plānu un 90 dienu laikā pēc attiecīgā dokumenta un visas nepieciešamās informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par programmas, drošības pārskata vai plāna atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām."

 

4. Aizstāt 13.panta ceturtās daļas 3.punkta trešajā teikumā vārdu "pieprasījumu" ar vārdu "iesniegumu".

 

5. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1Eiropas Komisijas 1991.gada 5.marta Direktīvas 91/155/EEK, ar ko nosaka un izklāsta sīki izstrādātu kārtību, kādā izveidojama īpašas informācijas sistēma attiecībā uz bīstamiem preparātiem, īstenojot Direktīvas 88/379/EEK
10.pantu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1992.gada 30.aprīļa Direktīvas 92/32/EEK, ar ko septīto reizi groza Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 1967.gada 27.jūnija Direktīvas 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 31.maija Direktīvas 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

5) Eiropas Komisijas 2001.gada 27.jūlija Direktīvas 2001/58/EK, ar kuru otro reizi groza Direktīvu 91/155/EEK, ar ko nosaka un izklāsta sīki izstrādātu kārtību, kādā izveidojama īpašas informācijas sistēma attiecībā uz bīstamiem preparātiem, īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/45/EK 14.pantu, un attiecībā uz bīstamām vielām, īstenojot Padomes Direktīvas 67/548/EEK 27.pantu (drošības datu lapas)."

 

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis

 

 

 

 

 

Grozījumu Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

No 2005. gada 1. janvāra tika apvienota Latvijas hidrometeoroloģijas aģentūra,  Latvijas vides aģentūra un Valsts ģeoloģijas dienests, izveidojot valsts aģentūru Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūru (Ministra Kabineta 2004. gada 23. novembra Noteikumi Nr.956 par Valsts aģentūras „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” nolikums).

Pašlaik likumā minēts Latvijas vides aģentūras nosaukums.

Atsevišķas likuma normas neatbilst Administratīvā procesa likumam un Komerclikumam.

2. Normatīvā akta projekta būtība

1. Likumprojekts saskaņo institūciju nosaukumus atbilstoši institucionālai reformai.

2. Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu licencēšana paredzēta ar Ministra Kabineta noteikumiem.

3. Ņemot vērā sarežģīto izvērtēšanas procesu paredzētas 90 dienas rūpniecisko avāriju riska dokumentācijas izvērtēšanai.

4. Sakārtota terminoloģija atbilstoši Administratīvā procesa likumam un Komerclikumam.

5. Atbilstoši juridiskajai tehnikai precizēta informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts pēc būtības nemaina administratīvās procedūras, bet juridiski precizē to darbību.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts pozitīvi ietekmēs vidi, jo jaunā institucionālā sistēma ļaus efektīvāk ieviest vides prasības.

5. Cita informācija

nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

2005

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta īstenošana tiks nodrošināta valsts budžeta esošo līdzekļu ietvaros

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Jāizdod Ministru Kabineta noteikumi par dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu licences izsniegšanas kārtību, valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem, kā arī noteikt tiesības Sabiedrības veselības aģentūrai izsniegt licences komercdarbībai, kas saistīta ar dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu, grozot Ministru kabineta 2001. gada 27. decembra noteikumus Nr. 551 „Valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” nolikums”, kurus izstrādās Veselības ministrija.

 

2. Cita informācija

nav

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

nav

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekts pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē tika ievietots Vides ministrijas mājas lapā, kur tas bija pieejams sabiedrībai.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

nav

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Ir reorganizēta Latvijas vides aģentūra, Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra un Valsts Ģeoloģijas dienests par Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūru, kas arī īstenos likumprojekta izpildi.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par likumprojekta ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā. Pēc pieņemšanas Saeimā likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”, kā arī ievietots Vides ministrijas mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīdam ir nodrošinātas tiesības aizstāvēt savas aizskartās tiesības likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

nav

 

Vides ministrs                                                                           R. Vējonis

 

 

 

Valsts sekretāra

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

G.Puķītis

A.Stašāne

V.Puriņš

E.Cilinskis

 

 

         

18.02.2005. 10:25

Andris Radziņš

852

7026425, Andris.Radzins@vidm.gov.lv