Likumprojekts "Grozījums likumā "Par arodbiedrībām""

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par arodbiedrībām"

 

Izdarīt likumā "Par arodbiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3./4.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 12.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 3.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Par arodbiedrības reģistrēšanu, statūtu grozījumu un citu izmaiņu reģistrēšanu, arodbiedrības svītrošanu no arodbiedrību reģistra un reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšanu maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru, kā arī tās samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījums likumā “Par arodbiedrībām””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

2004.gada 10.augustā tika izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.701 “Noteikumi par arodbiedrību reģistrācijas valsts nodevu”. Noteikumi tika izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 10.panta otro daļu.

2003.gada 5.septembra Juridisko dienestu sanāksmē (protokols Nr.7  1.§) tika atbalstīts viedoklis, ka turpmāk Ministru kabineta noteikumi, kuri paredz noteikt valsts nodevas apmēru, izdodami saskaņā ar attiecīgo jomu regulējošajā speciālajā likumā paredzētu pilnvarojumu Ministru kabinetam. Šajā gadījumā attiecīgo jomu regulējošais speciālais likums ir likums “Par arodbiedrībām”, kura spēkā esošajā redakcijā nav paredzēts pilnvarojums Ministru kabinetam šādu noteikumu izdošanai.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Ar likumprojektu “Grozījums likumā “Par arodbiedrībām”” likums tiks papildināts ar pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par arodbiedrību reģistrācijas, statūtu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācijas, arodbiedrības izslēgšanas no arodbiedrību reģistra un reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšanas valsts nodevu.

 3. Cita informācija

 ­­­Nav

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts paredz pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par arodbiedrību reģistrācijas valsts nodevu līdzīgi kā citiem Uzņēmumu reģistrā reģistrējamiem subjektiem.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

likumprojekts šo jomu neskar 

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

 

likumprojekts šo jomu neskar

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

  

 likumprojekts šo jomu neskar 

      

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

__________

6. Cita informācija 

Nav

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Ir jāizdod Ministru kabineta noteikumi par arodbiedrības reģistrācijas, statūtu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācijas, arodbiedrības izslēgšanas no arodbiedrību reģistra un reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšanas valsts nodevu uz likumā “Par arodbiedrībām” ietvertā pilnvarojuma pamata.

 

2. Cita informācija

 Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums             

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām  nav notikušas.

 

 

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 ______

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Informēšanas pasākumi nav veikti.

 

 

 

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

 

 

5. Cita informācija

  Nav

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

-

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Tiks sagatavota informācija Uzņēmumu reģistra mājas lapā, normatīvais akts tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

-

4. Cita informācija

 Nav

 

Tieslietu ministre                                                                           S.Āboltiņa

 

 

16.02.2005. 14:07

739

K.Nešpora

7031735  kristinen@ur.gov.lv

 

 

Tieslietu

ministre

Valsts sekretārs

 

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli

atbildīgā

amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

S.Āboltiņa

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

I.Brazauska

K.Nešpora