Grozījums "Likumā par ostām"

Likumprojekts

 

Grozījumi Likumā par ostām

 

Izdarīt Likumā par ostām (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 15.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 9., 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 12.nr.; 2001, 9., 11.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 15., 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 6.panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "apstiprina satiksmes ministrs" ar vārdiem "pēc saskaņošanas ar Satiksmes ministriju apstiprina attiecīgā vietējās pašvaldības dome (padome)".

 

2. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

 

"9.pants. Ierobežojumi ostas valdes locekļiem

 

Ostas valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu komercdarbības, ienākumu gūšanas un amatu savienošanas ierobežojumus, kā arī citus ierobežojumus un pienākumus nosaka likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"."

 

3. Izslēgt 25.pantu.

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

 

"10. Līdz attiecīgās vietējās pašvaldības domes (padomes) apstiprināto ostas noteikumu spēkā stāšanās dienai spēkā ir satiksmes ministra apstiprinātie ostas noteikumi, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.janvārim."

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministra vietā –

bērnu un ģimenes lietu ministrs

A.Baštiks

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta „Grozījumi „Likumā par ostām””

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likuma par ostām 6.panta pirmā daļa un 25.pants nosaka, ka ostas noteikumus apstiprina satiksmes ministrs. Ostas noteikumos tiek noteiktas privātpersonām saistošas normas.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 15.panta otrajai daļai ārējie normatīvie akti ir Satversme, likums un Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi, Ministru kabineta noteikumi, pašvaldību saistošie noteikumi. Līdz ar to satiksmes ministra apstiprinātie ostu noteikumi nav ārējie normatīvie akti.

Savukārt, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 16.panta pirmo daļu iekšējais normatīvais akts ir saistošs tam publisko tiesību subjektam, kas šo aktu izdevis, kā arī šim publisko tiesību subjektam padotajām institūcijām. Privātpersonām iekšējais normatīvais akts nav saistošs.

Tai pat laikā Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta otrā daļa nosaka, ja likums paredz pārvaldes iestādei kompetenci izdot ārējus normatīvos aktus, juridiskā spēka hierarhijā (Administratīvā procesa likuma 15.panta otrā daļa) šādi normatīvie akti ir nākamie pēc Ministru kabineta noteikumiem un zaudē spēku 2006.gada 1.janvārī.

Līdz ar to 2006.gada 1.janvārī satiksmes ministra apstiprinātie ostu noteikumi zaudēs spēku un būs nepieciešami jauni ostu noteikumi, kas ir saistoši arī privātpersonām.

 

Šobrīd „Likuma par ostām” 9.pantā ir atsauce uz Korupcijas novēršanas likumu, kas ir zaudējis spēku sakarā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” stāšanos spēkā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Normatīvais akts paredz, ka ostas noteikumi tiks izdoti, kā pašvaldību saistošie noteikumi, kas pirms izdošanas tiks saskaņoti ar Satiksmes ministriju. Likumprojekts arī paredz, ka līdz jaunu ostas noteikumu spēkā stāšanās brīdim, būs spēka satiksmes ministra apstiprinātie ostu noteikumi, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.janvārim

 

Lai sakārtotu normatīvo aktu sistēmu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Likuma par ostām 9.pantā ir precizēta atsauce, nosakot, ka ostas valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu komercdarbības, ienākumu gūšanas un amatu savienošanas ierobežojumus, kā arī citus ierobežojumus un pienākumus nosaka likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

3. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 


II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

Sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvais akts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvais akts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvais akts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvais akts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

Līdz 2006.gada 1.janvārim būs nepieciešams izdot pašvaldību saistošos noteikumus (Salacgīvas ostas noteikumi, Skultes ostas noteikumi, Rīgas brīvostas noteikumi, Lielupes ostas noteikumi, Engures ostas noteikumi, Mērsraga ostas noteikumi, Rojas ostas noteikumi, Ventspils brīvostas noteikumi, Pāvilostas ostas noteikumi un Liepājas ostas noteikumi).

 

2. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

Atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvais akts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Normatīvais akts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvais akts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvais akts šo jomu neskar.

Normatīvais akts šo jomu neskar.

Normatīvais akts šo jomu neskar.

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

 

5. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

 

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas,

Sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Likumprojekts ir atbalstīts 2005.gada 9.februāra Latvijas Ostu padomes sēdē.

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lai nodrošinātu normatīvā akta izpildi, jaunu institūciju izveide nav nepieciešama.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts pēc tā pieņemšanas tiks publicēti LR oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

 

 

 

Satiksmes ministrs                                                                   A.Šlesers

 

 

Satiksmes ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevuma izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Šlesers

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

I.Strautmane

J.Lagzdons

 

 

09.02.2005 16:00

1009

Lagzdons

7028154, lagzdons@sam.gov.lv