M/U/T/TA-465

Konstitūcijas grozījumi latviešu valodā

Konvencijas grozījumi latviešu valodā

Konstitūcijas grozījumi angļu valodā

Konvencijas grozījumi angļu valodā

Anotācija

 

 

Likumprojekts

 

Par Instrumentu Starptautiskās telekomunikāciju savienības

konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvencijas grozīšanai

 

1.pants. 2002.gada 18.oktobrī Marakešā parakstītais Instruments Starptau­tiskās telekomunikāciju savienības konstitūcijas grozīšanai (turpmāk – Konstitū­cijas grozījumi) un 2002.gada 18.oktobrī Marakešā parakstītais Instruments Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvencijas grozīšanai (turpmāk – Konvencijas grozījumi) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Konstitūcijas grozījumos un Konvencijas grozījumos paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

 

3.pants. Konstitūcijas grozījumi un Konvencijas grozījumi stājas spēkā Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūcijas 52.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināmi Konstitūcijas grozījumi un Konvencijas grozījumi angļu valodā un to tulkojumi latviešu valodā.

 

 

 

 

 

Satiksmes ministra vietā –

bērnu un ģimenes lietu ministrs

A.Baštiks

 

 

 

 

 

 

Tulkojums

Instruments

Starptautiskās telekomunikāciju savienības

konstitūcijas (Ženēva, 1992.gads) grozīšanai

 

ar Pilnvaroto pārstāvju 1994.gada Kioto konferencē un

Pilnvaroto pārstāvju 1998.gada Mineapoles konferencē

veiktiem grozījumiem

 

(Grozījumi pieņemti Pilnvaroto pārstāvju 2002.gada Marakešas konferencē)

 

 

I DAĻA

 

Priekšvārds

 

Pamatojoties uz attiecīgiem Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūcijas noteikumiem (Ženēva, 1992.gads), kas ietver Pilnvaroto pārstāvju konferences (Kioto, 1994.gads) un Pilnvaroto pārstāvju konferences (Mineapole, 1998.gads) grozījumus, un tos īstenojot, it īpaši tās 55.pantā, Starptautiskās telekomunikāciju savienības Pilnvaroto pārstāvju konference (Marakeša, 2002.gads) ir pieņēmusi šādus minētās Konstitūcijas grozījumus:

 

 

I sadaļa

 

8.pants

Pilnvaroto pārstāvju konference

 

Gr[1]              51 c) pēc visu ar Savienības šī perioda darbu saistīto aspektu apspriešanas, pamatojoties uz tās lēmumiem, kas pieņemti, balstoties uz nr.50 minētajiem ziņojumiem, veido Savienības stratēģisko plānu un Savienības budžeta bāzi un nosaka attiecīgus finanšu limitus līdz nākošai Pilnvaroto pārstāvju konferencei;

 

Gr               58A jbis) pieņem un groza Savienības konferenču, asambleju un sanāksmju Vispārējos noteikumus;

 

 

9.pants

Vēlēšanu un ar tām saistīto jautājumu principi

 

Red[2]            61 a) Dalībvalstis Padomē tiek ievēlētas, stingri ievērojot vietu taisnīgu sadalījumu Padomē starp visiem pasaules reģioniem;

 

Gr               62 b) Ģenerālsekretāru, Ģenerālsekretāra vietnieku un Biroju Direktorus ievēl no Dalībvalstu izvirzītiem kandidātiem, kuri ir šo Dalībvalstu pilsoņi, tiem visiem jābūt dažādu Dalībvalstu pilsoņiem, un, ievēlot tos, jāņem vērā vienlīdzīgs ģeogrāfiskais sadalījums starp dažādiem pasaules reģioniem; tāpat uzmanība jāpievērš arī Konstitūcijas nr.154 ietvertajiem principiem;

 

Gr               63 c) Radio lietu valdes locekļus ievēl individuāli no Dalībvalstu izvirzītajiem kandidātiem, kuri ir šo Dalībvalstu pilsoņi. Katra Dalībvalsts drīkst izvirzīt tikai vienu kandidātu. Radio lietu valdes locekļi nedrīkst būt tās pašas Dalībvalsts pilsoņi, kuras pilsonis ir Radiosakaru biroja direktors; tos ievēlot, jāpievērš uzmanība taisnīgam ģeogrāfiskam sadalījumam starp pasaules reģioniem un Konstitūcijas nr.93 ietvertajiem principiem;

 

Gr               64   2. Noteikumi par amatā stāšanās kārtību, vakancēm un atkārtotu ievēlēšanu ietverti Konvencijā.

 

 

10.pants

Padome

 

Red             66 2) Katra Padomes Dalībvalsts nozīmē darbam Padomē personu, kurai var palīdzēt viens vai vairāki padomnieki.

 

Izsl*[3]          67

 

Gr               70 2) Padome izskata plašas telekomunikāciju politikas jautājumus saskaņā ar Pilnvaroto pārstāvju konferences nospraustajām vadlīnijām, lai nodrošinātu Savienības politikas un stratēģijas pilnīgu atbilstību telekomunikāciju vides izmaiņām.

 

 

Pap[4]            70A 2bis) Padome gatavo ziņojumu par Savienībai ieteikto politiku un stratēģisko plānošanu vienlaicīgi ar finansiāliem norādījumiem, izmantojot Ģenerālsekretāra sagatavotus īpašus datus saskaņā ar nr.74A.

 

 

11.pants

Ģenerālais Sekretariāts

 

Gr               74A b) ar Koordinācijas komitejas palīdzību gatavo un apgādā Dalībvalstis un Sektora locekļus ar šādu īpašu informāciju, kura varētu būt nepieciešama, sagatavojot ziņojumus par Savienības politiku un stratēģisko plānu, un koordinē plāna īstenošanu; šo ziņojumu piegādā Dalībvalstīm un Sektora locekļiem pārskatīšanai Padomes divu pēdējo regulāro, plānoto sesiju laikā pirms Pilnvaroto pārstāvju konferences.

 

 

II sadaļa

RADIOSAKARU SEKTORS

 

14.pants

Radio lietu valde

 

Gr               95 a) Procedūras noteikumu apstiprināšana, kas iekļauj tehniskos kritērijus, saskaņā ar Radio noteikumiem un ar jebkuru kompetentas radiosakaru konferences lēmumu. Šos Procedūras noteikumus lieto Direktors un Birojs, piemērojot Radio noteikumus, lai reģistrētu frekvenču piešķiršanu, ko veic Dalībvalstis. Šiem Noteikumiem jābūt caurskatāmiem un atvērtiem administrācijām komentēšanai; ilgstošu nesaskaņu gadījumā lieta iesniedzama izskatīšanai nākamajā pasaules radiosakaru konferencē.

 

 

Pap                                IV A nodaļa

Pap                                SEKTORU DARBA METODES

 

Pap 145A Radiosakaru asambleja, pasaules telekomunikāciju standartizēšanas asambleja un pasaules telekomunikāciju attīstības konference nosaka un pieņem darba metodes un procedūras aktivitāšu vadībai attiecīgos Sektoros. Šīm metodēm jābūt saskaņā ar šo Konstitūciju, Konvenciju un Administratīvajiem noteikumiem, it īpaši - ar Konvencijas nr.246D līdz nr.246H.

 

 

 

 

 

 

 

 

V nodaļa

PĀRĒJIE UZ SAVIENĪBAS DARBĪBU ATTIECĪNĀMIE NOTEIKUMI

 

28.pants

Savienības finanses

 

Gr 159D 2ter. Šīs Konstitūcijas nr.43 minēto reģionālo konferenču izdevumus sedz:

 

Pap 159E a) visas attiecīgā reģiona Dalībvalstis atbilstoši savai ieguldījuma klasei;

 

Pap 159F b) jebkuras citu reģionu Dalībvalstis, kuras ir piedalījušās šādās konferencēs atbilstoši savai ieguldījuma klasei;

Pap 159G c) pilnvaroti Sektoru locekļi un citas pilnvarotas organizācijas, kuras ir piedalījušās šādās konferencēs saskaņā ar Konvencijas noteikumiem.

 

Gr 161E 4) ņemot vērā pārskatīto finanšu plāna projektu, pilnvaroto pārstāvju konference, cik vien ātri iespējams, nosaka iemaksas vienības lieluma galīgo augšējo robežu un nosaka datumu, kam jābūt Pilnvaroto pārstāvju konferences priekšpēdējā nedēļā, līdz kuram Dalībvalstis pēc Ģenerālsekretāra aicinājuma nosauc savu izvēlēto ieguldījuma klasi.  

 

 

32.pants

Gr                            Savienības konferenču, asambleju un sanāksmju

Vispārējie noteikumi

 

Gr               177 1. Pilnvaroto pārstāvju konferencē pieņemtie Savienības konferenču, asambleju un sanāksmju Vispārējos noteikumus piemēro konferenču un asambleju sagatavošanā un darba organizēšanā un Savienības konferenču, asambleju un sanāksmju diskusiju vadīšanā, kā arī - Padomes Dalībvalstu, Ģenerālsekretāra, Ģenerālsekretāra vietnieka, Sektoru Biroju Direktoru un Radio lietu valdes locekļu vēlēšanās.

 

Gr               178 2. Konferences, asamblejas un Padome papildus Savienības konferenču, asambleju un sanāksmju Vispārējo noteikumu II sadaļai var pieņemt tādus noteikumus, kādus tās uzskata par būtiskiem. Tādiem papildu noteikumiem noteikti jābūt saskaņotiem ar šo Konstitūciju, Konvenciju un iepriekš minēto II sadaļu; konferencē vai asamblejā pieņemtie noteikumi jāpublicē kā attiecīgās konferences vai asamblejas dokumenti. 

 

 

VII sadaļa

ĪPAŠIE RADIO NOTEIKUMI

 

44.pants

Radiofrekvenču spektra un ģeostacionāro satelītu

un citu satelītu orbītu izmantošana

 

Red             195 1. Dalībvalstīm jācenšas ierobežot izmantojamo frekvenču skaitu un spektru līdz minimāli nepieciešamajam, kas apmierinošā veidā nodrošina vajadzīgos pakalpojumus. Šajā nolūkā tās cenšas pēc iespējas īsākā laikā izmantot jaunākos tehniskos sasniegumus.

 

VIII sadaļa

ATTIECĪBAS AR APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJU,

CITĀM STARPTAUTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM

UN NE-DALĪBVALSTĪM

 

50.pants

Attiecības ar citām starptautiskām organizācijām

 

Gr               206 Nolūkā pilnveidot starptautisku koordinēšanu lietās, kas attiecas uz telekomunikācijām, Savienība sadarbojas ar starptautiskām organizācijām, kurām ir radnieciskas intereses un aktivitātes.

 

 

IX sadaļa

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 

55.pants

Noteikumi par šīs Konstitūcijas grozīšanu

 

Gr               224 1. Jebkura Dalībvalsts var ierosināt jebkuru šīs Konstitūcijas grozījumu. Lai nodrošinātu jebkura šāda ierosinājuma laicīgu pārsūtīšanu Dalībvalstīm izskatīšanai, Ģenerālsekretāram tas jāsaņem ne vēlāk kā astoņus mēnešus pirms noteiktā pilnvaroto pārstāvju konferences atklāšanas datuma. Ģenerālsekretārs, cik ātri iespējams, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms minētā datuma publicē jebkuru šādu ierosinājumu informācijai visām Dalībvalstīm.

 

Gr               228 5. Ja šī panta, kam ir dominējošs raksturs, iepriekšējos punktos nav norādīts citādi, piemēro Savienības konferenču, asambleju un sanāksmju vispārējos noteikumus.

 

 

58.pants

Stāšanās spēkā un ar to saistītie jautājumi

 

Gr               238 1. Šī Pilnvaroto pārstāvju Papildu konferencē (Ženēva, 1992) pieņemtā Konstitūcija un Konvencija stājas spēkā ar 1994.gada 1.jūniju Dalībvalstīm, kuras ir deponējušas savu ratificēšanas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu pirms šā datuma.

 

 

 

 

 

II DAĻA

 

Spēkā stāšanās datums

 

Šajā instrumentā iekļautie grozījumi pilnībā un viena instrumenta veidā stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvārī Dalībvalstīm, kuras tajā brīdī ir Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūcijas un konvencijas (Ženēva, 1992.gads) puses un pirms šā datuma ir deponējušas savu ratificēšanas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu šim grozīšanas instrumentam.

 

 

Apliecinot augstākminēto, attiecīgi pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši šo, Pilnvaroto pārstāvju konferencē (Kioto, 1994.gads) un Pilnvaroto pārstāvju konferencē (Mineapole, 1998.gads) grozītās Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūcijas grozījumu instrumenta oriģinālu.

 

Parakstīts Marakešā 2002.gada 18.oktobrī    

 

 

Satiksmes ministrs

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta direktore

 

Par uzdevumu kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

Ārējo sakaru departamenta direktors

 

 

 

 

 

 

 

A.Šlesers

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

I.Strautmane

A.Caunītis

 

09.03.2005.;10:00

1069

Berķe

7028237 Inta.Berke@sam.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

 


Tulkojums

Instruments

Starptautiskās telekomunikāciju savienības

konvencijas (Ženēva, 1992.gads) grozīšanai

 

ar Pilnvaroto pārstāvju 1994.gada Kioto konferencē un

Pilnvaroto pārstāvju 1998.gada Mineapoles konferencē

veiktiem grozījumiem

 

(Grozījumi pieņemti Pilnvaroto pārstāvju 2002.gada Marakešas konferencē)

 

I daļa

Priekšvārds

 

Pamatojoties uz attiecīgiem Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvencijas noteikumiem (Ženēva, 1992.gads), kas ietver Pilnvaroto pārstāvju konferences (Kioto, 1994.gads) un Pilnvaroto pārstāvju konferences (Mineapole, 1998.gads) grozījumus, un tos īstenojot, it īpaši tās 42.pantā, Starptautiskās telekomunikāciju savienības Pilnvaroto pārstāvju konference (Marakeša, 2002.gads) ir pieņēmusi šādus minētās Konvencijas grozījumus:

 

 

I SADAĻA

SAVIENĪBAS DARBĪBA

 

 

1.NODAĻA

 

2.pants

Vēlēšanas un ar tām saistītie jautājumi

 

Padome

 

Red[5]            11 a) ja Padomes Dalībvalsts pārstāvis nav piedalījies divās Padomes darba sesijās pēc kārtas; 

 

Radio lietu valdes locekļi

 

Red        21   2. Ja laika posmā starp divām Pilnvaroto pārstāvju konferencēm Valdes loceklis atkāpjas no amata vai nevar turpināt pildīt savus pienākumus, Ģenerālsekretārs, konsultējoties ar Radiosakaru biroja Direktoru, aicina attiecīgā reģiona Dalībvalstis izvirzīt kandidātus šī amata vēlēšanām nākamajā Padomes sesijā. Bet, ja vakance ir brīva ilgāk kā 90 dienas pirms Padomes sesijas vai pēc Padomes sesijas pirms nākošās Pilnvaroto pārstāvju konferences, attiecīgā Dalībvalsts nozīmē viņa vietā, cik ātri iespējams, un 90 dienu laikā, citu savu pilsoni līdz laikam, kamēr – atbilstoši – Padomes jaunievēlētais loceklis pārņem viņa funkcijas vai kamēr pilnvaroto pārstāvju konferencē tiek ievēlēti jauni Valdes locekļi. Aizvietojošām personām ir tiesības piedalīties vēlēšanās Padomē vai Pilnvaroto pārstāvju konferencē.

 

Gr[6]              22   3. Uzskatāms, ka Radio lietu valdes loceklis nevar pildīt savus amata pienākumus, ja viņš nav piedalījies trīs Valdes sanāksmēs pēc kārtas. Ģenerālsekretārs pēc konsultācijām ar Valdes Priekšsēdētāju, kā arī ar Valdes locekli un attiecīgo Dalībvalsti, paziņo par vakanci Valdē un rīkojas saskaņā ar augstāk izklāstīto nr.21.

 

 

3.pants

Citas konferences un asamblejas

 

Gr               47   7. Šīs Konvencijas nr.42., nr.46., nr.118., nr.123. un nr.138. un Savienības konferenču, asambleju un sanāksmju vispārējie noteikumu nr.26., nr.28., nr.29., nr.31. un nr.36 minēto konsultāciju gadījumā, kad Dalībvalstis nav atbildējušas Padomes norādītajā termiņā, tiek uzskatīts, ka tās nav piedalījušās konsultācijās, un tās netiek ņemtas vērā, nosakot vairākumu. Ja atbilžu skaits nepārsniedz vienu pusi no Dalībvalstīm, ar kurām tika noturētas konsultācijas, jāveic tālākas konsultācijas, un to rezultāts būs izšķirošs, neskatoties uz saņemto balsu skaitu. 

 

 

 

2. NODAĻA

 

4.pants

Padome

 

Gr               57   6. Savienība apmaksā tikai ceļa, iztikas un apdrošināšanas izdevumus katram Padomes Dalībvalsts pārstāvim, ja Dalībvalsts uz Padomes sesijas brīdi ietilpst jaunattīstības valstu kategorijā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas izveidoto sarakstu.

 

Gr               60A 9bis. Dalībvalsts, kas nav Padomes Dalībvalsts, iepriekš paziņojot Ģenerālsekretāram un sedzot izdevumus, var nosūtīt vienu novērotāju, uz Padomes, to komiteju un darba grupu sanāksmēm. Novērotājam nav balss tiesību.

 

Pap[7]        60B 9ter. Sektora locekļi var tikt pārstāvēti novērotāju statusā Padomes, to komiteju un darba grupu sanāksmēs saskaņā ar Padomes noteiktajiem nosacījumiem, ieskaitot nosacījumus, kas attiecas uz šādu novērotāju skaitu un to nozīmēšanas procedūru.

 

Pap             61A 10bis. Pastāvīgi respektējot Pilnvaroto pārstāvju konferences pieņemtos finanšu limitus, Padome, ja nepieciešams, var pārskatīt un precizēt stratēģisko plānu, kas ir attiecīgu darba plānu pamatā, un atbilstoši informēt Dalībvalstis un Sektora locekļus.

 

Pap*[8]          61B 10ter. Padome pieņem savus Procedūras noteikumus.

 

Pap             62A 1) saņem un pārskata īpašos datus stratēģiskajā plānā, kurus saskaņā ar Konstitūcijas nr.74A sniedz Ģenerālsekretārs, un kārtējā, bet ne pēdējā Padomes sesijā vismaz četrus mēnešus pirms nākamās pilnvaroto pārstāvju konferences uzsāk Savienības jauna stratēģiskā plāna projekta sagatavošanu, izmantojot Dalībvalstu, Sektora locekļu un Sektora padomdevēju grupu ieguldījumu, un veido koordinētu stratēģiskā plāna projektu; 

 

Pap             62B 1bis) izstrādā kalendāro plānu Savienības stratēģiskā un finanšu plāna izveidei, kā arī darba plānus katram Sektoram un Ģenerālajam Sekretariātam tā, lai attīstītos atbilstīga saikne starp plāniem; 

 

Gr               73 7) pārskata un apstiprina Savienības divu gadu budžetu un izskata budžeta prognozi (ieskaitot Ģenerālsekretāra sagatavoto finanšu operatīvo ziņojumu saskaņā ar šīs Konvencijas nr.101) nākošam divu gadu periodam, kurš seko šim budžeta periodam, ņemot vērā Pilnvaroto pārstāvju konferences lēmumus attiecībā uz Konstitūcijas nr.50 un Pilnvaroto pārstāvju konferences noteiktos finanšu limitus saskaņā ar Konstitūcijas nr.51; tam jānodrošina pēc iespējas stingrāka ekonomija, bet neaizmirstot par Savienības pienākumu sasniegt, cik vien ātri iespējams, apmierinošus rezultātus. Pildot šo uzdevumu, Padomei jāņem vērā Savienības stratēģiskajā plānā iekļautās Pilnvaroto pārstāvju konferences noteiktās prioritātes, šīs Konvencijas nr.86 minētajā Ģenerālsekretāra ziņojumā iekļautie Koordinācijas komitejas un šīs Konvencijas nr.101 minētajā finanšu operatīvajā ziņojumā iekļautie viedokļi;

 

Gr               79 13) ar Dalībvalstu vairākuma piekrišanu veic jebkādus nepieciešamus pasākumus, lai iepriekš lemtu par Konstitūcijā, šajā Konvencijā un Administratīvajos noteikumos neiekļautiem jautājumiem, kuri nevar gaidīt risinājumu līdz nākamajai kompetentai konferencei;

 

Gr               81 15) 30 dienu laikā pēc katras sesijas sūta Dalībvalstīm apkopojumus par Padomes aktivitātēm un citus noderīgus dokumentus.

 

 

 

3.NODAĻA

 

5.pants

Ģenerālais sekretariāts

 

Gr       87A dbis) Ģenerālā sekretariāta personālam ik gadu sagatavo četru gadu slīdošo darba plānu, kurš atbilstoši stratēģiskajam plānam, kas aptver sekojošo gadu un turpmāko trīs gadu periodu, iekļaujot finanšu jautājumus, pievēršot pienācīgu uzmanību pilnvaroto pārstāvju konferences apstiprinātajam finanšu plānam; šo četru gadu darba plānu pārskata visu trīs Sektora konsultatīvas grupas un ik gadu pārskata un apstiprina Padome;  

 

 

4.NODAĻA

 

6.pants

Koordinācijas komiteja

 

Red             111 4. Koordinācijas komitejas protokoli tiek apkopoti ziņojumā, kas ir pieejams pēc Padomes Dalībvalstu pieprasījuma.

 

 

5.NODAĻA

Radiosakaru sektors

 

8.pants

Radiosakaru asambleja

 

Pap 129A 1bis. Radiosakaru asambleja ir pilnvarota pieņemt Sektora aktivitāšu vadīšanas darba metodes un procedūras saskaņā ar Konstitūcijas nr.145A.

 

Pap 136A 7) lemj par nepieciešamību saglabāt, likvidēt vai izveidot citas grupas un nozīmēt to priekšsēdētājus un priekšsēdētāju vietniekus;

 

 

Pap 136B 8) nosaka nr.136A minēto grupu kompetences ietvarus; šādas grupas nepieņem lēmumus vai rekomendācijas.

 

Pap 137A 4. Radiosakaru asambleja var savas kompetences ietvaros dot īpašus uzdevumus radiosakaru konsultatīvai grupai, norādot tādiem gadījumiem veicamās darbības, izņemot jautājumus, kas attiecas uz Radio noteikumu procedūrām.

 

 

10.pants

Radio lietu valde

 

Gr               140 2. Papildus Konstitūcijas 14.pantā norādītajiem pienākumiem Valde:

 

1) izskata Radiosakaru biroja Direktora ziņojumus par izmeklēšanu sakarā ar kaitīgo ietekmi, un to veic pēc vienas vai vairāku ieinteresēto administrāciju lūguma, un formulē ar to saistītas rekomendācijas;

 

2) kā arī, neatkarīgi no Radiosakaru biroja, pēc vienas vai vairāku ieinteresēto administrāciju pieprasījuma izskata apelācijas pret Radiosakaru biroja pieņemtajiem lēmumiem par frekvenču piešķiršanu.

 

Gr               141 3. Valdes locekļi konsultantu statusā piedalās radiosakaru konferencēs. Šādā gadījumā viņi nepiedalās konferencēs kā savu valstu delegāciju dalībnieki.

 

Pap 141A 3bis. Divi Valdes nozīmētie Valdes locekļi konsultantu statusā piedalās pilnvaroto pārstāvju konferencēs un radiosakaru asamblejās. Šādā gadījumā divi Valdes nozīmētie locekļi nepiedalās šajās konferencēs vai asamblejās kā savu valstu delegāciju dalībnieki. 

 

Pap 142A 4bis. Pildot Savienības noteiktos pienākumus, kā tas norādīts Konstitūcijā un Konvencijā, vai īpašus Savienības uzdevumus, valdes locekļi bauda amatpersonas privilēģijas un imunitāti, kas ir līdzvērtīga to Savienības amatpersonu privilēģijām un imunitātei, kas ievēlētas no katras Dalībvalsts saskaņā ar katrā Dalībvalstī atbilstošiem nacionālo normatīvo aktu noteikumiem vai citiem piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Šādas amatpersonu privilēģijas un imunitāte tiek piešķirtas Valdes locekļiem Savienības mērķiem, nevis viņu personīgam izdevīgumam. Savienība var atcelt un tai jāatceļ Valdes loceklim piešķirta imunitāte jebkurā brīdī, kad tā uzskata, ka šāda imunitāte ir pretrunā ar kārtīgu darbu taisnības vārdā, un šāda atcelšana nekaitē Savienības interesēm.  

 

Gr               145 2) Valde parasti notur četras - līdz piecām dienām garas - sanāksmes gadā, galvenokārt, Savienības mītnē, kurās piedalās vismaz divas trešdaļas locekļu, un var veikt savus pienākumus, izmantojot modernus komunikācijas līdzekļus. Tomēr, ja Valdei tas šķiet nepieciešams, atkarībā no izskatāmo jautājumu klāsta, tā var palielināt sanāksmju skaitu. Izņēmuma kārtā sanāksmes var ilgt līdz pat divām nedēļām.

 

 

11A.pants

Radiosakaru konsultatīvā grupa

 

Gr 160A 1. Radiosakaru konsultatīvā grupa ir atvērta Dalībvalstu administrāciju pārstāvjiem, Sektora locekļu pārstāvjiem un pētījumu un citu grupu priekšsēdētājiem, un darbojas ar Direktora starpniecību.

 

Gr 160C 1) pārskata prioritātes, programmas, operācijas, finanšu lietas un stratēģijas attiecībā uz radiosakaru asamblejām, pētījumu grupām un citām grupām un radiosakaru konferenču sagatavošanu, kā arī attiecībā uz īpašām lietām pēc Savienības konferences, radiosakaru asamblejas vai Padomes norādījumiem;

 

Pap 160CA 1bis) pārskata iepriekšējā perioda darba plāna izpildi, lai noteiktu jomas, kur Birojs nav sasniedzis vai nebija spējīgs sasniegt plānā iekļautos mērķus, un sniedz Direktoram padomus par nepieciešamiem koriģējošiem pasākumiem;

 

Pap 160I 7) sagatavo ziņojumu Radiosakaru asamblejai par tai dotajiem uzdevumiem saskaņā ar šīs Konvencijas nr.137A, un nodod to Direktoram iesniegšanai asamblejā.

 

 

12.pants

Radiosakaru birojs

 

Gr               164 a) koordinē Biroja, pētījumu grupu un citu grupu sagatavošanas darbu, ziņo Dalībvalstīm un Sektora locekļiem par sagatavošanas darba rezultātiem, savāc to komentārus un nodod koppārskatu konferencei, kas var ietvert reglamentējošas dabas priekšlikumus;

 

Gr               165 b) piedalās ar pilnām tiesībām, bet konsultanta statusā radiosakaru konferenču, radiosakaru asamblejas un radiosakaru pētījumu grupu un citu grupu apspriedēs. Direktors veic visus nepieciešamus sagatavošanas pasākumus radiosakaru konferencēm un Radiosakaru sektora sanāksmēm, konsultējoties ar Ģenerālo sekretariātu saskaņā ar šīs Konvencijas nr.94 un pienācīgi ar citiem Savienības Sektoriem, ievērojot Padomes direktīvas attiecībā uz šādiem sagatavošanas pasākumiem;

 

Gr               169 b) izplata visiem Dalībvalstīm Valdes Procedūras noteikumus, savāc no administrācijām komentārus par tiem un nodod tos Valdei;

 

Gr               170 c) apstrādā no administrācijām savākto informāciju par Radio noteikumu attiecīgām normām un reģionālos līgumus un ar tiem saistītos Procedūras noteikumus, un pienācīgi sagatavo to publicēšanai piemērotā veidā;

 

Gr               175 3) koordinē radiosakaru pētījumu grupu un citu grupu darbu un atbild par šī darba organizēšanu;

 

Gr 175B 3ter) veic praktiskus pasākumus, lai sekmētu jaunattīstības valstu piedalīšanos radiosakaru pētījumu grupu un citu grupu darbā.

 

Gr               180 d) iesniedz radiosakaru konferencei ziņojumu par Radiosakaru sektora aktivitātēm kopš iepriekšējās konferences; ja pasaules radiosakaru konference netiek plānota, ziņojumu par Sektora aktivitātēm periodā pēc pēdējās konferences iesniedz Padomei un - informācijai - Dalībvalstīm un Sektora locekļiem;

 

Gr 181A f) ik gadu sagatavo slīdošu četru gadu darba plānu, kas aptver nākošo gadu un trīs sekojošo gadu periodu, ieskaitot paredzēto Biroja aktivitāšu, kas veicamas visa Sektora labā, finanšu jautājumus; šo četru gadu darba plānu pārskata radiosakaru konsultatīvā grupa saskaņā ar šīs Konvencijas 11A.pantu, un Padome ik gadu to pārskata un apstiprina;

 

 

6.NODAĻA

TELEKOMUNIKĀCIJU STANDARTIZĀCIJAS SEKTORS

 

13.pants

Pasaules telekomunikāciju standartizācijas asambleja

 

Pap 184A 1bis. Pasaules telekomunikāciju standartizācijas asambleja ir pilnvarota pieņemt darba metodes un procedūras Sektora aktivitāšu veikšanai saskaņā ar Konstitūcijas nr.145A.

 

Gr               187 a) izskata saskaņā ar šīs Konvencijas nr.194 pētījumu grupu sagatavotos ziņojumus un apstiprina, pārveido vai noraida tajos iekļauto rekomendāciju projektus, un izskata saskaņā ar šīs Konvencijas nr.197H un nr.197I telekomunikāciju standartizācijas konsultatīvo grupu sagatavotos ziņojumus;

 

Pap 191bis f) lemj par nepieciešamību saglabāt, likvidēt vai izveidot citas darba grupas un nozīmē to priekšsēdētājus un priekšsēdētāju vietniekus;

 

Pap 191ter g) nosaka nr.191bis minēto grupu kompetences ietvarus; šādas grupas nepieņem jautājumus vai rekomendācijas.

 

Gr 191B 5. Pasaules telekomunikāciju standartizācijas asambleju vada priekšsēdētājs, kuru nozīmē tās valsts valdība, kur notiek sanāksme, un gadījumā, ja sanāksme notiek Savienības mītnē, to vada pašas asamblejas ievēlēts priekšsēdētājs. Priekšsēdētājam asistē asamblejas ievēlēts priekšsēdētāja vietnieks. 

 

 

14A.pants

Telekomunikāciju standartizācijas konsultatīvā grupa

 

Gr 197A 1. Telekomunikāciju konsultatīvā grupa ir atvērta Dalībvalstu administrāciju pārstāvjiem, Sektora locekļu pārstāvjiem un pētījumu un citu grupu priekšsēdētājiem.

 

Pap 197CA 1bis) pārskata iepriekšējā perioda darba plāna izpildi, lai noteiktu jomas, kur Birojs nav sasniedzis vai nebija spējīgs sasniegt plānā iekļautos mērķus, un sniedz Direktoram padomus par nepieciešamiem koriģējošiem pasākumiem;

 

 

15.pants

Telekomunikāciju standartizācijas birojs

 

Gr               200 a) ik gadu koriģē pasaules telekomunikāciju standartizācijas asamblejas apstiprināto darba programmu, konsultējoties ar telekomunikāciju standartizācijas pētījumu grupu un citu grupu priekšsēdētājiem;

 

Gr               201 b) piedalās ar pilnām tiesībām, bet konsultanta statusā apspriedēs pasaules telekomunikāciju standartizācijas asamblejās un telekomunikāciju standartizācijas pētījumu grupās un citās grupās. Direktors veic visus nepieciešamus sagatavošanas pasākumus Telekomunikāciju standartizācijas sektora asamblejām un sanāksmēm, konsultējoties ar Ģenerālo sekretariātu saskaņā ar šīs Konvencijas nr.94 un attiecīgi - ar citiem Savienības Sektoriem, ievērojot Padomes direktīvas attiecībā uz šādiem sagatavošanas pasākumiem;

 

Gr 205A g) ik gadu sagatavo slīdošu četru gadu darba plānu, kas ietver nākošo gadu un trīs sekojošo gadu periodu, ieskaitot paredzēto, visa Sektora labā veicamo Biroja aktivitāšu finanšu jautājumus; šo četru gadu darba plānu pārskata telekomunikāciju standartizācijas konsultatīvā grupa saskaņā ar šīs Konvencijas 14A.pantu, un tās ik gadu jāpārskata un jāapstiprina Padomei;

 

 

7. NODAĻA

TELEKOMUNIKĀCIJU ATTĪSTĪBAS SEKTORS

 

16.pants

Telekomunikāciju attīstības konferences

 

Pap 207A 1. Pasaules telekomunikāciju attīstības konference ir pilnvarota pieņemt darba metodes un procedūras Sektora aktivitāšu veikšanai saskaņā ar Konstitūcijas nr.145A.

 

Pap         209A      abis) lemj par nepieciešamību saglabāt, likvidēt vai izveidot citas darba grupas un nozīmē to priekšsēdētājus un priekšsēdētāju vietniekus;

 

Pap         209B      ater) nosaka nr.209A minēto grupu kompetences ietvarus; šādas grupas nepieņem jautājumus vai rekomendācijas.

 

Gr               210 b) reģionālas telekomunikāciju attīstības konferences izskata telekomunikāciju attīstības jautājumus un prioritātes, ņemot vērā attiecīgā reģiona vajadzības un raksturīgas īpašības, un var arī iesniegt rekomendācijas pasaules telekomunikāciju attīstības konferencēm.

 

Gr 213A 3. Telekomunikāciju attīstības konference var savas kompetences ietvaros dot uzdevumus telekomunikāciju attīstības konsultatīvajai grupai, norādot šādiem gadījumiem rekomendējamās veicamās darbības.

 

 

17.A pants

Telekomunikāciju attīstības konsultatīvā grupa

 

Gr 215C 1. Telekomunikāciju attīstības konsultatīvā grupa ir atvērta Dalībvalstu administrāciju pārstāvjiem, Sektora locekļu pārstāvjiem un pētījumu un citu grupu pārstāvjiem.

 

Pap 215EA 1bis) pārskata iepriekšējā perioda darba plāna izpildi, lai noteiktu jomas, kur Birojs nav sasniedzis vai nebija spējīgs sasniegt plānā iekļautos mērķus, un sniedz Direktoram padomus par nepieciešamiem korektūras pasākumiem.

 

Pap 215JA 6bis) sagatavo ziņojumu telekomunikāciju attīstības konferencei par tai dotajiem uzdevumiem saskaņā ar šīs Konvencijas nr.213A, un nodod Direktoram iesniegšanai konferencē.

 

 

 

 

 

 

18.pants

Telekomunikāciju attīstības birojs

 

Gr               218 a) piedalās ar pilnām tiesībām, bet konsultanta statusā apspriedēs telekomunikāciju attīstības konferencēs un telekomunikāciju pētījumu grupās un citās grupās. Direktors veic visus nepieciešamus sagatavošanas pasākumus Telekomunikāciju attīstības sektora konferencēm un sanāksmēm, konsultējoties ar Ģenerālo sekretariātu saskaņā ar šīs Konvencijas nr.94 un attiecīgi - ar citiem Savienības Sektoriem, ievērojot Padomes direktīvas attiecībā uz šādiem sagatavošanas pasākumiem;

 

Gr 223A g) ik gadu sagatavo slīdošu četru gadu darba plānu, kas iekļauj nākošo gadu un trīs sekojošo gadu periodu, ieskaitot paredzēto, visa Sektora labā veicamo Biroja aktivitāšu finanšu jautājumus; šo četru gadu plānu pārskata telekomunikāciju attīstības konsultatīvā grupa saskaņā ar šīs Konvencijas 17A.pantu, un tas ik gadu jāpārskata un jāapstiprina Padomei; 

 

 

II SADAĻA

 

Gr                                 ĪPAŠIE NOTEIKUMI

ATTIECĪBĀ UZ KONFERENCĒM UN ASAMBLEJĀM

 

23.pants

Gr                                 Dalība Pilnvaroto pārstāvju konferencēs

 

Izsl*[9]          255 līdz 266

 

Red             267             1. Pilnvaroto pārstāvju konferencēs piedalās:

 

Pap                     268A         b) ievēlētās amatpersonas konsultanta statusā;

 

Pap     268B   c) Radio lietu valdi saskaņā ar šīs Konvencijas nr.141A konsultanta statusā;

 

Gr               269     d) šādu organizāciju, aģentūru un iestāžu novērotājus:

Pap*                     269A         i) Apvienoto Nāciju Organizāciju;

 

Pap* 269B ii) Konstitūcijas 43.pantā minētās reģionālās telekomunikāciju organizācijas;

 

Pap* 269C iii) satelītu sistēmas darbojošās starpvaldību organizācijas;

 

Pap* 269D iv) Apvienoto Nāciju Organizācijas specializētās aģentūras un Starptautiskā Atomenerģijas aģentūru;

 

Pap* 269E v) šīs Konvencijas nr.229 līdz nr.231 minētos sektora locekļus un tos pārstāvošās starptautiska rakstura organizācijas.

 

Pap* 269F 2. Savienības Ģenerālais sekretariāts un trīs Biroji konferencē tiek pārstāvēti konsultantu statusā.

 

 

24.pants

Gr                                 Dalība Radiosakaru konferencēs

 

Izsl*           270 līdz 275

 

Gr               276             1. Radiosakaru konferencēs piedalās:

 

Gr               278 b) šīs Konvencijas nr.269A līdz nr.269D minēto organizāciju un aģentūru novērotāji;

 

Gr               279 c) Valdības uzaicināti un konferences iekļauti citu starptautisku organizāciju novērotāji saskaņā ar Savienības konferenču, asambleju un sanāksmju Vispārējo noteikumu I sadaļas attiecīgiem noteikumiem;

Izsl*           281

 

Red             282 e) Dalībvalstu novērotāji, kuri piedalās reģionālā radiosakaru konferencē ārpus šī Dalībvalsts reģiona, bez balsstiesībām;

 

Pap* 282A f) ievēlētās amatpersonas konsultanta statusā, ja konferencē tiek apspriesti viņu kompetencē esošie jautājumi, un Radio lietu valdes locekļi.

 

 

25.pants

Gr                                Dalība Radiosakaru asamblejās,

Pasaules telekomunikāciju standartizācijas asamblejās un

Telekomunikāciju attīstības konferencēs

 

Izsl*           283 līdz 294

 

Red        295                                1. Asamblejās vai konferencēs piedalās:

 

Gr               297                         b) šādu organizāciju un aģentūru novērotāji:

 

Izsl*           298

 

Pap* 298A i) Konstitūcijas 43.pantā minētās reģionālās telekomunikāciju organizācijas;

 

Pap* 298B ii) satelītu sistēmās darbojošās starpvaldību organizācijas;

 

Pap* 298C iii) jebkāda cita reģionāla organizācija vai citu starptautiska organizācija, kas ir saistīta ar asamblejā vai konferencē izskatāmiem jautājumiem;

 

Pap*                    298D         iv) Apvienoto Nāciju Organizācija;

 

Pap* 298E v) Apvienoto Nāciju Organizācijas specializētās aģentūras un Starptautiskās atomenerģijas aģentūra;

 

Pap*                     298F         c) attiecīgo Sektora locekļu pārstāvji.

 

Pap 298G 2. Savienības ievēlētās amatpersonas, Ģenerālo sekretariātu un Birojus asamblejā vai konferencē pārstāv konsultanta statusā. Radiosakaru asamblejās konsultanta statusā piedalās divi Valdes nozīmēti Radio lietu valdes locekļi. 

 

Izsl*                        26.pants

 

Izsl*                        27.pants

 

Izsl*                        28.pants

 

Izsl*              29.pants

 

Izsl*              30.pants

 

31.pants

Pilnvarojumi konferencēm

 

Gr               334 5. Pilnvarojumi tiek nodoti konferences sekretariātā, cik ātri vien iespējams; šajā nolūkā Dalībvalstis nosūta savus pilnvarojumus Ģenerālsekretāram pirms konferences atklāšanas datuma, un viņš nodod tās konferences sekretariātam, tikko tas ir izveidots. Savienības konferenču, asambleju un sanāksmju Vispārējo noteikumu nr.68 minētā komitejai ir uzticēta pilnvarojumu pārbaude un savu secinājumu paziņošana Plenārsēdē tās noteiktajā laikā. Saskaņā ar Plenārsēdes lēmumu jebkura delegācija var piedalīties konferencē un izmantot attiecīgas Dalībvalsts balss tiesības.

 

 

 

 

 

III SADAĻA

PROCEDŪRAS NOTEIKUMI

 

32.pants

Gr                            Savienības konferenču, asambleju un sanāksmju

Vispārējie noteikumi

 

Gr 339A 1. Savienības konferenču, asambleju un sanāksmju Vispārējos noteikumus pieņem Pilnvaroto pārstāvju konference. Šo Noteikumu grozīšanas un to stāšanās spēkā noteikumi ir izklāstīti pašos Noteikumos.

 

Gr               340 2. Savienības konferenču, asambleju un sanāksmju Vispārējie noteikumi tiek piemēroti attiecībā uz Konstitūcijas 55.panta un Konvencijas 42.panta noteikumu grozīšanu.

 

 

IV SADAĻA

CITI NOTEIKUMI

 

33.pants

Finanses

 

Gr               476 4. 1) Šīs Konvencijas nr.269A līdz nr.269E minētās organizācijas un citas starptautiska rakstura organizācijas (ja vien tās nav uz apmaiņas pamata atbrīvotas ar Padomes lēmumu) un Sektora locekļi, kuri piedalās saskaņā ar Konvencijas noteikumiem pilnvaroto pārstāvju konferencē, Savienības sektora konferencē, asamblejā vai sanāksmē vai pasaules konferencē par starptautiskajām telekomunikācijām, pamatojoties uz šo konferenču, asambleju un sanāksmju izdevumiem, un saskaņā ar šiem Finanšu noteikumiem sedz attiecīgu šo pasākumu izdevumu daļu. Tomēr, Sektora locekļiem nepiestāda atsevišķus rēķinus par viņu dalību sava sektora konferencē, asamblejā vai sanāksmē, izņemot dalību reģionālās radiosakaru konferencēs.

                  

 

VI SADAĻA

ŠĶĪRĒJTIESA UN GROZĪJUMI

 

42.pants

Konvencijas grozīšanas noteikumi

 

Gr               523 5. Ja vien šī panta, kam ir dominējošs spēks, iepriekšējos punktos nav norādīts citādi, tiek ievēroti Savienības konferenču, asambleju un sanāksmju Vispārējie noteikumi.

 

 

II DAĻA

Spēkā stāšanās datums

 

Šajā instrumentā iekļautie grozījumi pilnībā un viena instrumenta veidā stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvārī Dalībvalstīm, kuras tajā brīdī ir Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūcijas un konvencijas (Ženēva, 1992.gads) puses un pirms šā datuma ir deponējušas savu ratificēšanas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu šim grozīšanas instrumentam.

 

 

 

Apliecinot augstākminēto, attiecīgi pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši šo, Pilnvaroto pārstāvju konferencē (Kioto, 1994.gads) un Pilnvaroto pārstāvju konferencē (Mineapole, 1998.gads) grozītās Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvencijas grozījumu instrumenta oriģinālu.

 

Parakstīts Marakešā 2002.gada 18.oktobrī    

 

Satiksmes ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par

uzdevumu izpildi

atbildīgā

Atbildīgā amatpersona Ārējo sakaru departamenta direktors

 

 

 

 

 

 

A.Šlesers

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

I.Strautmane

A.Caunītis

06.09.2004.;10:00

2918

Berķe

7028237 Inta.Berke@sam.gov.lv

 

 

 

 

 

INSTRUMENT AMENDING THE CONSTITUTION

OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION

(GENEVA, 1992)

as amended by the Plenipotentiary Conference (Kyoto, 1994) and

by the Plenipotentiary Conference (Minneapolis, 1998)

 

(Amendments adopted

by the Plenipotentiary Conference (Marrakesh, 2002))

 

 

PART I – Foreword

 

By virtue of and in implementation of the relevant provisions of the Constitution of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992), as amended by the Plenipotentiary Conference (Kyoto, 1994) and by the Plenipotentiary Conference (Minneapolis, 1998), in particular those in Article 55 thereof, the Plenipotentiary Conference of the International Telecommunication Union (Marrakesh, 2002) has adopted the following amendments to the said Constitution:

 

 

CHAPTER I

BASIC PROVISIONS

 

Article 8

Plenipotentiary Conference

 

MOD[10] 51      c) in the light of its decisions taken on the reports referred to in  No. 50 above, establish the strategic plan for the Union and the basis for the budget of the Union, and determine related financial limits, until the next plenipotentiary conference, after considering all relevant aspects of the work of the Union in that period;

 

MOD    58A       jbis) adopt and amend the General Rules of conferences, assemblies and meetings of the Union;

 

Article 9

Principles Concerning Elections and Related Matters

 

(MOD)[11] 61 a) the Member States of the Council are elected with due regard to the need for equitable distribution of the seats on the Council among all regions of the world;

 

MOD    62  b) the Secretary-General, the Deputy Secretary-General, the Directors of the Bureaux shall be elected among the candidates proposed by Member States as their nationals and shall all be nationals of different Member States, and at their election due consideration should be given to equitable geographical distribution amongst the regions of the world; due consideration should also be given to the principles embodied in No. 154 of this Constitution;

 

MOD    63  c) the members of the Radio Regulations Board shall be elected in their individual capacity from among the candidates proposed by Member States as their nationals. Each Member State may propose only one candidate. The members of the Radio Regulations Board shall be nationals of the same Member State as the Director of the Radiocommunication Bureau; at their election, due consideration should be given to equitable geographical distribution amongst the regions of the world and to the principles embodied in No. 93 of this Constitution.

 

MOD    64    2 Provisions relating to taking up duties, vacancy and re-eligibility are contained in the Convention.

 

 

Article 10

The Council

 

(MOD)  66 2) Each Member of the Council shall appoint a person to serve on the Council who may be assisted by one or more advisers.

 

SUP*[12]  67     

 

MOD    70      2) The Council shall consider broad telecommunication policy issues in accordance with the guidelines given by the Plenipotentiary Conference to ensure that the Union's policies and strategy fully respond to changes in the telecommunication environment.

 

ADD[13]   70A 2bis) The Council shall prepare a report on the policy and strategic planning recommended for the Union, together with their financial implications, using the specific data prepared by the Secretary-General under No. 74A below.

 

 

Article 11

General Secretariat

 

MOD    74A b) prepare, with the assistance of the Coordination Committee, and provide to the Member States and Sector Members, such specific information as my be required for the preparation of a report on the policies and strategic plan for the Union, and coordinate the implementation of the plan; this report shall be communicated to the Member States and Sector Members for review during the last two regularly scheduled sessions of the Council before a plenipotentiary conference;

 

 

CHAPTER II

RADIOCOMMUNICATION  SECTOR

 

Article 14

Radio Regulations Board

 

MOD    95 a) the approval of Rules of Procedure, which include technical criteria, in accordance with the Radio Regulations and with any decision which may be taken by competent radiocommunication conferences. These Rules of Procedure shall be used by the Director and the Bureau in the application of the Radio Regulations to register frequency assignments made by Member States. These Rules shall be developed in a transparent manner and shall be open to comment by administrations and, in case of continuing disagreement, the matter shall be submitted to the next world radiocommunication conference;

 

 

ADD                        CHAPTER IV A

ADD                        WORKING METHODS OF THE SECTORS

 

ADD 145A The radiocommunication assembly, the world telecommunication standardization assembly and the world telecommunication development conference may establish and adopt working methods and procedures for the management of the activities of their respective Sectors. These working methods and procedures must be compatible with this Constitution, the Convention and the Administrative Regulations, and in particular Nos. 246D to 246H of the Convention.

                  

 

CHAPTER V

OTHER PROVISIONS CONCERNING 

THE FUNCTIONING OF THE UNION

 

Article 28

Finances of the Union

 

MOD 159D 2ter Expenses incurred by the regional conferences referred to in No. 43 of this Constitution shall be borne:

 

ADD 159E a) by all the Member States of the region concerned, in accordance with their class of contribution;

 

ADD 159F b) by any Member States of other regions which have participated in such conferences, in accordance with their class of contribution;

 

ADD 159G c) by authorized Sector Members and other authorized organizations which have participated in such conferences, in accordance with the provisions of the Convention.

 

MOD 161E 4) Bearing in mind the draft financial plan as revised, the plenipotentiary conference shall, as soon as possible, determine the definitive upper limit of the amount of the contributory unit and set the date, which shall be a date within the penultimate week of the plenipotentiary conference, by which Member States, upon invitation by the Secretary-General, shall announce their definitive choice of class of contribution.

 

 

Article 32

MOD                        General Rules of

Conferences, Assemblies and Meetings of the Union

 

MOD    177 1 General Rules of conferences, assemblies and meetings of the Union adopted by the Plenipotentiary Conference shall apply to the preparation of conferences and assemblies and to the organization of the work and conduct of the discussions of conferences, assemblies and meetings of the Union, as well as to the election of Member States of the Council, of the Secretary-General, of the Deputy Secretary-General, of the Directors of the Bureaux of the Sectors and of the members of the Radio Regulations Board.

 

MOD    178 2 Conferences, assemblies and the Council may adopt such rules as they consider to be essential in addition to those in Chapter II of the General Rules of conferences, assemblies and meetings of the Union. Such addi­tional rules must, however, be compatible with this Constitution, the Convention and the aforesaid Chapter II; those adopted by confer­ences or assemblies shall be published as documents of the conference or assem­bly concerned.

 

 

CHAPTER VII

SPECIAL PROVISIONS FOR RADIO

 

Article 44

Use of the Radio-Frequency Spectrum and 

of the Geostationary-Satellite and Other Satellite Orbits

 

(MOD)  195  1 Member States shall endeavour to limit the number of frequencies and the spectrum used to the minimum essential to provide in a satisfactory manner the necessary services.  To that end, they shall endeavour to apply the latest technical advances as soon as possible.

 

CHAPTER VIII

RELATIONS WITH THE UNITED NATIONS,

OTHER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

AND NON-MEMBER STATES

 

Article 50

Relations With Other International Organizations

 

MOD    206  In furtherance of complete international coordination on matters affecting telecommunication, the Union should cooperate with international organizations having related interests and activities.

 

 

CHAPTER IX

FINAL PROVISION

 

Article 55

Provisions for Amending this Constitution

 

MOD    224 1 Any Member State may propose any amendment to this Constitution. Any such proposal shall, in order to ensure its timely transmission to, and considera­tion by, all the Member States, reach the Secretary-General not later than eight months prior to the opening date fixed for the plenipotentiary conference. The Secretary-General shall, as soon as possible, but not later than six months prior to the latter date, publish any such proposal for the information of all the Member States.

 

MOD    228  5 Unless specified otherwise in the preceding paragraphs of this Article, which shall prevail, the General Rules of conferences, assemblies and meetings of the Union shall apply.

 

 

 

Article 58

Entry into Force and Related Matters

 

MOD    238  1 This Constitution and the Convention, adopted by the Additional Plenipotentiary Conference (Geneva, 1992) shall enter into force on 1 July 1994 between Member States having deposited before that date their instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

 

PART II - Date of Entry into Force

 

The amendments contained in the present instrument shall, as a whole and in the form of one single instrument, enter into force on 1 January 2004 between Member States being at that time parties to the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992), and having deposited before that date their instrument of ratification, acceptance or approval of, or accession to, the present amending instrument.

 

IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have signed the    original of the present instrument amending the Constitution of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992), as amended by the Plenipotentiary Conference (Kyoto, 1994) and by Plenipotentiary Conference (Minneapolis, 1998).

 

Done at Marrakesh, 18 October 2002

 

Satiksmes ministra vietā -bērnu un ģimenes lietu ministrs

Valsts sekretāra

vietnieks

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona Ārējo sakaru departamenta direktors

 

 

 

 

 

 

A.Baštiks

G.Mačs

A.Ļubļina

I.Strautmane

A.Caunītis

22.03.2005.;10:00

1527

Berķe

7028237 Inta.Berke@sam.gov.lv

 

 

 

 

INSTRUMENT AMENDING THE CONVENTION

OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION

(GENEVA, 1992)

as amended by the Plenipotentiary Conference (Kyoto, 1994) and

by the Plenipotentiary Conference (Minneapolis, 1998)

 

 

(Amendments adopted

by the Plenipotentiary Conference (Marrakesh, 2002))

 

 

 

PART I – Foreword

 

By virtue of and in implementation of the relevant provisions of the Convention of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992), as amended by the Plenipotentiary Conference (Kyoto, 1994) and by the Plenipotentiary Conference (Minneapolis, 1998), in particular those in Article 42 thereof, the Plenipotentiary Conference of the International Telecommunication Union (Marrakesh, 2002) has ad opted the following amendments to the said Convention:

 

CHAPTER I

FUNCTIONING OF THE UNION

 

SECTION 1

 

Article 2

Elections and Related Matters

 

           The Council

 

(MOD)[14]       11 a) when a Member State of the Council does not have a representative in attendance at two consecutive ordinary sessions of the Council;

 

           Members of the Radio Regulations Board

 

(MOD)      21    2 If, in the interval between two plenipotentiary conferences, a member of the Board resigns or is no longer in a position to perform his duties, the Secretary-General, in consultation with the Director of the Radiocommunication Bureau, shall invite the Member States of the region concerned to propose candidates for the election of a replacement at the next session of the Council. However, if the vacancy occurs more than 90 days before a session of the Council or after the session of the Council preceding the next plenipotentiary conference, the Member State concerned shall designate, as soon as possible and within 90 days, another national as a replacement who will remain in office until the new member elected by the Council takes office or until the new members of the Board elected by the next plenipotentiary conference take office, as appropriate. The replacement shall be eligible for election by the Council or by the Plenipotentiary Conference, as appropriate.

 

MOD[15]      22    3 A member of the Radio Regulations Board is considered no longer in a position to perform his duties after three consecutive absences from the Board meetings. The Secretary-General shall, after consultation with the Board's Chairman as well as the member of the Board and the Member State concerned, declare existence of a vacancy in the Board and shall proceed as stipulated in No. 21 above.

 

 

Article 3

Other Conferences and Assemblies

 

MOD     47    7 In the consultations referred to in Nos. 42, 46, 118, 123 and 138 of this Convention and in Nos. 26, 28, 29, 31 and 36 of the General Rules of conferences, assemblies and meetings of the Union, Member States which have not replied within the time-limits specified by the Council shall be regarded as not participating in the consultations, and in consequence shall not be taken into account in computing the majority. If the number of replies does not exceed one-half of the Member States consulted, a further consultation shall take place, the results of which shall be decisive regardless of the number of votes cast.

 

 

SECTION 2

 

Article 4

The Council

 

MOD         57    6 Only the travelling, subsistence and insurance expenses incurred by the representative of each Member State of the Council, belonging to the category of developing countries, the list of which is established by the United Nations Development Programme,  in that capacity at Council sessions, shall be borne by the Union.

 

MOD         60A 9bis A Member State which is not a Member State of the Council may, with prior notice to the Secretary-General, send one observer at its own expense to meetings of the Council, its committees and its working groups. An observer shall not have the right to vote.

 

ADD[16]       60B 9ter Sector Members may be represented as observers at meetings of the Council, its committees and its working groups, subject to the conditions established by the Council, including conditions relating to the number of such observers and the procedures for appointing them.

 

ADD          61A 10bis While at all times respecting the financial limits as adopted by the Plenipotentiary Conference, the Council may, as necessary, review and update the strategic plan which forms the basis of the corresponding operational plans and inform the Member States and Sector Members accordingly.

 

ADD*[17]     61B            10ter The Council shall adopt its own Rules of Procedure.

 

ADD          62A 1) receive and review the specific data for strategic planning that is provided by the Secretary-General as noted in No. 74A of the Constitution and, in the last but not ordinary session of the Council before the next plenipotentiary conference, initiate the preparation of a draft new strategic plan for the Union, drawing upon input from Member States, Sector Members and the Sector advisory groups, and produce a coordinated draft new strategic plan at least four month before that plenipotentiary conference;

 

ADD 62B 1bis) establish a calendar for the development of strategic and financial plans for the Union, and of operational plans for each Sector and for the General Secretariat, so as to allow for the development of appropriate linkage among the plans;

 

MOD 73 7) review and approve the biennial budget of the Union, and consider the budget forecast (included in the financial operating report prepared by the Secretary-General under No. 101 of this Convention) for the two-year period following a given budget period, taking account of the decisions of the Plenipotentiary Conference in relation to No. 50 of the Constitution and of the financial limits set by the Plenipotentiary Conference in accordance with No. 51 of the Constitution; it shall ensure the strictest possible economy but be mindful of the obligation upon the Union to achieve satisfactory results as expeditiously as possible. In so doing, the Council shall take into account the priorities established by the Plenipotentiary Conference as expressed in the strategic plan for the Union, the views of the Coordination Committee as contained in the report by the Secretary-General mentioned in No. 86 of this Convention and the financial operating report mentioned in No. 101 of this Convention;

 

MOD     79 13) take any necessary steps, with the agreement of a majority of the Member States, provisionally to resolve questions not covered by the Constitu­tion, this Convention and the Administrative Regulations and which cannot await the next competent conference for settlement;

 

MOD     81 15) send to Member States, within 30 days after each of its sessions, summary records on the activities of the Council and other documents deemed useful;

 

 

SECTION 3

 

Article 5

General Secretariat

 

MOD         87A dbis) prepare annually a four-year rolling operational plan of activities to be undertaken by the staff of the General Secretariat consistent with the strategic plan, covering the subsequent year and the following three-year period, including financial implications, taking due account of the financial plan as approved by the plenipotentiary conference; this four-year operational plan shall be reviewed by the advisory groups of all three Sectors, and shall be reviewed and approved annually by the Council;

 

 

 

 

 

 

SECTION 4

 

Article 6

Coordination Committee

 

(MOD)      111 4 A report shall be made of the proceedings of the Coordination Committee and will be made available on request to Member States of the Council.

 

 

SECTION 5

Radiocommunication Sector

 

Article 8

Radiocommunication Assembly

 

ADD 129A 1bis The radiocommunication assembly is authorized to adopt the working methods and procedures for the management of the Sector’s activities in accordance with No. 145A of the Constitution.

 

ADD 136A 7) decide on the need to maintain, terminate or establish other groups and appoint their chairmen and vice-chairmen;

 

ADD 136B 8) establish the terms of reference for the groups referred to in No. 136A above; such groups shall not adopt questions or recommendations.

 

MOD 137A 4 A radiocommunication assembly may assign specific matters within its competence, except those relating to the procedures contained in the Radio Regulations, to the radiocommunication advisory group indicating the action required on those matters.

 

 

 

 

Article 10

Radio Regulations Board

 

MOD     140  2 In addition to the duties specified in Article 14 of the Constitution, the Board shall:

 

1) consider reports from the Director of the Radiocommunication Bureau on investigations of harmful interference carried out at the request of one or more of the interested administrations, and formulate recommendations with respect thereto;

2) also, independently of the Radiocommunication Bureau, at the request of one or more of the interested administrations, consider appeals against decisions made by the Radiocommunication Bureau regarding frequency assignments.

 

MOD     141  3 The members of the Board shall participate, in an advisory capacity, in radiocommunication conferences. In this case, they shall not participate in these conferences as members of their national delegations.

 

ADD 141A 3bis Two members of the Board, designated by the Board, shall participate, in an advisory capacity, plenipotentiary conferences and radiocommunication assemblies. In these cases, the two members designated by the Board shall not participate in these conferences or assemblies as members of their national delegations.

 

ADD 142A 4bis The members of the Board shall, while in the exercise of their duties for the Union, as specified in the Constitution and Convention, or while on mission for the Union, enjoy functional privileges and immunities equivalent to those granted to the elected officials of the Union by each Member State, subject to the relevant provisions of the national legislation or other applicable legislation in each Member State. Such functional privileges and immunities granted to members of the Board for the purposes of the Union and not for their personal advantage. The Union may and shall withdraw the immunity granted to a member of the Board whenever it considers that such immunity is contrary to the orderly administration of justice and its withdrawal is not prejudicial to the interests of the Union.

 

MOD 145                       2)         The Board shall normally hold up to four meetings a year, of up to five days’ duration, generally at the seat of the Union, at which at least two-thirds of its members shall be present, and may carry out its duties using modern means of communication. However, if the Board deems necessary, depending upon the matters to be considered, it may increase the number of its meetings. Exceptionally, the meetings may be of up to two weeks’ duration.

 

 

Article 11A

Radiocommunication Advisory Group

 

MOD 160A 1 The radiocommunication advisory group shall be open to representatives of administrations of Member States and representatives of Sector Members and to chairmen of the study groups and other groups, and will act through the Director.

 

MOD 160C 1) review priorities, programmes, operations, financial matters and strategies related to radiocommunication assemblies, study groups and other groups and the prepa­ration of radiocommunication conferences, and any specific matters as directed by a conference of the Union, a radiocommunication assembly or the Council;

 

ADD 160CA 1bis) review the implementation of the operational plan of the preceding period in order to identify areas in which the Bureau has not achieved or was not able to achieve the objectives laid down in that plan, and advise the Director on the necessary corrective measures;

 

ADD      160I 7) prepare a report for the Radiocommunication Assembly on the matters assigned to it in accordance with No. 137A of this Convention and transmit it to the Director for submission to the assembly.

 

 

Article 12

Radiocommunication Bureau

 

MOD         164 a) coordinate the preparatory work of the study groups and other groups and the Bureau, communicate to the Member States and Sector Members the results of this preparatory work, collect their comments and submit a consolidated report to the conference which may include proposals of a regulatory nature;

 

MOD         165 b) participate as of right, but in an advisory capacity, in the deliberations of radiocommunication conferences, of the radiocommunication assembly and of the radiocommunication study groups and other groups. The Director shall make all necessary preparations for radiocommunication conferences and meetings of the Radiocommunication Sector in consultation with the General Secretariat in accordance with No. 94 of this Convention and, as appropriate, with the other Sectors of the Union, and with due regard for the directives of the Council in carrying out these preparations;

 

MOD         169 b) distribute to all Member States the Rules of Procedure of the Board, collect comments thereon received from administrations and submit them to the Board;

 

MOD     170 c) process information received from administrations in application of the relevant provisions of the Radio Regulations and regional agreements and their associated Rules of Procedure and prepare it, as appropriate, in a form suitable for publication;

 

MOD     175 3) coordinate the work of the radiocommunication study groups and other groups and be responsible for the organization of that work;

 

MOD 175B 3ter) take practical measures to facilitate the participation of developing countries in the radiocommunication study groups and other groups.

 

MOD         180 d) submit to the world radiocommunication conference a report on the activities of the Radiocommunication Sector since the last conference; if a world radiocommunication conference is not planned, a report on the activities of the Sector covering the period since the last confer­ence shall be submitted to the Council and, for information, to Member States and Sector Members;

 

MOD 181A f) prepare annually a rolling four-year operational plan that covers the subsequent year and the following three-year period, including financial implications of activities to be undertaken by the Bureau in support of the Sector as a whole; this four-year operational plan shall be reviewed by the radiocommunication advisory group in accordance with Article 11A of this Convention, and shall be reviewed and approved annually by the Council;

 

 

 

 

 

 

SECTION 6

Telecommunication Standardization Sector

 

Article 13

World Telecommunication Standardization Assembly

 

ADD 184A 1bis The world telecommunication standardization assembly is authorized to adopt the working methods and procedures for the management of the Sector’s activities in accordance with No. 145A of the Constitution.

 

MOD         187 a) consider the reports of study groups prepared in accordance with No. 194 of this Convention and approve, modify or reject draft recommendations contained in those reports, and consider the reports of the telecommuni­cation standardization advisory group in accordance with Nos. 197H and 197I of this Convention;

 

ADD 191bis f) decide on the need to maintain, terminate or establish other groups and appoint their chairmen and vice-chairmen;

 

ADD 191ter g) establish the terms of reference for the groups referred to in No. 191bis above; such groups shall not adopt questions or recommendations.

 

MOD 191B 5 A world telecommunication standardization assembly shall be presided over by a chairman designated by the government of the country in which the meet­ing is held or, in the case of a meeting held at the seat of the Union, by a chairman elected by the assembly itself. The chairman shall be assisted by vice-chairmen elected by the assembly.

 

 

 

Article 14A

Telecommunication Standardization Advisory Group

 

MOD 197A 1 The telecommunication standardization advisory group shall be open to representatives of administrations of Member States and representatives of Sector Members and to chairmen of the study groups and other groups.

 

ADD 197CA 1bis) review the implementation of the operational plan of the preceding period in order to identify areas in which the Bureau has not achieved or was not able to achieve the objectives laid down in that plan, and advise the Director on the necessary corrective measures;

 

 

Article 15

Telecommunication Standardization Bureau

 

MOD         200 a) update annually the work programme approved by the world telecom­munication standardization assembly, in consultation with the chairmen of the telecommunication standardization study groups and other groups;

 

MOD     201 b) participate, as of right, but in an advisory capacity, in the deliberations of the world telecommunication standardization assemblies and of the telecommunication standardization study groups and other groups. The Director shall make all necessary preparations for assemblies and meetings of the Telecommuni­cation Standardization Sector in consultation with the General Secretariat in accordance with No. 94 of this Convention and, as appropriate, with the other Sectors of the Union, and with due regard for the directives of the Council concerning these preparations;

 

MOD 205A g) prepare annually a rolling four-year operational plan that covers the subsequent year and the following three-year period, including financial implications of activities to be undertaken by the Bureau in support of the Sector as a whole; this four-year operational plan shall be reviewed by the telecommunication standardization advisory group in accordance with Article 14A of this Convention, and shall be reviewed and approved annually by the Council;

 

 

SECTION 7

Telecommunication Development Sector

 

Article 16

Telecommunication Development Conferences

 

ADD 207A 1 The world telecommunication development conference is authorized to adopt the working methods and procedures for the management of the Sector’s activities in accordance with No. 145A of the Constitution.

 

ADD 209A a bis) decide on the need to maintain, terminate or establish other groups and appoint their chairmen and vice-chairmen;

 

ADD 209B a ter) establish the terms of reference for the groups referred to in No. 209A above; such groups shall not adopt questions or recommendations.

 

MOD         210 b) regional telecommunication development conferences shall consider questions and priorities relating to telecommunication development, taking into account the needs and characteristics of the region concerned, and may also submit recommendations to world telecommunication development conferences;

 

MOD 213A 3 A telecommunication development conference may assign specific matters within its competence to the telecommunication development advisory group, indicating the recommended action on those matters.

 

 

Article 17A

Telecommunication Development Advisory Group

 

MOD 215C 1 The telecommunication development advisory group shall be open to representatives of administrations of Member States and representatives of Sector Members and to chairmen and vice-chairmen of study groups and other groups.

 

ADD 215EA 1 bis) review the implementation of the operational plan of the preceding period in order to identify areas in which the Bureau has not achieved or was not able to achieve the objectives laid down in that plan, and advise the Director on the necessary corrective measures.

 

ADD 215JA 6 bis) prepare a report for the telecommunication development conference on the matters assigned to it in accordance with No. 213A of this Convention and transmit it to the Director for submission to the conference.

 

 

Article 18

Telecommunication Development Bureau

 

MOD         218 a) participate as of right, but in an advisory capacity, in the deliberations of the telecommunication development conferences and of the telecommunication development study groups and other groups. The Director shall make all necessary preparations for conferences and meetings of the Telecommunication Development Sector in consultation with the General Secretariat in accordance with No. 94 of this Convention and, as appropriate, with the other Sectors of the Union, and with due regard for the directives of the Council in carrying out these preparations;

 

MOD 223A g) prepare annually a rolling four-year operational plan that covers the subsequent year and the following three-year period, including financial implications of activities to be undertaken by the Bureau in support of the Sector as a whole; this four-year operational plan shall be reviewed by the telecommunication development advisory group in accordance with Article 17A of this Convention, and shall be reviewed and approved annually by the Council;

 

 

CHAPTER II

MOD                    SPECIFIC PROVISIONS REGARDING

CONFERENCES AND ASSEMBLIES

 

Article 23

MOD                    Admission to Plenipotentiary Conferences

 

SUP*[18]    255           to 266    

 

(MOD)    267 1 The following shall be admitted to plenipotentiary conferences:

 

ADD            268A         b) the elected officials, in an advisory capacity;

 

ADD 268B c) the Radio Regulations Board, in accordance with No. 141A of this Convention, in an advisory capacity;

 

MOD     269 d) observers of the following organizations, agencies and entities:

 

ADD*                    269A         i) the United Nations;

 

ADD*   269B ii) regional telecommunication organizations mentioned in Article 43 of the Constitution;

 

ADD*   269C iii) intergovernmental organizations operating satellite systems;

 

ADD*   269D iv) the specialized agencies of the United Nations and the International Atomic Energy Agency;

 

ADD*  269E v) Sector Members referred to in Nos. 229 and 231 of this Convention and organizations of an international character representing them.

 

ADD*  269F 2 The General Secretariat and the three Bureaux of the Union shall be represented at the conference in an advisory capacity.

 

 

Article 24

MOD                                 Admission to Radiocommunication Conferences

 

SUP*     270 to 275

 

(MOD)      276  1 The following shall be admitted to radiocommunication conferences:

 

(MOD)      278 b) observers of organizations and agencies referred to in Nos. 269A to 269D of this Convention;

 

MOD         279 c) observers of other international organizations invited by the government and admitted by the conference in accordance with the relevant provisions of Chapter I of the General Rules of conferences, assemblies and meetings of the Union;

 

SUP*     281 

 

(MOD)      282 e) observers of Member States participating in a non-voting capacity in a regional radiocommunication conference of a region other than that to which the said Member States belong;

 

ADD* 282A f) in an advisory capacity, the elected officials, when the conference is discussing matters coming within their competence, and the members of the Radio Regulations Board.

 

 

Article 25

MOD                                 Admission to Radiocommunication Assemblies,

World Telecommunication Standardization Assemblies and Telecommunication Development Conferences

 

 

SUP*     283 to 294        

 

(MOD)      295  1 The following shall be admitted to the assembly or conference:

 

MOD     297 b) observers of the following organizations and agencies:

 

SUP*     298 

 

ADD* 298A i) regional telecommunication organizations mentioned in Article 43 of the Constitution;

 

ADD* 298B ii) intergovernmental organizations operating satellite systems;

 

ADD* 298C iii) any other regional organization or other international organization dealing with matters of interest to the assembly or conference;

 

ADD*            298D         iv) the United Nations;

 

ADD* 298E   v) the specialized agencies of the United Nations and the International Atomic Energy Agency;

 

ADD*            298F         c) representatives of Sector Members concerned.

 

ADD 298G 2 The elected officials, the General Secretariat and the Bureaux of the Union, as appropriate, shall be represented at the assembly or conference in an advisory capacity. Two members of the Radio Regulations Board, designed by the Board, shall participate in radiocommunication assemblies in an advisory capacity.

 

SUP*                    Article 26

 

SUP*                    Article 27

 

SUP*                    Article 28

 

SUP*                    Article 29

 

SUP*                    Article 30

 

 

Article 31

Credentials for Conferences

 

MOD         334  5 Credentials shall be deposited with the secretariat of the conference as early as possible; to that end, Member States should send their credentials, prior to the opening date of the conference, to the Secretary-General who shall transmit them to the secretariat of the conference as soon as the latter has been established. The committee referred to in No. 68 of General Rules of conferences, assemblies and other meetings of the Union shall be entrusted with the verification thereof and shall report on its conclusions to the Plenary Meeting within the time specified by the latter. Pending the decision of the Plenary Meeting thereon, any delegation shall be entitled to participate in the conference and to exercise the right to vote of the Member State concerned.

 

 

CHAPTER III

RULES OF PROCEDURE

 

Article 32

MOD                General Rules of Conferences, Assemblies and Meetings of the Union

 

MOD 339A 1 The General Rules of conferences, assemblies and meetings of the Union are adopted by the Plenipotentiary Conference. The provisions governing the procedure for amending those Rules and the entry into force of amendments are contained in the Rules themselves.

 

MOD     340  2 The General Rules of conferences, assemblies and meetings of the Union shall apply without prejudice to the amendment provisions contained in Article 55 of the Constitution and in Article 42 of this Convention.

 

 

CHAPTER IV

OTHER PROVISIONS

 

Article 33

Finances

 

MOD         476 4 1) The organizations referred to in Nos. 269A to 269E of this Convention and other organizations of an international character (unless they have been exempted by the Council, subject to reciprocity) and Sector Members which participate, in accordance with the provisions of this Convention, in a plenipotentiary conference, in a conference, assembly or meeting of a Sector of the Union, or in a world conference on international telecommunications, shall share in defraying the expenses of the conferences, assemblies and meetings in which they participate on the basis of the cost of these conferences and meetings and in accordance with the Financial Regulations. Nevertheless, Sector Members will not be charged separately for their attendance at a conference, assembly or meeting of their respective Sectors, except in the case of regional radiocommunication conferences.

 

 

CHAPTER VI

ARBITRATION AND AMENDMENT

 

Article 42

Provisions for A mending this Convention

 

MOD         523  5 Unless specified otherwise in the preceding paragraphs of this Article, which shall prevail, the General Rules of conferences, assemblies and meetings of the Union shall apply.

 

 

PART II - Date of Entry into Force

 

The amendments contained in the present instrument shall, as a whole and in the form of one single instrument, enter into force on 1 January 2004 between Member States being at that time parties to the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union (Geneva. 1992), and having deposited before that date their instrument of ratification, acceptance or approval of, or accession to, the present amending instrument.

 

IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have signed the    original of the present instrument amending the Convention of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992), as amended by the Plenipotentiary Conference (Kyoto, 1994) and by Plenipotentiary Conference (Minneapolis, 1998).

 

Done at Marrakesh, 18 October 2002

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

Par Instrumentu Starptautiskās telekomunikāciju savienības

konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvencijas grozīšanai

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar 2001.gada 8.marta likumu „Par Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūciju, Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvenciju un Papildprotokolu par strīdu obligātu nokārtošanu attiecībā uz Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūciju, Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvenciju un Administratīvajiem noteikumiem” Latvija pieņēma un apstiprināja Starptautiskās telekomunikācijas savienības konvenciju un konstitūciju.

2002.gada 18.oktobrī Marakešā tika parakstīti Instruments Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvencijas grozīšanai un Instruments Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūcijas grozīšanai.

Lai Latvijā stātos spēkā augstāk minētie grozījumi, tie ir jāpieņem un jāapstiprina saskaņā ar Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūcijas 52.pantu.

2. Likumprojekta būtība

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar likuma „Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” 9.panta prasībām.

 

Instruments Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvencijas (turpmāk – Konvencija) grozīšanai satur redakcionālus grozījumus un grozījumus pēc būtības sekojošās Konvencijas jomās:

1) konsultāciju veikšana, – pirms grozījumu veikšanas tika uzskatīts, ka Dalībvalstis, kuras nebija atbildējušas konsultācijās, kas notika saskaņā ar Konvencijas Nr.42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 un 312 nosacījumiem, nav piedalījušās konsultācijās, un tās netika ņemtas vērā, nosakot vairākumu; pēc grozījumu veikšanas šādas konsultācijas notiks saskaņā ar Nr.42, 46, 118, 123 un 138 un Savienības konferenču, asambleju un sanāksmju vispārējo noteikumu Nr.26, 28, 29, 31 un 36 nosacījumiem;

2) Padome, – turpmāk Padomē ietilpstošās Dalībvalsts pārstāvim, veicot pienākumus Padomes sesijās, tiks apmaksāti ceļa, iztikas un apdrošināšanas izdevumi tikai tādā gadījumā, ja uz Padomes sesijas brīdi Dalībvalsts ietilpst jaunattīstības valstu kategorijā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas izveidotu sarakstu; Padomes, tās komiteju un darba grupu sanāksmēs var piedalīties Sektora locekļi novērotāju statusā; Padome tiek pilnvarota pārskatīt un precizēt stratēģisko plānu, informējot par to Dalībvalstis un Sektora locekļus, sagatavo Savienības stratēģiskā plāna projektu;

3) Ģenerālais sekretariāts, – pēc grozījumu veikšanas ģenerālajam sekretariātam būs ik gadu jāsagatavo četru gadu slīdošais darba plāns, kuru pārskata un apstiprina Padome;

4) Koordinācijas komiteja, – koordinācijas komitejas protokoli būs pieejami pēc Padomes Dalībvalsts pieprasījuma; pirms grozījumu veikšanas, tie bija pieejami pēc Padomes locekļu lūguma;

5) Radiosakaru asambleja, – Radiosakaru asambleja tiek pilnvarota pieņemt Sektora aktivitāšu vadīšanas darba metodes un procedūras; tiek papildināti pienākumi, - turpmāk Radiosakaru asambleja lems par nepieciešamību saglabāt, likvidēt vai izveidot citas grupas un nozīmēt to priekšsēdētājus un priekšsēdētāju vietniekus, kā arī noteiks šo grupu kompetences ietvarus; papildus tiek noteikts, ka Radiosakaru asambleja var savas kompetences ietvaros dot īpašus uzdevumus radiosakaru konsultatīvai grupai, izņemot jautājumus, kas attiecas uz Radio noteikumu procedūrām;

6) Radio lietu valde saskaņā ar šiem grozījumiem tiek pilnvarota izskatīt apelācijas pret Radiosakaru biroja pieņemtajiem lēmumiem par frekvenču piešķiršanu; izslēgts Valdes Priekšsēdētāja un Priekšsēdētāja vietnieka pienākums piedalīties konsultanta statusā Pilnvaroto pārstāvju konferencēs; pirms grozījumu veikšanas Radio lietu valdes loceklis nevarēja veikt savus pienākumus, ja viņš nebija ieradies uz divām Valdes sēdēm pēc kārtas; izdarot grozījumus, ir noteikts, ka Radio lietu valdes loceklis nevar pildīt savus amata pienākumus, ja viņš nav piedalījies trīs Valdes sēdēs pēc kārtas; Radio lietu valdes locekļi bauda amatpersonas privilēģijas un imunitātes, kas ir līdzvērtīgas to Savienības amatpersonu privilēģijām un imunitātēm, kas ievēlētas no katras Dalībvalsts saskaņā ar katrā Dalībvalstī atbilstošiem normatīvajiem aktiem; Valdei tiek piešķirtas tiesības palielināt sanāksmju skaitu gadā;

7) Radiosakaru konsultatīvai grupai saskaņā ar šiem grozījumiem būs jāatskaitās par iepriekšējā darba plāna izpildi un jāsagatavo ziņojums Radiosakaru asamblejai, ko nodod Direktoram iesniegšanai asamblejā;

8) Radiosakaru birojs, – grozījumi paredz Radiosakaru birojam plānot savu operatīvo un finanšu plānu uz četriem gadiem;

9) Telekomunikāciju standartizācijas sektors, – grozījumos tiek paredzēts, ka Pasaules Telekomunikāciju standartizācijas asambleja ir pilnvarota pieņemt darba metodes un procedūras saskaņā ar Konstitūcijā noteikto; tiek papildināti pienākumi, turpmāk Pasaules telekomunikāciju standartizācijas asambleja lems par nepieciešamību saglabāt, likvidēt vai izveidot citas grupas un nozīmēt to priekšsēdētājus un priekšsēdētāju vietniekus, kā arī noteiks šo grupu kompetences ietvarus; Telekomunikāciju standartizācijas grupai būs jāpārskata iepriekšējā perioda darba plāna izpilde un jāsniedz Direktoram padomi par nepieciešamiem koriģējošiem pasākumiem; Telekomunikāciju standartizācijas birojam pēc grozījumiem būs jāveido slīdošais četru gadu plāns, pirms grozījumu veikšanas tika veidots gada operatīvais un finanšu plāns.

 

Grozījumos tiek noteikts, ka Telekomunikāciju attīstības konference pieņem darba metodes un procedūras Sektora aktivitāšu veikšanai saskaņā ar Konstitūcijas Nr.145A nosacījumiem. Tiek papildināti pienākumi, turpmāk Telekomunikāciju attīstības konference lems par nepieciešamību saglabāt, likvidēt vai izveidot citas darba grupas un nozīmēs to priekšsēdētājus un priekšsēdētāju vietniekus, kā arī noteiks šo grupu kompetences ietvarus.

Īpaši noteikumi paredzēti attiecībā uz konferencēm un asamblejām, – Radiosakaru konferencēs padomdevēja statusā vēlētas amatpersonas varēs piedalīties tikai konsultanta statusā; tiek vienkāršota Dalībvalstu pilnvarojumu pārbaudes procedūra.

Citi noteikumi: Sektoru locekļiem vairs netiks piestādīts rēķins par dalību sava sektora konferencē, asamblejā vai sanāksmē, izņemot dalību reģionālās radiosakaru konferencēs.

Šķīrējtiesa un grozījumu veikšana: turpmāk Konvencijas grozījumu veikšanā būs jāievēro Savienības konferenču, asambleju un sanāksmju Vispārējie noteikumi, ja vien Konvencijas 42.panta 1. – 4.punktā nav noteikts savādāk.

 

Instruments Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūcijas (turpmāk – Konstitūcija) grozīšanai satur grozījumus sekojošās Konstitūcijas jomās:

1) Pilnvaroto pārstāvju konference, – turpmāk veidos Savienības stratēģisko plānu un Savienības budžeta bāzi līdz nākošai Pilnvaroto pārstāvju konferencei; tā tiek pilnvarota grozīt asambleju Vispārējos noteikumus;

2) Vēlēšanas, ar tām saistīto jautājumu principi,– Radio lietu valdes locekļi nevarēs būt tās valsts pilsoņi, kuras pilsonis ir Radiosakaru biroja direktors; Pilnvaroto pārstāvju konference vairs nenoteiks vēlēšanu procedūru;

3) Padome, – vairs nepieņems savus Procedūras noteikumus;

4) Konstitūcija papildināta ar nodaļu „Sektoru darba metodes”, kas nosaka, ka Radiosakaru asambleja, Pasaules telekomunikāciju standartizācijas asambleja un Pasaules telekomunikāciju attīstības konference nosaka un pieņem darba metodes un procedūras aktivitāšu vadībai attiecīgos Sektoros; šīm metodēm jābūt saskaņā ar Konstitūciju, Konvenciju un Administratīvajiem noteikumiem, it īpaši – ar Konvencijas Nr.246D līdz Nr.246H nosacījumiem;

5) Savienības finanses, – turpmāk Konstitūcijas Nr.43 nosacījumos minēto reģionālo konferenču izdevumus segs arī jebkuru citu reģionu Dalībvalstis atbilstoši savai ieguldījuma klasei; arī pilnvarotiem Sektoru locekļiem un citām pilnvarotām organizācijām, kuras ir piedalījušās šādās konferencēs saskaņā ar Konvencijas noteikumiem, būs jāsedz izdevumi.

3. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 II. Kāda var būt likuma ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

III. Kāda var būt likuma ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Nav citas informācijas

Nav citas informācijas

Nav citas informācijas

Nav citas informācijas

Nav citas informācijas

 

IV. Kāda var būt likuma ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Pievienojoties ITU Konvencijas un Konstitūcijas grozījumiem, Latvija izpilda saistības, ko tā uzņēmās, atjaunojot dalībvalsts statusu ITU 11.11.1991., kā arī pievienojoties ITU Konvencijai un Konstitūcijai 01.06.2001.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

Nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot likumprojektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Nav citas informācijas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumam stājoties spēkā, nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

 

Likums tiks publicēts valdības oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Likumprojekts neparedz normas, kas varētu ierobežot indivīda tiesības. Neskaidrību gadījumā indivīds sakarā ar viņu interesējošiem jautājumiem var griezties šā likuma sagatavotajā un iesniedzējā institūcijā – Satiksmes ministrijā.

4. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

 

 

Satiksmes ministrs                                                                     A.Šlesers

 

 

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta direktore

 

 

Par uzdevuma izpildes

 kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

Ārējo sakaru

departamenta

direktors

 

 

 

 

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

I.Strautmane

A.Caunītis

 

 

08.03.2005. 10:40

1554

J.Graudiņš

7028196, janisgraudins@sam.gov.lv

 [1] Šeit un turpmāk tekstā saīsinājums „Gr” nozīmē – grozījums pēc būtības

[2] Šeit un turpmāk tekstā saīsinājums „Red” nozīmē – redakcionāls grozījums

[3] Šeit un turpmāk tekstā saīsinājums „Izsl*” nozīmē – izslēgts, iekļauts citā vietā Noslēguma Aktos

[4] Šeit un tālāk tekstā saīsinājums „Pap” nozīmē – papildināts ar jaunu noteikumu

[5] Šeit un turpmāk tekstā saīsinājums „Red” nozīmē – redakcionāls grozījums

[6] Šeit un turpmāk tekstā saīsinājums „Gr” nozīmē – grozījums pēc būtības

 

[7] Šeit un tālāk tekstā saīsinājums „Pap” nozīmē – papildināts ar jaunu noteikumu

[8] Šeit un tālāk tekstā saīsinājums „Pap*” nozīmē – noteikums pārcelts uz šo vietu no Noslēguma aktiem

[9] Šeit un turpmāk tekstā saīsinājums „Izsl*” nozīmē – izslēgts, iekļauts citā vietā Noslēguma Aktos

[10] Modification of an existing provision

[11] Editorial modification of an existing provision

[12] Provision moved to another place in the Final Acts

[13] An existing provision moved from another place in the Final Acts to the place indicated

[14] Editorial modification of an existing provision

[15] Modification of an existing provision

[16] Addition of new provision

[17] An existing provision moved from another place in the Final Acts to the place indicated

[18] Provision moved to another place in the Final Acts