Likumprojekts “Par 1989

Protokols latviešu valodā

Protokols angļu valodā

Anotācija

 

 

Likumprojekts

 

Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu

par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos

 

1.pants. Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokols par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos (turpmāk – Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Bērnu un ģimenes lietu ministrija koordinē Protokolā paredzēto saistību izpildi.

 

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 10.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

A.Baštiks

 

 

 

 

 

 


Kon­ven­ci­jas par bēr­na tie­sī­bām

pa­pil­dus pro­to­kols par bēr­nu ie­sais­tī­ša­nu bru­ņo­tos kon­flik­tos

 

Šī Pro­to­ko­la Da­līb­val­stis,

ie­dro­ši­nā­tas ar mil­zī­go at­bal­stu Kon­ven­ci­jai “Par bēr­na tie­sī­bām”, kas iz­pau­žas eso­ša­jās pla­ša­jās sais­tī­bās bēr­nu tie­sī­bu vei­ci­nā­ša­nā un aiz­sar­dzī­bā

vēl­reiz ap­stip­ri­not, ka bēr­nu tie­sī­bām ir va­ja­dzī­ga īpa­ša aiz­sar­dzī­ba, un aici­not uz bēr­nu stā­vok­ļa ne­pār­trauk­tu uz­la­bo­ša­nu bez at­šķi­rī­bām, kā arī vi­ņu at­tīs­tī­bu un iz­glī­tī­bu mie­ra un dro­šī­bas ap­stāk­ļos,

uz­trau­ku­šās par kai­tī­go un iz­pla­tī­to bru­ņo­tu kon­flik­tu ie­spai­du uz bēr­niem un to il­glai­cī­ga­jām se­kām uz ilg­sto­šu mie­ru, dro­šī­bu un at­tīs­tī­bu,

no­so­dot bēr­nu ie­sais­tī­ša­nu bru­ņo­tu kon­flik­tu si­tu­āci­jās un tie­šus uz­bru­ku­mus sa­ska­ņā ar starp­tau­tis­ka­jām tie­sī­bām aiz­sar­gā­ta­jiem ob­jek­tiem, t.sk. vie­tām, ku­rās pa­ras­ti ir bū­tis­ka bēr­nu klāt­būt­ne kā, pie­mē­ram, sko­lām un slim­nī­cām,

at­zī­mē­jot Ro­mas Starp­tau­tis­kās kri­mi­nāl­tie­sas no­li­ku­ma pie­ņem­ša­nu, jo īpa­ši to, ka ta­jā par ka­ra no­zie­gu­mu ir at­zī­ta 15 ga­du ve­cu­mu ne­sa­snie­gu­šu bēr­nu ie­sauk­ša­na vai sa­ver­vē­ša­na, vai vi­ņu iz­man­to­ša­na ak­tī­vai līdz­da­lī­bai ka­ra­dar­bī­bā kā starp­tau­tis­kos, tā lokāla rakstura bru­ņo­tos kon­flik­tos,

tā­dē­jā­di ņe­mot vē­rā, ka Kon­ven­ci­jā “Par bēr­na tie­sī­bām” at­zī­to tie­sī­bu īs­te­no­ša­nas turp­mā­kai stip­ri­nā­ša­nai ir va­ja­dzīgs pa­lie­li­nāt bēr­nu aiz­sar­dzī­bu no ie­sais­tī­ša­nas bru­ņo­tā kon­flik­tā,

at­zī­mē­jot, ka Kon­ven­ci­jas “Par bēr­na tie­sī­bām” 1. pan­tā ir no­teikts, ka at­tie­cī­gās Kon­ven­ci­jas mēr­ķiem par bēr­nu tiek uz­ska­tīts jeb­kurš cil­vēks, kurš nav sa­snie­dzis 18 ga­du ve­cu­mu, ja vien sa­ska­ņā ar bēr­niem pie­mē­ro­ja­miem tiesību aktiem piln­ga­dī­ba nav sa­snieg­ta ag­rāk,

pār­lie­ci­nā­tas par to, ka Kon­ven­ci­jas pa­pil­dus pro­to­kols, ar ku­ru tiek pa­aug­sti­nāts per­so­nu ve­cums ie­spē­ja­mai ver­vē­ša­nai bru­ņo­ta­jos spē­kos un vi­ņu līdz­da­lī­bai ka­ra­dar­bī­bās, re­āli vei­ci­nās tā­da prin­ci­pa ie­vie­ša­nu, ka vi­sos pa­sā­ku­mos at­tie­cī­bā uz bēr­niem pirmām kārtām ņe­ma­mas vē­rā bēr­na in­te­re­ses,

at­zī­mē­jot, ka Sar­ka­nā Krus­ta un Sar­ka­nā Pus­mē­ness div­des­mit ses­tā starp­tau­tis­kā kon­fe­ren­ce, kas notika1995. ga­da de­cem­brī kon­flik­ta pus­ēm, inter alia, ie­tei­ca veikt vi­sus nepieciešamos pasākumus, lai no­dro­ši­nā­tu 18 ga­du ve­cu­mu ne­sa­snie­gu­šu bēr­nu ne­pie­da­lī­ša­nos ka­ra­dar­bī­bā,

ap­svei­cot Starp­tau­tis­kās Dar­ba Or­ga­ni­zā­ci­jas Kon­ven­ci­jas nr. 182 “Par bēr­nu dar­ba sma­gā­ko for­mu no­vēr­ša­nu un tū­lī­tē­jiem pa­sā­ku­miem”, ku­ri ci­ta star­pā aiz­liedz bēr­nu pie­spie­du vai ob­li­gā­tu ver­vē­ša­nu iz­man­to­ša­nai bru­ņo­tā kon­flik­tā, vien­prā­tī­gu pie­ņem­ša­nu 1999. ga­da jū­ni­jā,

ar vis­dzi­ļā­ka­jām ba­žām no­so­dot bēr­nu ver­vē­ša­nu, ap­mā­cī­bu un iz­man­to­ša­nu val­stu ro­be­žās un pār­i tām tā­du bru­ņo­tu gru­pē­ju­mu ka­ra­dar­bī­bās, kas nav valsts bru­ņo­tie spē­ki, un at­zī­da­mas bēr­nus ver­vē­jo­šo, ap­mā­co­šo un iz­man­to­jo­šo per­so­nu at­bil­dī­bu par to,

at­gā­di­not kat­ras bru­ņo­ta kon­flik­ta pus­es pie­nā­ku­mu ie­vē­rot starp­tau­tis­ko hu­ma­ni­tā­ro tie­sī­bu nor­mas,

uz­sve­rot, ka šis Pro­to­kols ne­ma­zi­na Ap­vie­no­to Nā­ci­ju Or­ga­ni­zā­ci­jas Sta­tū­tos, t.sk. 51. pan­tā, ie­tver­tos mēr­ķus un prin­ci­pus, un at­tie­cī­gās hu­ma­ni­tā­ro tie­sī­bu nor­mas,

pa­tu­rot prā­tā, ka uz Sta­tū­tos ie­tver­to mēr­ķu un prin­ci­pu pil­nī­gu ie­vē­ro­ša­nu bal­stī­ti mie­ra un dro­šī­bas ap­stāk­ļi un pie­mē­ro­ja­mo cil­vēk­tie­sī­bu do­ku­men­tu ie­vē­ro­ša­na ir ne­pie­cie­ša­mi pil­nī­gai bēr­nu aiz­sar­dzī­bai, jo īpa­ši bru­ņo­tu kon­flik­tu un ār­val­stu oku­pā­ci­jas lai­kā,

at­zī­da­mas to bēr­nu īpa­šās va­ja­dzī­bas, ku­ri ir sevišķi ne­aiz­sar­gā­ti pret ver­vē­ša­nu vai iz­man­to­ša­nu ka­ra­dar­bī­bā, kas ir  pre­tru­nā ar šo Pro­to­ko­lu, s vi­ņu eko­no­mis­kā vai so­ci­ālā stā­vok­ļa vai dzi­mu­ma dēļ,

ap­zi­no­ties va­ja­dzī­bu ņemt vē­rā eko­no­mis­kos, so­ci­ālos un po­li­tis­kos pa­mat­cē­lo­ņus bēr­nu ie­sais­tī­ša­nai bru­ņo­tos kon­flik­tos,

esot pār­lie­ci­nā­tas par va­ja­dzī­bu stip­ri­nāt starp­tau­tis­ko sa­dar­bī­bu šī Pro­to­ko­la īs­te­no­ša­nā, kā arī to bru­ņo­tos kon­flik­tos cie­tu­šo bēr­nu fi­zis­ko un psiho­lo­ģis­ki so­ci­ālo re­ha­bi­li­tā­ci­ju un so­ci­ālo rein­teg­rā­ci­ju,

mu­di­not uz sa­bied­rī­bas un jo īpa­ši bēr­nu un cie­tu­šo bēr­nu pie­da­lī­ša­nos in­for­ma­tī­vu iz­glī­tī­bas prog­ram­mu iz­pla­tī­ša­nā at­tie­cī­bā uz Pro­to­ko­la īs­te­no­ša­nu,

vie­no­jās par se­ko­jo­šo:

1. pants

Da­līb­val­stis veic vi­sus ie­spē­ja­mos pa­sā­ku­mus no­lū­kā no­dro­ši­nāt, lai to bru­ņo­to spē­ku da­līb­nie­ki, ku­ri nav sa­snie­gu­ši 18 ga­du ve­cu­mu, ne­ņem­tu tie­šu da­lī­bu ka­ra­dar­bī­bās.

2. pants

Da­līb­val­stis no­dro­ši­na, lai 18 ga­du ve­cu­mu ne­sa­snie­gu­šas per­so­nas ne­tik­tu pie­spie­du kār­tā ver­vē­tas to bru­ņo­ta­jos spē­kos.

3. pants

1. Brīv­prā­tī­ga­jai ver­vē­ša­nai sa­vos na­ci­onā­la­jos bru­ņo­ta­jos spē­kos Da­līb­val­stis pa­aug­sti­na per­so­nu mi­ni­mā­lo ve­cu­mu no Kon­ven­ci­jas “Par bēr­na tie­sī­bām” 38. pan­ta 3. pun­ktā no­teik­tā, ņe­mot vē­rā at­tie­cī­ga­jā pan­tā ie­tver­tos prin­ci­pus un at­zīs­tot, ka sa­ska­ņā ar Kon­ven­ci­ju per­so­nas, ku­ras nav sa­snie­gu­šas 18 ga­du ve­cu­mu, ir tie­sī­gas sa­ņemt īpa­šu aiz­sar­dzī­bu.

2. Līdz ar šī Pro­to­ko­la ra­ti­fi­kā­ci­ju vai pie­vie­no­ša­nos, kat­ra Da­līb­valsts de­po­nē sais­to­šu dek­la­rā­ci­ju, ku­rā no­teikts mi­ni­mā­lais ve­cums, ar ku­ru tā pie­ļaus brīv­prā­tī­gu ver­vē­ša­nu sa­vos na­ci­onā­la­jos bru­ņo­ta­jos spē­kos un ie­tverts to ga­ran­ti­ju ap­raksts, ku­ras tā ir pie­ņē­mu­si, lai no­dro­ši­nā­tu, ka šā­da ver­vē­ša­na ne­tiek veik­ta pie­spie­du vai spai­du kār­tā.

3. Da­līb­val­stis, ku­ras pie­ļauj 18 ga­du ve­cu­mu ne­sa­snie­gu­šu per­so­nu brīv­prā­tī­gu ver­vē­ša­nu sa­vos na­ci­onā­la­jos bru­ņo­ta­jos spē­kos, uz­tur ga­ran­ti­jas, lai vis­maz no­dro­ši­nā­tu, ka:

(a) šā­da ver­vē­ša­na ir pa­tie­si brīv­prā­tī­ga;

(b) šā­da ver­vē­ša­na tiek veik­ta ar in­for­mē­tu per­so­nas ve­cā­ku vai li­ku­mis­ko aiz­bil­dņu pie­kri­ša­nu;

(c) at­tie­cī­gās per­so­nas ir pil­nī­bā in­for­mē­tas par at­tie­cī­gā ka­ra­die­nes­ta pie­nā­ku­miem;

(d) at­tie­cī­gās per­so­nas pie­stā­da ti­ca­mu pie­rā­dī­ju­mu par sa­vu ve­cu­mu pirms vi­ņu uz­ņem­ša­nas na­ci­onā­la­jā ka­ra­die­nes­tā.

4. Da­līb­val­stis var pas­tip­ri­nāt sa­vu dek­la­rā­ci­ju jeb­ku­rā lai­kā, ie­snie­dzot par to pa­zi­ņo­ju­mu Ap­vie­no­to Nā­ci­ju Or­ga­ni­zā­ci­jas ģe­ne­rāl­sek­re­tā­ram, kurš in­for­mē vi­sas Da­līb­val­stis. Šāds pa­zi­ņo­jums stā­jas spē­kā die­nā, kad to sa­ņē­mis ģe­ne­rāl­sek­re­tārs.

5. Šī pan­ta 1. pun­ktā mi­nē­tā pra­sī­ba pa­aug­sti­nāt ve­cu­mu, lai ie­vē­ro­tu Kon­ven­ci­jas “Par bēr­na tie­sī­bām” 28. un 29. pan­tu pra­sī­bas, ne­at­tie­cas uz Da­līb­val­stu bru­ņo­to spē­ku va­dī­tām vai to kon­tro­lē eso­šām sko­lām.

4. pants

1. Bru­ņo­ti gru­pē­ju­mi, kas nav valsts bru­ņo­tie spē­ki, ne­kā­dā ga­dī­ju­mā ne­ver­vē un neiz­man­to ka­ra­dar­bī­bā per­so­nas, ku­ras nav sa­snie­gu­šas 18 ga­du ve­cu­mu.

2. Da­līb­val­stis veic vi­sus ie­spē­ja­mos pa­sā­ku­mus, lai no­vēr­stu šā­du ver­vē­ša­nu un iz­man­to­ša­nu, t.sk. šā­du dar­bī­bu aiz­lieg­ša­nai un at­zī­ša­nai par no­zie­dzī­gu va­ja­dzī­go tie­sis­ko pa­sā­ku­mu veik­ša­nu.

3. Šī pan­ta pie­mē­ro­ša­na neie­spai­do ne­vie­na bru­ņo­ta kon­flik­ta da­līb­nie­ka tie­sis­ko stā­vok­li.

5. pants

Ne­kas ša­jā Pro­to­ko­lā ne­skar ne­kā­dus bēr­nu tie­sī­bu īs­te­no­ša­nu vēl vei­ci­no­šā­kus no­tei­ku­mus, kas ie­tver­ti Da­līb­valsts tiesību aktos vai starp­tau­tis­ka­jos do­ku­men­tos un starp­tau­tis­ka­jās hu­ma­ni­tā­ra­jās tie­sī­bās.

6. pants

1. Kat­ra Da­līb­valsts veic vi­sus ne­pie­cie­ša­mos li­kum­do­ša­nas, ad­mi­nis­tra­tī­vos un ci­tus pa­sā­ku­mus, lai no­dro­ši­nā­tu šī Pro­to­ko­la no­tei­ku­mu fak­tis­ku ie­vie­ša­nu un īs­te­no­ša­nu sa­vā ju­ris­dik­ci­jā.

2. Da­līb­val ­stis ap­ņe­mas ar at­bil­sto­šiem lī­dzek­ļiem da­rīt šī Pro­to­ko­la prin­ci­pus un no­tei­ku­mus pla­ši zi­nā­mus un tos sek­mēt kā pie­augu­šo, tā bēr­nu vi­dū.

3. Da­līb­val­stis veic vi­sus ie­spē­ja­mos pa­sā­ku­mus, lai no­dro­ši­nā­tu, ka per­so­nas, ku­ras to ju­ris­dik­ci­jā tiek ver­vē­tas vai iz­man­to­tas ka­ra­dar­bī­bā pre­tē­ji šim Pro­to­ko­lam, tiek de­mo­bi­li­zē­tas vai ci­tā­di at­brī­vo­tas no die­nes­ta. Da­līb­val­stis pēc va­ja­dzī­bas sniedz šā­dām per­so­nām vi­su pie­nā­cī­go pa­lī­dzī­bu vi­ņu fi­zis­kai un psiho­lo­ģis­kai at­ve­se­ļo­ša­nai un vi­ņu so­ci­ālai rein­teg­rā­ci­jai.

7. pants

1. Da­līb­val­stis sa­dar­bo­jas šī Pro­to­ko­la īs­te­no­ša­nā, t.sk. jeb­ku­ras ar to pre­tru­nā eso­šas dar­bī­bas no­vēr­ša­nā un to per­so­nu re­ha­bi­li­tā­ci­jā un so­ci­āla­jā rein­teg­rā­ci­jā, ku­ras ir cie­tu­šas no ar to pre­tru­nā eso­šām dar­bī­bām, t.sk. vei­cot teh­nis­ku sa­dar­bī­bu un fi­nan­si­ālu pa­lī­dzī­bu. Šā­da pa­lī­dzī­ba un sa­dar­bī­ba tiks veik­ta, ap­sprie­žo­ties ar ie­in­te­re­sē­ta­jām Da­līb­val­stīm un at­tie­cī­ga­jām starp­tau­tis­ka­jām or­ga­ni­zā­ci­jām.

2. Tās Da­līb­val­stis, ku­ras tos spēj, sniedz fi­nan­si­ālu, teh­nis­ku vai ci­tu pa­lī­dzī­bu sa­ska­ņā ar eso­ša­jām daudz­pu­sē­jām, re­ģi­onā­la­jām, div­pu­sē­jām vai ci­tām prog­ram­mām vai, ci­ta star­pā, ar brīv­prā­tī­ga fon­da pa­lī­dzī­bu, kurš iz­vei­dots sa­ska­ņā ar Ģe­ne­rā­lās Asam­ble­jas no­li­ku­mu.

8. pants

1. Di­vu ga­du lai­kā pēc šī Pro­to­ko­la spē­kā stā­ša­nās at­tie­cī­bā pret kon­krē­to Da­līb­val­sti kat­ra Da­līb­valsts ie­sniedz Bēr­nu tie­sī­bu ko­mi­te­jai zi­ņo­ju­mu, snie­dzot vi­sap­tve­ro­šu in­for­mā­ci­ju par pa­sā­ku­miem, ku­rus tā ir vei­ku­si, lai īs­te­no­tu Pro­to­ko­la no­tei­ku­mus, t.sk. par pa­sā­ku­miem, kas veik­ti, lai īs­te­no­tu no­tei­ku­mus par pie­da­lī­ša­nos un ver­vē­ša­nu.

2. Pēc vi­sap­tve­ro­ša zi­ņo­ju­ma ie­snieg­ša­nas kat­ra Da­līb­valsts sa­vos sa­ska­ņā ar Kon­ven­ci­jas 44. pan­tu Bēr­nu tie­sī­bu ko­mi­te­jai ie­snie­dza­ma­jos zi­ņo­ju­mos ie­tver jeb­kā­du pa­pil­dus in­for­mā­ci­ju at­tie­cī­bā uz šī Pro­to­ko­la īs­te­no­ša­nu. Ci­tas Pro­to­ko­la Da­līb­val­stis ie­sniedz zi­ņo­ju­mu ik­kat­rus piec­us ga­dus.

3. Bēr­nu tie­sī­bu ko­mi­te­ja var pie­pra­sīt no Da­līb­val­stīm pa­pil­dus in­for­mā­ci­ju sais­tī­bā ar šī Pro­to­ko­la īs­te­no­ša­nu.

9. pants

1. Šis Pro­to­kols ir at­vērts pa­rak­stī­ša­nai jeb­ku­rai val­stij, ku­ra ir Kon­ven­ci­jas da­līb­valsts vai ir to pa­rak­stī­ju­si.

2. Šis Pro­to­kols ir ra­ti­fi­cē­jams un tam var pie­vie­no­ties jeb­ku­ra valsts. Ra­ti­fi­kā­ci­jas vai pie­vie­no­ša­nās do­ku­men­ti ir de­po­nē­ja­mi Ap­vie­no­to Nā­ci­ju Or­ga­ni­zā­ci­jas ģe­ne­rāl­sek­re­tā­ram.

3. Ģe­ne­rāl­sek­re­tārs, pil­dot Kon­ven­ci­jas un Pro­to­ko­la de­po­zi­tā­ri­ja pie­nā­ku­mus, in­for­mē vi­sas Kon­ven­ci­jas Da­līb­val­stis un vi­sas val­stis, ku­ras ir pa­rak­stī­ju­šas Kon­ven­ci­ju, par kat­ru 3. pan­tā pa­re­dzē­to dek­la­rā­ci­jas do­ku­men­tu.

10. pants

1. Šis Pro­to­kols stā­jas spē­kā trīs mē­ne­šus pēc des­mi­tā ra­ti­fi­kā­ci­jas vai pie­vie­no­ša­nās do­ku­men­ta de­po­nē­ša­nas.

2. At­tie­cī­bā uz kat­ru val­sti, ku­ra ra­ti­fi­cē šo Pro­to­ko­lu vai tam pie­vie­no­jas pēc tā spē­kā stā­ša­nās, Pro­to­kols stā­jas spē­kā mē­ne­si pēc tās ra­ti­fi­kā­ci­jas vai pie­vie­no­ša­nās do­ku­men­ta de­po­nē­ša­nas.

11. pants

1. Jeb­ku­ra Da­līb­valsts var de­non­sēt šo Pro­to­ko­lu jeb­ku­rā lai­kā, ie­snie­dzot rak­stis­ku pa­zi­ņo­ju­mu Ap­vie­no­to Nā­ci­ju Or­ga­ni­zā­ci­jas ģe­ne­rāl­sek­re­tā­ram, kurš pēc tam in­for­mē pā­rē­jās Kon­ven­ci­jas Da­līb­val­stis un vi­sas val­stis, ku­ras ir pa­rak­stī­ju­šas Kon­ven­ci­ju. De­non­sē­ša­na stā­jas spē­kā vie­nu ga­du pēc tam, kad ģe­ne­rāl­sek­re­tārs ir sa­ņē­mis pa­zi­ņo­ju­mu. To­mēr, ja at­tie­cī­gā ga­da bei­gās de­non­sē­jo­šā Da­līb­valsts ir ie­sais­tī­ta bru­ņo­tā kon­flik­tā, de­non­sē­ša­na ne­stā­jas spē­kā līdz bru­ņo­tā kon­flik­ta bei­gām.

2. Šā­da de­non­sē­ša­na ne­at­brī­vo Da­līb­val­sti no tās ša­jā Pro­to­ko­lā pa­re­dzē­ta­jām sais­tī­bām sais­tī­bā ar jeb­ku­ru no­zie­gu­mu, kas iz­da­rīts līdz de­non­sē­ša­nas spē­kā stā­ša­nās die­nai. Šā­da de­non­sē­ša­na tur­klāt ne­kā­dā vei­dā ne­ka­vē tur­pi­nāt ne­vie­nas tā­das lie­tas iz­ska­tī­ša­nu, ku­ra jau tiek iz­ska­tī­ta Bēr­nu tie­sī­bu ko­mi­te­jā līdz de­non­sē­ša­nas spē­kā stā­ša­nās die­nai.

12. pants

1. Jeb­ku­ra Da­līb­valsts var ie­ro­si­nāt gro­zī­ju­mu un to ie­sniegt Ap­vie­no­to Nā­ci­ju Or­ga­ni­zā­ci­jas ģe­ne­rāl­sek­re­tā­ram. Ģe­ne­rāl­sek­re­tārs pēc tam pa­zi­ņo ie­ro­si­nā­to gro­zī­ju­mu Da­līb­val­stīm ar lū­gu­mu tām no­rā­dīt, vai tās at­bal­sta Da­līb­val­stu ap­sprie­di, lai iz­ska­tī­tu un bal­sot par ie­ro­si­nā­ju­miem. Ga­dī­ju­mā, ja četr­u mē­ne­šu lai­kā pēc at­tie­cī­gā pa­zi­ņo­ju­ma die­nas vis­maz vie­na treš­da­ļa Da­līb­val­stu at­bal­sta šā­du ap­sprie­di, ģe­ne­rāl­sek­re­tārs sa­sauc ap­sprie­di Ap­vie­no­to Nā­ci­ju Or­ga­ni­zā­ci­jas virs­va­dī­bā. Katrs gro­zī­jums, kas pie­ņemts ar ap­sprie­dē klāt­eso­šu un bal­so­jo­šu Da­līb­val­stu vai­rā­ku­ma bal­sīm, ir ie­snie­dzams ap­stip­ri­nā­ša­nai Ap­vie­no­to Nā­ci­ju Or­ga­ni­zā­ci­jas Ģe­ne­rā­la­jā Asam­ble­jā.

2. Šī pan­ta 1. pun­ktā no­teik­ta­jā kār­tī­bā pie­ņem­tais gro­zī­jums stā­jas spē­kā, kad to ir ap­stip­ri­nā­ju­si Ģe­ne­rā­lā Asam­ble­ja un ak­cep­tē­jis di­vu treš­da­ļu Da­līb­val­stu vai­rā­kums.

3. Gro­zī­ju­mam stā­jo­ties spē­kā, tas ir sais­tošs tām Da­līb­val­stīm, ku­ras to ir ak­cep­tē­ju­šas, ci­tām Da­līb­val­stīm pa­lie­kot sais­tī­tām ar šī Pro­to­ko­la no­tei­ku­miem un jeb­ku­riem ag­rā­ka­jiem gro­zī­ju­miem, ku­rus tās ir ak­cep­tē­ju­šas.

13. pants

1. Šis Pro­to­kols, ku­ra arā­bu, ķī­nie­šu, an­gļu, fran­ču, krie­vu un spā­ņu va­lo­das tek­sti ir vie­nā­di auten­tis­ki, ir de­po­nē­jams Ap­vie­no­to Nā­ci­ju Or­ga­ni­zā­ci­jas ar­hī­vos.

2. Ap­vie­no­to Nā­ci­ju Or­ga­ni­zā­ci­jas ģe­ne­rāl­sek­re­tārs no­sū­ta šī Pro­to­ko­la ap­lie­ci­nā­tas ko­pi­jas vi­sām Kon­ven­ci­jas Da­līb­val­stīm un vi­sām val­stīm, ku­ras ir pa­rak­stī­ju­šas Kon­ven­ci­ju.

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā

amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Baštiks

I.Zalpētere

N.Abagjana

M.Dzērve

D.Ābele

 

 

 

04.03.2005. 12:50

1536

Ābele

7356493, Dace.Abele@bm.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 


Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child
on the involvement of children in armed conflicts

 

 The States Parties to the present Protocol,

 Encouraged by the overwhelming support for the Convention on the Rights of the Child, demonstrating the widespread commitment that exists to strive for the promotion and protection of the rights of the child,

 Reaffirming that the rights of children require special protection, and calling for continuous improvement of the situation of children without distinction, as well as for their development and education in conditions of peace and security,

 Disturbed by the harmful and widespread impact of armed conflict on children and the long-term consequences it has for durable peace, security and development,

 Condemning the targeting of children in situations of armed conflict and direct attacks on objects protected under international law, including places that generally have a significant presence of children, such as schools and hospitals,

 Noting the adoption of the Rome Statute of the International Criminal Court, in particular, the inclusion therein as a war crime, of conscripting or enlisting children under the age of 15 years or using them to participate actively in hostilities in both international and non-international armed conflicts,

 Considering therefore that to strengthen further the implementation of rights recognised in the Convention on the Rights of the Child there is a need to increase the protection of children from involvement in armed conflict,

 Noting that article 1 of the Convention on the Rights of the Child specifies that, for the purposes of that Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier,

 Convinced that an optional protocol to the Convention that raises the age of possible recruitment of persons into armed forces and their participation in hostilities will contribute effectively to the implementation of the principle that the best interests of the child are to be a primary consideration in all actions concerning children,

 Noting that the twenty-sixth International Conference of the Red Cross and Red Crescent in December 1995 recommended, inter alia, that parties to conflict take every feasible step to ensure that children below the age of 18 years do not take part in hostilities,

 Welcoming the unanimous adoption, in June 1999, of International Labour Organisation Convention No. 182 on the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, which prohibits, inter alia, forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict,

 Condemning with the gravest concern the recruitment, training and use within and across national borders of children in hostilities by armed groups distinct from the armed forces of a State, and recognising the responsibility of those who recruit, train and use children in this regard,

 Recalling the obligation of each party to an armed conflict to abide by the provisions of international humanitarian law,

 Stressing that the present Protocol is without prejudice to the purposes and principles contained in the Charter of the United Nations, including Article 51, and relevant norms of humanitarian law,

 Bearing in mind that conditions of peace and security based on full respect of the purposes and principles contained in the Charter and observance of applicable human rights instruments are indispensable for the full protection of children, in particular during armed conflicts and foreign occupation,

 Recognising the special needs of those children who are particularly vulnerable to recruitment or use in hostilities contrary to the present Protocol owing to their economic or social status or gender,

 Mindful of the necessity of taking into consideration the economic, social and political root causes of the involvement of children in armed conflicts,

 Convinced of the need to strengthen international cooperation in the implementation of the present Protocol, as well as the physical and psychosocial rehabilitation and social reintegration of children who are victims of armed conflict,

 Encouraging the participation of the community and, in particular, children and child victims in the dissemination of informational and educational programmes concerning the implementation of the Protocol,

 Have agreed as follows:

 Article 1

 States Parties shall take all feasible measures to ensure that members of their armed forces who have not attained the age of 18 years do not take a direct part in hostilities.

 Article 2

 States Parties shall ensure that persons who have not attained the age of 18 years are not compulsorily recruited into their armed forces.

 Article 3

1. States Parties shall raise the minimum age for the voluntary recruitment of persons into their national armed forces from that set out in article 38, paragraph 3, of the Convention on the Rights of the Child, taking account of the principles contained in that article and recognising that under the Convention persons under the age of 18 years are entitled to special protection.

2. Each State Party shall deposit a binding declaration upon ratification of or accession to the present Protocol that sets forth the minimum age at which it will permit voluntary recruitment into its national armed forces and a description of the safeguards it has adopted to ensure that such recruitment is not forced or coerced.

3. States Parties that permit voluntary recruitment into their national armed forces under the age of 18 years shall maintain safeguards to ensure, as a minimum, that:

 (a) Such recruitment is genuinely voluntary;

 (b) Such recruitment is carried out with the informed consent of the person's parents or legal guardians;

 (c) Such persons are fully informed of the duties involved in such military service;

 (d) Such persons provide reliable proof of age prior to acceptance into national military service.

4. Each State Party may strengthen its declaration at any time by notification to that effect addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall inform all States Parties. Such notification shall take effect on the date on which it is received by the Secretary-General.

5. The requirement to raise the age in paragraph 1 of the present article does not apply to schools operated by or under the control of the armed forces of the States Parties, in keeping with articles 28 and 29 of the Convention on the Rights of the Child.
 

 Article 4

1. Armed groups that are distinct from the armed forces of a State should not, under any circumstances, recruit or use in hostilities persons under the age of 18 years.

2. States Parties shall take all feasible measures to prevent such recruitment and use, including the adoption of legal measures necessary to prohibit and criminalize such practices.

3. The application of the present article shall not affect the legal status of any party to an armed conflict.

 Article 5

 Nothing in the present Protocol shall be construed as precluding provisions in the law of a State Party or in international instruments and international humanitarian law that are more conducive to the realization of the rights of the child.

 Article 6

1. Each State Party shall take all necessary legal, administrative and other measures to ensure the effective implementation and enforcement of the provisions of the present Protocol within its jurisdiction.

2. States Parties undertake to make the principles and provisions of the present Protocol widely known and promoted by appropriate means, to adults and children alike.

3. States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons within their jurisdiction recruited or used in hostilities contrary to the present Protocol are demobilised or otherwise released from service. States Parties shall, when necessary, accord to such persons all appropriate assistance for their physical and psychological recovery and their social reintegration.

 Article 7

1. States Parties shall cooperate in the implementation of the present Protocol, including in the prevention of any activity contrary thereto and in the rehabilitation and social reintegration of persons who are victims of acts contrary thereto, including through technical cooperation and financial assistance. Such assistance and cooperation will be undertaken in consultation with the States Parties concerned and the relevant international organisations.

2. States Parties in a position to do so shall provide such assistance through existing multilateral, bilateral or other programmes or, inter alia, through a voluntary fund established in accordance with the rules of the General Assembly.

 Article 8

1. Each State Party shall, within two years following the entry into force of the present Protocol for that State Party, submit a report to the Committee on the Rights of the Child providing comprehensive information on the measures it has taken to implement the provisions of the Protocol, including the measures taken to implement the provisions on participation and recruitment.

2. Following the submission of the comprehensive report, each State Party shall include in the reports it submits to the Committee on the Rights of the Child, in accordance with article 44 of the Convention, any further information with respect to the implementation of the Protocol. Other States Parties to the Protocol shall submit a report every five years.

3. The Committee on the Rights of the Child may request from States Parties further information relevant to the implementation of the present Protocol.
 

 Article 9

1. The present Protocol is open for signature by any State that is a party to the Convention or has signed it.

2. The present Protocol is subject to ratification and is open to accession by any State. Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

3. The Secretary-General, in his capacity as depositary of the Convention and the Protocol, shall inform all States Parties to the Convention and all States that have signed the Convention of each instrument of declaration pursuant to article 3.

 Article 10

1. The present Protocol shall enter into force three months after the deposit of the tenth instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after its entry into force, the Protocol shall enter into force one month after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.

 Article 11

1. Any State Party may denounce the present Protocol at any time by written notification to the Secretary- General of the United Nations, who shall thereafter inform the other States Parties to the Convention and all States that have signed the Convention. The denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General. If, however, on the expiry of that year the denouncing State Party is engaged in armed conflict, the denunciation shall not take effect before the end of the armed conflict.

2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the State Party from its obligations under the present Protocol in regard to any act that occurs prior to the date on which the denunciation becomes effective. Nor shall such a denunciation prejudice in any way the continued consideration of any matter that is already under consideration by the Committee on the Rights of the Child prior to the date on which the denunciation becomes effective.

 

 Article 12

1. Any State Party may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to States Parties with a request that they indicate whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and voting upon the proposals. In the event that, within four months from the date of such communication, at least one third of the States Parties favour such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of States Parties present and voting at the conference shall be submitted to the General Assembly of the United Nations for approval.

2. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of the present article shall enter into force when it has been approved by the General Assembly and accepted by a two-thirds majority of States Parties.

3. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties that have accepted it, other States Parties still being bound by the provisions of the present Protocol and any earlier amendments  they have accepted.

 Article 13

1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol to all States Parties to the Convention and all States that have signed the Convention.

 

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā

amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Baštiks

I.Zalpētere

N.Abagjana

M.Dzērve

D.Ābele

 

 

 

 

 

04.03.2005. 11:50

2118

Ābele

7356493, Dace.Abele@bm.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Likumprojekta “Par Konvencijas par bērna tiesībām papildus protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

  No 1992.gada 14.aprīļa Latvijas Republikā ir spēkā Konvencija par bērna tiesībām (turpmāk – konvencija), kuras 38.pants uzliek dalībvalstij pienākumu veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu personu, kas nav sasniegušas 15 gadu vecumu, iesaukšanu bruņotajos spēkos un šādu personu piedalīšanos bruņotos konfliktos. 

2. Normatīvā akta projekta būtība 

Ar likumprojektu Konvencijas par bērna tiesībām papildus protokols par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos (turpmāk – protokols) tiks pieņemts un apstiprināts. Protokols papildina konvencijas 38.panta prasības, nosakot dalībvalstij pienākumu nodrošināt, lai 18 gadu vecumu nesasniegušas personas neņemtu tiešu dalību kara darbībās, kā arī netiktu piespiedu kārtā vervētas to bruņotajos spēkos. Tāpat dalībvalstij ir pienākums novērst bērnu vervēšanu tādiem bruņotiem grupējumiem, kas nav valsts bruņotie spēki.

3. Cita informācija

Nav

  II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Iespējamās sociālās sekas vērtējamas kā pozitīvas. Protokola ratificēšana papildus uzsver nepieciešamību aizsargāt bērnu no iesaistīšanas bruņotos konfliktos.

4. Ietekme uz vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 Nav

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads 2005

2006

2007

2008

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

< /td>

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Nav

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija 

 Nav

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Ratificējot protokolu, tiks pildītas konvencijas 38.panta prasības.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 Nav

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1.      Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas 

 Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

  Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek izveidotas, kā arī netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas. Protokola 8.pants uzliek dalībvalstij pienākumu sniegt regulārus ziņojumus ANO Bērnu tiesību komitejai par pasākumiem, ko dalībvalsts veikusi, īstenojot protokola noteikumus. Šo funkciju veiks Bērnu un ģimenes lietu ministrija.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Informācija par likumprojektu tiks ievietota Bērnu un ģimenes lietu ministrijas interneta mājas lapā www.bm.gov.lv un tiks publicēta laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

 Nav

04.03.2005. 10:05

754

Ābele

7356493, Dace.Abele@bm.gov.lv

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Baštiks

I.Zalpētere

N.Abagjana

M.Dzērve

D.Ābele