Grozījumi Robežsardzes likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Robežsardzes likumā

 

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.; 1999, 20.nr.; 2001, 1., 21.nr.; 2002, 2., 16., 22.nr.; 2003, 2., 6., 14.nr.; 2004, 2., 10.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 1.pantā vārdu "struktūru" ar vārdu "funkcijas".

 

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 

"2.pants. Robežsardze

 

Robežsardze ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Robežsardze ir bruņota, un tās funkcijas ir valsts robežas neaizskaramības nodrošināšana un nelegālās migrācijas novēršana."

 

3. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

 

"5.pants. Robežsardzes profesionālie sakari

 

Robežsardze ir tiesīga uzturēt profesionālos sakarus ar kaimiņvalstu un citu valstu kompetentajiem dienestiem un atbilstoši kompetencei slēgt ar tiem vienošanās, kā arī gatavot saskaņotus starptautisko līgumu projektus un iesniegt tos Iekšlietu ministrijā."

 

4. Papildināt I nodaļu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

 

"6.1 pants. Robežsargs

 

Robežsargs ir Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersona, kura nodrošina Robežsardzes uzdevumu izpildi un kurai piešķirta speciālā dienesta pakāpe. Robežsargs ir specializētā valsts civildienesta ierēdnis."

 

5. Izslēgt II nodaļu.


 

6. Papildināt 15.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Izņēmuma gadījumā, ja persona nevar izpildīt valsts robežas šķērsošanas noteikumus, bet šīs personas identitāte ir noskaidrota, Robežsardzes priekšnieks ir tiesīgs atļaut minētajai personai šķērsot valsts robežu, ja tas atbilst starptautiskajām tiesību normām, Latvijas valsts interesēm vai ir saistīts ar nepārvaramu varu vai humāniem apsvērumiem."

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Ē.Jēkabsons

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Robežsardzes likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Valsts robežsardzes darbību šobrīd reglamentē Robežsardzes likums un Ministru kabineta 2005.gada 18.februāra noteikumi Nr.122 “Valsts robežsardzes nolikums”, kas izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu, tiešās pārvaldes iestādes darbību reglamentē Ministru kabineta apstiprināts nolikums. Savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otrā daļa nosaka, kas tiek norādīts iestādes nolikumā.

Lai nodrošinātu Valsts robežsardzes darbības regulējuma atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām, ir nepieciešams izdarīt grozījumus Robežsardzes likumā.  

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts „Grozījumi Robežsardzes likumā” paredz svītrot normas, kas nosaka Valsts robežsardzes struktūru, un normas, kas nosaka Valsts robežsardzes priekšnieka un Valsts robežsardzes struktūrvienību kompetenci. Valsts robežsardzes priekšnieka kompetence ir noteikta Valsts robežsardzes nolikumā, izņemot Valsts robežsardzes priekšnieka tiesības izņēmuma gadījumos, kad persona nevar izpildīt valsts robežas šķērsošanas noteikumus, bet šīs personas identitāte ir noskaidrota un tas atbilst starptautiskajām tiesību normām, Latvijas valsts interesēm vai ir saistīts ar nepārvaramu varu vai humāniem apsvērumiem, ļaut šai personai šķērsot valsts robežu. Minēto Valsts robežsardzes priekšnieka tiesību regulējums ir saglabājams Robežsardzes likumā, tāpēc likumprojekts paredz papildināt Robežsardzes likuma 15.pantu ar attiecīgu normu. Savukārt, Valsts robežsardzes struktūru un darba organizāciju paredzēts noteikt Valsts robežsardzes reglamentā. Vienlaikus likumprojektā tiek precizētas Valsts robežsardzes tiesības savas kompetences ietvaros slēgt vienošanās ar kaimiņvalstu un citu valstu kompetentiem dienestiem.

3. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžeta un pašvaldības budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus ir sagatavots un iesniegts Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts robežsardzes nolikums”, kurš reglamentēs Valsts robežsardzes darbību atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām.

2. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Nevalstisko organizāciju pozīcija nav noskaidrota.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti un sabiedriskās domas viedoklis nav noskaidrots.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

 

 

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ievietots Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs                       Ē.Jēkabsons

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

J.Rekšņa

M.Rāzna

T.Stragova

S.Blumbergs

 

 

 

 

 

 

04.03.2005. 12:53

832

Blumbergs

7075663, sandis.blumbergs@rs.gov.lv