Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā

 

Izdarīt Preču un pakalpojumu drošuma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  10.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija" ar vārdiem "Pārtikas un veterinārais dienests";

svītrot otrajā daļā vārdus "Sanitārā robežinspekcija".

 

2. Svītrot 11.panta otrajā daļā vārdus "Sanitārās robežinspekcijas".

 

3. Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tirgus uzraudzības iestādes informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par veiktajiem pasākumiem, kas ierobežo vai liedz preču laišanu apgrozībā, un kārtību, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs saņemto informāciju nosūta Eiropas Komisijai un rīkojas ar informāciju, kas saņemta no Eiropas Komisijas."

 

4. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1987.gada 25.jūnija Direktīvas 87/357/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz izstrādājumiem, kuri to maldinošā izskata dēļ apdraud patērētāju veselību vai drošību;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 3.decembra Direktīvas 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību."

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs

A.K.Kariņš

 

 

 

 

 

Likumprojekta

„Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

   

Pašreiz spēkā esošajā Preču un pakalpojumu drošuma likumā ir pārņemtas Eiropas Savienības direktīvu 87/357/EEK un 2001/95/EK prasības. Eiropas Savienības direktīvas 2001/95/EK 11 un 12. pants nosaka, ka dalībvalstīm ir jānodrošina ātrās informācijas apmaiņas sistēmas RAPEX ieviešana, tādejādi nodrošinot efektīvu tirgus uzraudzības iestāžu darbu, novēršot un nepieļaujot nedrošu un paaugstināta riska preču nonākšanu iekšējā tirgū. Sagatavotais likumprojekts nepieciešams, lai nodrošinātu precīzu 2001/95/EK direktīvā noteiktās informācijas ātrās apmaiņas sistēmas RAPEX prasību un informācijas apmaiņas pasākumu ieviešanu nacionālajos tiesību aktos.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

  

Likumprojekts novērsīs Preču un pakalpojumu drošuma likuma 16.panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kas traucē pilnībā nodrošināt informācijas ātrās apmaiņas sistēmas RAPEX ieviešanu saskaņā ar Eiropas Savienības izstrādātajām vadlīnijām.

 

3. Cita informācija 

 _____

 

   II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Jaunais likumprojekts neparedz administratīvo procedūru izmaiņas, salīdzinot ar patlaban spēkā esošā Preču un pakalpojumu drošuma likuma redakciju. Likumprojekts sekmēs precīzu vadlīnijās noteikto pasākumu ieviešanu.

 

3. Sociālo seku izvērtējums 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija 

 _____

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 1

2

3

4

5

6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Finansiālā ietekme  

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

6. Cita informācija 

   Likumprojekts “Grozījumi Preču un pakalpojuma drošuma likumā” neparedz īpaši paplašināt tirgus uzraudzības iestāžu funkcijas, salīdzinot ar patlaban spēkā esošā likuma redakciju, kā rezultātā šā likumprojekta ieviešana neradīs papildus izdevumus.

 

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt. 

Likumprojekts paredz Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā tirgus uzraudzības iestādes, informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par veiktajiem pasākumiem, kas ierobežo vai liedz preču laišanu apgrozībā, un kārtību, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs saņemto informāciju nosūta Eiropas Komisijai un rīkojas ar informāciju, kas saņemta no Eiropas Komisijas

 

2. Cita informācija 

 ____

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

ES acquis communautaire pārņemšana Latvijas likumdošanā ir notikusi.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

  4. Atbilstības izvērtējums                                                               1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

_______

 

 2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

________

________

________

________

 

 

 

5. Cita informācija 

 ____

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav noskaidrots

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas

 

5. Cita informācija

 ____

 

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Likuma teksts tiks publicēs laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī Ekonomikas ministrijas Internet lapā (www.em.gov.lv)

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija 

 ____

 

  

 

Ekonomikas ministrs                                                                      A.K.Kariņš

 

 

Ekonomikas ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

A.K.Kariņš

K.Gerhards

Dž.Innusa

J.Eglītis

A.Apsītis

 

18.03.2005 13:09

709

D.Bruklitis

7013213, Didzis.Bruklitis@em.gov.lv