Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Arubu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un tās pagaidu piemērošanu

Vienošanās latviešu valodā

Vienošanās angļu valodā

Anotācija

 

 

Likumprojekts

 

Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto
Vienošanos starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku
attiecībā uz Arubu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli
un tās pagaidu piemērošanu

 

 

1.pants. Nīderlandes Karalistes 2004.gada 9.novembra vēstules un Latvijas Republikas 2004.gada 7.jūnija vēstules apmaiņas ceļā noslēgtā Vienošanās attiecībā uz Arubu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un tās pagaidu piemērošanu (turpmāk – Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Vienošanās stājas spēkā ar otras puses atbildes vēstules saņemšanu, bet Vienošanās pielikumā ietvertā Konvencija starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Arubu par automātisku informācijas apmaiņu par ienākumiem no uzkrājumiem procentu maksājumu veidā stājas spēkā tās 7.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĒSTUĻU APMAIŅAS CEĻĀ NOSLĒGTĀ VIENOŠANĀS

 

PAR IENĀKUMU NO UZKRĀJUMIEM APLIKŠANU AR NODOKLI

 

UN PAGAIDU PIEMĒROŠANU SAISTĪBĀ AR TO

 


 

A. Latvijas Republikas vēstule

 

Godātais kungs,

 

Man ir tas gods atsaukties attiecīgi uz “Konvencijas starp Nīderlandes Karalisti un (Beļģiju, Austriju un Luksemburgu) attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem”, “Konvencijas starp Nīderlandes Karalisti un (ES dalībvalsti, izņemot Beļģiju, Austriju un Luksemburgu) attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem”, “Konvencijas starp Nīderlandes Karalisti un (ES dalībvalsti, izņemot Beļģiju, Austriju un Luksemburgu) attiecībā uz Arubu par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem” un “Konvencijas starp Nīderlandes Karalisti un (Beļģiju, Austriju un Luksemburgu) attiecībā uz Arubu par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem” tekstiem, kas ir izstrādāti Uzkrājumu Nodokļu Līguma apspriešanas rezultātā ar Nīderlandes Antiļu salām un Arubu, un kuri ir pievienoti kā I., II., III. un IV. pielikums Eiropas Savienības Ministru Padomes Augsta Līmeņa Darba Grupas 12.marta darba rezultātiem (Doc.7660/04 FISC 68).

 

Attiecībā uz iepriekš minētajiem tekstiem man ir tas gods Jums piedāvāt  “Konvenciju par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem”, kas pievienota kā I. pielikums šai vēstulei, un mūsu kopīgo apņemšanos pēc iespējas īsākā laikā izpildīt mūsu iekšzemes konstitucionālās prasības, lai Konvencija stātos spēkā un nekavējoties informēt vienam otru par šo prasību izpildi.

 

Kamēr tiek īstenotas minētās iekšzemes prasības un šīs “Konvencijas par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem” spēkā stāšanās, man ir tas gods ierosināt, ka Latvijas Republika un Nīderlandes Karaliste attiecībā uz Arubu, savu iekšzemes konstitucionālo prasību ietvaros, piemēro Konvenciju pagaidu kārtībā ar 2005.gada 1.janvāri, vai ar datumu, kad tiek uzsākta Padomes 2003.gada 3.jūnija Direktīvas 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli piemērošana, atkarībā no tā, kurš no minētajiem termiņiem ir vēlākais.

 

Ja iepriekšminētais ir pieņemams Jūsu valdībai, man ir tas gods ierosināt, ka šī vēstule un Jūsu apstiprinoša atbilde kopā veido vienošanos starp Latvijas Republiku un Nīderlandes Karalisti attiecībā uz Arubu.

 

 

 

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet mūsu visdziļākās cieņas apliecinājumus.

 

     

 

Latvijas Republikas vārdā

   

  

Oskars Spurdziņš

Finanšu ministrs

 

 

Vēstule sastādīta Rīgā, 2004.gada 7. jūnijā, angļu valodā trīs eksemplāros.


B. Arubas vēstule

 

Godātais kungs!

 

Man ir tas gods apstiprināt Jūsu šodienas vēstules saņemšanu ar sekojošu tekstu:

 

“Godātais kungs!

 

Man ir tas gods atsaukties attiecīgi uz “Konvencijas starp Nīderlandes Karalisti un (Beļģiju, Austriju un Luksemburgu) attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem”, “Konvencijas starp Nīderlandes Karalisti un (ES dalībvalsti, izņemot Beļģiju, Austriju un Luksemburgu) attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem”, “Konvencijas starp Nīderlandes Karalisti un (ES dalībvalsti, izņemot Beļģiju, Austriju un Luksemburgu) attiecībā uz Arubu par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem” un “Konvencijas starp Nīderlandes Karalisti un (Beļģiju, Austriju un Luksemburgu) attiecībā uz Arubu par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem” tekstiem, kas ir izstrādāti Uzkrājumu Nodokļu Līguma apspriešanas rezultātā ar Nīderlandes Antiļu salām un Arubu, un kuri ir pievienoti kā I., II., III. un IV. pielikums Eiropas Savienības Ministru Padomes Augsta Līmeņa Darba Grupas 12.marta darba rezultātiem (Doc.7660/04 FISC 68).

 

Attiecībā uz iepriekš minētajiem tekstiem man ir tas gods Jums piedāvāt  “Konvenciju par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem”, kas pievienota kā I. pielikums šai vēstulei, un mūsu kopīgo apņemšanos pēc iespējas īsākā laikā izpildīt mūsu iekšzemes konstitucionālās prasības, lai Konvencija stātos spēkā un nekavējoties informēt vienam otru par šo prasību izpildi.

 

Kamēr tiek īstenotas minētās iekšzemes prasības un šīs “Konvencijas par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem” spēkā stāšanās, man ir tas gods ierosināt, ka Latvijas Republika un Nīderlandes Karaliste attiecībā uz Arubu, savu iekšzemes konstitucionālo prasību ietvaros, piemēro Konvenciju pagaidu kārtībā ar 2005.gada 1.janvāri, vai ar datumu, kad tiek uzsākta Padomes 2003.gada 3.jūnija Direktīvas 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli piemērošana, atkarībā no tā, kurš no minētajiem termiņiem ir vēlākais.

 

Ja iepriekšminētais ir pieņemams Jūsu valdībai, man ir tas gods ierosināt, ka šī vēstule un Jūsu apstiprinoša atbilde kopā veido vienošanos starp Latvijas Republiku un Nīderlandes Karalisti attiecībā uz Arubu.

 

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet mūsu visdziļākās cieņas apliecinājumus,”

 

 

Es varu apstiprināt, ka Aruba piekrīt Jūsu vēstules saturam.  

 

 

Godātais kungs, lūdzu,  pieņemiet mūsu visdziļākās cieņas apliecinājumus.

 

      

    

 Arubas vārdā

   

 

A.A.Tromp-Yarzagaray

Pilnvarotā ministre

     

 

Vēstule sastādīta Hāgā, 2004.gada 9.novembrī , angļu valodā trīs eksemplāros.

 

 


 

I. pielikums

 

Konvencija starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Arubu par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem

 

 

 

Nīderlandes Karalistes valdība un Latvijas Republika, vēloties noslēgt Konvenciju attiecībā uz Arubu, kura veicinās procentu ienākumu no uzkrājumiem, kas radušies vienā no Līgumslēdzējas valstīm un kas tiek maksāti faktiskajiem īpašniekiem, kuri ir fiziskas personas – rezidenti otrā Līgumslēdzējas valstī, efektīvu aplikšanu ar nodokļiem saskaņā ar pēdējās Līgumslēdzējas valsts likumiem, saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes direktīvu 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli, ir vienojušās par sekojošo:

 

 

 

1.pants

Konvencijas vispārējā darbības joma

 

1. Šī Konvencija tiek piemērota uzkrājumu ienākumu maksājumiem, ko veic izmaksātājs, kurš nodibināts vienā no Līgumslēdzēju valstu teritorijām, ar nolūku veicināt procentu ienākumu no uzkrājumiem, kas radušies vienā no Līgumslēdzējām valstīm un kas tiek maksāti faktiskajiem īpašniekiem, kuri  ir fiziskas personas – rezidenti nodokļu vajadzībām otrā Līgumslēdzējas valstī, efektīvu aplikšanu ar nodokļiem saskaņā ar pēdējās Līgumslēdzējas valsts likumiem.

 

2. Šī Konvencija tiek attiecināta tikai uz procentu ienākumiem no uzkrājumiem no parādu prasībām aplikšanu ar nodokļiem, izslēdzot cita starpā jautājumus, kas attiecas uz pensiju un apdrošināšanas pabalstu aplikšanu ar nodokļiem.

 

3. Attiecībā uz Nīderlandes Karalisti šo vienošanos piemēro tikai Arubai.

 


2.pants

Definīcijas

 

1. Ja no konteksta nav izsecināms citādi, tad šajā Konvencijā:

 

a)     termins “Līgumslēdzēja valsts” un “otra Līgumslēdzēja valsts” atkarībā no konteksta nozīmē Nīderlandes Karalisti attiecībā uz Arubu vai Latvijas Republiku;

 

b)    termins “Aruba” nozīmē: to Nīderlandes Karalistes daļu, kas atrodas Karību jūrā un sastāv no Arubas salas;

 

c)     kad “Līgumslēdzējas puse” apzīmē Eiropas Savienības dalībvalsti, tad tas nozīmē Latvijas Republiku;

 

d)    termins “Direktīva” nozīmē 2003.gada 3.jūnija Eiropas Savienības Padomes direktīvu 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli, kāda tā ir piemērojama šīs Konvencijas parakstīšanas dienā;

 

e)     termins “faktiskais īpašnieks” atbilst faktiskā īpašnieka definīcijai Direktīvas 2.pantā;

 

f)      termins “izmaksātājs” atbilst izmaksātāja definīcijai Direktīvas 4.pantā;

 

g)     termins “kompetentā iestāde” nozīmē:

 

(i) Arubā: “Finanšu ministrs vai tā pilnvarots pārstāvis”

(ii) Latvijas Republikā: tās kompetentā iestāde saskaņā ar Direktīvas 5.pantu;

 

h)     termins “ uzkrājumu ienākumu maksājumi” nozīmē uzkrājumu ienākumu maksājumus saskaņā ar Direktīvas 6.pantu, attiecīgi ņemot vērā tās 15.pantu;

 

i)       jebkuram šeit nedefinētam terminam ir Direktīvā noteiktā nozīme.

 

2. Šīs Konvencijas nolūkam Direktīvas noteikumos, uz kuriem atsaucas šī Konvencija, “Dalībvalstis” vietā ir jālieto “Līgumslēdzējas valstis”.

 


3.pants

Faktisko īpašnieku identitāte un rezidence

 

Katra Līgumslēdzēja valsts tās teritorijā pieņem un nodrošina tādu procedūru piemērošanu, kas ļauj izmaksātājam saskaņā ar 4.pantu identificēt faktiskos īpašniekus un viņu rezidenci. Šīm procedūrām ir jāatbilst Direktīvas 3.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajām minimālajām prasībām, ar nosacījumu, ka attiecībā uz Arubu saskaņā ar šī panta otrās daļas a) punktu un trešās daļas a) punktu, faktiskā īpašnieka identitātei un rezidencei ir jābūt noteiktai, pamatojoties uz izmaksātājam pieejamo informāciju, piemērojot attiecīgos Arubas likumu un noteikumu nosacījums.

 

4.pants

Automātiskā informācijas apmaiņa

 

1. Līgumslēdzējas valsts, kurā ir nodibināts izmaksātājs, kompetentajai iestādei ir jāsniedz otras Līgumslēdzējas valsts, kas ir faktiskā īpašnieka rezidences valsts, kompetentajai iestādei Direktīvas 8.pantā noteiktā informācija.

 

2. Informācijas nodošanai ir jābūt automātiskai un jānotiek vismaz reizi gadā sešu mēnešu laikā pēc izmaksātāja Līgumslēdzējas valsts taksācijas gada beigām par visiem uzkrājumu ienākumu maksājumiem, kādi ir veikti tajā gadā.

 

3. Līgumslēdzējas valstīm informācijas apmaiņa šīs Konvencijas ietvaros ir jāveic atbilstoši Direktīvas 77/99/EEK 7.panta nosacījumiem.

 

5.pants

Ieviešana

 

Pirms 2005.gada 1.janvāra Līgumslēdzējas valstīm ir jāpieņem un jāpublicē likumi, noteikumi un administratīvie noteikumi, kas nepieciešami šīs Konvencijas izpildei.

 

6.pants

Pielikums

 

Direktīvas un 1977.gada 19.decembra Eiropas Savienības Padomes direktīvas 77/799/EEK par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpējo palīdzību tiešo un netiešo nodokļu aplikšanas jomā 7.panta teksti, kādi tie ir piemērojami šīs Konvencijas parakstīšanas dienā un uz kuriem atsaucas šī Konvencija, ir pievienoti kā pielikumi un veido šīs Konvencijas neatņemamu daļu. Šajā pielikumā Direktīvas 77/799/EEK 7.panta teksts ir jāaizvieto ar iepriekšminētā panta tekstu no Direktīvas 77/799/EEK grozījumiem, ja Direktīvas grozījumi stājas spēkā pirms datuma, kad tiek uzsākta šīs Konvencijas noteikumu piemērošana.

 

7.pants

Spēkā stāšanās

 

Šī Konvencija stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc pēdējā datuma, kurā attiecīgās valdības ir rakstiski paziņojušas viena otrai, ka ir izpildītas šo valstu konstitucionālās prasības, un tās noteikumi ir piemērojami ar datumu, ar kuru, saskaņā ar Direktīvas 17.panta otro un trešo daļu, ir piemērojama Direktīva.

 

8.pants

Darbības izbeigšana

 

Konvencija ir spēkā tik ilgi, kamēr viena no Līgumslēdzējām valstīm tās darbību izbeidz. Katra Līgumslēdzēja valsts var izbeigt šīs Konvencijas darbību, diplomātiskā ceļā iesniedzot rakstisku paziņojumu par izbeigšanu vismaz sešus mēnešus pirms jebkura kalendārā gada beigām pēc trīs gadu termiņa izbeigšanās kopš tās spēkā stāšanās datuma. Šādā gadījumā Konvencija pārstāj darboties attiecībā uz periodu, kas sākas pēc kalendārā gada beigām, kurā ir iesniegts paziņojums par izbeigšanu.

 

 

Sastādīta angļu valodā.

 

 

 

 

Latvijas Republikas vārdā                               Arubas vārdā

                                                                  

 

                                                                  

Oskars Spurdziņš                                                    A.A.Tromp-Yarzagaray

Finanšu ministrs                                                        Pilnvarotā ministre

                  

   

  


 

PIELIKUMS

 

7.pants

 

Noteikumi par slepenību

 

 

1. Visu informāciju, kas dalībvalstij darīta zināma saskaņā ar šo Direktīvu, šajā dalībvalstī tur slepenībā tieši tāpat kā informāciju, kas saņemta saskaņā ar šīs valsts likumiem. Jebkurā gadījumā šādu informāciju:

 

- var darīt pieejamu tikai personām, kas ir tieši iesaistītas nodokļu uzlikšanā vai šīs uzlikšanas administratīvā kontrolē,

 

- var darīt zināmu tikai saistībā ar tiesvedību vai administratīvām lietām, kas saistītas ar sankcijām un kas ir uzsāktas nolūkā uzlikt nodokļus vai pārskatīt nodokļu uzlikšanu, vai saistībā ar nodokļu uzlikšanu vai to pārskatīšanu, un tikai personām, kas ir tieši iesaistītas šādā tiesvedībā vai administratīvās lietās; tomēr tādu informāciju var darīt zināmu atklātās tiesas sēdēs vai spriedumos, ja informācijas piegādātājas dalībvalsts kompetentā iestāde neiebilst,

 

- nekādos apstākļos nevar izmantot citiem mērķiem kā tikai nolūkā uzlikt nodokļus vai saistībā ar tiesvedību vai administratīvām lietām, kas saistītas ar sankcijām un kas ir uzsāktas nolūkā uzlikt nodokļus vai pārskatīt nodokļu uzlikšanu, vai saistībā ar nodokļu uzlikšanu vai to pārskatīšanu.

 

Turklāt dalībvalstis var sniegt informāciju, atsaucoties uz pirmo punktu, lai to izmantotu citu nodevu, maksājumu un nodokļu, uz kuriem attiecas Direktīvas 76/308/EEK 2.pants, uzlikšanā.

 

2. Pirmā daļa neuzliek dalībvalstij, kuras likumdošana vai administratīvā prakse vietējām vajadzībām nosaka stingrākus ierobežojumus par tiem, kas noteikti minētajā daļā, pienākumu sniegt informāciju, ja ieinteresētā valsts neapņemas ievērot šos stingrākos ierobežojumus.

 

3. Neatkarīgi no pirmās daļas dalībvalsts, kas sniedz informāciju, kompetentā iestāde var atļaut valstī, kas pieprasa informāciju, izmantot informāciju citiem mērķiem, ja saskaņā ar informācijas sniedzējas valsts likumiem tajā līdzīgos apstākļos informāciju var izmantot līdzīgiem mērķiem.

 

4. Ja dalībvalsts kompetentā iestāde uzskata, ka informācija, ko tā saņēmusi no citas dalībvalsts kompetentās iestādes, varētu būt noderīga trešās dalībvalsts kompetentai iestādei, tā var nodot pēdējai minētai kompetentai iestādei šo informāciju ar tās kompetentās iestādes piekrišanu, kas sniegusi informāciju.

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

O.Spurdziņš

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko

I.Bauda

 

 

 

08.03.2005. 15:10

1778

I.Bauda

7095518, Ilona.Bauda@fm.gov.lv

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGREEMENT

IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS

ON THE TAXATION OF SAVINGS INCOME AND THE PROVISIONAL APPLICATION

THEREOF

 

 


 

A. Letter from the Republic of Latvia

 

Sir,

 

I have the honour to refer to the texts of respectively the "Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and (Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments", the “Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and (the EU Member State, other than Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments”, the “Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and (the EU Member State, other than Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments” and the "Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and (Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments", that resulted from the negotiations with the Netherlands Antilles and Aruba on a Savings Tax Agreement, and that were annexed, respectively as Annex I, II, III and IV, to the Outcome of Proceedings of the High Level Working Party of the Council of Ministers of the European Union of 12 March (doc. 7660/04 FISC 68).

 

In view of the above mentioned texts I have the honour to propose to you the "Convention concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments" as contained in Appendix 1 to this letter, and our mutual undertaking to comply at the earliest possible date with our internal constitutional formalities for the entry into force of this Convention and to not ify each other without delay when such formalities are completed.

 

Pending the completion of these internal procedures and the entry into force of this "Convention concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments", I have the honour to propose to you that the Republic of Latvia and the Kingdom of Netherlands in respect of Aruba apply this Convention provisionally, within the framework of our respective domestic constitutional requirements, as from 1 January 2005, or the date of application of Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, whichever is later.

 

I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together constitute an Agreement between the Republic of Latvia and the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba.

 

 

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration,

 

 

For the Republic of Latvia

 

 

Oskars Spurdziņš

Minister of Finance

 

 

 

 

Done at Riga, on 7 June 2004, in the English language in three copies.


B. Letter from Aruba

 

Sir,

 

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date, which reads as follows:

 

"Sir,

 

I have the honour to refer to the texts of respectively the "Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and (Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments", the “Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and (the EU Member State, other than Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments”, the “Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and (the EU Member State, other than Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments” and the “Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and (Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments", that resulted from the negotiations with the Netherlands Antilles and Aruba on a Savings Tax Agreement, and that were annexed, respectively as Annex I, II, III and IV, to the Outcome of Proceedings of the High Level Working Party of the Council of Ministers of the European Union of 12 March (doc. 7660/04 FISC 68).

 

In view of the above mentioned texts I have the honour to propose to you the "Convention concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments" as contained in Appendix 1 to this letter, and our mutual undertaking to comply at the earliest possible date with our internal constitutional formalities for the entry into force of this Convention and to notify each other without delay when such formalities are completed.

 

Pending the completion of these internal procedures and the entry into force of this "Convention concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments", I have the honour to propose to you that the Republic of Latvia and the Kingdom of Netherlands in respect of Aruba apply this Convention provisionally, within the framework of our respective domestic constitutional requirements, as from 1 January 2005, or the date of application of Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, whichever is later.

 

I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together constitute an Agreement between the Republic of Latvia and the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba.

 

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration,"

 

I am able to confirm that Aruba is in agreement with the contents of your letter.

 

 

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration,

 

 

For Aruba

 

 

 

A.A.Tromp-Yarzagaray

Minister plenipotentiary

 

Done at den Haag, on   9 November 2004, in the English language in three copies.


Appendix 1

 

CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS IN RESPECT OF ARUBA AND THE REPUBLIC OF LATVIA CONCERNING THE AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION ABOUT SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS

 

The Government of the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and the Republic of Latvia, desiring to conclude a Convention which enables savings income in the form of interest payments made in one of the Contracting States to beneficial owners who are individuals resident in the other Contracting State, to be made subject to effective taxation in accordance with the laws of the latter Contracting State, in conformity with Directive 2003/48/EC of the Council of the European Union of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, have agreed as follows:

 

Article 1

General Scope

 

1. This Convention shall apply to interest paid by a paying agent established within the territory of one of the Contracting States with a view to enable savings income in the form of interest payments made in one Contracting State to beneficial owners who are individuals resident for tax purposes in the other Contracting State to be made subject to effective taxation in accordance with the laws of the latter Contracting State.

 

2. The scope of this Convention shall be limited to taxation of savings income in the form of interest payments on debt claims, to the exclusion, inter alia, of the issues relating to the taxation of pension and insurance benefits.

 

3. As regards the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply only to Aruba.

 

Article 2

Definitions

 

1.                 For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

 

a)     the term “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba or the Republic of Latvia as the context requires;

 

b)    the term “Aruba” means: that part of the Kingdom of the Netherlands that is situated in the Caribbean area and consisting of the Island Aruba;

 

c)     the "contracting party" being a Member State of the European Union means: the Republic of Latvia;

 

d)    the term “Directive” means Directive 2003/48/EC of the Council of the European Union of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, as applicable at the date of signing this Convention;

 

e)     the term “beneficial owner” means the beneficial owner according to Article 2 of the Directive;

 

f)      the term “paying agent” means the paying agent according to Article 4 of the Directive;

 

g)     the term “competent authority” means:

 

i) In the case of Aruba: "The Minister of Finance or his authorised representative".

ii) In the case of the Republic of Latvia: the competent authority of that State according to Article 5 of the Directive.

 

h) the term “interest payment” means the interest payment according to article 6, due account being taken of Article 15, of the Directive;

 

i)                   any term not otherwise defined herein shall have the meaning given to it in the Directive.

 

2. For the purposes of this Convention, in the provisions of the Directive to which this Convention refers, instead of “Member States” has to be read: Contracting States.

 

 

 

 

Article 3

Identity and residence of beneficial owners

 

Each Contracting State shall, within its territory, adopt and ensure the application of the procedures necessary to allow the paying agent to identify the beneficial owners and their residence for the purpose of Article 4. These procedures shall comply with the minimum standards established in Article 3, paragraph 2 and 3 of the Directive, with the provision that in rega rd to Aruba, in relation to subparagraphs 2.a) and 3.a) of that Article, the identity and residence of the Beneficial Owner shall be established on the basis of the information which is available to the Paying Agent by virtue of the application of the relevant provisions of Aruban law and regulations.

 

Article 4

Automatic exchange of information

 

1. The competent authority of the Contracting State where the paying agent is established, shall communicate the information referred to in Article 8 of the Directive to the competent authority of the other Contracting State of residence of the beneficial owner.

 

2. The communication of information shall be automatic and shall take place at least once a year, within six months following the end of the tax year of the Contracting State of the paying agent, for all interest payments made during that year.

 

3. Information exchange under this Convention shall be treated by the Contracting States in a manner consistent with the provisions as set out in Article 7 of Directive 77/799/EEC.

 

Article 5

Transposition

 

Before 1 January 2005 the Contracting States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Convention.

 

 

 

 

Article 6

Annex

 

The texts of the Directive and of Article 7 of Directive 77/799/EEC of the Council of the European Union of 19 December, 1977 concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct and indirect taxation, as applicable at the date of signing this Convention and to which this Convention refers, are appended as an Annex to, and form an integral part of, this Convention. The text of Article 7 of Directive 77/799/EEC in this annex shall be replaced by the text of the said Article in the revised Directive 77/799/EEC if this revised Directive enters into force before the date from which the provisions of this Convention shall take effect.

 

Article 7

Entry Into Force

 

This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the latter of the dates on which the respective Governments have notified each other in writing that the formalities constitutionally required in their respective States have been complied with, and its provisions shall have effect from the date from which the Directive is applicable according to Article 17, paragraph 2 and 3, of the Directive.

 

Article 8

Termination

 

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a period of three years from the date of its entry into force. In such event the Convention shall cease to have effect for periods beginning after the end of the calendar year in which the notice of termination has been given.

 

Done in the English language.

                  

For the Republic of Latvia                    For Aruba

 

 

 

Oskars Spurdziņš                                           A.A.Tromp-Yarzagaray

Minister of Finance                                     Minister plenipotentiary

                                                                                                                           

 

 

 


ANNEX

 

Article 7

 

Provisions relating to secrecy

 

1. All information made known to a Member State under this Directive shall be kept secret in that State in the same manner as information received under its national legislation. In any case, such information:

 

- may be made available only to the persons directly involved in the assessment of the tax or in the administrative control of this assessment,

 

- may be made known only in connection with judicial proceedings or administrative proceedings involving sanctions undertaken with a view to, or relating to, the making or reviewing the tax assessment and only to persons who are directly involved in such proceedings; such information may, however, be disclosed during public hearings or in judgments if the competent authority of the Member State supplying the information raises no objection,

 

- shall in no circumstances be used other than for taxation purposes or in connection with judicial proceedings or administrative proceedings involving sanctions undertaken with a view to, or in relation to, the making or reviewing of the tax assessment.

In addition, Member States may provide for the information referred to in the first subparagraph to be used for assessment of other levies, duties and taxes covered by Article 2 of Directive 76/308/EEC.

 

2. Paragraph 1 shall not oblige a Member State whose legislation or administrative practice lays down, for domestic purposes, narrower limits than those contained in the provisions of that paragraph, to provide information if the State concerned does not undertake to respect those narrower limits.

 

3. Notwithstanding paragraph 1, the competent authorities of the Member State providing the information may permit it to be used for other purposes in the requesting State, if, under the legislation of the informing State, the information could, in similar circumstances, be used in the informing State for similar purposes.

 

4. Where a competent authority of a Member State considers that information which it has received from the competent authority of another Member State is likely to be useful to the competent authority of a third Member State, it may transmit it to the latter competent authority with the agreement of the competent authority which supplied the information.

 

 

 

-------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

O.Spurdziņš

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko

I.Bauda

 

 

 

 

 

 

 

08.03.2005. 15:10

2465

I.Bauda

7095518, Ilona.Bauda@fm.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 


Likumprojekta

“Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Nīderlandes Karalisti attiecībā uz Arubu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to” anotācija                                                                 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas         raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003.gada 3.jūnijā ir pieņemta Eiropas Savienības Padomes Direktīva 2003/48/EK (turpmāk - Direktīva) par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli.

 

Šīs Direktīvas mērķis ir nodrošināt, ka Eiropas Savienības dalībvalstis viena otrai sniedz nepieciešamo informāciju par to rezidentiem – fiziskajām personām izmaksātajiem uzkrājumu ienākumiem (procentu ienākumiem).

 

Ir paredzēts, ka Direktīvas piemērošana ir jāuzsāk ar 2005.gada 1.jūliju, tomēr tās piemērošanu varēs uzsākt tādā gadījumā, ja uz šo datumu tiek izpildīti sekojoši noteikumi:

 

1.     Eiropas Savienība ir noslēgusi īpašus līgumus par līdzvērtīgu pasākumu, kādus attiecībā uz ienākumiem no uzkrājumiem (procentiem) nosaka Direktīva, piemērošanu attiecībā uz Šveici, Lihtenšteinu, Sanmarīno, Monako un Andoru; un

 

2.     Ir stājušies spēkā un ir piemērojami visi līgumi vai citas vienošanās, kas nodrošina, ka attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalstu atkarīgās vai saistītās teritorijas, sākot ar minēto datumu veic Direktīvā noteikto informācijas apmaiņu, vai arī veic nodokļa ieturēšanu ienākuma izmaksas brīdī, kā tas noteikts Direktīvā.

 

Direktīvas ieviešanai arī Latvijai ir jānoslēdz 2.punktā minētie līgumi ar Eiropas Savienības dalībvalstu atkarīgajām vai saistītajām teritorijām. Minētos līgumus, šajā gadījumā konvencijas, ar Nīderlandes Karalistes atkarīgajām teritorijām - Nīderlandes Antiļu salām un Arubu saskaņoja Eiropas Savienības Ministru Padomes Augsta Līmeņa darba grupa. Konvencijas teksts galīgi tika saskaņots šīs darba grupas 2004.gada 12.marta sēdē. Saskaņā ar dalībvalstu lēmumu minētos līgumus, kā divpusējus līgumus, ir jāparaksta starp katru Eiropas Savienības dalībvalsti un  Nīderlandes Antiļu salām un Arubu. Latvijai minētie līgumi ir jāparaksta korespondences ceļā, veicot vēstuļu, kuru pielikumā ir attiecīgā “Konvencija starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Arubu par automātisko informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem” (turpmāk – Konvencija), apmaiņu.

 


2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

Konvencija nosaka, ka tā tiek piemērota uzkrājumu ienākumu maksājumiem, ko veic izmaksātājs, kurš nodibināts Arubā vai Latvijas Republikā, ar nolūku veicināt procentu ienākumu no uzkrājumiem, kas radušies vienā no valstīm un kas tiek maksāti faktiskajiem īpašniekiem, kuri ir fiziskas personas – rezidenti nodokļu vajadzībām otrā valstī, efektīvu aplikšanu ar nodokļiem saskaņā pēdējās valsts likumiem. Attiecībā uz Nīderlandes Karalisti šo Konvenciju piemēro tikai Arubai.

Šī Konvencija nosaka, ka abas līgumslēdzējas valstis Direktīvas izpildei piemēros automātisko informācijas apmaiņu. Tātad tā paredz, ka valsts, kurā ir nodibināts izmaksātājs, kompetentajai iestādei ir jāsniedz otras valsts, kas ir faktiskā īpašnieka rezidences valsts, kompetentajai iestādei Direktīvas 8.pantā noteiktā informācija. Informācijas apmaiņai ir jābūt automātiskai un jānotiek vismaz reizi gadā pēc izmaksātāja valsts taksācijas gada beigām par visiem uzkrājumu ienākumu maksājumiem, kas ir veikti tajā gadā. Informācijas apmaiņa ir jāveic atbilstoši Direktīvas 77/99/EEK 7.panta “Noteikumi par slepenību” nosacījumiem. 

Konvencija nosaka, ka valstīm ir jāpieņem un jānodrošina to procedūru piemērošana, kas ļauj izmaksātājam identificēt faktiskos īpašniekus un viņu rezidenci. Šīm procedūrām ir jāatbilst Direktīvā noteiktajām prasībām, tomēr Konvencija paredz, ka attiecībā uz Arubu faktiskā īpašnieka identitāti un rezidenci varēs noteikt, pamatojoties uz izmaksātājam pieejamo informāciju saskaņā ar attiecīgo Arubas likumu un noteikumu nosacījumu piemērošanu.

 

 

3. Cita informācija

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1.Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvais akts ir vērsts uz Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā, nodrošinot, ka Latvija ir izpildījusi nepieciešamās prasības, lai varētu tikt uzsākta Direktīvas piemērošana. 

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar šo Konvenciju abas līgumslēdzējas valstis veiks automātisko informācijas apmaiņu un līdz ar to Latvijai būs iespēja saņemt informāciju par faktiskajiem īpašniekiem, kas ir Latvijas rezidenti - fiziskās personas, izmaksātajiem uzkrājumu ienākumu maksājumiem. Līdz ar to tiks nodrošinātas labākas iespējas uzlikt nodokļus Latvijas rezidentu ārpus Latvijas gūtajiem uzkrājumu ienākumiem, kas nav iespējams, ja ar attiecīgo valsti vai teritoriju nav noslēgts atbilstošs līgums.   

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Cita informācija

 

 


III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

6. Cita informācija

 

 

 

 

 


 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nav nepieciešams izdot papildus normatīvos aktus.

 

 

2. Cita informācija

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvais akts ir nepieciešams, lai Latvija izpildītu Direktīvas ieviešanai nepieciešamās prasības attiecībā uz Nīderlandes Karalistes atkarīgo teritoriju Arubu.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Eiropas Savienības 2003.gada 3.jūnija Padomes Direktīva 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli.

Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments
Official Journal L 157 , 26/06/2003 P. 0038 - 0048


 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Starptautiskā līguma starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Arubu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli projekta 1.līdz 8.pants un tā pielikums.

Eiropas Savienības 2003.gada 3.jūnija Padomes Direktīvas 2003/48/EK par procentu  ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,

15,16 un 17.pants

 

Atbilst

Līgums tiek noslēgts, lai nodrošinātu Direktīvas 17.panta noteikumu izpildi, kas paredz, ka Latvijai ir jānoslēdz attiecīgie līgumi, lai nodrošinātu Direktīvas noteikumiem līdzvērtīgu pasākumu izpildi attiecībā uz Nīderlandes  Karalistes atkarīgajām teritorijām: Antiļu salām un Arubu.

5. Cita informācija

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Nav zināms.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 


 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

 

 

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta atbilstoši pašreizējās nodokļu administrācijas funkcijām. Informācijas apmaiņu veiks Valsts ieņēmumu dienests.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Pēc apstiprināšanas Saeimā Vienošanās teksts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un par tās spēkā stāšanos Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Normatīvā akta projekts neierobežo indivīda tiesības.

 

4. Cita informācija

 

 

 

Ministrs                         O.Spurdziņš

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko

I.Bauda

 

 

 

 

08.03.2005. 15:15

1211

I.Bauda

7095518, Ilona.Bauda@fm.gov.lv