Par līgumu starp Nīderlandes Karalisti attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām un Latvijas Republiku par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

Vienošanās latviešu valodā

Vienošanās angļu valodā

Anotācija

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto
Vienošanos starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku
attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un tās pagaidu piemērošanu

 

1.pants. Nīderlandes Karalistes 2004.gada 27.augusta vēstules un Latvijas Republikas 2004.gada 7.jūnija vēstules apmaiņas ceļā noslēgtā Vienošanās attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un tās pagaidu piemērošanu (turpmāk – Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Vienošanās stājas spēkā ar otras puses atbildes vēstules saņemšanu, bet Vienošanās pielikumā ietvertā Konvencija par automātisku informācijas apmaiņu par ienākumiem no uzkrājumiem procentu maksājumu veidā stājas spēkā tās 12.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĒSTUĻU APMAIŅAS CEĻĀ NOSLĒGTĀ VIENOŠANĀS,

 

PAR IENĀKUMU NO UZKRĀJUMIEM APLIKŠANU AR NODOKLI

 

UN PAGAIDU PIEMĒROŠANU SAISTĪBĀ AR TO

 


A. Latvijas Republikas vēstule

 

 

Cienītā kundze/Godātais kungs,

 

Man ir tas gods atsaukties attiecīgi uz „Konvencijas starp Nīderlandes Karalisti un (Beļģiju, Austriju un Luksemburgu) attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem”, „Konvencijas starp Nīderlandes Karalisti un (ES dalībvalsti, izņemot Beļģiju, Austriju un Luksemburgu) attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem”, „Konvencijas starp Nīderlandes Karalisti un (ES dalībvalsti, izņemot Beļģiju, Austriju un Luksemburgu) attiecībā uz Arubu par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem” un „Konvencijas starp Nīderlandes Karalisti un (Beļģiju, Austriju un Luksemburgu) attiecībā uz Arubu par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem” tekstiem, kas ir izstrādāti Uzkrājumu Nodokļu Līguma apspriešanas rezultātā ar Nīderlandes Antiļu salām un Arubu, un kuri ir pievienoti kā I., II., III. un IV. pielikums Eiropas Savienības Ministru padomes Augsta līmeņa darba grupas 12.marta darba rezultātiem (Doc.7660/04 FISC 68).

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, man ir tas gods Jums piedāvāt „Konvenciju par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem”, kas pievienota kā I. pielikums šai vēstulei, un mūsu kopīgo apņemšanos pēc iespējas īsākā laikā izpildīt mūsu iekšzemes konstitucionālās prasības, lai Konvencija stātos spēkā un nekavējoties informēt vienam otru par šo prasību izpildi.

 

Kamēr tiek īstenotas minētās iekšzemes prasības un „Konvencijas par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem” spēkā stāšanās, man ir tas gods ierosināt Jums, ka Latvijas Republika un Nīderlandes Antiļu salas, savu iekšzemes konstitucionālo prasību ietvaros, piemēro Konvenciju pagaidu kārtībā ar 2005.gada 1.janvāri, vai ar datumu, kad tiek uzsākta Padomes 2003.gada 3.jūnija Direktīvas 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli piemērošana, atkarībā no tā, kurš no minētajiem termiņiem ir vēlākais.

 

Ja iepriekšminētais Jūsu valdībai ir pieņemams, man ir tas gods ierosināt, ka šī vēstule un Jūsu apstiprinoša atbilde kopā veido vienošanos starp Latvijas Republiku un Nīderlandes Karalisti attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām.

 

Cienītā kundze/Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet mūsu visdziļākās cieņas apliecinājumus.

 

 

Latvijas Republikas   

            vārdā

   

  

 Oskars Spurdziņš

  Finanšu ministrs

 

Vēstule sastādīta Rīgā, 2004.gada 7. jūnijā, angļu valodā trīs eksemplāros.


B. Nīderlandes Antiļu salu vēstule

 

Godātais kungs!

 

Man ir tas gods apstiprināt Jūsu šodienas vēstules saņemšanu ar sekojošu tekstu:

 

„Godātais kungs,

 

Man ir tas gods atsaukties attiecīgi uz „Konvencijas starp Nīderlandes Karalisti un (Beļģiju, Austriju un Luksemburgu) attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem”, „Konvencijas starp Nīderlandes Karalisti un (ES dalībvalsti, izņemot Beļģiju, Austriju un Luksemburgu) attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem”, „Konvencijas starp Nīderlandes Karalisti un (ES dalībvalsti, izņemot Beļģiju, Austriju un Luksemburgu) attiecībā uz Arubu par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem” un „Konvencijas starp Nīderlandes Karalisti un (Beļģiju, Austriju un Luksemburgu) attiecībā uz Arubu par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem” tekstiem, kas ir izstrādāti Uzkrājumu Nodokļu Līguma apspriešanas rezultātā ar Nīderlandes Antiļu salām un Arubu, un kuri ir pievienoti kā I., II., III. un IV. pielikums Eiropas Savienības Ministru padomes Augsta līmeņa darba grupas 12.marta darba rezultātiem (Doc.7660/04 FISC 68).

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, man ir tas gods Jums piedāvāt „Konvenciju par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem”, kas pievienota kā I. pielikums šai vēstulei, un mūsu kopīgo apņemšanos pēc iespējas īsākā laikā izpildīt mūsu iekšzemes konstitucionālās prasības, lai Konvencija stātos spēkā un nekavējoties informēt vienam otru par šo prasību izpildi.

 

Kamēr tiek īstenotas minētās iekšzemes prasības un „Konvencijas par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem” spēkā stāšanās, man ir tas gods izteikt Jums priekšlikumu, ka Latvijas Republika un Nīderlandes Antiļu salas, savu iekšzemes konstitucionālo prasību ietvaros, piemēro Konvenciju pagaidu kārtā ar 2005.gada 1.janvāri, vai ar datumu, kad tiek uzsākta Padomes 2003.gada 3.jūnija Direktīvas 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli piemērošana, atkarībā no tā,  kurš no minētajiem termiņiem ir vēlākais.

 

Man ir tas gods izteikt priekšlikumu, ka, ja iepriekšminētais ir pieņemams Jūsu valdībai, tad šī vēstule un Jūsu apstiprinoša atbilde sastāda vienošanos starp Latvijas Republiku un Nīderlandes Karalisti attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām.

 

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet mūsu visdziļākās cieņas apliecinājumus,”

 

 

Es varu apstiprināt, ka Nīderlandes Antiļu salas piekrīt Jūsu vēstules saturam.  

 

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet mūsu visdziļākās cieņas apliecinājumus.

 

      

 

Nīderlandes Antiļu

      salu vārdā

   

 

E.T.M. de Lannooy

  Finanšu ministre     

 

 

Vēstule sastādīta Hāgā, 2004.gada 27. augustā, angļu valodā trīs eksemplāros.

 

 


I. pielikums

 

 

Konvencija starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem

 

 

ŅEMOT VĒRĀ, KA:

 

1.     Eiropas Savienības („ES”) Padomes („Padome”) Direktīvas 2003/48/EK („Direktīva”) par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli 17.panta 2.daļa nosaka, ka dalībvalstīm ir jāpieņem un jāpublicē tādi likumi, noteikumi un administratīvie noteikumi, kas ir nepieciešami šīs Direktīvas izpildei ar 2005.gada 1.janvāri ar nosacījumu, ka:

                  

-        Šveices Konfederācija, Lihtenšteinas Firstiste, Sanmarīno Republika, Monako Firstiste un Andoras Firstiste ar šo pašu datumu piemēro pasākumus, kas līdzvērtīgi šajā Direktīvā noteiktajiem, saskaņā ar līgumiem, ko tās, pēc Padomes vienbalsīga lēmuma, ir noslēgušas ar Eiropas Kopienu;

         

-        ir ieviesti visi līgumi vai veikti visi pasākumi, kas nosaka, ka visas attiecīgās atkarīgās vai saistītās teritorijas piemēro automātisku informācijas apmaiņu ar to pašu datumu un tādā pašā veidā, kā tas ir noteikts šīs Direktīvas 2.nodaļā vai 10.pantā noteiktajā pārejas periodā ietur nodokli uz tādiem pašiem nosacījumiem, kādi noteikti 11.un 12.pantā.

 

2.     Nīderlandes Antiļu salas neatrodas ES fiskālajā teritorijā, bet Direktīvas vajadzībām ir ES saistītā teritorija, uz kuru nav attiecināmi Direktīvas nosacījumi. Tomēr, Nīderlandes Karaliste, pamatojoties uz Nīderlandes Antiļu salu un Nīderlandes Karalistes starpā noslēgto vienošanos, ir gatava slēgt līgumus ar ES dalībvalstīm attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par nodokļa ieturēšanu sākot ar 2005.gada 1.janvāri uz tādiem pašiem nosacījumiem, kādi noteikti Direktīvas 11.un 12.pantā, Direktīvas 10.pantā noteiktajā pārejas periodā un, beidzoties pārejas periodam, par automātisku informācijas apmaiņu tādā pašā veidā, kā tas ir noteikts  Direktīvas 2.nodaļā.

 

3.     Iepriekšējā pantā minētā vienošanās starp Nīderlandes Antiļu salām un Nīderlandi ir atkarīga no tā vai visas dalībvalstis ir pieņēmušas tādus likumus, noteikumus un administratīvos noteikumus, kādi ir nepieciešami Direktīvas izpildei, kā arī ir ievērotas Direktīvas 17.panta prasības.

 

4.     Ar šo Konvenciju Nīderlandes Antiļu salas apņemas piemērot Direktīvas nosacījumus, ja vien šeit nevienojas savādāk, attiecībā uz faktiskajiem īpašniekiem, kas ir Latvijas Republikas rezidenti un Latvijas Republika apņemas piemērot Direktīvas nosacījumus attiecībā uz faktiskajiem īpašniekiem, kas ir Nīderlandes Antiļu salu rezidenti.

 

Nīderlandes Karalistes valdība attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām un Latvijas Republikas valdība, izsakot vēlēšanos noslēgt Konvenciju, kas veicinās procentu ienākumu no uzkrājumiem, kas vienā līgumslēdzējā valstī tiek izmaksāti to faktiskajiem īpašniekiem - fiziskām personām, kas ir otras līgumslēdzējas valsts rezidenti, efektīvu aplikšanu ar nodokļiem saskaņā ar pēdējās līgumslēdzējas valsts likumiem, atbilstoši Direktīvai un līgumslēdzēju valstu nodomiem, kā tas ir šeit iepriekš noteikts, vienojas par sekojošo:

 

 

1.pants

V ispārējā darbības joma

 

1.     Šī Konvencija tiek piemērota uzkrājumu ienākumu maksājumiem, kurus veic izmaksātājs, kurš nodibināts vienas līgumslēdzējas valsts teritorijā ar nolūku veicināt uzkrājumu ienākumu procentu maksājumu veidā, kas vienā līgumslēdzējā valstī tiek izmaksāti to faktiskajiem īpašniekiem - fiziskām personām, kas ir otras līgumslēdzējas valsts rezidenti nodokļu vajadzībām, efektīvu aplikšanu ar nodokļiem saskaņā ar pēdējās līgumslēdzējas valsts likumiem.

 

2.     Šī Konvencija tiek attiecināta tikai uz uzkrājumu ienākumu procentu maksājumu veidā no parādu prasībām, izslēdzot, citu starpā, jautājumus, kas attiecas uz pensiju un apdrošināšanas pabalstu aplikšanu ar nodokļiem.

 

3.     Attiecībā uz Nīderlandes Karalisti, šo vienošanos piemēro tikai Nīderlandes Antiļu salām.

 

 

2.pants

Definīcijas

 

1.     Ja no konteksta nav izsecināms citādi, tad šajā Konvencijā:

         

a)     termins „līgumslēdzēja valsts” un „otra līgumslēdzēja valsts” atkarībā no konteksta nozīmē Nīderlandes Karalisti attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām vai Latvijas Republiku;

 

b)    Nīderlandes Antiļu salas apzīmē to Nīderlandes Karalistes daļu, kas atrodas Karību teritorijā un sastāv no Bonairas, Kuračao, Sabas, Senteistatius salu teritorijām un holandiešiem piederošās Sentmārtena salas daļas;

 

c)    kad „līgumslēdzēja puse” apzīmē Eiropas Savienības dalībvalsti, tā ir Latvijas Republika;

 

d)    termins „Direktīva” nozīmē Padomes 2003.gada 3.jūnija Direktīvu 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli, kāda tā ir piemērojama šīs Konvencijas parakstīšanas datumā;

 

e)     termins „faktiskais(ie) īpašnieks(i)” atbilst Direktīvas 2.panta faktiskā(o) īpašnieka(u) definīcijai;

 

f)      termins „izmaksātājs(i)” atbilst Direktīvas 4.panta izmaksātāja(u) definīcijai;

 

g)    termins ”kompetentā iestāde” nozīmē:

    

i) attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām: Finanšu ministrs vai tā pilnvarots pārstāvis.

ii)      attiecībā uz Latvijas Republiku: tās kompetento iestādi atbilstoši Direktīvas 5.pantam.

 

h)    termins „uzkrājumu ienākuma maksājums(i)” nozīmē uzkrājumu ienākuma maksājumu(s) atbilstoši Direktīvas 6.pantam, attiecīgi ņemot vērā Direktīvas 15.pantu;

 

i)       jebkuram terminam, kurš nav šeit atrunāts, ir tāda nozīme, kāda tam ir Direktīvā.

 

2.     Šīs Konvencijas nolūkam Direktīvas noteikumos, uz kuriem ir atsauce šajā Konvencijā, „dalībvalstis” vietā jālieto ”līgumslēdzējas valstis”.

 

 

 

3.pants

Faktisko īpašnieku identitāte un rezidence

 

Katra līgumslēdzēja valsts tās teritorijā pieņem un nodrošina tādas kārtības piemērošanu, kas ļauj izmaksātājam identificēt faktiskos īpašniekus un viņu rezidenci 4. līdz 6.pantā noteiktā īstenošanai. Šai kārtībai ir jāatbilst Direktīvas 3.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajām minimālajām prasībām, ar nosacījumu, ka attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām saskaņā ar šī panta otrās daļas a) un trešās daļas b) punktiem, faktiskā īpašnieka identitāte un rezidence var tikt noteikta pamatojoties uz informāciju, kas ir izmaksātājam pieejama, saskaņā ar attiecīgajiem Nīderlandes Antiļu salu likumiem un noteikumiem. Tomēr, ja pastāv izņēmumi vai atvieglojumi, kas, saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirti pēc faktisko īpašnieku, kas ir Latvijas Republikas rezidenti, lūguma, tad šāda rakstura izņēmumu vai atvieglojumu piemērošana šiem faktiskajiem īpašniekiem tiek pārtraukta un turpmāk netiek piešķirta.

 

 

4.pants

Automātiskā informācijas apmaiņa

 

1.     Direktīvas 8.pantā minēto informāciju līgumslēdzējas valsts, kurā ir izveidots izmaksātājs, kompetentā iestāde nodod otras līgumslēdzējas valsts, kas ir faktiskā īpašnieka rezidences valsts, kompetentajai iestādei.

 

2.     Šāda informācijas nodošana notiek automātiski vismaz reizi gadā, sešu mēnešu laikā pēc līgumslēdzējas valsts, kurā ir izveidots izmaksātājs, taksācijas gada beigām par visiem uzkrājumu ienākumu maksājumiem, kādi ir veikti tajā gadā.

 

3.     Līgumslēdzējām valstīm informācijas apmaiņa šīs Konvencijas ietvaros ir jāveic atbilstoši Direktīvas 77/799/EEK 7.panta noteikumiem.

 

 

5.pants

Pārejas noteikumi

 

1.     Direktīvas 10. pantā noteiktajā pārejas periodā, gadījumā, kad faktiskais īpašnieks ir Latvijas Republikas rezidents, bet izmaksātājs ir Nīderlandes Antiļu salu rezidents, Nīderlandes Antiļu salas ietur nodokli no uzkrājumu ienākumu maksājumiem 15% apmērā pirmo trīs pārejas perioda gadu laikā, nākamajos trīs gados – 20% un turpmākajos gados 35% apmērā. Šajā periodā Nīderlandes Antiļu salām nav jāpiemēro 4.panta noteikumi. Tajā pašā laikā tā saņem informāciju no Latvijas Republikas atbilstoši 4.pantam.

 

2.     Izmaksātājs ietur nodokli saskaņā ar Direktīvas 11.panta otro un trešo daļu.

 

3.     Nīderlandes Antiļu salu veiktais nodokļa ieturējums neliedz Latvijas Republikai aplikt ienākumu ar nodokļiem saskaņā ar tās nacionālajiem likumiem.

 

4.     Pārejas perioda laikā Nīderlandes Antiļu salas var noteikt, ka jebkura saimnieciskā vienība, kas izmaksā uzkrājumu ienākumu vai kas nodrošina uzkrājumu ienākumu vienībai, kas ir minēta Direktīvas 4.panta otrajā daļā un ir izveidota Latvijas Republikā, tiks uzskatīta par izmaksātāju šīs vienības vietā un ieturēs nodokli no šādiem uzkrājumu ienākumiem, izņemot, kad vienība ir formāli piekritusi tam, ka tiek paziņots tās vārds, adrese un samaksāto vai nodrošināto uzkrājumu ienākumu apmērs saskaņā ar tās daļas pēdējo punktu.

 

5.     Beidzoties pārejas periodam, Nīderlandes Antiļu salām ir jāpiemēro 4.panta noteikumi un jāpārtrauc nodokļa ieturēšana un ieņēmumu sadale, kā noteikts 5. un 6.pantā. Ja pārejas perioda laikā Nīderlandes Antiļu salas izvēlas piemērot 4.panta noteikumus, tā pārtrauc nodokļa ieturēšanu un ieņēmumu sadali atbilstoši 5. un 6.pantam.

 

 

6.pants

Ieturējuma nodokļa ieņēmumu sadale

 

1.     Nīderlandes Antiļu salas patur 25% no ieņēmumiem, kas minēti 5.panta pirmajā daļā un pārskaita 75% no ieņēmumiem Latvijas Republikai.

 

2.     Nīderlandes Antiļu salas, ieturot nodokli saskaņā ar 5.panta ceturto daļu, patur 25% no ieņēmumiem un pārskaita 75% no nodokļa ieņēmumiem Latvijas Republikai, kas ieturēti no uzkrājumu ienākumu maksājumiem Direktīvas 4.panta otrajā daļā minētajām vienībām, kas izveidotas Latvijas Republikā.

 

3.     Šādi pārskaitījumi ir jāveic ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc Nīderlandes Antiļu salu nodokļa gada beigām.

 

4.     Nīderlandes Antiļu salām ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu pareizu ieņēmumu sadales sistēmas darbību.

5.      

7.pants

Izņēmuma gadījumi, kuros nodoklis netiek ieturēts

 

1.     Nīderlandes Antiļu salām ir jānodrošina viena vai abas no Direktīvas 13.panta pirmajā daļā minētajām procedūrām, lai nodrošinātu faktiskā īpašnieka tiesības pieprasīt atbrīvojumu no nodokļa ieturēšanas.

 

2.     Pēc faktiskā īpašnieka pieprasījuma līgumslēdzējas valsts kompetentā iestāde, kas ir tā rezidences valsts nodokļu vajadzībām, izdod apliecinājumu saskaņā ar Direktīvas 13.panta otro daļu.

 

 

8. pants

Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana

 

Latvijas Republikai ir jānodrošina jebkādu nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, kas var rasties ieturot 5.pantā minēto nodokli saskaņā ar Direktīvas 14.panta otro un trešo daļu vai arī jānodrošina ieturējuma nodokļa atmaksa.

 

 

9.pants

Citi ieturējuma nodokļi

 

Konvencija neierobežo līgumslēdzēju valstu tiesības ieturēt cita veida nodokli kā 5.pantā minēto, saskaņā ar to nacionālajiem likumiem vai divpusējām nodokļu konvencijām.

 

 

10. pants

Ieviešana

 

Līdz 2005.gada 1.janvārim līgumslēdzējām valstīm ir jāpieņem un jāpublicē likumi, noteikumi un administratīvie noteikumi, kas ir nepieciešami šīs Konvencijas izpildei.

 

 

11.pants

Pielikums

 

Direktīvas un Eiropas Savienības Padomes 1997.gada 19.decembra direktīvas 77/799/EEK par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpējo palīdzību tiešo un netiešo nodokļu jautājumos teksti, kādi tie ir piemērojami šīs Konvencijas parakstīšanas dienā un uz kuriem ir atsauce Konvencijā, ir pievienoti šai Konvencijai kā Pielikums un veido tās neatņemamu sastāvdaļu. Direktīvas 77/799/EEK 7.panta teksts šajā Pielikumā tiks nomainīts ar iepriekš minētā panta tekstu, kāds tas ir grozītās Direktīvas 77/799/EEK variantā, ja šī grozītā Direktīva stājas spēkā pirms šīs Konvencijas noteikumu piemērošanas uzsākšanas dienas.

 

 

12.pants

Spēkā stāšanās

 

Šī Konvencija stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc pēdējā paziņojuma saņemšanas, ar kuru attiecīgā valdība rakstiski informē viena otru par attiecīgās valsts konstitucionālo prasību izpildi, un tā ir piemērojama ar to pašu datumu, ar kuru, saskaņā ar Direktīvas 17.panta otro un trešo daļu, ir piemērojama Direktīva.

 

 

13.pants

Darbības izbeigšana

 

Šī Konvencija ir spēkā tik ilgi, kamēr viena no līgumslēdzējām valstīm tās darbību izbeidz. Katra līgumslēdzēja valsts var izbeigt šīs Konvencijas darbību pēc tam, kad diplomātiskā ceļā, puses ir iesniegušas paziņojumu par tās izbeigšanu vismaz sešus mēnešus pirms jebkura kalendārā gada beigām, pēc trīs gadu termiņa izbeigšanās kopš tās spēkā stāšanās datuma. Šajā gadījumā Konvencijas darbība tiek izbeigta attiecībā uz laika periodu, kas seko pēc kalendārā gada beigām, kurā tika iesniegts paziņojums par izbeigšanu.

 

Sastādīta angļu valodā.

 

 

 

Latvijas Republikas                                                         Nīderlandes Antiļu           

            vārdā                                                                           salu vārdā

   

  

 Oskars Spurdziņš                                                           E.T.M. de Lannooy      

   Finanšu ministrs                                                             Finanšu ministre     

   

 

 


PIELIKUMS

 

7.pants

 

Noteikumi par slepenību

 

 

1. Visu informāciju, kas dalībvalstij darīta zināma saskaņā ar šo Direktīvu, šajā dalībvalstī tur slepenībā tieši tāpat kā informāciju, kas saņemta saskaņā ar šīs valsts likumiem. Jebkurā gadījumā šādu informāciju:

 

- var darīt pieejamu tikai personām, kas ir tieši iesaistītas nodokļu uzlikšanā vai šīs uzlikšanas administratīvā kontrolē,

 

- var darīt zināmu tikai saistībā ar tiesvedību vai ar administratīvām lietām, kas ir saistītas ar sankcijām un kas ir uzsāktas nolūkā uzlikt nodokļus vai pārskatīt nodokļu uzlikšanu, vai saistībā ar nodokļu uzlikšanu vai to pārskatīšanu, un tikai personām, kas ir tieši iesaistītas šādā tiesvedībā vai administratīvās lietās; tomēr tādu informāciju var darīt zināmu atklātās tiesas sēdēs vai spriedumos, ja informācijas piegādātājas dalībvalsts kompetentā iestāde neiebilst,

 

- nekādos apstākļos nevar izmantot citiem mērķiem kā tikai nolūkā uzlikt nodokļus vai saistībā ar tiesvedību vai ar administratīvām lietām, kas ir  saistītas ar sankcijām un kas ir uzsāktas nolūkā uzlikt nodokļus vai pārskatīt nodokļu uzlikšanu, vai saistībā ar nodokļu uzlikšanu vai to pārskatīšanu.

 

Turklāt dalībvalstis var sniegt informāciju, atsaucoties uz pirmo punktu, lai to izmantotu citu nodevu, maksājumu un nodokļu uzlikšanā, uz ko attiecas Direktīvas 76/308/EEK 2.pants.

 

2. Pirmā daļa neuzliek dalībvalstij, kuras likumdošana vai administratīvā prakse vietējām vajadzībām nosaka stingrākus ierobežojumus par tiem, kas noteikti minētajā daļā, pienākumu sniegt informāciju, ja ieinteresētā valsts neapņemas ievērot šos stingrākos ierobežojumus.

 

3. Neatkarīgi no pirmās daļas, dalībvalsts, kas sniedz informāciju, kompetentā iestāde, var atļaut valstī, kas pieprasa informāciju, izmantot informāciju citiem mērķiem, ja saskaņā ar informācijas sniedzējas valsts likumiem tajā līdzīgos apstākļos informāciju var izmantot līdzīgiem mērķiem.

 


 

4. Ja dalībvalsts kompetentā iestāde uzskata, ka informācija, ko tā saņēmusi no citas dalībvalsts kompetentās iestādes, varētu būt noderīga trešās dalībvalsts kompetentai iestādei, tā var nodot pēdējai minētai kompetentai iestādei šo informāciju ar tās kompetentās iestādes piekrišanu, kas sniegusi informāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

O.Spurdziņš

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko

A.Birums

 

28.02.2005. 14:10

2606

S.Kauliņa

7095519, Sandra.Kaulina@fm.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGREEMENT

IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS

ON THE TAXATION OF SAVINGS INCOME AND THE PROVISIONAL APPLICATION

THEREOF


A. Letter from the Republic of Latvia

 

Madam/Sir,

 

I have the honour to refer to the texts of respectively the "Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and (Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments", the “Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and (the EU Member State, other than Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments“, the “Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and (the EU Member State, other than Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments“ and the "Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and (Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the autom atic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments", that resulted from the negotiations with the Netherlands Antilles and Aruba on a Savings Tax Agreement, and that were annexed, respectively as Annex I, II, III and IV, to the Outcome of Proceedings of the High Level Working Party of the Council of Ministers of the European Union of 12 March (doc. 7660/04 FISC 68).

 

In view of the above mentioned texts I have the honour to propose to you the "Convention concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments" as contained in Appendix 1 to this letter, and our mutual undertaking to comply at the earliest possible date with our internal constitutional formalities for the entry into force of this Convention and to notify each other without delay when such formalities are completed.

 

Pending the completion of these internal procedures and the entry into force of this "Convention concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments", I have the honour to propose to you that the Republic of Latvia and the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles apply this Convention provisionally, within the framework of our respective domestic constitutional requirements, as from 1 January 2005, or the date of application of Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, whichever is later.

 

I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together constitute an Agreement between the Republic of Latvia and the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles.

 

Please accept, Madam/Sir, the assurance of our highest consideration,

 

 

For the Republic of Latvia

 

Oskars Spurdziņš

Minister of Finance

 

 

 

Done at Riga, on 7 June 2004, in the English language in three copies.

 


B. Letter from the Netherlands Antilles

 

Sir,

 

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date, which reads as follows:

 

" Sir,

 

I have the honour to refer to the texts of respectively the "Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and (Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments", the “Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and (the EU Member State, other than Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding

savings income in the form of interest payments“, the “Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and (the EU Member State, other than Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments “ and the " Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and (Belgium, Austria and Luxembourg) concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments", that resulted from the negotiations with the Netherlands Antilles and Aruba on a Savings Tax Agreement, and that were annexed, respectively as Annex I, II, III and IV, to the Outcome of Proceedings of the High Level Working Party of the Council of Ministers of the European Union of 12 March (doc. 7660/04 FISC 68).

 

In view of the above mentioned texts I have the honour to propose to you the "Convention concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments" as contained in Appendix 1 to this letter, and our mutual undertaking to comply at the earliest possible date with our internal constitutional formalities for the entry into force of this Convention and to notify each other without delay when such formalities are completed.

Pending the completion of these internal procedures and the entry into force of this "Convention concerning the automatic exchange of information regarding savings income in the form of interest payments", I have the honour to propose to you that the Republic of Latvia and the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles apply this Convention provisionally, within the framework of our respective domestic constitutional requirements, as from 1 January 2005, or the date of application of Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, whichever is later.

 

I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together constitute an Agreement between the Republic of Latvia and the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles.

 

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration,"

 

I am able to confirm that the Netherlands Antilles is in agreement with the contents of your letter.

 

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration,

 

For the Netherlands Antilles

 

 

E.T.M. de Lannooy

Minister of Finance

 

Done at den Haag, on 27 August 2004, in the English language in three copies.


Appendix 1

 

CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS IN RESPECT OF THE NETHERLANDS ANTILLES AND THE REPUBLIC OF LATVIA CONCERNING THE AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION REGARDING SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS

 

WHEREAS:

 

1.     Article 17(2) of Directive 2003/48/EC (“the Directive”) of the Council of the European Union (“the Council”) on taxation of savings income provides that Member States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with the Directive from January 1, 2005, provided that:

 

          - the Swiss Confederation, the Principality of Liechtenstein, the Republic           of San Marino, the Principality of Monaco and the Principality of Andorra           from that same date apply measures equivalent to those contained in the           Directive, in accordance with agreements entered into by them with the           European Community, following unanimous decisions of the Council;

 

          - all agreements or other arrangements are in place, which provide that all      the relevant dependent or associated territories apply from that date           automatic exchange of information in the same manner as is provided for           in Chapter II of the Directive, or, during the transitional period defined in           Article 10, apply a withholding tax on the same terms as are contained in           Articles 11 and 12.

 

2.     The Netherlands Antilles are not within the EU fiscal territory but are, for purposes of the Directive, an EU associated territory and as such are not bound by the terms of the Directive. However, the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles, on the basis of an agreement between the Netherlands Antilles and the Netherlands, is willing to enter into agreements with the Member States of the EU to apply from January 1, 2005, a withholding tax on the same terms as are contained in Articles 11 and 12 of the           Directive during the transitional period defined in Article 10 thereof, and, after expiration of the transitional period, to apply automatic exchange of information in the same manner as is provided for in Chapter II of the Directive.

 

3.     The agreement between the Netherlands Antilles and the Netherlands, as stated in the previous paragraph, is contingent on the adoption by all the Member States of the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with the Directive, and on the requirements of Article 17 of the Directive being met.

 

4.     Through this Convention, the Netherlands Antilles agrees to apply the provisions of the Directive, subject to what is otherwise agreed herein, in regard of Beneficial Owners that are residents of the Republic of Latvia and the Republic of Latvia agrees to apply the Directive in regard to Beneficial Owners that are residents of the Netherlands Antilles.

 

The Government of the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and the Government of the Republic of Latvia, desiring to conclude a Convention which enables savings income in the form of Interest Payments made in one of the Contracting States to Beneficial Owners who are individuals resident in the other Contracting State, to be made subject to effective taxation in accordance with the laws of the latter Contracting State, in conformity with the Directive and with the intentions of the Contracting States as laid down herein above, have agreed as follows:

 

Article 1

General Scope

 

1.     This Convention shall apply to interest paid by a Paying Agent established within the territory of one of the Contracting States with a view to enable savings income in the form of Interest Payments made in one Contracting State to Beneficial Owners who are individuals resident for tax purposes in the other Contracting State to be made subject to effective taxation in accordance with the laws of the latter Contracting State.

 

2.     The scope of this Convention shall be limited to taxation of savings income in the form of Interest Payments on debt claims, to the exclusion, inter alia, of the issues relating to the taxation of pension and insurance benefits.

 

3.     As regards the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply only to the Netherlands Antilles.

 

Article 2

Definitions

 

1.     For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

 

a)     The terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles or the Republic of Latvia as the context requires;

 

b)    The Netherlands Antilles mean that part of the Kingdom of the Netherlands that is situated in the Caribbean area and consists of the Island territories of Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius and the Dutch part of St. Maarten;

 

c)     The "contracting party" being a Member State of the European Union means: the Republic of Latvia;

 

d)    The term “Directive” means Directive 2003/48/EC of the Council of the European Union of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, as applicable at the date of signing this Convention;

 

e)     the term “Beneficial Owner(s)” means the beneficial owner(s) according to Article 2 of the Directive;

 

f)      the term “Paying Agent(s)” means the paying agent(s) according to Article 4 of the Directive;

 

g)     the term “Competent Authority” means:

 

i)     In the case of the Netherlands Antilles: the Minister of Finance or his authorised representative.

 

ii)    In the case of the Republic of Latvia: the competent authority of that State according to Article 5 of the Directive.

 

h)     the term “Interest Payment(s)” means the interest payment(s) according to Article 6, due account being taken of Article 15, of the Directive;

 

i)       Any term not otherwise defined herein shall have the meaning given to it in the Directive.

 

2.     For the purposes of this Convention, in the provisions of the Directive to which this Convention refers, instead of “Member States” has to be read: Contracting States.

 

Article 3

Identity and residence of beneficial owners

 

Each Contracting State shall, within its territory, adopt and ensure the application of the procedures necessary to allow the Paying Agent to identify the Beneficial Owners and their residence for the purpose of the Articles 4 to 6. These procedures shall comply with the minimum standards established in Article 3, paragraph 2 and 3 of the Directive, with the provision, that, in regard to the Netherlands Antilles, in relation to subparagraphs 2.a) and 3.a) of that Article, the identity and residence of the Beneficial Owner shall be established on the basis of the information which is available to the Paying Agent by virtue of the application of the relevant provisions of Netherlands Antilles law and regulations. However, existing exemptions or dispensations, if any, provided on request to Beneficial Owners resident in the Republic of Latvia under these provisions shall cease to apply and no further exemptions or dispensations of this nature shall be provided to such Beneficial Owners.

 

Article 4

Automatic exchange of information

 

1.     The Competent Authority of the Contracting State where the Paying Agent is established shall communicate the information referred to in Article 8 of the Directive to the Competent Authority of the other Contracting State of residence of the Beneficial Owner.

 

2.     The communication of information shall be automatic and shall take place at least once a year, within six months following the end of the tax year of the Contracting State of the Paying Agent, for all Interest Payments made during that year.

 

3.     Information exchange under this Convention shall be treated by the Contracting States in a manner consistent with the provisions of Article 7 of Directive 77/799/EEC.

 

Article 5

Transitional provisions

 

1.     During the transitional period referred to in Article 10 of the Directive, where the Beneficial Owner is resident in the Republic of Latvia and the Paying Agent is resident in the Netherlands Antilles, the Netherlands Antilles shall levy a withholding tax on Interest Payments at a rate of 15% during the first three years of the transitional period, 20% for the subsequent three years and 35% thereafter. During this period, the Netherlands Antilles shall not be required to apply the provisions of Article 4. It shall, however, receive information from the Republic of Latvia in accordance with that Article.

 

2.     The Paying Agent shall levy the withholding tax in the manner as described in Article 11, paragraphs 2 and 3 of the Directive.

 

3.     The imposition of withholding tax by the Netherlands Antilles shall not preclude the Republic of Latvia from taxing the income in accordance with its national law.

 

4.     During the transitional period, the Netherlands Antilles may provide that an economic operator paying interest to, or securing interest for, an entity referred to in Article 4, paragraph 2, of the Directive, established in the Republic of Latvia shall be considered the Paying Agent in place of the entity and shall levy the withholding tax on that interest, unless the entity has formally agreed to its name, address and the total amount of interest paid to it or secured for it being communicated in accordance with the last subparagraph of that paragraph.

 

5.     At the end of the transitional period, the Netherlands Antilles shall be required to apply the provisions of Article 4 and shall cease to apply the withholding tax and the revenue sharing provided for in Article 5 and Article 6. If, during the transitional period, the Netherlands Antilles elects to apply the provisions of Article 4, it shall no longer apply the withholding tax and the revenue sharing provided for in Article 5 and Article 6.

 

Article 6

Revenue sharing

 

1.     The Netherlands Antilles shall retain 25% of the revenue of the withholding tax mentioned in Article 5, paragraph 1, and transfer 75% of the revenue to the Republic of Latvia.

 

2.     If the Netherlands Antilles levies withholding tax in accordance with Article 5, paragraph 4, the Netherlands Antilles shall retain 25% of the revenue and transfer 75% to the Republic of Latvia of the revenue of the withholding tax levied on interest payments made to entities referred to in Article 4, paragraph 2, of the Directive, established in the Republic of Latvia.

 

3.     Such transfers shall take place at the latest within a period of six months following the end of the tax year of the Netherlands Antilles.

 

4.     The Netherlands Antilles shall take the necessary measures to ensure the proper functioning of this revenue-sharing system.

 

Article 7

Exceptions to the withholding procedure

 

1.     The Netherlands Antilles shall provide for one or both of the procedures of Article 13, paragraph 1, of the Directive in order to ensure that the Beneficial Owners may request that no tax be withheld.

 

2.     At the request of the Beneficial Owner, the Competent Authority of his Contracting State of residence for tax purposes shall issue a certificate in accordance with Article 13, paragraph 2, of the Directive.

 

Article 8

Elimination of double taxation

 

The Republic of Latvia shall ensure the elimination of any double taxation which might result from the imposition of the withholding tax referred to in Article 5, in accordance with the provisions of Article 14, paragraphs 2 and 3, of the Directive or will provide a refund of the withholding tax.

 

Article 9

Other withholding taxes

 

The Convention shall not preclude the Contracting States from levying other types of withholding tax than that referred to in Article 5 in accordance with their national laws or double-taxation conventions.

 

Article 10

Transposition

 

Before 1 January 2005 the Contracting States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Convention.

Article 11

Annex

 

The texts of the Directive and of Article 7 of Directive 77/799/EEC of the Council of the European Union of 19 December, 1977 concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct and indirect taxation, as applicable at the date of signing this Convention and to which this Convention refers, are appended as an Annex to, and form an in tegral part of, this Convention. The text of Article 7 of Directive 77/799/EEC in this Annex shall be replaced by the text of the said Article in the revised Directive 77/799/EEC if this revised Directive enters into force before the date from which the provisions of this Convention shall take effect.

 

Article 12

Entry Into Force

 

This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the latter of the dates on which the respective Governments have notified each other in writing that the formalities constitutionally required in their respective States have been complied with, and its provisions shall have effect from the date from which the Directive is applicable according to Article 17, paragraphs 2 and 3, of the Directive.

 

Article 13

Termination

 

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a period of three years from the date of its entry into force. In such event the Convention shall cease to have effect for periods beginning after the end of the calendar year in which the notice of termination has been given.

 

Done in the English language.

 

 

For the Republic of Latvia                             For the Netherlands Antilles

    

     Oskars Spurdziņš                                             E.T.M. de Lannooy

   Minister of Finance                                            Minister of Finance


ANNEX

 

 

Article 7

 

Provisions relating to secrecy

 

1. All information made known to a Member State under this Directive shall be kept secret in that State in the same manner as information received under its national legislation. In any case, such information:

 

- may be made available only to the persons directly involved in the assessment of the tax or in the administrative control of this assessment,

 

- may be made known only in connection with judicial proceedings or administrative proceedings involving sanctions undertaken with a view to, or relating to, the making or reviewing the tax assessment and only to persons who are directly involved in such proceedings; such information may, however, be disclosed during public hearings or in judgements if the competent authority of the Member State supplying the information raises no objection,

 

- shall in no circumstances be used other than for taxation purposes or in connection with judicial proceedings or administrative proceedings involving sanctions undertaken with a view to, or in relation to, the making or reviewing of the tax assessment.

 

In addition, Member States may provide for the information referred to in the first subparagraph to be used for assessment of other levies, duties and taxes covered by Article 2 of Directive 76/308/EEC.

 

2. Paragraph 1 shall not oblige a Member State whose legislation or administrative practice lays down, for domestic purposes, narrower limits than those contained in the provisions of that paragraph, to provide information if the State concerned does not undertake to respect those narrower limits.

 

3. Notwithstanding paragraph 1, the competent authorities of the Member State providing the information may permit it to be used for other purposes in the requesting State, if, under the legislation of the informing State, the information could, in similar circumstances, be used in the informing State for similar purposes.

 

4. Where a competent authority of a Member State considers that information which it has received from the competent authority of another Member State is likely to be useful to the competent authority of a third Member State, it may transmit it to the latter competent authority with the agreement of the competent authority which supplied the information.

 

______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

O.Spurdziņš

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko

A.Birums

 

 

28.02.2005. 15:10

3598

S.Kauliņa

7095519, Sandra.Kauliņa@fm.gov.lv

 

 

 

 

 

 


Likumprojekta

“Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku    un Nīderlandes Karalisti attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to” anotācija                                                                

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas         raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003.gada 3.jūnijā ir pieņemta Eiropas Savienības Padomes Direktīva 2003/48/EK (turpmāk - Direktīva) par procentu ienākumu no uzkrājumiem procentu aplikšanu ar nodokli.

 

Šīs Direktīvas mērķis ir nodrošināt, ka Eiropas Savienības dalībvalstis viena otrai sniedz nepieciešamo informāciju par to rezidentiem – fiziskajām personām izmaksātajiem ienākumiem no uzkrājumiem (procentu ienākumiem).

 

Ir paredzēts, ka Direktīvas piemērošana ir jāuzsāk ar 2005.gada 1.jūliju, tomēr tās piemērošanu varēs uzsākt tādā gadījumā, ja uz šo datumu tiek izpildīti sekojoši noteikumi:

 

1.     Eiropas Savienība ir noslēgusi īpašus līgumus par tādu pat pasākumu, kādus attiecībā uz ienākumiem no uzkrājumiem (procentiem) nosaka Direktīva, piemērošanu attiecībā uz Šveici, Lihtenšteinu, Sanmarīno, Monako un Andoru; un

 

2.     Ir stājušies spēkā un ir piemērojami visi līgumi vai citas vienošanās, kas nodrošina, ka attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalstu atkarīgās vai saistītās teritorijas, sākot ar minēto datumu veic Direktīvā noteikto informācijas apmaiņu, vai arī veic nodokļa ieturēšanu ienākuma izmaksas brīdī, kā tas noteikts Direktīvā.

 

Direktīvas ieviešanai arī Latvijai ir jānoslēdz 2.punktā minētie līgumi ar Eiropas Savienības dalībvalstu atkarīgajām vai saistītajām teritorijām. Minēto līgumu tekstus ar Nīderlandes Karalistes saistītajām teritorijām - Nīderlandes Antiļu salām un Arubu saskaņoja Eiropas Savienības Ministru Padomes Augsta Līmeņa darba grupa. Līguma teksta galīgā versija tika saskaņota šīs darba grupas 2004.gada 12.marta sēdē. Minētos līgumus (šinī gadījumā konvencijas), kā divpusējus līgumus ir jāparaksta starp katru Eiropas Savienības dalībvalsti, Nīderlandes Antiļu salām un Arubu atsevišķi. Latvijai minētie līgumi ir jāparaksta korespondences ceļā, veicot vēstuļu, kuru pielikumā ir attiecīgā „Konvencija starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par automātisku informācijas apmaiņu par procentu ienākumiem no uzkrājumiem” (turpmāk - Konvencija), apmaiņu.

 


2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

Vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgtajai vienošanās starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli pielikumā esošā Konvencija nosaka, ka tā tiek piemērota procentu maksājumiem, ko veic izmaksātājs, kurš nodibināts Nīderlandes Antiļu salās vai Latvijas Republikā, ar nolūku veicināt ienākumu no uzkrājumiem procentu maksājumu veidā, kas radušies vienā no līgumslēdzējām pusēm un kas tiek maksāti to faktiskajiem īpašniekiem, kuri ir fiziskas personas – rezidenti nodokļu vajadzībām otrā līgumslēdzējā pusē, efektīvu aplikšanu ar nodokļiem saskaņā ar pēdējās likumiem. Attiecībā uz Nīderlandes Karalisti šo vienošanos piemēro tikai Nīderlandes Antiļu salām.

Konvencija paredz, ka līgumslēdzēja puse, kurā ir nodibināts izmaksātājs, kompetentajai iestādei ir jāsniedz otras līgumslēdzējas puses, kas ir faktiskā īpašnieka rezidence, kompetentajai iestādei Direktīvas 8.pantā noteiktā informācija. Informācijas apmaiņai ir jābūt automātiskai un jānotiek vismaz reizi gadā sešu mēnešu periodā pēc izmaksātāja valsts taksācijas gada beigām par visiem procentu maksājumiem, kas ir veikti tajā gadā.

Saskaņā ar Konvencijas nosacījumiem, Nīderlandes Antiļu salas Direktīvai līdzvērtīgo pasākumu izpildi nodrošina pārejas periodā veicot izmaksas brīdī nodokļa ieturēšanu no procentu maksājumiem, kurus Nīderlandes Antiļu salās izveidotie izmaksātāji izmaksā procentu faktiskajiem īpašniekiem - fiziskajām personām, kas ir Latvijas rezidenti. Saskaņā ar Konvenciju, Nīderlandes Antiļu salas Direktīvā noteiktajā pārejas periodā no procentu maksājumiem ietur nodokli pēc šādām likmēm: pirmo trīs pārejas perioda gadu laikā - 15%, nākamajos trīs gados – 20% un 35% turpmākajos gados. Vienlaikus Konvencija uzliek par pienākumu Nīderlandes Antiļu salām noteikt īpašu kārtību, saskaņā ar kuru, faktiskais īpašnieks var panākt, ka nodoklis no procentu maksājumiem netiek ieturēts, īpaši pilnvarojot izmaksātāju ziņot par procentu maksājumiem tās līgumslēdzējas puses kompetentajai iestādei, kurā ir nodibināts izmaksātājs. Šajā gadījumā pilnvarojums attiecas uz visiem procentu maksājumiem, kurus izmaksātājs veic to faktiskajam īpašniekam. Savukārt, Latvija saskaņā ar Konvenciju sniedz Nīderlandes Antiļu salām Direktīvas 8.pantā noteikto informāciju par Latvijā izveidoto izmaksātāju izmaksātajiem procentiem to faktiskajiem īpašniekiem - fiziskajām personām, kas ir Nīderlandes Antiļu salu rezidenti. Konvencijā arī ir ietverti noteikumi nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanai attiecībā uz nodokli, kas saskaņā ar Konvenciju ir jāietur no procentu maksājumiem Nīderlandes Antiļu salās un ir paredzēta Konvencijas darbības izbeigšanas kārtība.

 

3. Cita informācija

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvais akts ir vērsts uz Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā, nodrošinot, ka Latvija ir izpildījusi nepieciešamās prasības, lai varētu tikt uzsākta Direktīvas piemērošana.

 

 

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

 

 

 

 

 

Tiks nodibināts likumīgais pamats nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanai attiecībā uz nodokli, kuru Nīderlandes Antiļu salās ietur no procentu maksājumiem, kurus Nīderlandes Antiļu salās izveidotie izmaksātāji izmaksā faktiskajiem īpašniekiem – fiziskajām personām, kas ir Latvijas rezidenti. Pēc Konvencijā minētā pārejas perioda beigām, arī Nīderlandes Antiļu salas sniegs Latvijai Konvencijā noteikto informāciju par faktiskajiem īpašniekiem, kas ir Latvijas rezidenti - fiziskās personas, izmaksātajiem procentu maksājumiem. Līdz ar to tiks nodrošinātas labākas iespējas uzlikt nodokļus Latvijas rezidentu ārpus Latvijas gūtajiem procentu ienākumiem, kas nav iespējams, ja ar attiecīgo valsti vai teritoriju nav noslēgts atbilstošs līgums.   

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

 

 

 

 


III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

6. Cita informācija

 

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nav nepieciešams izdot papildus normatīvos aktus.

 

 

 

2. Cita informācija

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvais akts ir nepieciešams, lai Latvija izpildītu Direktīvas ieviešanai nepieciešamās prasības attiecībā uz Nīderlandes Karalistes saistīto teritoriju Nīderlandes Antiļu salām.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Eiropas Savienības 2003.gada 3.jūnija Padomes Direktīva 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli.

Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments
Official Journal L 157 , 26/06/2003 P. 0038 – 0048

 

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

Starptautiskā līguma starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli projekta 1. līdz 13.pants un tā pielikums.

Eiropas Savienības 2003.gada 3.jūnija Padomes Direktīvas 2003/48/EK par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16 un 17.pants

 

Atbilst

Līgums tiek noslēgts, lai nodrošinātu Direktīvas 17.panta noteikumu izpildi, kas paredz, ka Latvijai ir jānoslēdz attiecīgie līgumi, lai nodrošinātu Direktīvas noteikumiem līdzvērtīgu pasākumu izpildi attiecībā uz Nīderlandes  Karalistes saistītajām teritorijām: Antiļu salām un Arubu.

 

5. Cita informācija

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Nav zināms.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

5. Cita informācija

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

 

 

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta atbilstoši pašreizējās nodokļu administrācijas funkcijām. Informācijas apmaiņu veiks un nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu administrēs Valsts ieņēmumu dienests.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Pēc apstiprināšanas Saeimā Vienošanās teksts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un par tās spēkā stāšanos Ārlietu ministrija paziņos laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts neierobežo indivīda tiesības.

 

4. Cita informācija

 

 

 

 

 

         Ministrs                         O.Spurdziņš

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko

A.Birums

 

28.02.2005. 15:25

1401

S.Kauliņa

7095519, Sandra.Kaulina@fm.gov.lv