M/U/T/TA-410

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par diplomātisko pasi"

 

Izdarīt likumā "Par diplomātisko pasi" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

3.pantā:

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7) diplomātiskajā un konsulārajā dienestā esošas personas laulātajam un nepilngadīgajiem bērniem, ja viņi uzturas kopā ar diplomātiskajā vai konsulārajā dienestā esošo personu, kura pilda dienestu ārvalstīs nenoteiktu laiku;";

 

papildināt pantu ar 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

 

"9) Latvijas Republikā ievēlētajiem Eiropas Parlamenta deputātiem;

10) Latvijas Republikas izvirzītajam un Eiropas Parlamenta apstiprinātajam Eiropas Savienības komisāram;

11) šā panta 9. un 10.punktā minētās personas laulātajam un nepilngadīgajiem bērniem, ja viņi uzturas kopā ar attiecīgo personu, kura pilda amata pienākumus ārvalstīs."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārlietu ministrs

A.Pabriks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par diplomātisko pasi”” anotācija

 

 

I.                  Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Eiropas Parlamenta deputātu un Eiropas Savienības komisāra pienākumu pildīšana ir saistīta ar pastāvīgu uzturēšanos ārvalstīs. “Grozījumi 1994.gada 28.aprīļa likumā “Par diplomātisko pasi”” ir sagatavoti, lai atvieglotu Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu un Eiropas Savienības komisāra ceļošanu un uzturēšanos ārvalstīs pienākumu pildīšanas laikā. Grozījumi paredz arī deputāta un Eiropas Savienības komisāra laulātā un nepilngadīgo bērnu tiesības uz Latvijas Republikas diplomātisko pasi, ja viņi ārvalstīs uzturas kopā ar amatpersonu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts papildina to personu loku, kurām ir tiesības saņemt diplomātiskās pases, paredzot tiesības uz Latvijas Republikas diplomātisko pasi arī Latvijas Republikā ievēlētajiem Eiropas Parlamenta deputātiem un no Latvijas Republikas izvirzītajam Eiropas Savienības komisāram, kā arī šo amatpersonu laulātajiem un nepilngadīgajiem bērniem, ja viņi ārvalstīs uzturas kopā ar amatpersonu.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Tiesību akta projekts neietekmēs valsts un pašvaldību budžeta ieņēmumu daļu.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Tiesību akta projekts neietekmēs pašvaldību vai valsts budžeta izdevumu daļu.

3. Finansiālā ietekme

Tiesību akta projektam nebūs finansiālās ietekmes uz pašvaldību vai valsts budžetu.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Tiesību akta projektam nav nepieciešami kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Nav

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Nav

Nav

Atbilst pilnībā.

Nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Tiesību aktu izpildi un tā ievērošanas kontroli savas kompetences ietvaros nodrošinās Ārlietu ministrija un Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Jaunas valsts institūcijas netiek veidotas, un esošās funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc likumprojekta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ievietots NAIS.

3.Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja tiesību akts viņu ierobežo

Tiesību akta projekts neparedz indivīda tiesību ierobežošanu.

 

 

 

 

Ārlietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Pabriks

N.Penke

E.Dumpe

E.Vijupe

P.Lielbārdis

 

 

09.02.2005 14:26

635

P.Lielbardis

7016177, pauls.lielbardis@mfa.gov.lv