LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2005. gada 17. martā

Nr.9/2 – 2 –  27

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Reģ.nr. 1145, dok.nr. 3906, 3906A) izskatīšanu 1.lasījumā.

          Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada  17. marta sēdē un atbalstīja to.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

priekšsēdētājs                                               A.Slakteris

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

 

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  1.pantā:

papildināt 7.punktu ar "f" un "g" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"f) samazinājums par ieguldījumiem tādu apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošinātāju un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā, kurās kredītiestādei tieši vai netieši pieder 20 un vairāk procentu pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita;

g) samazinājums par ieguldījumiem apdrošināšanas sabiedrību, pārapdro­šinātāju un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību subordinētajā kapitālā un – saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem un rīkojumiem – citos finanšu instrumentos;";

 

izteikt 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

 

"20) finanšu iestāde – komercsabiedrība, kas nodibināta, lai sniegtu vienu vai vairākus finanšu pakalpojumus (izņemot noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšanu) vai lai iegūtu līdzdalību citu komercsabiedrību pamat­kapitālā;

21) finanšu pārvaldītājsabiedrība – finanšu iestāde, kura nav jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība un kuras meitas sabiedrības ir vienīgi vai galve­nokārt kredītiestādes vai finanšu iestādes, no kurām vismaz viena ir banka;";

 

izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

 

"43) jaukta pārvaldītājsabiedrība – mātes sabiedrība, kura nav kredīt­iestāde, finanšu pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, bet starp kuras meitas sabiedrībām ir vismaz viena banka;";

 

papildināt pantu ar 55.punktu šādā redakcijā:

 

"55) jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība – mātes sabiedrība, kura nav banka, apdrošināšanas sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrība un kura kopā ar savām meitas sabiedrībām, no kurām vismaz viena ir dalībvalstī reģistrēta banka, apdrošināšanas sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, un citām sabiedrībām veido finanšu konglomerātu."

 

2. Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Elektroniskās naudas institūcijām, kurām saskaņā ar šo likumu nav jāsaņem licence (atļauja) savas darbības uzsākšanai, nav saistošas šā likuma 10.1, 12., 12.2, 12.3, 13., 16., 17., 19., 20., 21., 24., 25., 26., 28., 29., 30.1, 31., 32., 33., 33.1, 35., 36., 39., 40., 42., 43., 44., 50.2, 50.3, 50.4, 50.5, 50.6, 50.7, 55., 57., 58., 59.panta un VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV un XVI nodaļas prasības."

 

3. Izteikt 19.1 pantu šādā redakcijā:

 

"19.1 pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar attiecī­gās dalībvalsts uzraudzības institūciju pirms licences (atļaujas) izsniegšanas tādai jaundibināmai kredītiestādei:

1) kura ir dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, apdrošināšanas sabiedrības vai ieguldījumu brokeru sabiedrības meitas sabiedrība;

2) kura ir meitas sabiedrība tādai mātes sabiedrībai, kuras cita meitas sabiedrība ir dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, apdrošināšanas sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrība;

3) kuru kontrolē kāda fiziskā vai juridiskā persona, kas kontrolē arī citu dalībvalstī reģistrētu kredītiestādi, apdrošināšanas sabiedrību vai ieguldījumu brokeru sabiedrību.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija pirms licences (atļaujas) izsnieg­šanas, kā arī licencētas kredītiestādes uzraudzības gaitā no attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūcijas pieprasa un novērtē informāciju par kredītiestādes akcionāru piemērotību un to kredītiestādes vadītāju reputāciju un pieredzi, kuri iesaistīti tās grupas citu uzņēmumu vadībā, kurā tiks iekļauta jaundibināmā kredītiestāde."

& nbsp;

4. Izteikt 30.1 pantu šādā redakcijā:

 

"30.1 pants. Izvērtējot šā likuma 29.panta pirmajā un otrajā daļā minētos paziņojumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju, ja būtiskas līdzdalības ieguvējs ir attiecīgajā dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, apdrošināšanas sabiedrība, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, apdrošināšanas sabiedrības vai ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrība, vai persona, kas kontrolē dalībvalstī reģistrētu kredītiestādi, apdrošināšanas sabiedrību vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, un ja, attiecīgajai personai iegūstot vai palielinot būtisku līdzdalību, banka kļūst par šīs personas meitas sabiedrību vai nonāk tās kontrolē."

 

5. Papildināt likumu ar 36.1 pantu šādā redakcijā:

 

"36.1 pants. Ja banka iegādājas citas kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības, citas finanšu iestādes, apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdroši­nātāja akcijas (daļas), lai turētu tās īslaicīgi sakarā ar finansiālās palīdzības darījumu, kura nolūks ir reorganizēt un atjaunot maksātspēju šai sabiedrībai, Finanšu un kapitāla tirgus komisija drīkst atļaut bankai aprēķināt pašu kapitālu, neņemot vērā šā likuma 1.panta 7.punkta "d", "e", "f" un "g" apakšpunkta prasības."

 

6. Izteikt 44.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Bankas būtiska līdzdalība tādas komercsabiedrības pamatkapitālā, kura nav kredītiestāde, finanšu iestāde, apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdro­šinātājs, nedrīkst pārsniegt 15 procentus no bankas pašu kapitāla."

 

7. Izteikt 45.pantu šādā redakcijā:

 

"45.pants. Bankas būtiskas līdzdalības kopējais apjoms tādu komerc­sabiedrību pamatkapitālā, kuras nav kredītiestādes, finanšu iestādes, apdrošinā­šanas sabiedrības vai pārapdrošinātāji, nedrīkst pārsniegt 60 procentus no bankas pašu kapitāla."

 

8. Izteikt 47.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Bankas ieguldījumi kustamajā un nekustamajā īpašumā, kā arī līdz­dalība citu komercsabiedrību (izņemot kredītiestādes, finanšu iestādes, apdroši­nāšanas sabiedrības un pārapdrošinātājus) pamatkapitālā kopsummā nedrīkst pārsniegt bankas pašu kapitālu."

 

9. Papildināt 50.5 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Latvijā reģistrētas finanšu pārvaldītājsabiedrības valdes priekšsēdē­tājam un valdes locekļiem jāatbilst šā likuma 24.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5.punkta un otrās daļas prasībām. Par Latvijā reģistrētas finanšu pārvaldītāj­sabiedrības valdes priekšsēdētāju un valdes locekļiem nevar būt personas, uz kurām var attiecināt šā likuma 25.panta pirmās daļas 1., 2. vai 3.punktu."

 

10. Izteikt 50.6 pantu šādā redakcijā:

 

"50.6 pants. (1) Ja bankas mātes sabiedrība ir ārvalsts kredītiestāde vai finanšu pārvaldītājsabiedrība, Finanšu un kapitāla tirgus komisija pirms lēmuma pieņemšanas par tādas bankas konsolidēto uzraudzību pēc savas iniciatīvas vai pēc bankas mātes sabiedrības lūguma, vai pēc dalībvalstī reģistrētas kredīt­iestādes, apdrošināšanas sabiedrības vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas ir bankas meitas sabiedrība, lūguma konsultējas ar iesaistītajām dalībvalstu uzrau­dzības iestādēm un novērtē, vai banka ir pakļauta dalībvalstīs noteiktajām prasībām līdzvērtīgai uzraudzībai uz konsolidēto finanšu pārskatu pamata.

(2) Pirms lēmuma pieņemšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisija ņem vērā Eiropas Banku komitejas vadlīnijas, izvērtējot, vai attiecīgās ārvalsts uzrau­dzības iestādes veiktā konsolidētā uzraudzība atbilst dalībvalstīs noteiktajām konsolidētās uzraudzības prasībām.

(3) Ja ārvalsts uzraudzības iestādes veiktā konsolidētā uzraudzība neatbilst dalībvalstīs noteiktajām prasībām, Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic bankas, kuras mātes sabiedrība ir ārvalsts kredītiestāde vai finanšu pārvaldītāj­sabiedrība, konsolidēto uzraudzību atbilstoši šā likuma prasībām."

 

11. Papildināt likumu ar 50.7 pantu šādā redakcijā:

 

"50.7 pants. (1) Kredītiestādei, kuras mātes sabiedrība ir jaukta pārvaldī­tājsabiedrība, ir pienākums sniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai informāciju par darījumiem, kurus tā ir veikusi ar mātes sabiedrību un citām tās meitas sabiedrībām (izņemot darījumus, par kuriem informācija Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir sniegta atbilstoši šā likuma 39. un 43.panta prasībām).

(2) Kredītiestādei jāizveido piemērota risku vadības un iekšējās kontroles sistēma, tai skaitā jāizstrādā attiecīgas grāmatvedības procedūras, lai pienācīgi noteiktu, novērtētu un kontrolētu grupas iekšējos darījumus.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības noteikt iekšējo darījumu ierobežojumus, ja grupas iekšējie darījumi apdraud kredītiestādes finansiālo stāvokli."

 

12. 63.pantā:

papildināt pirmās daļas 3.punktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"d) kredītiestāde ir uzkrājumu ienākuma izmaksātājs saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1.panta 21.punktu vai tā izmaksā vai nodrošina uzkrājumu ienākuma izmaksu saskaņā ar minētā likuma 1.panta 21.punkta "d" apakšpunktu;";

 

papildināt trešo daļu pirms vārda "Kredītiestāde" ar vārdiem "Izņemot šā panta pirmās daļas 3.punkta "d" apakšpunktā minēto gadījumu";

 

papildināt trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Šā panta pirmās daļas 3.punkta "d" apakšpunktā minētajā gadījumā kredītiestāde ziņas sniedz likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā un termiņos."

 

13. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 20.marta Direktīvas 2000/12/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.septembra Direktīvas 2000/46/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 4.aprīļa Direktīvas 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra Direktīvas 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmu­miem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK un 93/22EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK;

5) Padomes 2003.gada 3.jūnija Direktīvas 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli."

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Finanšu konglomerātu likumu.