Likumprojekts "Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā

 

Izdarīt Reliģisko organizāciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 21.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 7.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 20.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "likumdošanas akti" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "normatīvie akti" (attiecīgā locījumā).

 

2. Aizstāt 14.panta pirmajā daļā vārdus "darba likumdošanas aktiem" ar vārdiem "Darba likumu".

 

3. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

 

"15.pants. Reliģisko organizāciju saimnieciskā darbība

(1) Reliģiskajām organizācijām ir tiesības veikt saimniecisko darbību. Ja reliģiskās organizācijas ieņēmumi no saimnieciskās darbības kalendāra gada laikā pārsniedz 500 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, šai organizācijai komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jādibina kapitālsabiedrība.

(2) Ieņēmumi no saimnieciskās darbības izlietojami reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) paredzētajiem mērķiem saskaņā ar reliģisko organizāciju darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā”

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

2001.gada 1.janvārī stājās spēkā Komerclikums, kas regulē komercdarbības noteikumus.

Saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma pārejas noteikumu 4.punktu Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.septembrim izstrādā un iesniedz projektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos. Augstākminētā likuma mērķis ir saskaņot Komerclikumu un Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumu ar citiem likumiem.

Reliģisko organizāciju likums reglamentē reliģisko organizāciju tiesības veikt saimniecisko darbību, nosakot, ka, ja reliģiskās organizācijas ieņēmumi no saimnieciskās darbības kalendārā gada laikā 500 reizes pārsniedz minimālo mēnešalgu, kuru valdība noteikusi attiecīgajam laika posmam, šai organizācijai jādibina savs uzņēmums. Turklāt Reliģisko organizāciju likums paredz reliģisko organizāciju tiesības veikt uzņēmējdarbību atbilstoši likumam „Par uzņēmējdarbību”, nosakot, ka reliģiskās organizācijas un tās uzņēmuma tiesiskās attiecības tiek regulētas atbilstoši spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un šīs organizācijas statūtiem. Saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma pārejas noteikumiem likums „Par uzņēmējdarbību” ar 2005.gada 1.septembri zaudē spēku.

Komerclikuma 1.pants reglamentē komercdarbību kā atklāto saimniecisko darbību, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants. Savukārt komersants ir komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība).

Turklāt Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 14.pants paredz reliģiskās organizācijas uzņēmumu līdz 2004.gada 31.decembrim pārveidot par kapitālsabiedrību, piesakot to ierakstīšanai komercreģistrā, vai ar attiecīgās organizācijas lēmumu uzsākt šā uzņēmuma likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

Tādējādi Reliģisko organizāciju likuma 15.pantā, kas reglamentē reliģisko organizāciju saimniecisko darbību un uzņēmējdarbību, lietotā terminoloģija nav saskaņota ar Komerclikumu un Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumu.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz saskaņot Reliģisko organizāciju likuma 15.pantā lietoto terminoloģiju ar Komerclikumu un Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumu, saglabājot reliģisko organizāciju tiesības veikt saimniecisko darbību, vienlaicīgi paredzot, ka, ja reliģiskās organizācijas ieņēmumi no saimnieciskās darbības kalendārā gada laikā 500 reizes pārsniedz minimālo mēnešalgu, kuru Ministru kabinets noteicis attiecīgajam laika posmam, šai organizācijai jādibina kapitālsabiedrība, kas jāreģistrē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Papildus minētajam likumprojekts paredz visā Reliģisko organizāciju likuma tekstā aizstāt vārdus “likumdošanas akti” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “normatīvie akti” (attiecīgajā locījumā).

 

3.Cita informācija

-

 


 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts novērsīs juridiskās pretrunas un veicinās juridisko normu sakārtošanu.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5.Cita informācija

-

 

 

 

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtējais

gads

 

Trīs nākamie gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

 

 

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav saistības pret Eiropas Savienību.

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Nav saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

-

4. Atbilstības izvērtējums                                                                        1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5.Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas radītas netiks.

2.Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

-

 

 

Tieslietu ministre                                                                                S.Āboltiņa

 

 

15.11.04. 14:08

769

O.Zeile

Tālr.: 7210062, Fakss: 7220585, rlp.jurists@apollo.lv

 

 

 

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

 

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Bičevskis
I.Nikuļceva
I.Brazauska
O.Zeile