LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2005. gada 17. martā

Nr.9/2 – 2 –  28

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā” (Reģ.nr. 1142, dok.nr. 3903, 3903A) izskatīšanu 1.lasījumā.

          Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 17. marta  sēdē un atbalstīja to.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                   A.Slakteris

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. 1.pantā:

aizstāt 33.punkta ievaddaļā vārdus "vai ārvalstu apdrošinātājs" ar vārdiem "ārvalstu apdrošinātājs vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība";

aizstāt 34.punktā vārdus "vai apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība" ar vārdiem "apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītāj­sabiedrība".

 

2. Papildināt likumu ar 13.pantu šādā redakcijā:

 

"13.pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar attiecī­gās dalībvalsts uzraudzības institūciju pirms licences apdrošināšanas veikšanai izsniegšanas tādai jaunizveidotajai apdrošināšanas sabiedrībai:

1) kura ir dalībvalsts apdrošinātāja vai dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības meitas sabiedrība;

2) kura ir meitas sabiedrība tādai mātes sabiedrībai, kuras cita meitas sabiedrība ir dalībvalsts apdrošinātājs, dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība;

3) kuru kontrolē tāda fiziskā vai juridiskā persona, kas kontrolē dalībvalsts apdrošinātāju vai dalībvalstī reģistrētu kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija pirms licences apdrošināšanas veikšanai izsniegšanas, kā arī licencētās apdrošināšanas sabiedrības uzraudzības gaitā konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju, novērtējot akcionāru atbilstību izvirzītajām prasībām, kā arī to valdes locekļu reputāciju un pieredzi, kuri ir iesaistīti tāda dalībvalsts apdrošinātāja, kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības vadībā, kas ietilpst vienā grupā ar attiecīgo apdrošināšanas sabiedrību."

 

3. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

 

"27.pants. Izvērtējot šā likuma 26.panta pirmajā un otrajā daļā minētos paziņojumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūcijām, ja būtiskas līdzdalības ieguvējs ir dalīb­valsts apdrošinātājs, dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai dalībvalsts apdrošinātāja, dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrība, vai persona, kas kontrolē dalībvalsts apdrošinātāju, dalībvalstī reģistrētu kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, un ja, attiecīgajai personai iegūstot vai palielinot būtisku līdzdalību, apdrošināšanas sabiedrība kļūst par šīs personas meitas sabiedrību vai nonāk tās kontrolē."

 

4. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 8.punktu šādā redakcijā:

 

"8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra direktīvas 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmu­miem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK."

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Finanšu konglomerātu likumu.