Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. 1.pantā:

aizstāt 33.punkta ievaddaļā vārdus "vai ārvalstu apdrošinātājs" ar vārdiem "ārvalstu apdrošinātājs vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība";

aizstāt 34.punktā vārdus "vai apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība" ar vārdiem "apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītāj­sabiedrība".

 

2. Papildināt likumu ar 13.pantu šādā redakcijā:

 

"13.pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar attiecī­gās dalībvalsts uzraudzības institūciju pirms licences apdrošināšanas veikšanai izsniegšanas tādai jaunizveidotajai apdrošināšanas sabiedrībai:

1) kura ir dalībvalsts apdrošinātāja vai dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības meitas sabiedrība;

2) kura ir meitas sabiedrība tādai mātes sabiedrībai, kuras cita meitas sabiedrība ir dalībvalsts apdrošinātājs, dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība;

3) kuru kontrolē tāda fiziskā vai juridiskā persona, kas kontrolē dalībvalsts apdrošinātāju vai dalībvalstī reģistrētu kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija pirms licences apdrošināšanas veikšanai izsniegšanas, kā arī licencētās apdrošināšanas sabiedrības uzraudzības gaitā konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju, novērtējot akcionāru atbilstību izvirzītajām prasībām, kā arī to valdes locekļu reputāciju un pieredzi, kuri ir iesaistīti tāda dalībvalsts apdrošinātāja, kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības vadībā, kas ietilpst vienā grupā ar attiecīgo apdrošināšanas sabiedrību."

 

3. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

 

"27.pants. Izvērtējot šā likuma 26.panta pirmajā un otrajā daļā minētos paziņojumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūcijām, ja būtiskas līdzdalības ieguvējs ir dalīb­valsts apdrošinātājs, dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai dalībvalsts apdrošinātāja, dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrība, vai persona, kas kontrolē dalībvalsts apdrošinātāju, dalībvalstī reģistrētu kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, un ja, attiecīgajai personai iegūstot vai palielinot būtisku līdzdalību, apdrošināšanas sabiedrība kļūst par šīs personas meitas sabiedrību vai nonāk tās kontrolē."

 

4. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 8.punktu šādā redakcijā:

 

"8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra direktīvas 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmu­miem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK."

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Finanšu konglomerātu likumu.

 

 

 

 

Finanšu ministra vietā –

reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs

M.Kučinskis

 

 

 

 

 

Likumprojekta

"Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

  

Šobrīd finanšu konglomerātu darbība Latvijas Republikas normatīvajos aktos netiek reglamentēta un kredītiestāžu, apdrošināšanas sabiedrību un ieguldījumu brokeru sabiedrību, kuras ietilpst finanšu konglomerātā, papildus uzraudzība netiek veikta.

Likumprojekts izstrādāts, lai ieviestu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/87/EK (2002. gada 16. decembris) par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu brokeru sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK.

Likumprojekts radīs normatīvo bāzi kredītiestāžu, apdrošināšanas sabiedrību un ieguldījumu brokeru sabiedrību, kuras ietilpst finanšu konglomerātā, klientu interešu aizsardzībai, kontrolējot kapitāla pietiekamību un riska darījumu koncentrāciju konglomerāta līmenī.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojektā noteiktas pazīmes, kādām jāatbilst komercsabiedrībai, lai to uzskatītu par apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību, daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību un jaukto finanšu pārvaldītājsabiedrību. Likumprojekts nosaka papildu uzraudzības prasības tām apdrošināšana sabiedrībām, kuras ietilpst finanšu konglomerātā.

 

3. Cita informācija

 Nav.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi  

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu  

Likumprojekts ietekmēs tās apdrošināšanas sabiedrības, kas ietilpst grupās, kas atbilst finanšu konglomerāta pazīmēm. Pirms licences izsniegšanas apdrošināšanas sabiedrībai, kā arī izvērtējot paziņojumu par būtiskas līdzdalības iegūšanu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju.

 

3. Sociālo seku izvērtējums 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

Nav.

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins  

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija  

Nav.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt  

Papildus likumprojektam ir sagatavots Finanšu konglomerātu likuma projekts.

 

2. Cita informācija 

 Nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

Ar likumprojektu tiek ieviestas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/87/EK (2002. gada 16. decembris) par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK un 93/22EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK prasības (publicēta OJ L 35 2003 p.1-27). Saskaņā ar Direktīvas 2002/87/EK 32. pantu direktīvas prasības bija jāievieš līdz 11.08.2004.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Likumprojekts šo jomu neskar. 

 

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                   1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/87/EK (2002. gada 16. decembris) par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK un 93/22EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK publicēta OJ L 35 2003 p.1-27.

 

 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

1. panta 33. punkts

Direktīvas 2002/87/EC 28. panta 1. punkts, kas izdara grozījumus Direktīvas 98/78/EC 1. panta i) apakšpunktā

Atbilst

 

1. panta 34. punkts

Direktīvas 2002/87/EC 28. panta 1. punkts, kas izdara grozījumus Direktīvas 98/78/EC 1. panta j) apakšpunktā

Atbilst

 

1. panta 35. punkts

Direktīvas 2002/87/EC 2. panta 15. punkts

Atbilst

 

13.1 panta 1. punkts

Direktīvas 2002/87/EC 22. panta 1 punkts, kas papildina Direktīvu 73/239/EEC ar 12.a panta 1. un 2. apakšpunktu

Direktīvas 2002/87/EC 23. panta 1 punkts, kas papildina Direktīvu 79/267/EEC ar 12.a panta 1. un 2. apakšpunktu

Atbilst

 

13.1 panta 2. punkts

Direktīvas 2002/87/EC 22. panta 1. punkts, kas papildina Direktīvu 73/239/EEC ar 12.a panta 3. apakšpunktu

Direktīvas 2002/87/EC 23. panta 1. punkts, kas papildina Direktīvu 79/267/EEC ar 12.a panta 3. apakšpunktu

Atbilst

 

27. pants

Direktīvas 2002/87/EC 25. panta 1. punkts, kas papildina Direktīvas 92/49/EEC 15. pantu ar 1.a apakšpunktu

Direktīvas 2002/87/EC 22. panta 1. punkts, kas papildina Direktīvas 92/96/EEC 14. pantu ar 1.a apakšpunktu

Atbilst

 

 

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

  

 

Likumprojekts saskaņots ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konsultatīvo finanšu un kapitāla tirgus padomi, kas ir izveidota, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 21. pantu un kurā ietilpst Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas, Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas un Latvijas Vērtspapīru tirgus profesionālo dalībnieku asociācijas pārstāvji.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)   

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konsultatīvā finanšu un kapitāla tirgus padome likumprojektu ir atbalstījusi.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

Likumprojekts ir ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas interneta mājas lapā www.fktk.lv.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem  

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija  

Nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas. Likuma izpildi nodrošinās Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Likums paplašina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzdevumus, paredzot, ka gadījumā, ja tā ir finanšu konglomerāta koordinators, tai ir jāveic finanšu konglomerātā ietilpstošo regulēto komercsabiedrību papildu uzraudzība likumā noteiktajā apjomā.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Pēc likuma pieņemšanas Saeimā tas tiks ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas interneta mājas lapā www.fktk.lv, kur ar likumu "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā" varēs iepazīties visas ieinteresētās personas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo  

 Likums neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

Nav

 

 

 

 

Finanšu ministrs                                                                                    O. Spurdziņš

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

V. Andrējeva

E. Strazdiņa

M. Radeiko

I. Gūtmane

 

 

28.12.2004 14:30

1060

I. Gūtmane 777 4878

inara.gutmane@fktk.lv