Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                                           Likumprojekts trešajam lasījumam

                                                                                       Grozījumi likumā "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku"

(reģ.nr.1141)

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

(12)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā trešā lasījuma redakcija 

 

 

 

 

 

 

Par Latvijas Nacionālo bibliotēku

Grozījumi likumā "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku"

 

 

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku"

 

 

 

 

 

 

 

            Izdarīt likumā “Par Latvijas Nacionālo bibliotēku” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.) šādus grozījumus: 

 

 

 

        Izdarīt likumā “Par Latvijas Nacionālo bibliotēku” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.) šādus grozījumus: 

 

 

1

Juridiskais birojs

 

Ierosinām aizstāt visā likuma tekstā vārdu “fondu” ar vārdu “krājumu”.

 

Atbalstīts

 

redakcionāli labojumi

1. Aizstāt visā likumā vārdu “fonds” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu “krājums” (attiecīgā locījumā).

 

2.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas tiesiskais statuss

(1) Latvijas Nacionālā bibliotēka ir zinātniskās pētniecības valsts iestāde un juridiskā persona, kurai ir savs zīmogs, savs budžets un konti bankās.

(2) Latvijas Nacionālā bibliotēka ir Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pārziņā, darbību veic saskaņā ar saviem statūtiem un Latvijas Republikas likumiem.

(3) Latvijas Republikas Kultūras ministrija pēc Latvijas Nacionālās

 bibliotēkas vadības ieteikuma var piešķirt juridiskās personas statusu arī atsevišķām Nacionālās bibliotēkas struktūrvienībām.  

1. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas tiesiskais statuss

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir kultūras ministra padotībā esoša valsts zinātniskās pētniecības iestāde, kas darbojas saskaņā ar šo likumu un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu." 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Juridiskais birojs

 

Ierosinām likumprojekta 2. pantā  papildināt aiz vārdiem “ar šo likumu” ar vārdiem “citiem normatīvajiem aktiem”. Vienlaikus ierosinām apsvērt jautājumu par Latvijas Nacionālo bibliotēku kā zinātniskās pētniecības iestādi.  Šāds likumprojektā paredzētais bibliotēkas statuss  var izraisīt neskaidrības saistībā ar  Zinātniskās darbības likumā ietvertajām normām un neatbilst  Bibliotēku likumā noteiktajām  prasībām.

Atbildīgā komisija     

 Izteikt likumprojekta 1.pantu kā 2.pantu šādā redakcijā:

“2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas tiesiskais statuss

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša nacionālas nozīmes valsts kultūras iestāde, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu."”

 

Atbalstīts,

iekļauts

komisijas

priekšlikumā

Nr.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas tiesiskais statuss

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša nacionālas nozīmes valsts kultūras iestāde, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu."

 

 

 

 

 

 

5.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas fondu izmantošana

Latvijas Republikas un ārvalstu pilsoņi, iestādes, uzņēmumi un organizācijas ir tiesīgi noteiktā kārtībā bez maksas izmantot Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras fondu un informāciju.

Papildu pakalpojumus, kurus nosaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas statūti, tā sniedz par maksu.

2. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

 

"5.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas fondu izmantošana

      Juridiskās un fiziskās personas, ievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos autortiesību aizsardzības jomā, ir tiesīgas bez maksas izmantot Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras fondu un saņemt bibliotēkā pieejamo informāciju." 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kultūras ministre H.Demakova

Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas fondu izmantošana

Juridiskas un fiziskas personas, ievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos autortiesību aizsardzības jomā, ir tiesīgas bez maksas izmantot Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumu, datu bāzes un informācijas sistēmu."

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

 

“2. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma izmantošana

Ikviena juridiska un fiziska persona ir tiesīga bez maksas izmantot Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu un saņemt pilnīgu informāciju par to atbilstoši bibliotēkas lietošanas noteikumiem.””

 

 

Atbildīgā komisija     

 Izteikt likumprojekta 2. pantu kā 3.pantu šādā redakcijā:

 

“3. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma izmantošana

Ikviena juridiskā un fiziskā persona ir tiesīga bez maksas izmantot Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumu, datu bāzes un informācijas sistēmu un saņemt pilnīgu informāciju par tiem atbilstoši bibliotēkas lietošanas noteikumiem.””

 

 

Daļēji atbalstīts,

iekļauts

komisijas

priekšlikumā

Nr.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

iekļauts

komisijas

priekšlikumā

Nr.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma izmantošana

           Ikviena juridiskā un fiziskā persona ir tiesīga bez maksas izmantot Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumu, datu bāzes un informācijas sistēmu un saņemt pilnīgu informāciju par tiem atbilstoši bibliotēkas lietošanas noteikumiem.”

 

 

 

 

 

 

7.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzdevumi valsts bibliotēku sistēmas attīstībā

Latvijas Nacionālā bibliotēka uzkrāj, apkopo un analizē profesionālo informāciju par bibliotēku nozari, realizē bibliotekāro procesu standartizācijas iniciatīvu, piedalās bibliotekārās darbības pamatvirzienu īstenošanā valstī, sniedz konsultatīvo palīdzību tautas bibliotēkām, kā arī bibliotēkām, kurām nav savu metodisko centru. Latvijas Nacionālā bibliotēka veic zinātniskās pētniecības darbu bibliotēkzinātnē, bibliogrāfijā un grāmatzinātnē.

 

7

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 4.pantu šādā redakcijā:

“4. Aizstāt 7.pantā vārdus “tautas bibliotēkām” ar vārdiem “publiskajām bibliotēkām”;

 

 - attiecīgi mainīt turpmāko likumprojekta pantu numerāciju.

Atbalstīts

 

 

 

            4. Aizstāt 7.pantā vārdus “tautas bibliotēkām” ar vārdiem “publiskajām bibliotēkām”.

 

 

 

 

 

 

9.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas dome

Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbību ar sabiedrības interesēm saskaņo Latvijas Nacionālās bibliotēkas dome. To izveido Latvijas Republikas valdība no izglītības, zinātnes, kultūras, tautsaimniecības un citu nozaru speciālistiem. Pusi no domes sastāva iesaka Latvijas Nacionālā bibliotēka. Domes nolikumu pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas priekšlikuma apstiprina Latvijas Republikas valdība.

 

 

3. Izslēgt 9.pantu.

 

 

 

 

5. Izslēgt 9.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

10.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansiālā darbība

(1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas valdījumā ir tā valsts nekustamā un kustamā manta, kas nepieciešama bibliotēkas funkcionālās darbības nodrošināšanai.

(2) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai nepieciešamos līdzekļus veido asignējumi no Latvijas Republikas valsts budžeta, kas iedalīti Latvijas Republikas Kultūras ministrijai atsevišķā pantā, un ārpusbudžeta līdzekļi.

(3) Par sūtījumiem valsts robežās bibliotēka pasta izdevumus nemaksā.

(4) Latvijas Nacionālās bibliotēkas ārpusbudžeta līdzekļus veido ienākumi no saimnieciskās darbības, maksas pakalpojumiem, līgumdarbiem, nomas maksas, ziedojumiem un citiem likumos atļautajiem avotiem.

 

4. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansiālā darbība

(1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas valdījumā ir valsts kustamā un nekustamā manta, kas nodrošina bibliotēkas funkcionālo darbību.

(2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības nodrošināšanai nepiecie­šamos finanšu līdzekļus veido valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī pašu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi.

(3) Latvijas Nacionālā bibliotēka nemaksā par pasta pakalpojumiem, ja sūtījumi netiek sūtīti ārpus Latvijas teritorijas.

(4) Maksas pakalpojumu veidus un maksas pakalpojumu cenrādi apstiprina Ministru kabinets."

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kultūras ministre H.Demakova

Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

        „(2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības nodrošināšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus veido valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, pašu ieņēmumi, tajā skaitā ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, no ziedojumiem, dāvinājumiem un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļiem, projektu konkursos piešķirtie līdzekļi un pašvaldību piešķirtie finanšu līdzekļi.”

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

        Svītrot likumprojekta 4. panta redakcijā 10. panta trešo daļu.

 

 

 

Juridiskais birojs

 

Ierosinām likumprojekta 4. pantu izteikt šādi:

“4.  10.pantā:

izteikt panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības nodrošināšanai nepiecie­šamos finanšu līdzekļus veido valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī pašu ieņēmumi, to skaitā ieņēmumi par Latvijas Nacionālās bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ziedojumi, dāvinājumi, ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi  un citi pašu ieņēmumi.”;

 

izslēgt panta trešo daļu;

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Latvijas Nacionālās bibliotēkas sniegto maksas pakalpojumu  izcenojumus apstiprina Ministru kabinets.””

 

 

Atbildīgā komisija

     Izteikt  likumprojekta 4.pantu kā 6.pantu šādā redakcijā:

“6. 10.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības nodrošināšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus veido valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, pašu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citi pašu ieņēmumi, kā  arī    ziedojumi,    dāvinājumi,

ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi, projektu konkursos piešķirtie finanšu līdzekļi un pašvaldību piešķirtie finanšu līdzekļi.”;

izslēgt trešo daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Latvijas Nacionālās bibliotēkas sniegto maksas pakalpojumu  izcenojumus apstiprina Ministru kabinets.””

 

 

Atbalstīts,

iekļauts

komisijas

priekšlikumā

Nr.11

& nbsp;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

iekļauts

komisijas

priekšlikumā

Nr.11

 

 

 

Atbalstīts,

iekļauts

komisijas

priekšlikumā

Nr.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 10.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības nodrošināšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus veido valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, pašu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citi pašu ieņēmumi, kā arī ziedojumi, dāvinājumi, ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi, projektu konkursos piešķirtie finanšu līdzekļi un pašvaldību piešķirtie finanšu līdzekļi.”;

izslēgt trešo daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Latvijas Nacionālās bibliotēkas sniegto maksas pakalpojumu  izcenojumus apstiprina Ministru kabinets.”

 

 

 

12

Juridiskais birojs

 

Ierosinām papildināt likumprojektu ar 5. pantu šādā redakcijā:

“5. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

 

 “Pārejas noteikums

 

Grozījumi likuma 10. pantā par tā trešās daļas izslēgšanu stājas spēkā no 2007. gada 1. janvāra.””

 

 

Atbalstīts

 

 

redakcionāli labojumi

 

 

7. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

 

“Pārejas noteikums

 

Grozījumi šā likuma 10.pantā par tā trešās daļas izslēgšanu stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.”