KMlik_030105;likumprojekts grozījumi likumā Par Latvijas Nacionālo bibliotēku

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 

"2.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas tiesiskais statuss

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir kultūras ministra padotībā esoša valsts zinātniskās pētniecības iestāde, kas darbojas saskaņā ar šo likumu un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu."

 

2. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

 

"5.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas fondu izmantošana

Juridiskas un fiziskas personas, ievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos autortiesību aizsardzības jomā, ir tiesīgas bez maksas izmantot Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras fondu un saņemt bibliotēkā pieejamo informāciju."

 

3. Izslēgt 9.pantu.

 

4. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

 

"10.pants Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansiālā darbība

(1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas valdījumā ir valsts kustamā un nekustamā manta, kas nodrošina bibliotēkas funkcionālo darbību.

(2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības nodrošināšanai nepiecie­šamos finanšu līdzekļus veido valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī pašu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi.

(3) Latvijas Nacionālā bibliotēka nemaksā par pasta pakalpojumiem, ja sūtījumi netiek sūtīti ārpus Latvijas teritorijas.

(4) Maksas pakalpojumu veidus un maksas pakalpojumu cenrādi apstiprina Ministru kabinets."

 

 

 

Kultūras ministra vietā –

izglītības un zinātnes ministre

I.Druviete

 

 

 

 

Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par Latvijas Nacionālo bibliotēku””

anotācija (TA - 21)

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003.gada 1.janvārī stājās spēkā Valsts pārvaldes iekārtas likums, kas reglamentē Ministru kabinetam padotās valsts pārvaldes institucionālo sistēmu un valsts pārvaldes darbības pamatnoteikumus.

Ar 2003.gada 26.februāra Ministru kabineta rīkojumu Nr.129 apstiprinātā Valsts pārvaldes iekārtas likuma ieviešanas plāna 2003.–2005.gadam 3.1.apakšpunktā ministrijām uzdots sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem likumos, kas nosaka tiešās pārvaldes iestāžu statusu un darbību.

Likuma 2.pants paredz, ka Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) ir juridiska persona, kas ir pretrunā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.panta otro un piekto daļu.

Likuma 5.pants nepamatoti ierobežo personu loku, kas var bez maksas iegūt informāciju, pašreizējā redakcija neietver personas, kuri neatbilst pilsoņa statusam.

Likuma 10.panta otrajā un ceturtajā daļā paredzēts, ka LNB finanšu līdzekļus veido arī ārpusbudžeta līdzekļi, kas neatbilst likumam „Par budžetu un finanšu vadību”.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Likuma „Par Latvijas Nacionālo bibliotēku” 2. pants izteikts jaunā redakcijā saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.panta otro un piekto daļu, kā arī ņemot vērā to, ka Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikts, ka tiešā pārvaldes iestāde darbojas valsts – sākotnējās publisko tiesību juridiskās personas vārdā un atsevišķa iestāde nav uzskatāma par juridisko personu.

2. Likuma 5.pants izteikts jaunā redakcijā, nodrošinot katram indivīdam tiesības lietot Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras fondu.

3. Tiek svītrots likuma 9.pants, kas reglamentē Latvijas Nacionālās bibliotēkas domes izveidošanu, tā kā līdz šim šāda dome nav izveidota un nav bijusi nepieciešamība tādu veidot, turklāt nav lietderīgi Ministru kabinetam lemt jautājumu par konsultatīvas domes izveidošanu un darbību bibliotēkas vajadzībām.

4. Likumprojekts paredz izteikt jaunā redakcijā Likuma 10.pantu saskaņā ar likumu „Par budžetu un finanšu vadību, kas neparedz ārpusbudžeta līdzekļu veidošanu, kā arī 10.pants papildināts ar jaunu ceturto daļu, kas nosaka maksas pakalpojumu veidu un cenrāža apstiprināšanas kārtību.

3. Cita informācija

 

-II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

 

 

 

 

 

 

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Ministru kabineta noteikumi „Latvijas Nacionālās bibliotēkas nolikums” (tiek gatavoti).

Ministru kabineta noteikumi par maksas pakalpojumu veidiem un cenrādi.

 

2. Cita informācija

 

_

 


V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

_

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

 

-

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 

Nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas un netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

 

 

 

Sabiedrības informēšana par normatīvā akta ieviešanu notiks publicējot to laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, izdevumā „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to informācijas sistēmā NAIS.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 

-

 

 

 

 

Kultūras ministres vietā izglītības un zinātnes ministre

Valsts sekretārs

 

Juridiskās nodaļas vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

__.__.2005

 

__.__.2005.

 

__.__.2005.

 

__.__.2005.

 

__.__.2005.

I.Druviete

D.Pavļuts

I.Millersone

I.Bērziņa

D.Āboliņa

 

2005.03.10. 17:09

926

Daina Āboliņa

7078126

Daina.Abolina@km.gov.lv