Likumprojekts “Par izdienas pensijām diplomātiskajā un konsulārajā dienestā” (Reģ

Rīgā

 

 

 

2006.gada  19.oktobrī      Nr.9/9-2-150

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

    

      Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut  Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Diplomātu izdienas pensiju likums”  (Reģ.Nr. 1139) izskatīšanai trešajā   lasījumā.

 

Pielikumā apkopoto priekšlikumu tabula uz 8  lapām.

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                                                                                                                                             J.Stalidzāne


Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Diplomātu izdienas pensiju likums

  (reģ. Nr. 1139)

 

Otrā  lasījuma redakcija

 

Nr

Priekšlikumi

( 14  )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

    1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt diplomātu tiesības uz izdienas pensiju un reglamentēt kārtību, kādā tā tiek piešķirta, aprēķināta un izmaksāta, lai veicinātu diplomātiskā un konsulārā dienesta stabilitāti un pēctecību.

 

 

 

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt diplomātu tiesības uz izdienas pensiju un reglamentēt kārtību, kādā tā tiek piešķirta, aprēķināta un izmaksāta, lai veicinātu diplomātiskā un konsulārā dienesta stabilitāti un pēctecību.

2.pants. Tiesības uz izdienas pensiju

(1) Tiesības uz izdienas pensiju ir diplomātam, kurš:

1) sasniedzis 55 gadu vecumu un kura izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem;

2) neatkarīgi no vecuma atbrīvots no amata veselības stāvokļa dēļ atbilstoši Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijas atzinumam, ierēdņa amata likvidācijas vai ierēdņu skaita samazināšanas dēļ un kura izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem;

 

 

 

 

2.pants. Tiesības uz izdienas pensiju

(1) Tiesības uz izdienas pensiju ir diplomātam, kurš:

1)         sasniedzis 55 gadu vecumu un kura izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem;

2)         neatkarīgi no vecuma atbrīvots no amata veselības stāvokļa dēļ atbilstoši Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijas atzinumam, ierēdņa amata likvidācijas vai ierēdņu skaita samazināšanas dēļ un kura izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem;

 

3) sasniedzis 60 gadu vecumu vai likuma “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu un kura kopējais apdrošināšanas stāžs un tam pielīdzinātais stāžs ir ne mazāks par 35 gadiem, no kuriem vismaz 15 pēdējie gadi nostrādāti diplomātiskajā un konsulārajā dienestā.

1.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Papildināt 2.panta pirmās daļas 3.apakšpunktu pirms vārda “sasniedzis” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2012.gada 31.decembrim. “

Atbalstīts.

3)           līdz 2012.gada 31.decembrim sasniedzis 60 gadu vecumu vai likuma “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu un kura kopējais apdrošināšanas stāžs un tam pielīdzinātais stāžs ir ne mazāks par 35 gadiem, no kuriem vismaz 15 pēdējie gadi nostrādāti diplomātiskajā un konsulārajā dienestā.

 

(2) Tiesību uz izdienas pensiju nav diplomātam, kurš:

1) saņem citas valsts pensiju;

2) atbrīvots no dienesta disciplinārsoda dēļ vai sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu par tīšu noziedzīgu nodarījumu.

 

 

 

 

(2) Tiesību uz izdienas pensiju nav diplomātam, kurš:

1)         saņem citas valsts pensiju;

2)         atbrīvots no dienesta disciplinārsoda dēļ vai sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu par tīšu noziedzīgu nodarījumu.

 

3.pants. Izdienas stāža aprēķināšana

 

(1) Izdienas stāžu aprēķina no dienas, kad personai piešķirts diplomātiskais rangs.

 

 (2) Diplomāta izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita: 

1) dienesta laiku diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņa amatā;

2) Ārlietu ministrijas rīcības vai pārziņas laiku saskaņā ar “Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu”;

3) nostrādāto laiku citā amatā, kur diplomāts pārcelts, saglabājot diplomātisko rangu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

Redakcionāli precizēts.

3.pants. Izdienas stāža aprēķināšana

(1) Izdienas stāžu aprēķina no dienas, kad personai piešķirts diplomātiskais rangs.

(2) Diplomāta izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita: 

1)         dienesta laiku diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņa amatā;

2)         laiku, kurā viņš bijis Ārlietu ministrijas rīcībā vai pārziņā saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu;

3)         nostrādāto laiku citā amatā, kurā diplomāts pārcelts, saglabājot diplomātisko rangu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 


4.pants. Izdienas stāžā palielinātā apmērā ieskaitāmais dienesta laiks

Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, palielinātā apmērā ieskaita dienesta laiku valstīs, kurās ir bijis izsludināts karastāvoklis vai ārkārtējais stāvoklis, vienu kalendāro dienu ieskaitot par piecām darba dienām.

 

 

 

4.pants.           Izdienas stāžā palielinātā apmērā ieskaitāmais dienesta laiks

Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, palielinātā apmērā ieskaita dienesta laiku valstīs, kurās ir bijis izsludināts karastāvoklis vai ārkārtējais stāvoklis, vienu kalendāro dienu pielīdzinot piecām darba dienām.

 

5.pants. Izdienas pensijas aprēķināšana un līdzekļi izdienas pensijas izmaksai

 

(1) Diplomātam, kurš sasniedzis 55 gadu vecumu un izdienas stāžs ir ne mazāks par 20 gadiem un kurš atbrīvots no diplomātiskā un konsulārā dienesta amata, izdienas pensiju piešķir 55 procentu apmērā no darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu, un par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensijas apmēru palielina par diviem procentiem no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

2.

Ārlietu ministrs A.Pabriks

 

Aizstāt 5.panta pirmajā daļā vārdus “55 procentu apmērā no darba samaksas” ar vārdiem “65 procentu apmērā no vidējās mēneša darba samaksas”.

 

Atbalstīts.

5.pants.           Izdienas pensijas aprēķināšana un līdzekļi izdienas pensijas izmaksai

(1) Diplomātam, kurš sasniedzis 55 gadu vecumu un kura izdienas stāžs ir ne mazāks par 20 gadiem un kurš atbrīvots no diplomātiskā un konsulārā dienesta amata, izdienas pensiju piešķir 65 procentu apmērā no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu, un par katru izdienas stāža gadu, kas pārsniedz 20 gadus, izdienas pensijas apmēru palielina par diviem procentiem no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

 

(2) Diplomātam, kurš neatkarīgi no vecuma atbrīvots no amata veselības stāvokļa dēļ atbilstoši Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijas atzinumam, ierēdņa amata likvidācijas vai ierēdņu skaita samazināšanas dēļ un kuras izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem, izdienas pensiju piešķir 40 procentu apmērā no (.....) darba samaksas, ( ......) un par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensijas apmēru palielina par diviem procentiem no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Ārlietu ministrs A.Pabriks

 

Papildināt 5.panta otro daļu aiz vārdiem “40 procentu apmērā no” ar vārdiem “vidējās mēneša”.

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

 

Papildināt 5.panta otro daļu pēc  vārdiem “darba samaksas” ar vārdiem “kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu”.

Atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

Redakcionāli

precizēts.

(2) Diplomātam, kurš neatkarīgi no vecuma atbrīvots no amata veselības stāvokļa dēļ atbilstoši Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijas atzinumam, ierēdņa amata likvidācijas vai ierēdņu skaita samazināšanas dēļ un kura izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem, izdienas pensiju piešķir 40 procentu apmērā no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu, un par katru izdienas stāža gadu, kas pārsniedz 20 gadus, izdienas pensijas apmēru palielina par diviem procentiem no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

 

(3) Diplomātam, kurš sasniedzis 60 gadu vecumu vai likuma “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu un kura  kopējais apdrošināšanas stāžs un tam pielīdzinātais stāžs ir ne mazāks par 35 gadiem, no kuriem vismaz 15 pēdējie gadi nostrādāti diplomātiskajā un konsulārajā dienestā, un kurš atbrīvots no diplomātiskā un konsulārā  dienesta amata, izdienas pensiju piešķir 80 procentu apmērā   no (.......)darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu. 

5.

 

 

 

 

 

6.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Papildināt 5.panta trešo daļu pirms  vārda “sasniedzis” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2012.gada 31.decembrim”

 

Ārlietu ministrs A.Pabriks

 

   Papildināt 5.panta trešo daļu aiz vārdiem “80 procentu apmērā no” ar vārdiem “vidējās mēneša”.

 

Atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

(3) Diplomātam, kurš līdz 2012.gada 31.decembrim sasniedzis 60 gadu vecumu vai likuma “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu un kura kopējais apdrošināšanas stāžs un tam pielīdzinātais stāžs ir ne mazāks par 35 gadiem, no kuriem vismaz 15 pēdējie gadi nostrādāti diplomātiskajā un konsulārajā dienestā, un kurš atbrīvots no diplomātiskā un konsulārā  dienesta amata, izdienas pensiju piešķir 80 procentu apmērā no vidējās mēneša  darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu. 


 

(4) Maksimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst pārsniegt 80 procentus no (....)  darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

 

7.

Ārlietu ministrs A.Pabriks

   Papildināt 5.panta ceturto daļu aiz vārdiem “80 procentu apmērā no” ar vārdiem “vidējās mēneša”.

Atbalstīts.

(4) Maksimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst pārsniegt 80 procentus no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

 

 

 (5) Minimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

(6) Izdienas pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas piešķirti Ārlietu ministrijai saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju.

 

 

 

(5) Minimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

(6) Izdienas pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas piešķirti Ārlietu ministrijai saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju.

 

 

(7)  Izdienas pensijas saņēmējam valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensija tiek piešķirta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”. Ar dienu, kad sasniegts likumā „Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteiktais vecums, līdz vecuma pensijas piešķiršanai tiek pārtraukta izdienas pensijas izmaksa. Pēc vecuma pensijas piešķiršanas izdienas pensijas izmaksu atjauno, izdienas pensiju samazinot par piešķirtās vecuma pensijas apmēru.

 

 

Redakcionāli precizēts.

(7) Izdienas pensijas saņēmējam valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensija tiek piešķirta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”. Ar dienu, kad sasniegts likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteiktais vecums, līdz vecuma pensijas piešķiršanai tiek pārtraukta izdienas pensijas izmaksa. Pēc vecuma pensijas piešķiršanas izdienas pensijas izmaksu atjauno, to samazinot par piešķirtās vecuma pensijas apmēru.

 

 

 

8.

Ārlietu ministrs A.Pabriks

Papildināt 5.pantu ar astoto  daļu šādā redakcijā:

“Ja izdienas pensiju piešķir personai, kurai jau ir piešķirta vecuma pensija, aprēķināto izdienas pensiju samazina par piešķirtās vecuma pensijas apmēru.”

Atbalstīts.

 

 (8) Ja izdienas pensiju piešķir personai, kurai jau ir piešķirta vecuma pensija, aprēķināto izdienas pensiju samazina par piešķirtās vecuma pensijas apmēru.

 

 

 

6.pants. Darba samaksa, no kuras aprēķina izdienas pensiju

(1) Izdienas pensiju aprēķina no diplomāta vidējās mēneša (.......) samaksas  par pēdējiem trim gadiem pirms atbrīvošanas no diplomātiskā un konsulārā dienesta amata.

  (2) Darba samaksā ietilpst mēnešalga, piemaksas un prēmijas. 

9.

Ārlietu ministrs A.Pabriks

 

Papildināt 6.panta pirmo daļu aiz vārda “mēneša” ar vārdu “darba”.

 

Atbalstīts.

6.pants. Darba samaksa, no kuras aprēķina izdienas pensiju

(1) Izdienas pensiju aprēķina no diplomāta vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem trim gadiem pirms atbrīvošanas no diplomātiskā un konsulārā dienesta amata.

(2) Darba samaksā ietilpst mēnešalga, piemaksas un prēmijas. 

 

 

7.pants. Izdienas pensijas apmēra palielināšana

 

(1) Izdienas pensijas apmērs pārskatāms katru gadu, ņemot vērā valstī noteiktās patēriņa cenu indeksa ( .......) izmaiņas.

 

(2) Izdienas pensijas apmēru pārskata kārtībā, kāda noteikta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” piešķirto valsts pensiju indeksācijai.

10.

Ārlietu ministrs A.Pabriks

 

Papildināt 7.panta pirmo daļu aiz vārdiem “cenu indeksa” ar vārdiem “un apdrošināšanas iemaksu algas indeksa”.

 

Atbalstīts.

7.pants. Izdienas pensijas apmēra palielināšana

(1) Izdienas pensijas apmērs pārskatāms katru gadu, ņemot vērā valstī noteiktās patēriņa cenu indeksa un apdrošināšanas iemaksu algas indeksa izmaiņas.

(2) Izdienas pensijas apmēru pārskata kārtībā, kāda noteikta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” piešķirto valsts pensiju indeksācijai.

 

 

8.pants. Izdienas pensijas pieprasīšana, piešķiršana un izmaksa

(1) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pensijas pieprasītājs iesniedz Ārlietu ministrijai.

 

(2) Ārlietu ministrija izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pēc to saņemšanas izskata 30 dienu laikā un par pieņemto lēmumu paziņo izdienas pensijas pieprasītājam.

 

(3) Diplomātiem izdienas pensijas piešķir un izmaksā Ārlietu ministrija. 

(4) Diplomātam, kuram ir tiesības vienlaikus uz vairākām izdienas pensijām, tiek piešķirta tikai viena pēc diplomāta izvēles.

 (5) Izdienas pensiju izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 (6) Sūdzības izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas vai izmaksas jautājumos izdienas pensijas pieprasītājs var iesniegt Ārlietu ministrijai. Strīdus par šajā likumā paredzēto tiesību nodrošināšanu izskata tiesa.

11.

Juridiskais birojs

 

Aizstāt 8.panta otrajā daļā skaitli un vārdus “30 dienu laikā” ar vārdiem “viena mēneša laikā”.

Atbalstīts.

Redakcionāli precizēts.

8.pants. Izdienas pensijas pieprasīšana, piešķiršana un izmaksa

(1) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pensijas pieprasītājs iesniedz Ārlietu ministrijai.

(2) Ārlietu ministrija izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pēc to saņemšanas izskata viena mēneša laikā un par pieņemto lēmumu paziņo izdienas pensijas pieprasītājam.

(3) Diplomātiem izdienas pensijas piešķir un izmaksā Ārlietu ministrija. 

(4) Diplomātam, kuram ir tiesības vienlaikus uz vairākām izdienas pensijām, tiek piešķirta tikai viena izdienas pensija pēc viņa izvēles.

(5) Izdienas pensiju izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Sūdzības izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas vai izmaksas jautājumos izdienas pensijas pieprasītājs iesniedz Ārlietu ministrijai. Strīdus par šajā likumā paredzēto tiesību nodrošināšanu izskata tiesa.

 

 

9.pants. Izdienas pensijas piešķiršanas termiņi

 

(1) Izdienas pensiju piešķir bez termiņa ierobežojuma pēc diplomāta atbrīvošanas no diplomātiskā un konsulārā dienesta amata.

 

  (2) Izdienas pensiju piešķir ar to dienu, kad Ārlietu ministrija saņem pieprasījumu par izdienas pensijas piešķiršanu.

 

 

 

9.pants. Izdienas pensijas piešķiršanas termiņi

(1) Izdienas pensiju piešķir bez termiņa ierobežojuma pēc diplomāta atbrīvošanas no diplomātiskā un konsulārā dienesta amata.

(2) Izdienas pensiju piešķir ar to dienu, kad Ārlietu ministrija saņem pieprasījumu par izdienas pensijas piešķiršanu.

 

10.pants. Izdienas pensijas izmaksas pārtraukšana vai tās apmēra grozīšana

 

(1) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja izdienas pensijas saņēmēju ieceļ diplomātiskā un konsulārā dienesta amatā, piešķirot diplomātisko rangu, vai izdienas pensijas saņēmējam piešķir citu izdienas pensiju.

 

 

(2) Izdienas pensijas apmēru groza šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”.

 

(3) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir 10 dienu laikā paziņot Ārlietu ministrijai par vecuma pensijas piešķiršanu vai par šā likuma 8.panta ceturtajā daļā minēto apstākļu iestāšanos.”

12.

Sociālo un darba lietu komisija

 

   Izteikt 10.pantu  šādā redakcijā:

 

“(1) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja:

 

1)         izdienas pensijas saņēmēju ieceļ diplomātiskā un konsulārā dienesta amatā, piešķirot diplomātisko rangu;

2)         izdienas pensijas saņēmējs uzsāk dienestu (darbu) amatā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju;

3)         izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta cita izdienas pensija.

(2) Izdienas pensijas apmēru groza šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”.

(3) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir 10 dienu laikā paziņot Ārlietu ministrijai par šā likuma pirmajā un otrajā daļā minēto apstākļu iestāšanos.”

Atbalstīts.

10.pants.         Izdienas pensijas izmaksas pārtraukšana vai tās apmēra grozīšana

(1) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc šajā likumā noteiktaj ā kārtībā, ja:

 

1)         izdienas pensijas saņēmēju ieceļ diplomātiskā un konsulārā dienesta amatā, piešķirot diplomātisko rangu;

2)         izdienas pensijas saņēmējs uzsāk dienestu (darbu) amatā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju;

3)         izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta cita izdienas pensija.

(2) Izdienas pensijas apmēru groza šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”.

(3) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir 10 dienu laikā paziņot Ārlietu ministrijai par šā likuma pirmajā un otrajā daļā minēto apstākļu iestāšanos.

 

 

11. pants. Izdienas pensijas izmaksa par pagājušo laiku

(1) Aprēķinātās izdienas pensijas summas, ko pensijas saņēmējs nav laikā saņēmis, izmaksā par pagājušo laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem.

(2) Ja aprēķinātā izdienas pensija nav laikus saņemta Ārlietu ministrijas vainas dēļ, kura piešķir un izmaksā izdienas pensiju, neizmaksāto pensijas summu izmaksā par pagājušo laiku bez termiņa ierobežojuma.

 

 

Redakcionāli precizēts.

11.pants. Izdienas pensijas izmaksa par pagājušo laiku

(1) Aprēķinātās izdienas pensijas summas, ko šīs pensijas saņēmējs nav laikā saņēmis, izmaksā par pagājušo laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem.

(2) Ja aprēķinātā izdienas pensija nav laikus saņemta Ārlietu ministrijas vainas dēļ, neizmaksāto pensijas summu izmaksā par pagājušo laiku bez termiņa ierobežojuma.

12.pants. Ieturējumi no izdienas pensijas

(1) Ieturējumus no izdienas pensijas var izdarīt:

1) pamatojoties uz tiesas nolēmumu;

2) saskaņā ar iestādes vadītāja rīkojumu, lai piedzītu tās izdienas pensijas summas, kuras izdienas pensijas saņēmējam pārmaksātas tādēļ, ka viņš nav ievērojis šā likuma 10.panta noteikumus. Šādā gadījumā ik mēnesi ieturami ne vairāk kā 10 procenti no izmaksājamās izdienas pensijas līdz brīdim, kad pārmaksātā summa ir dzēsta.

(2) Uzturlīdzekļi nepilngadīgo bērnu uzturēšanai piedzenami pirmām kārtām.

(3) Kopējā ieturējumu summa mēnesī nedrīkst pārsniegt 50 procentus no izdienas pensijas apmēra.

(4) Ja izdienas pensijas izmaksu pārtrauc, pirms parāds dzēsts, atlikušo parāda daļu piedzen likumos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

12.pants. Ieturējumi no izdienas pensijas

(1) Ieturējumus no izdienas pensijas var izdarīt:

1)         pamatojoties uz tiesas nolēmumu;

2)         saskaņā ar iestādes vadītāja rīkojumu, lai piedzītu tās izdienas pensijas summas, kuras šīs pensijas saņēmējam pārmaksātas tādēļ, ka viņš nav ievērojis šā likuma 10.panta noteikumus. Šādā gadījumā ik mēnesi ieturami ne vairāk kā 10 procenti no izmaksājamās izdienas pensijas līdz brīdim, kad pārmaksātā summa ir dzēsta.

(2) Uzturlīdzekļi nepilngadīgu bērnu uzturēšanai piedzenami pirmām kārtām.

(3) Kopējā ieturējumu summa mēnesī nedrīkst pārsniegt 50 procentus no izdienas pensijas apmēra.

(4) Ja izdienas pensijas izmaksu pārtrauc, pirms parāds dzēsts, atlikušo parāda daļu piedzen likumā noteiktajā kārtībā.

 


 

13.pants. Sakarā ar personas nāvi nesaņemtās izdienas pensijas un apbedīšanas pabalsta izmaksa

(1) Izmaksai aprēķinātās izdienas pensijas summas, kas nav izmaksātas līdz izdienas pensijas saņēmēja nāvei, ir tiesības saņemt  pensijas saņēmēja laulātajam vai arī pirmās vai otrās pakāpes radiniekiem.

 

(2) Izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu izdienas pensijas apmērā.”

 

 

 

Redakcionāli precizēts.

13.pants.         Sakarā ar personas nāvi nesaņemtās izdienas pensijas un apbedīšanas pabalsta izmaksa

(1) Izmaksai aprēķinātās izdienas pensijas summas, kas nav izmaksātas līdz šīs pensijas saņēmēja nāvei, ir tiesības saņemt viņa laulātajam vai arī pirmās vai otrās pakāpes radiniekiem.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu izdienas pensijas apmērā.

 

 

13.

Ārlietu ministrs A.Pabriks

 

Papildināt likumprojektu ar 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Izdienas pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz ārvalstīm

Tiesības uz izdienas pensiju, kas iegūtas saskaņā ar šo likumu, izdienas pensijas saņēmējiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saglabājas arī pēc viņu izbraukšanas uz ārvalstīm.”

 

Atbalstīts.

14.pants.         Izdienas pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz ārvalstīm

Tiesības uz izdienas pensiju, kas iegūtas saskaņā ar šo likumu, izdienas pensijas saņēmējiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saglabājas arī pēc viņu izbraukšanas uz ārvalstīm.

 

 

Pārejas noteikums

 

   Šā likuma 2.panta pirmās daļas 3.punkts ir spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim.

 

14.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izslēgt pārejas noteikumu.

Atbalstīts.

Izslēgts.

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.