Par izdienas pensijām diplomātiskajā un konsulārajā dienestā

Projekts

Likums “Par izdienas pensijām

diplomātiskajā un konsulārajā dienestā”

 

 

1.pants. Likuma mērķis

 

Likuma mērķis ir nodrošināt diplomātu tiesības uz izdienas pensiju un reglamentēt kārtību, kādā tā tiek piešķirta, aprēķināta un izmaksāta. 

 

2.pants. Tiesības uz izdienas pensiju

 

(1)   Tiesības uz izdienas pensiju ir diplomātam, kurš:

1) sasniedzis 50 gadu vecumu un kura izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem;

2) neatkarīgi no vecuma atbrīvots no darba veselības stāvokļa dēļ vai darbinieku skaita samazināšanās dēļ un kura izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem.

 

(2) Uz izdienas pensiju nav tiesību diplomātam, kurš saņem citas valsts pensiju.

 

(3) Uz izdienas pensiju nav tiesību diplomātam, kurš atbrīvots no darba sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu par tīšu noziedzīgu nodarījumu.

 

3.pants. Izdienas stāža aprēķināšana

 

(1) Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita dienesta laiku Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā dienestā, aprēķinot to no brīža, kad personai piešķirts  diplomātiskais rangs.

 

(2) Diplomāta nostrādāto laiku citā iestādē, kur diplomāts pārcelts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izdienas pensijas stāžā neieskaita.

 

4.pants. Izdienas stāžā palielinātā apmērā ieskaitāmais dienesta laiks

 

Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, palielinātā apmērā ieskaita dienesta laiku valstīs, kurās ir bijis izsludināts karastāvoklis vai ārkārtējais stāvoklis, vienu kalendāro dienu ieskaitot par piecām darba dienām.

 

5.pants. Izdienas pensijas aprēķināšana un līdzekļi izdienas pensijas izmaksai

 

(1) Diplomātam, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu, izdienas pensiju piešķir 55 procentu apmērā no darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

 

(2) Diplomātam, kurš neatkarīgi no vecuma atbrīvots no darba veselības stāvokļa dēļ vai darbinieku skaita samazināšanas dēļ un kuras izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir ne mazāks par 20 gadiem, izdienas pensiju piešķir 40 procentu apmērā no darba samaksas.

 

(3) Par katru izdienas stāža gadu, kas pārsniedz 20 gadus šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos, izdienas pensijas apmēru palielina par 2 procentiem no darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

 

(4) Maksimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst pārsniegt 80 procentus no darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

 

(5) Minimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

 

(6) Izdienas pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas piešķirti Ārlietu ministrijai saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju.

 

(7)  Izdienas pensijas saņēmējam valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensija tiek piešķirta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”. Ar dienu, kad sasniegts likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteiktais vecums, līdz vecuma pensijas piešķiršanai tiek pārtraukta izdienas pensijas izmaksa. Pēc vecuma pensijas piešķiršanas izdienas pensijas izmaksu atjauno, izdienas pensiju samazinot par piešķirtās vecuma pensijas apmēru.

 

6.pants. Darba samaksa, no kuras aprēķina izdienas pensiju

 

(1) Darba samaksas aprēķinā tiek ņemts vērā pirms atbrīvošanas no dienesta augstākais ieņemtais diplomātiskā un konsulārā dienesta amats un augstākais ieņemtais amats pārstāvniecībā.

 

(2) Darba samaksu aprēķina, summējot vidējo attiecīgajam amatam noteikto amatalgu, diplomātisko piemaksu un atbilstošajam amatam pārstāvniecībās noteikto algas pabalstu, kam netiek piemērots dārdzības koeficients.

 

7.pants. Izdienas pensijas apmēra palielināšana

 

(1) Izdienas pensijas apmērs pārskatāms katru gadu, ņemot vērā valstī noteiktās patēriņa cenu indeksa izmaiņas.

 

(2) Izdienas pensijas apmēru pārskata kārtībā, kāda noteikta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” piešķirto valsts pensiju indeksācijai.

 

8.pants. Izdienas pensijas pieprasīšana, piešķiršana un izmaksa

 

(1) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pensijas pieprasītājs iesniedz Ārlietu ministrijai.

 

(2) Ārlietu ministrija izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pēc to saņemšanas izskata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un par pieņemto lēmumu paziņo izdienas pensijas pieprasītājam.

 

(3) Diplomātam, kuram ir tiesības vienlaikus uz vairākām izdienas pensijām, tiek piešķirta tikai viena pensija pēc šī diplomāta izvēles.

 

(4) Izdienas pensiju piešķir ar to dienu, kad saņemts pieprasījums par izdienas pensijas piešķiršanu.

 

(5) Izdienas pensiju izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

(6) Sūdzības izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas vai izmaksas jautājumos izdienas pensijas pieprasītājs var iesniegt Ārlietu ministrijai. Strīdus par šajā likumā paredzēto tiesību nodrošināšanu izskata tiesa.

 

9.pants. Izdienas pensijas izmaksas pārtraukšana vai tās apmēra grozīšana

 

(1) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja izdienas pensijas saņēmējs atsāk pildīt diplomātisko un konsulāro dienestu.

 

(2) Izdienas pensijas apmēru groza šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”.

 

(3) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir 10 dienu laikā paziņot Ārlietu ministrijai par vecuma pensijas piešķiršanu.

 

10.pants. Pabalsta piešķiršana laulātajam izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā

 

(1) Izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa laulātajam piešķir uz mūžu pabalstu 50 procentu apmērā no mirušā laulātā izdienas pensijas.

 

(2)   Tiesības saņemt pabalstu  ir mirušā laulātajam, kurš:

1) nav nodarbināts;

2) nesaņem citas valsts pensiju;

3) nesaņem citas iestādes izdienas pensiju.

 

(3)   Mirušā laulātais ir uzskatāms par nodarbinātu, ja:

1) uz darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu darba devēja rīcībā;

2) ir uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) īpašnieks (īpašnieki), kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar sava uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārvaldes institūciju, veic šā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) operatīvās vadības funkciju, ja šajā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors), izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku;

3) ir Saeimas deputāts, pašvaldības deputāts, Ministru kabineta loceklis, uzņēmējsabiedrības valdes, padomes loceklis, kā arī cita persona, kura ieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību;

4) persona, kura ir noslēgusi Civillikuma IV daļas 15.nodaļā paredzēto uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līgumu un nav reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja;

5) ir valsts civildienesta ierēdnis;

6) likumā noteiktajā kārtībā iecelts (ievēlēts) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības vai nerezidenta pastāvīgās pārstāvniecības) pārvaldnieks (direktors), kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību vai nerezidenta pastāvīgo pārstāvniecību), veic šā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības vai nerezidenta pastāvīgās pārstāvniecības) operatīvās vadības funkciju;

7) gūst ienākumus kā pašnodarbinātais.

 

(4) Mirušā laulātajam piešķir pabalstu, ja viņš uzturējies ārvalstīs kā diplomātisko un konsulāro dienestu pildošas personas laulātais ne mazāk kā 10 gadus vai tādu pašu laika periodu kā mirušais izdienas pensijas saņēmējs.

 

(5) Mirušā laulātais dodoties jaunā laulībā nezaudē tiesības saņemt pabalstu.

 

(6) Mirušā laulātajam, kuram tiek piešķirta vecuma pensiju saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”, ir tiesības saņemt pabalstu, samazinot to par piešķirtās vecuma pensijas apmēru.

 

(7) Pabalsta izmaksas kārtību laulātajam izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā nosaka Ministru kabinets.

 

11.pants. Izdienas pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz ārvalstīm

 

Personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, izdienas pensiju, kas piešķirta saskaņā ar šo likumu, izmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ja Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi.

 

Pārejas noteikumi

 

1.                 Šā likuma 2.panta pirmā daļā stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

 

2. Pārejas periodā līdz 2011.gada 31.decembrim, diplomātiem, kuri līdz 2011.gada 31. decembrim ir sasnieguši 50 gadu vecumu un kuru izdienas stāžs ir no 12 līdz 19 gadiem, izdienas pensiju aprēķina, piemērojot šādu procentu likmi šā likuma 6. pantā minētajai darba samaksai atkarībā no izdienas stāža:

 

Izdienas stāžs (gados)

Piemērojamā procentu likme

12

26

13

29

14

32

15

35

16

39

17

43

18

47

19

51

 

 

 

 


Likumprojekta

“Par izdienas pensijām diplomātiskajā un konsulārajā dienestā”

anotācija

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

1995.gada 21.septembra “Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma” 25.pants paredz, ka diplomātiem, kuriem diplomātiskais rangs piešķirts saskaņā ar šā likuma 9., 10. vai 12.pantu, ir tiesības uz izdienas pensiju.

Lai harmonizētu Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta reglamentējošās likumdošanas aktu normas, kas nosaka diplomātu sociālās garantijas, ir nepieciešams izstrādāt likumprojektu “Par izdienas pensijām diplomātiskajā un konsulārajā dienestā”.

Likumprojekts radītu darba specifikai atbilstošas sociālās garantijas, kā arī novērstu atšķirīgo attieksmi pret darbiniekiem, kas atrodas vienādos vai pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos darba apstākļos.

2. Tiesību akta projekta būtība

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt Latvijas diplomātiem tiesības uz izdienas pensiju, tādejādi, personām, kas veltījušas pūles Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta attīstībai un sekmīgai darbībai, viņu ieguldījumam tiek radītas atbilstošas sociālās garantijas.

Likumprojekts reglamentēs kārtību, kādā tiks piešķirta un aprēķināta izdienas pensija. Likumprojektā tiek noteikts, ka izdienas pensiju izmaksas kārtību reglamentēs Ministru kabineta noteikumi.

3. Cita informācija

Pēc likuma “Par izdienas pensijām diplomātiskajā un konsulārajā dienestā” pieņemšanas, nepieciešamie Ministru kabineta noteikumi par izdienas pensiju izmaksas kārtību tiks pieņemti Ministru kabinetā.

 


II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3.Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts vērsts uz sociālo garantiju nodrošināšanu diplomātiem, kuriem diplomātiskais rangs piešķirts saskaņā ar “Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma” 9., 10., vai 12.pantu. Tas radīs papildus labvēlīgus faktorus diplomātiskā un konsulārā dienesta attīstībai, jo piesaistīs potenciāli jauno darbinieku uzmanību papildus sociālajām garantijām, un nodrošinās dienestā esošo personu straujāku karjeras virzību un izaugsmi, kā arī uzlabos dienesta kvalitāti.

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

 

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2005

2006

2007

2008

 

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

-

-

-

-

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

182,6

222,2

262,4

295,8

3. Finansiālā ietekme

 

-182,6

-222,2

-262,4

-295,8

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Izdienas pensiju aprēķins 2006.gadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amats (uz 2004.g.)

Rangs (uz 2004.g.)

Vecums

Izdienas stāžs

vid. alga

dip. piem.

algas pabalsts

kopā

% likme

pensija mēnesī

pensija gadā

1

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

78

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

2

Nodaļas vadītājs, vēstnieks

Vēstnieks

67

14

477

95

1 642

2 214

32%

709

8 502

3

2.sekretārs

2.sekretārs

60

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

4

Vicekonsuls

2.sekretārs

60

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

5

Padomnieks

Padomnieks

60

12

324

65

1 267

1 655

26%

430

5 163

6

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

60

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

7

Nodaļas vadītāja vietnieks

2.sekretārs

58

12

313

63

1 083

1 458

26%

379

4 550

8

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

59

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

9

1.sekretārs

1.sekretārs

58

12

319

64

1 183

1 566

26%

407

4 884

10

Vecākais referents

2.sekretārs

58

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

11

Vēstnieks

Vēstnieks

57

13

477

95

1 642

2 214

29%

642

7 705

12

1.sekretārs

1.sekretārs

58

13

319

64

1 183

1 566

29%

454

5 448

13

2.sekretārs

2.sekretārs

56

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

14

Nodaļas vadītājs

1.sekretārs

57

13

349

70

1 183

1 602

29%

464

5 573

15

Padomnieks

Padomnieks

56

13

324

65

1 267

1 655

29%

480

5 759

16

Padomnieks

Padomnieks

55

13

324

65

1 267

1 655

29%

480

5 759

17

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

51

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

18

Informācijas sistēmu uzturētājs

2.sekretārs

51

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

19

Departamenta direktors

Padomnieks

51

12

418

84

1 267

1 768

26%

460

5 517

20

Speciālo uzdevumu vēstnieks

Padomnieks

51

13

480

96

1 267

1 843

29%

534

6 412

21

Vēstnieks

Vēstnieks

50

12

477

95

1 642

2 214

26%

576

6 908

22

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

50

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

23

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

50

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

24

Padomnieks

Padomnieks

50

14

324

65

1 267

1 655

32%

530

6 355

25

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

50

12

480

96

1 642

2 218

26%

577

6 919

26

1.sekretārs

1.sekretārs

58

12

319

64

1 183

1 566

26%

407

4 884

27

Nodaļas vadītājs

1.sekretārs

57

12

349

70

1 183

1 602

26%

416

4 997

28

Nodaļas vadītājs

1.sekretārs

56

12

349

70

1 183

1 602

26%

416

4 997

29

Padomnieks

1.sekretārs

56

12

324

65

1 183

1 572

26%

409

4 903

30

2.sekretārs

2.sekretārs

54

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

31

1.sekretārs

3.sekretārs

53

12

319

64

1 000

1 382

26%

359

4 312

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

 

15 218

182 614

 

 

Izdienas pensiju aprēķins 2007.gadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

78

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

2

Nodaļas vadītājs, vēstnieks

Vēstnieks< /span>

67

14

477

95

1 642

2 214

32%

709

8 502

3

2.sekretārs

2.sekretārs

60

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

4

Vicekonsuls

2.sekretārs

60

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

5

Padomnieks

Padomnieks

60

12

324

65

1 267

1 655

26%

430

5 163

6

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

60

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

7

Nodaļas vadītāja vietnieks

2.sekretārs

58

12

313

63

1 083

1 458

26%

379

4 550

8

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

59

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

9

1.sekretārs

1.sekretārs

58

12

319

64

1 183

1 566

26%

407

4 884

10

Vecākais referents

2.sekretārs

58

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

11

Vēstnieks

Vēstnieks

57

13

477

95

1 642

2 214

29%

642

7 705

12

1.sekretārs

1.sekretārs

58

13

319

64

1 183

1 566

29%

454

5 448

13

2.sekretārs

2.sekretārs

56

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

14

Nodaļas vadītājs

1.sekretārs

57

13

349

70

1 183

1 602

29%

464

5 573

15

Padomnieks

Padomnieks

56

13

324

65

1 267

1 655

29%

480

5 759

16

Padomnieks

Padomnieks

55

13

324

65

1 267

1 655

29%

480

5 759

17

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

51

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

18

Informācijas sistēmu uzturētājs

2.sekretārs

51

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

19

Departamenta direktors

Padomnieks

51

12

418

84

1 267

1 768

26%

460

5 517

20

Speciālo uzdevumu vēstnieks

Padomnieks

51

13

480

96

1 267

1 843

29%

534

6 412

21

Vēstnieks

Vēstnieks

50

12

477

95

1 642

2 214

26%

576

6 908

22

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

50

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

23

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

50

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

24

Padomnieks

Padomnieks

50

14

324

65

1 267

1 655

32%

530

6 355

25

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

50

12

480

96

1 642

2 218

26%

577

6 919

26

1.sekretārs

1.sekretārs

58

12

319

64

1 183

1 566

26%

407

4 884

27

Nodaļas vadītājs

1.sekretārs

57

12

349

70

1 183

1 602

26%

416

4 997

28

Nodaļas vadītājs

1.sekretārs

56

12

349

70

1 183

1 602

26%

416

4 997

29

Padomnieks

1.sekretārs

56

12

324

65

1 183

1 572

26%

409

4 903

30

2.sekretārs

2.sekretārs

54

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

31

1.sekretārs

3.sekretārs

53

12

319

64

1 000

1 382

26%

359

4 312

32

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

50

15

560

112

1 642

2 314

35%

810

9 717

33

1.sekretārs

1.sekretārs

50

14

372

74

1 183

1 629

32%

521

6 256

34

1.sekretārs

2.sekretārs

50

12

372

74

1 083

1 529

26%

398

4 771

35

Nodaļas vadītājs

1.sekretārs

50

14

407

81

1 183

1 671

32%

535

6 417

36

Valsts sekretāra vietnieks

Vēstnieks

50

13

560

112

1 642

2 314

29%

671

8 052

37

2.sekretārs

3.sekretārs

53

12

337

67

1 000

1 404

26%

365

4 380

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

 

18 517

222 207

 

 

Izdienas pensiju aprēķins 2008.gadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

78

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

2

Nodaļas vadītājs, vēstnieks

Vēstnieks

67

14

477

95

1 642

2 214

32%

709

8 502

3

2.sekretārs

2.sekretārs

60

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

4

Vicekonsuls

2.sekretārs

60

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

5

Padomnieks

Padomnieks

60

12

324

65

1 267

1 655

26%

430

5 163

6

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

60

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

7

Nodaļas vadītāja vietnieks

2.sekretārs

58

12

313

63

1 083

1 458

26%

379

4 550

8

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

59

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

9

1.sekretārs

1.sekretārs

58

12

319

64

1 183

1 566

26%

407

4 884

10

Vecākais referents

2.sekretārs

58

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

11

Vēstnieks

Vēstnieks

57

13

477

95

1 642

2 214

29%

642

7 705

12

1.sekretārs

1.sekretārs

58

13

319

64

1 183

1 566

29%

454

5 448

13

2.sekretārs

2.sekretārs

56

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

14

Nodaļas vadītājs

1.sekretārs

57

13

349

70

1 183

1 602

29%

464

5 573

15

Padomnieks

Padomnieks

56

13

324

65

1 267

1 655

29%

480

5 759

16

Padomnieks

Padomnieks

55

13

324

65

1 267

1 655

29%

480

5 759

17

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

51

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

18

Informācijas sistēmu uzturētājs

2.sekretārs

51

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

19

Departamenta direktors

Padomnieks

51

12

418

84

1 267

1 768

26%

460

5 517

20

Speciālo uzdevumu vēstnieks

Padomnieks

51

13

480

96

1 267

1 843

29%

534

6 412

21

Vēstnieks

Vēstnieks

50

12

477

95

1 642

2 214

26%

576

6 908

22

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

50

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

23

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

50

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

24

Padomnieks

Padomnieks

50

14

324

65

1 267

1 655

32%

530

6 355

25

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

50

12

480

96

1 642

2 218

26%

577

6 919

26

1.sekretārs

1.sekretārs

58

12

319

64

1 183

1 566

26%

407

4 884

27

Nodaļas vadītājs

1.sekretārs

57

12

349

70

1 183

1 602

26%

416

4 997

28

Nodaļas vadītājs

1.sekretārs

56

12

349

70

1 183

1 602

26%

416

4 997

29

Padomnieks

1.sekretārs

56

12

324

65

1 183

1 572

26%

409

4 903

30

2.sekretārs

2.sekretārs

54

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

31

1.sekretārs

3.sekretārs

53

12

319

64

1 000

1 382

26%

359

4 312

32

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

50

15

560

112

1 642

2 314

35%

810

9 717

33

1.sekretārs

1.sekretārs

50

14

372

74

1 183

1 629

32%

521

6 256

34

1.sekretārs

2.sekretārs

50

12

372

74

1 083

1 529

26%

398

4 771

35

Nodaļas vadītājs

1.sekretārs

50

14

407

81

1 183

1 671

32%

535

6 417

36

Valsts sekretāra vietnieks

Vēstnieks

50

13

560

112

1 642

2 314

29%

671

8 052

37

2.sekretārs

3.sekretārs

53

12

337

67

1 000

1 404

26%

365

4 380

38

Nodaļas vadītājs

2.sekretārs

50

13

407

81

1 083

1 571

29%

456

5 468

39

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

50

16

560

112

1 642

2 314

39%

902

10 828

40

1.sekretārs

1.sekretārs

50

15

372

74

1 183

1 629

35%

570

6 842

41

1.sekretārs

1.sekretārs

53

12

372

74

1 183

1 629

26%

424

5 083

42

1.sekretārs

2.sekretārs

57

12

372

74

1 083

1 529

26%

398

4 771

43

Valsts protokola vadītājs

Vēstnieks

55

12

557

111

1 642

2 309

26%

600

7 206

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

 

21 867

262 404

 

 

Izdienas pensiju aprēķins 2009.gadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

78

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

2

Nodaļas vadītājs, vēstnieks

Vēstnieks

67

14

477

95

1 642

2 214

32%

709

8 502

3

2.sekretārs

2.sekretārs

60

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

4

Vicekonsuls

2.sekretārs

60

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

5

Padomnieks

Padomnieks

60

12

324

65

1 267

1 655

26%

430

5 163

6

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

60

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

7

Nodaļas vadītāja vietnieks

2.sekretārs

58

12

313

63

1 083

1 458

26%

379

4 550

8

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

59

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

9

1.sekretārs

1.sekretārs

58

12

319

64

1 183

1 566

26%

407

4 884

10

Vecākais referents

2.sekretārs

58

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

11

Vēstnieks

Vēstnieks

57

13

477

95

1 642

2 214

29%

642

7 705

12

1.sekretārs

1.sekretārs

58

13

319

64

1 183

1 566

29%

454

5 448

13

2.sekretārs

2.sekretārs

56

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

14

Nodaļas vadītājs

1.sekretārs

57

13

349

70

1 183

1 602

29%

464

5 573

15

Padomnieks

Padomnieks

56

13

324

65

1 267

1 655

29%

480

5 759

16

Padomnieks

Padomnieks

55

13

324

65

1 267

1 655

29%

480

5 759

17

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

51

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

18

Informācijas sistēmu uzturētājs

2.sekretārs

51

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

19

Departamenta direktors

Padomnieks

51

12

418

84

1 267

1 768

26%

460

5 517

20

Speciālo uzdevumu vēstnieks

Padomnieks

51

13

480

96

1 267

1 843

29%

534

6 412

21

Vēstnieks

Vēstnieks

50

12

477

95

1 642

2 214

26%

576

6 908

22

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

50

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

23

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

50

13

480

96

1 642

2 218

29%

643

7 717

24

Padomnieks

Padomnieks

50

14

324

65

1 267

1 655

32%

530

6 355

25

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

50

12

480

96

1 642

2 218

26%

577

6 919

26

1.sekretārs

1.sekretārs

58

12

319

64

1 183

1 566

26%

407

4 884

27

Nodaļas vadītājs

1.sekretārs

57

12

349

70

1 183

1 602

26%

416

4 997

28

Nodaļas vadītājs

1.sekretārs

56

12

349

70

1 183

1 602

26%

416

4 997

29

Padomnieks

1.sekretārs

56

12

324

65

1 183

1 572

26%

409

4 903

30

2.sekretārs

2.sekretārs

54

12

289

58

1 083

1 430

26%

372

4 460

31

1.sekretārs

3.sekretārs

53

12

319

64

1 000

1 382

26%

359

4 312

32

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

50

15

560

112

1 642

2 314

35%

810

9 717

33

1.sekretārs

1.sekretārs

50

14

372

74

1 183

1 629

32%

521

6 256

34

1.sekretārs

2.sekretārs

50

12

372

74

1 083

1 529

26%

398

4 771

35

Nodaļas vadītājs

1.sekretārs

50

14

407

81

1 183

1 671

32%

535

6 417

36

Valsts sekretāra vietnieks

Vēstnieks

50

13

560

112

1 642

2 314

29%

671

8 052

37

2.sekretārs

3.sekretārs

53

12

337

67

1 000

1 404

26%

365

4 380

38

Nodaļas vadītājs

2.sekretārs

50

13

407

81

1 083

1 571

29%

456

5 468

39

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

50

16

560

112

1 642

2 314

39%

902

10 828

40

1.sekretārs

1.sekretārs

50

15

372

74

1 183

1 629

35%

570

6 842

41

1.sekretārs

1.sekretārs

53

12

372

74

1 183

1 629

26%

424

5 083

42

1.sekretārs

2.sekretārs

57

12

372

74

1 083

1 529

26%

398

4 771

43

Valsts protokola vadītājs

Vēstnieks

55

12

557

111

1 642

2 309

26%

600

7 206

44

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

50

17

560

112

1 642

2 314

43%

995

11 939