Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

 

            

«Grozījumi Elektronisko sakaru likumā»

(reģ. nr. 1136) (Steidzams)

                           

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

 

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā 2.lasījuma redakcija

Elektronisko sakaru likums

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

 

 

 

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

 

Izdarīt Elektronisko sakaru likumā šādus grozījumus:

 

 

Redakc. preciz.

Izdarīt Elektronisko sakaru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Aizstāt visā likuma tekstā vārdus „abonentlīnijas atsaistīšana” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „atsaistītas piekļuves abonentlīnijām” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīts.

 

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus “abonentlīnijas atsaistīšana” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “atsaistītas piekļuves abonentlīnijām” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

-----------------------------------

 

 

2

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 1.pantu ar 5.1punktu šādā redakcijā:

“5.1) atrašanās vietas informācijas datu bāze - datu bāze, kas satur informāciju par galiekārtas atrašanās vietu, ģeogrāfiskajām koordinātām vai galiekārtas pieslēguma adresi.”

Atbalstīts.

2. 1.pantā:

papildināt pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“51) atrašanās vietas informācijas datu bāze — datu bāze, kas satur informāciju par galiekārtas atrašanās vietu, ģeogrāfiskajām koordinātām vai galiekārtas pieslēguma adresi;”;

38) piekļuve — citam elektronisko sakaru komersantam sniegta iespēja ar konkrētiem nosacījumiem piekļūt elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamajām iekārtām un pakalpojumiem. Piekļuve ietver piekļuvi elektronisko sakaru tīkla elementiem un ar tiem saistītām iekārtām ar vadu vai bezvadu savienojumiem, it īpaši piekļuvi abonentlīnijai, kā arī iekārtām un pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pakalpojumus abonentlīnijā, piekļuvi fiziskai infrastruktūrai (ieskaitot elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai izmantotās ēkas, kabeļu līnijas, kabeļu kanalizāciju un antenu mastus), piekļuvi atbilstošām programmatūras sistēmām (ieskaitot operacionālās atbalstsistēmas), piekļuvi numura translācijai vai sistēmām, kas piedāvā līdzīgas iespējas, piekļuvi elektronisko sakaru tīkliem (īpaši viesabonēšanai), piekļuvi ierobežotas piekļuves sistēmām ciparu televīzijas pakalpojumiem un piekļuvi virtuālo tīklu pakalpojumiem;

--------------------------------

 

 

 

3

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Izteikt 1.panta 38.punktu šādā redakcijā:

„piekļuve — citam elektronisko sakaru komersantam sniegts pakalpojums ar konkrētiem nosacījumiem piekļūt elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamajām iekārtām un pakalpojumiem. Piekļuve ietver piekļuvi elektronisko sakaru tīkla elementiem un ar tiem saistītām iekārtām ar vadu vai bezvadu savienojumiem, it īpaši piekļuvi abonentlīnijai, kā arī iekārtām un pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pakalpojumus abonentlīnijā, piekļuvi fiziskai infrastruktūrai (ieskaitot elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai izmantotās ēkas, kabeļu līnijas, kabeļu kanalizāciju un antenu mastus un torņus), piekļuvi atbilstošām programmatūras sistēmām (ieskaitot operacionālās atbalstsistēmas), piekļuvi numura translācijai vai sistēmām, kas piedāvā līdzīgas iespējas, piekļuvi elektronisko sakaru tīkliem (īpaši viesabonēšanai), piekļuvi ierobežotas piekļuves sistēmām ciparu televīzijas pakalpojumiem un piekļuvi virtuālo tīklu pakalpojumiem;”

Atbalstīts.

izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

“piekļuve — citam elektronisko sakaru komersantam sniegts pakalpojums ar konkrētiem nosacījumiem piekļūt elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamajām iekārtām un pakalpojumiem. Piekļuve ietver piekļuvi elektronisko sakaru tīkla elementiem un ar tiem saistītām iekārtām ar vadu vai bezvadu savienojumiem, it īpaši piekļuvi abonentlīnijai, kā arī iekārtām un pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pakalpojumus abonentlīnijā, piekļuvi fiziskai infrastruktūrai (ieskaitot elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai izmantotās ēkas, kabeļu līnijas, kabeļu kanalizāciju un antenu mastus un torņus), piekļuvi atbilstošām programmatūras sistēmām (ieskaitot operacionālās atbalstsistēmas), piekļuvi numura translācijai vai sistēmām, kas piedāvā līdzīgas iespējas, piekļuvi elektronisko sakaru tīkliem (īpaši viesabonēšanai), piekļuvi ierobežotas piekļuves sistēmām ciparu televīzijas pakalpojumiem un piekļuvi virtuālo tīklu pakalpojumiem;”;

 

 

4

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 1.pantu ar 47.1punktu šādā redakcijā:

“47.1) valsts nozīmes datu pārraides tīkls – valsts privātais elektronisko sakaru tīkls, kas ļauj pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo aizsargāto informāciju.”

Atbalstīts.

papildināt pantu ar 47.punktu šādā redakcijā:

“471) valsts nozīmes datu pārraides tīkls — valsts privātais elektronisko sakaru tīkls, kas ļauj pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo aizsargāto informāciju;”.

 

 

 

 

 

 

3.pants. Likuma piemērošanas joma

(1) Likums nosaka lietotāju, elektronisko sakaru komersantu, privāto elektronisko sakaru tīklu īpašnieku un valsts pārvaldes iestāžu kompetenci, tiesības un pienākumus, kas saistīti ar elektronisko sakaru nozares regulēšanu, elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu, elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, kā arī ierobežoto resursu lietošanu un pārvaldīšanu.

(2) Likums attiecas arī uz radio vai televīzijas programmu izplatīšanai nepieciešamajiem elektronisko sakaru tīkliem. Latvijas Republikas jurisdikcijā esošo raidorganizāciju veidošanas, reģistrācijas, darbības un uzraudzības kārtību nosaka Radio un televīzijas likums.

(3) Likums neattiecas uz informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanu un tās informācijas saturu, kuru pārraida vai saņem elektronisko sakaru tīklos, izmantojot publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 3.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Likums neattiecas uz informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanu un tās informācijas saturu, kuru pārraida vai saņem elektronisko sakaru tīklos.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 3.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Likums neattiecas uz informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanu un tās informācijas saturu, kuru pārraida vai saņem elektronisko sakaru tīklos.”

 

 

 

 

 

 

4.pants. Elektronisko sakaru nozari uzraugošās institūcijas

(1) Vispārējo valsts pārvaldi elektronisko sakaru nozarē atbilstoši savai kompetencei nodrošina Satiksmes ministrija.

(2) Radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu pārvaldi elektronisko sakaru nozarē atbilstoši savai kompetencei nodrošina Satiksmes ministrijas funkcionālā un institucionālā pārraudzībā esošā Elektronisko sakaru direkcija.

(3) Elektronisko sakaru nozari atbilstoši šajā likumā un likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajai kompetencei uzrauga un regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk — Komisija).

(4) Personas datu aizsardzību elektronisko sakaru nozarē atbilstoši savai kompetencei uzrauga Datu valsts inspekcija.

(5) Patērētāju tiesību aizsardzības uzraudzību un kontroli elektronisko sakaru nozarē atbilstoši savai kompetencei nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

 

6

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Precizēt 4.panta nosaukumu jaunā redakcijā un papildināt to ar jaunu otro prim daļu šādā redakcijā:

„4.pants. Elektronisko sakaru nozari pārvaldošās institūcijas

...

(2.1) Valsts nozīmes datu pārraides tīklu nodrošina Valsts informācijas tīkla aģentūra.”

Atbalstīts.

4. 4.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Elektronisko sakaru nozari pārvaldošās institūcijas”;

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Valsts nozīmes datu pārraides tīklu nodrošina Valsts informācijas tīkla aģentūra.”

 

 

 

 

 

 

5.pants. Satiksmes ministrijas tiesības

(1) Satiksmes ministrijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta vai valsts pārvaldes iestādes Satiksmes ministrijas funkciju izpildei nepieciešamo informāciju.

 

(2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Satiksmes ministrijas funkciju izpildei pilnvarotajiem ministrijas pārstāvjiem ir tiesības piekļūt telpām, ēkām un attiecīgajām iekārtām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publisko elektronisko sakaru tīklu ekspluatācijai.

 

7

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Lai pildītu savas funkcijas un veiktu pārbaudes, iepriekš par to brīdinot, pilnvarotajiem Satiksmes ministrijas pārstāvjiem ir tiesības piekļūt telpām, ēkām un attiecīgajām iekārtām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publisko elektronisko sakaru tīklu ekspluatācijai.”

Atbalstīts.

5. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Lai pildītu savas funkcijas un veiktu pārbaudes, iepriekš par to brīdinot, pilnvarotajiem Satiksmes ministrijas pārstāvjiem ir tiesības piekļūt telpām, ēkām un attiecīgajām iekārtām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publisko elektronisko sakaru tīklu ekspluatācijai.”

 

 

 

 

 

 

6.pants. Elektronisko sakaru direkcijas kompetence

(1) Elektronisko sakaru direkcija:

1) pārvalda radiofrekvenču spektru un numerāciju, lai nodrošinātu to racionālu un efektīvu izmantošanu;

2) sniedz elektromagnētiskās saderības un numerācijas nodrošināšanas pakalpojumus;

3) plāno radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu un nosaka radiofrekvenču piešķīrumu radioiekārtas darbībai;

4) piešķir radioiekārtai pazīšanas (izsaukuma) signālus;

5) Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos un konvencijās noteiktajā kārtībā koordinē un reģistrē radiofrekvenču piešķīrumu;

6) sadarbojas ar citu valstu sakaru administrācijām un piedalās sakaru nozares starptautisko institūciju un organizāciju darbā, lai veicinātu radiofrekvenču spektra un numerācijas nodrošināšanas pakalpojumu efektīvu izmantošanu;

7) veic radiofrekvenču spektra radiomonitoringu un radioiekārtu parametru mērījumus;

8) pārbauda pieteikumus par kaitīgiem radiotraucējumiem radio un televīzijas programmu uztveršanā un radiosakaru darbībā, noskaidro šo traucējumu avotus un pieņem lēmumu par traucējumu novēršanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

„9) izsniedz radioamatieru apliecības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

„9) izsniedz radioamatieru apliecības.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.9

 

 

 

 

Atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9) izsniedz radioamatieru apliecības.”

(2) Izpildot šā panta pirmajā daļā noteiktās funkcijas, Elektronisko sakaru direkcija patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus.

(3) Elektronisko sakaru direkcijas izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Elektronisko sakaru direkcijas izdota administratīvā akta apstrīdēšana neaptur šā akta darbību, ja vien pārsūdzības institūcija nepieņem lēmumu par tā darbības apturēšanu uz sūdzības izskatīšanas laiku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.pants. Elektronisko sakaru direkcijas tiesības

Elektronisko sakaru direkcijai ir šādas tiesības:

1)  Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta vai valsts pārvaldes iestādes Elektronisko sakaru direkcijas funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

 

 

10

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 7.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta, valsts pārvaldes iestādes vai citām personām Elektronisko sakaru direkcijas funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;”

 

Atbalstīts.

7. 7.pantā:

izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta, valsts pārvaldes iestādes vai citām personām Elektronisko sakaru direkcijas funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piekļūt radioiekārtām un iekārtām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, kā arī pieprasīt, lai tiek uzrādītas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas, atbilstības apliecinājumi vai citi ar elektronisko sakaru izmantošanu saistītie dokumenti;

 

3) pārtraukt radioiekārtu lietošanu, lai novērstu kaitīgos radiotraucējumus vai šādu radiotraucējumu rašanos.

 

11

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 7.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piekļūt telpām, ēkām un attiecīgajām iekārtām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, kā arī pieprasīt, lai tiek uzrādītas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas, atbilstības apliecinājumi vai citi ar elektronisko sakaru izmantošanu saistītie dokumenti;”

Atbalstīts.

2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piekļūt telpām, ēkām un attiecīgajām iekārtām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, kā arī pieprasīt, lai tiek uzrādītas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas, atbilstības apliecinājumi vai citi ar elektronisko sakaru izmantošanu saistītie dokumenti;”.

 

 

 

 

 

 

8.pants. Komisijas kompetence

(1) Komisija papildus šajā likumā un likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajai kompetencei elektronisko sakaru nozarē:

1) veicina galalietotājiem, tajā skaitā īpašām sociālajām grupām un sevišķi invalīdiem, iespēju izvēlēties elektronisko sakaru komersantu, tā sniegtos elektronisko sakaru pakalpojumus un elektronisko sakaru pakalpojumu tarifus;

2)  veicina elektronisko sakaru tirgus attīstību, caurskatāmi sadarbojoties ar citām valsts iestādēm, citu valstu regulatoriem un Eiropas Savienības institūcijām;

3)  nosaka lietotājiem piedāvājamo nomāto līniju minimālo pakalpojumu kopu;

4)  nosaka strīdu izšķiršanas kārtību un saskaņā ar to izšķir strīdus starp elektronisko sakaru komersantiem starpsavienojumu, piekļuves, iekārtu kopīgas izmantošanas un nomāto līniju jautājumos, kā arī strīdus starp elektronisko sakaru komersantiem un lietotājiem, ja strīds saistīts ar lietotāju pretenzijām. Komisijas lēmums tiek publicēts, ievērojot konfidencialitātes prasības. Komisijas lēmuma pilns teksts tiek nosūtīts strīdā iesaistītajām pusēm;

5)  veicina konkurenci elektronisko sakaru nozarē;

6) uzrauga elektronisko sakaru nozares normatīvo aktu ievērošanu;

7)  nodrošina darbības atklātumu, publiskojot gada pārskatu, kā arī atbilstoši savai kompetencei apkopo un publisko informāciju par elektronisko sakaru nozari;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Izteikt 8.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) nosaka elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū, kurā tiek sniegti nomāto līniju pakalpojumi, lietotājiem piedāvājamo nomāto līniju minimālo pakalpojumu kopu;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 8.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) nosaka elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū, kurā tiek sniegti nomāto līniju pakalpojumi, lietotājiem piedāvājamo nomāto līniju minimālo pakalpojumu kopu;”;

8) nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēts augstākā līmeņa domēna vārds (.lv);

 

9) nosaka un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” piekļuves kārtību un tehniskās prasības atsaistītai abonentlīnijai;

 

10)  nosaka un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” procedūru un kritērijus to elektronisko sakaru komersantu noteikšanai, kuriem ir būtiska ietekme konkrētajā tirgū, kā arī nosaka un publicē speciālās prasības attiecībā uz šo komersantu darbību;

 

11) nosaka un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” kārtību, kādā veicamas publiskās konsultācijas ar tirgus dalībniekiem;

 

12) nosaka un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” tarifu aprēķināšanas metodiku un izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku.

 

(2) Komisija atbilstoši šajā likumā noteiktajai kompetencei patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem elektronisko sakaru komersantiem un lietotājiem.

 

13

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Izteikt 8.panta pirmās daļas 8.punktu un 9.punktu šādā redakcijā:

„8) nosaka vienu augstākā līmeņa domēna .lv turētāju, prasības augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam, kā arī uzrauga šo prasību izpildi;

9) nosaka un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" tehniskās prasības atsaistītai piekļuvei paredzētai abonentlīnijai un atsaistītas piekļuves abonentlīnijai kārtību;”;

 

Izslēgt 8.panta pirmās daļas 10.punktu.

 

Atbalstīts, redakc. preciz.

izteikt pirmās daļas 8.punktu un 9.punktu šādā redakcijā:

“8) nosaka vienu augstākā līmeņa domēna .lv turētāju, prasības augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam, kā arī uzrauga šo prasību izpildi;

 

9) nosaka un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” tehniskās prasības atsaistītai piekļuvei paredzētai abonentlīnijai un kārtību, kādā notiek atsaistīta piekļuve abonentlīnijai;”;

 

izslēgt pirmās daļas 10.punktu.

 

 

 

 

 

 

9.pants. Komisijas tiesības

(1) Komisijai ir šādas tiesības:

1)  pieprasīt un Komisijas noteiktajā termiņā saņemt no elektronisko sakaru komersantiem informāciju, kas nepieciešama Komisijas funkciju izpildei (arī tādu informāciju, kas ietver komercnoslēpumu), kā arī attiecīgo personu rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus;

2) lai pildītu savas funkcijas un veiktu pārbaudes, iepriekš par to brīdinot, apmeklēt telpas un ēkas un piekļūt iekārtām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publisko elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai, kā arī pieprasīt, lai tiek uzrādītas atļaujas, sertifikāti vai citi dokumenti, kuri apliecina īpašuma tiesības vai tiesības izmantot šos objektus vai iekārtas. Šajā punktā minētās tiesības Komisija var deleģēt citām fiziskajām vai juridiskajām personām, tās atbilstoši pilnvarojot;

 

3) lai nodrošinātu efektīvu konkurenci elektronisko sakaru nozarē, pēc savas ierosmes vai tad, ja to pamatoti lūdz kāda no pusēm, noskaidrot nosacījumus, kuri iekļaujami piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai abonentlīniju atsaistīšanas līgumos, kā arī noteikt, kas jāievēro vienai vai vairākām līguma pusēm, lai grozītu vai izslēgtu līguma nosacījumus vai vienotos par līguma nosacījumiem;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Izteikt 9.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) pēc savas ierosmes vai tad, ja to pamatoti lūdz kāda no pusēm, noskaidrot nosacījumus, kuri iekļaujami piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām līgumos, kā arī noteikt, kas jāievēro vienai vai vairākām līguma pusēm, lai grozītu vai izslēgtu līguma nosacījumus vai vienotos par līguma nosacījumiem;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 9.panta pirmajā daļā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) pēc savas ierosmes vai tad, ja to pamatoti lūdz kāda no pusēm, noskaidrot nosacījumus, kuri iekļaujami piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām līgumos, kā arī noteikt, kas jāievēro vienai vai vairākām līguma pusēm, lai grozītu vai izslēgtu līguma nosacījumus vai vienotos par līguma nosacījumiem;”;

4)  pieprasīt attiecīgu grozījumu izdarīšanu jau noslēgtajos piekļuves, starpsavienojumu vai iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai abonentlīniju atsaistīšanas līgumos, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvu konkurenci vai ekonomisko efektivitāti, vai elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu savstarpēju savietojamību;

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Izslēgt 9.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus „efektīvu konkurenci vai ekonomisko efektivitāti, vai”.

 

 

 

 

Atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt 4.punktā vārdus “efektīvu konkurenci vai ekonomisko efektivitāti, vai”;

5) pēc savas ierosmes vai tad, ja to pamatoti lūdz kāda no pusēm, noteikt termiņu, kādā jābeidz sarunas par piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai abonentlīniju atsaistīšanas līgumu noslēgšanu. Komisijas noteiktais termiņš nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Izņēmuma gadījumos Komisijai ir tiesības šo termiņu pagarināt. Ja Komisijas noteiktajā termiņā vienošanās netiek panākta, Komisija veic pasākumus, lai panāktu līguma noslēgšanu saskaņā ar Komisijas noteikto kārtību.

 

16

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Izteikt 9.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) pēc savas ierosmes vai tad, ja to pamatoti lūdz kāda no pusēm, noteikt termiņu, kādā jābeidz sarunas par piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām līgumu noslēgšanu. Komisijas noteiktais termiņš nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Izņēmuma gadījumos Komisijai ir tiesības šo termiņu pagarināt.”

Atbalstīts.

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) pēc savas ierosmes vai tad, ja to pamatoti lūdz kāda no pusēm, noteikt termiņu, kādā jābeidz sarunas par piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām līgumu noslēgšanu. Komisijas noteiktais termiņš nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Izņēmuma gadījumos Komisijai ir tiesības šo termiņu pagarināt;”;

 

 

17

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Papildināt 9.panta pirmo daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

„6) noteikt prasības elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu savstarpējas savietojamības nodrošināšanai;

7) noteikt kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants nodrošina ar numerācijas izmantošanu saistītos pakalpojumus, kā arī noteikt šo pakalpojumu ieviešanas termiņus.”

Atbalstīts.

papildināt daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

“6) noteikt prasības elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu savstarpējas savietojamības nodrošināšanai;

7) noteikt kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants nodrošina ar numerācijas izmantošanu saistītos pakalpojumus, kā arī noteikt šo pakalpojumu ieviešanas termiņus.”

(2) Komisijas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota amatpersona ir tiesīga sastādīt elektronisko sakaru komersantam administratīvo pārkāpumu protokolu, kas tiek izskatīts likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.pants. Elektronisko sakaru komersanta pienākumi

(1) Elektronisko sakaru komersantam ir šādi pienākumi:

1) ievērot un izpildīt vispārējās atļaujas nosacījumus;

2)  nodrošināt, lai piedāvāto elektronisko sakaru pakalpojumu apraksti un lietošanas noteikumi būtu publiski pieejami Komisijas noteiktajā kārtībā;

3)  noslēgt rakstveidā elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu ar katru abonentu;

4) nodrošināt lietotāju datu, tajā skaitā personu datu, aizsardzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

5)  saskaņā ar Satversmes aizsardzības biroja direktora rakstveida pieprasījumu ierīkot pārtveršanas punktu (punktus), kas pēc operatīvās darbības subjekta vadītāja rakstveida pieprasījuma jānodod tā lietošanā operatīvās darbības pasākumu un kriminālprocesuālo darbību veikšanai;

6)  noteikt un publiskot publiskā telefonu tīkla pieslēguma punktu parametrus;

7) risināt sarunas par piekļuvi vai starpsavienojumiem ar visiem elektronisko sakaru komersantiem, kuri to pieprasa;

8) ja elektronisko sakaru komersantam ir būtiska ietekme elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas vai balss telefonijas pakalpojumu tirgū vai ja to kontrolē valsts vai pašvaldība, vai ja tas nodrošina elektronisko sakaru tīklu, kurš tika izveidots un ekspluatēts tajā pašā ģeogrāfiskajā teritorijā, balstoties uz īpašām tiesībām, — kabeļtelevīzijas tīkla nodrošināšanas un pakalpojumu sniegšanas nolūkos izveidot atsevišķu elektronisko sakaru komersantu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 19.panta pirmās daļas piekto punktu šādā redakcijā:

“5) saskaņā ar Satversmes aizsardzības biroja direktora rakstveida pieprasījumu par saviem līdzekļiem ierīkot, uzturēt, papildināt un pārveidot atbilstoši jaunievestām funkcionalitātēm, pārtveršanas punktu (punktus), kas pēc operatīvās darbības subjekta vadītāja rakstveida pieprasījuma bez atlīdzības jānodod tā lietošanā operatīvās darbības pasākumu un kriminālprocesuālo darbību veikšanai.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakc. preciz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 19.pantā:

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) saskaņā ar Satversmes aizsardzības biroja direktora rakstveida pieprasījumu par saviem līdzekļiem ierīkot, uzturēt, papildināt un pārveidot atbilstoši jaunieviestajām funkcionalitātēm pārtveršanas punktu (punktus), kas pēc operatīvās darbības subjekta vadītāja rakstveida pieprasījuma bez atlīdzības jānodod tā lietošanā operatīvās darbības pasākumu un kriminālprocesuālo darbību veikšanai;”;

9) sniedzot balss telefonijas pakalpojumus, nodrošināt lietotājiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestu, kā arī numura “112” bezmaksas izsaukumu;

10) sniedzot balss telefonijas pakalpojumus, nodrošināt šā panta pirmās daļas 9.punktā minētajiem dienestiem nepārtrauktu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, ja attiecīgie dienesti to pieprasa;

 

 

 

 

 

11) nodrošināt noslodzes datu glabāšanu 3 gadus;

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 19.panta pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

„11) nodrošināt noslodzes datu glabāšanu trīs gadus, kā arī Ministru kabineta paredzētajā kārtībā noteikta apjoma noslodzes datu nodošanu Valsts policijai, valsts drošības iestādēm, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, ja attiecīgie dienesti to pieprasa

Atbalstīts.

izteikt pirmās daļas 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

“11) nodrošināt noslodzes datu glabāšanu trīs gadus, kā arī Ministru kabineta paredzētajā kārtībā noteikta apjoma noslodzes datu nodošanu Valsts policijai, valsts drošības iestādēm, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, ja attiecīgie dienesti to pieprasa;

12) ja elektronisko sakaru komersants nodrošina publiski pieejamus balss telefonijas pakalpojumus, — tehnisko iespēju robežās nodrošināt izsaucēja atrašanās vietas noteikšanu pēc izsaucēja numura un šo datu nodošanu šīs daļas 9.punktā minētajiem dienestiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 19.panta pirmās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

„12) ja elektronisko sakaru komersants nodrošina publiski pieejamus balss telefonijas pakalpojumus, — tehnisko iespēju robežās nodrošināt izsaucēja atrašanās vietas noteikšanu pēc izsaucēja numura un šo datu nodošanu Elektronisko sakaru direkcijai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 19.panta pirmās daļas 12.punktu šādā  redakcijā:

”12) ja elektronisko sakaru komersants nodrošina publiski pieejamus balss telefonijas pakalpojumus, — tehnisko iespēju robežās nodrošināt izsaucēja atrašanās vietas noteikšanu un šo datu nodošanu Elektronisko sakaru direkcijai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

12) ja elektronisko sakaru komersants nodrošina publiski pieejamus balss telefonijas pakalpojumus, — tehnisko iespēju robežās nodrošināt izsaucēja atrašanās vietas noteikšanu un šo datu nodošanu Elektronisko sakaru direkcijai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;”;

13) ievērot un izpildīt ierobežoto resursu lietošanas nosacījumus;

 

 

 

 

 

14) nodrošināt Elektronisko sakaru direkciju ar radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu datu bāzu uzturēšanai nepieciešamo informāciju.

 

21

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 19.panta pirmās daļas 14.punktu šādā redakcijā:

„14) nodrošināt Elektronisko sakaru direkciju ar radiofrekvenču spektra, numerācijas resursu, numura saglabāšanas pakalpojuma un atrašanās vietas informācijas datu bāzu uzturēšanai nepieciešamo informāciju.”

Atbalstīts.

izteikt pirmās daļas 14.punktu šādā redakcijā:

“14) nodrošināt Elektronisko sakaru direkciju ar radiofrekvenču spektra, numerācijas resursu, numura saglabāšanas pakalpojuma un atrašanās vietas informācijas datu bāzu uzturēšanai nepieciešamo informāciju.”;

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajam publiskā telefonu tīkla operatoram ir šādi pienākumi:

1) ja tas piešķir abonentiem numurus, — pēc pamatota pieprasījuma saņemšanas sniegt informāciju telefona uzziņu dienestiem un abonentu sarakstu nodrošināšanai atbilstoši Komisijas apstiprinātam paraugam un Komisijas apstiprinātiem noteikumiem, kuri ir godīgi, objektīvi, uz izmaksām vērsti un nediskriminējoši;

2) sava tīkla galalietotājam nodrošināt piekļuvi operatora palīdzības pakalpojumiem un telefona uzziņu dienestiem;

3) nodrošināt lietotājiem starptautiskos telefona izsaukumus, izmantojot tikai prefiksu “00”, un iespējas veikt izsaukumus uz Eiropas telefonu numerācijas apgabala numuriem.

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Izslēgt 19.panta otrās daļas 1.punktā vārdus „kuri ir godīgi, objektīvi, uz izmaksām vērsti un nediskriminējoši”.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt otrās daļas 1.punktā vārdus “kuri ir godīgi, objektīvi, uz izmaksām vērsti un nediskriminējoši”.

 

 

 

 

 

 

25.pants. Privāto elektronisko sakaru tīklu lietošana

(1) Fiziskajai vai juridiskajai personai ir tiesības izveidot un lietot privātos elektronisko sakaru tīklus.

(2) Elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana, izmantojot privāto elektronisko sakaru tīklu, ir aizliegta.

 

23

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 25.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā :

„(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināts un lietots valsts nozīmes datu pārraides tīkls.”

Atbalstīts.

11. Papildināt 25.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināts un lietots valsts nozīmes datu pārraides tīkls.”

 

 

 

 

 

 

29.pants. Elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi tirgū noteikšana

(1) Komisija pēc elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanas un tirgus analīzes var noteikt elektronisko sakaru komersantus, kuriem ir būtiska ietekme konkrētā tirgū. Komisija savu lēmumu pārskata ik reizi, kad tiek veikta elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšana un tirgus analīze.

(2) Komisija var atzīt, ka elektronisko sakaru komersantam ir būtiska ietekme tirgū, ja tas individuāli vai kopā ar citiem elektronisko sakaru komersantiem šajā tirgū atrodas tādā stāvoklī, kas ir līdzvērtīgs dominējošam stāvoklim, tas ir, ekonomiska spēka stāvoklī, kas tam līdz zināmam līmenim ļauj rīkoties neatkarīgi no galalietotājiem. Izvērtējot, vai viens vai vairāki elektronisko sakaru komersanti ir dominējošā stāvoklī tirgū, Komisija ievēro Eiropas Komisijas izstrādātas tirgus analīzes un būtiskas ietekmes tirgū novērtēšanas vadlīnijas.

(3) Elektronisko sakaru komersantam, kuram ir būtiska ietekme atsevišķā tirgū, var būt būtiska ietekme arī saistītā tirgū, ja saikne starp šiem diviem tirgiem ļauj ietekmi vienā tirgū paplašināt uz otru (saistīto) tirgu, tādējādi nostiprinot elektronisko sakaru komersanta ietekmi tirgū.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Papildināt 29.panta otro daļu pēc vārdiem „stāvoklī tirgū, Komisija” ar vārdiem „pēc iespējas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Papildināt 29.panta otro daļu pēc vārdiem “stāvoklī tirgū, Komisija” ar vārdiem “pēc iespējas”.

 

 

 

 

 

 

39.pants. Caurredzamības saistības

(1) Komisija, ņemot vērā tirgus analīzes rezultātus, var elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū noteikt, grozīt vai atcelt caurredzamības saistības piekļuves vai starpsavienojumu jomā. Caurredzamības saistības var ietvert noteiktas informācijas (uzskaite, tehniskie un tīkla raksturparametri, cenu un tarifu, piekļuves un starpsavienojumu nodrošināšanas un izmantošanas nosacījumi) publiskošanas un pamatpiedāvājumu publicēšanas saistības un prasības attiecībā uz publicējamiem pamatpiedāvājumiem.

 

 

 

 

 

(2) Ja elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū ir noteikts vienlīdzīgas attieksmes pienākums, tad Komisija var prasīt, lai tas publicē pamatpiedāvājumus, kuros iekļautā informācija būtu detalizēti atdalīta, un nodrošinātu, ka elektronisko sakaru komersantiem — pakalpojumu saņēmējiem nav jāmaksā par iekārtām vai aprīkojumu, kas pieprasītajam pakalpojumam nav nepieciešams.

 

25

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Izteikt 39.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Ja elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū ir noteikts vienlīdzīgas attieksmes pienākums, tad Komisija var prasīt, lai tas publicē piekļuves,  starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumus, kuros iekļautā informācija būtu detalizēti atdalīta, un nodrošinātu, ka elektronisko sakaru komersantiem — pakalpojumu saņēmējiem nav jāmaksā par iekārtām vai aprīkojumu, kas pieprasītajam pakalpojumam nav nepieciešams.”

Atbalstīts.

13. Izteikt 39.panta otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū ir noteikts vienlīdzīgas attieksmes pienākums, tad Komisija var prasīt, lai tas publicē piekļuves,  starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumus, kuros iekļautā informācija būtu detalizēti atdalīta, un nodrošinātu, ka elektronisko sakaru komersantiem — pakalpojumu saņēmējiem nav jāmaksā par iekārtām vai aprīkojumu, kas pieprasītajam pakalpojumam nav nepieciešams.

(3) Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū izstrādā piekļuves vai starpsavienojumu pamatpiedāvājumu Komisijas noteiktajā kārtībā un nodrošina tā publisku pieejamību.

 

 

26

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Izteikt 39.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū izstrādā piekļuves vai starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumu Komisijas noteiktajā kārtībā un nodrošina tā publisku pieejamību.”

Atbalstīts.

(3) Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū izstrādā piekļuves vai starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumu K omisijas noteiktajā kārtībā un nodrošina tā publisku pieejamību.

(4) Komisijai ir tiesības:

 

1) noteikt un publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” prasības attiecībā uz pamatpiedāvājumā ietveramo informāciju un nepieciešamo tās detalizācijas līmeni;

 

2) noteikt pamatpiedāvājuma publicēšanas veidu;

 

3) noteikt grozījumus publicētajā pamatpiedāvājumā, ja tā nosacījumi neatbilst Komisijas prasībām.

 

27

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Izteikt 39.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Komisijai ir tiesības:

1) noteikt un publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" prasības attiecībā uz piekļuves,  starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā ietveramo informāciju un nepieciešamo tās detalizācijas līmeni;

2) noteikt piekļuves,  starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma publicēšanas veidu;

3) noteikt grozījumus publicētajā piekļuves,  starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā, ja tā nosacījumi neatbilst Komisijas prasībām.”

Atbalstīts.

(4) Komisijai ir tiesības:

1) noteikt un publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” prasības attiecībā uz piekļuves,  starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā ietveramo informāciju un nepieciešamo tās detalizācijas līmeni;

2) noteikt piekļuves,  starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma publicēšanas veidu;

3) noteikt grozījumus publicētajā piekļuves,  starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā, ja tā nosacījumi neatbilst Komisijas prasībām.”

 

 

 

 

 

 

42.pants. Tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības

(1) Komisija, ņemot vērā tirgus analīzes rezultātus, var elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū noteikt, grozīt vai atcelt piekļuves vai starpsavienojumu tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības (tajā skaitā pienākumu tuvināt tarifus izmaksām un prasības attiecībā uz izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmu). Uzliekot šādas saistības, Komisija ņem vērā attiecīgā komersanta investīcijas un ļauj tam gūt samērīgu peļņu no piekļuves vai starpsavienojumu nodrošināšanā ieguldītā kapitāla atbilstoši saistītajiem riskiem.

(2) Komisija nodrošina, ka izmaksu segšanas mehānisms vai apstiprinātā tarifu aprēķināšanas metodika veicina efektivitāti un ilgtspējīgu konkurenci, kā arī palielina galalietotāju gūto labumu. Komisija var izmantot arī tarifus salīdzināmos konkrētos tirgos.

(3) Ja elektronisko sakaru komersantam ir pienākums tuvināt tarifus izmaksām, tad tam jāpierāda Komisijai, ka tarifi ir balstīti uz pamatotām izmaksām, ņemot vērā peļņu par veiktajām investīcijām. Komisija izmaksu aprēķināšanai var izmantot arī citādas metodes, nevis tās, kuras izmantojis elektronisko sakaru komersants. Komisija var pieprasīt, lai elektronisko sakaru komersants sniedz savu tarifu un izmaksu pamatojumu. Ja Komisija konstatē, ka tarifā iekļautās izmaksas nav pamatotas vai tarifi nav tuvināti izmaksām, tā ir tiesīga apturēt šo tarifu piemērošanu un noteikt tarifu augšējo robežu vai arī uzdot elektronisko sakaru komersantam koriģēt tarifus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Izslēgt 42.panta otro daļu.

 

 

 

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Papildināt 42.panta trešās daļas otro teikumu pēc vārdiem „kuras izmantojis elektronisko sakaru komersants” ar vārdiem „arī tarifus salīdzināmos konkrētos tirgos.”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 42.pantā:

izslēgt otro daļu;

 

 

 

 

 

 

 

papildināt trešās daļas otro teikumu pēc vārdiem “kuras izmantojis elektronisko sakaru komersants” ar vārdiem “arī tarifus salīdzināmos konkrētos tirgos”.

(4) Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, kuram ir noteiktas prasības attiecībā uz izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmu, publisko izmaksu aprēķināšanas un attiec ināšanas sistēmas aprakstu, norādot galvenās izmaksu grupas, kā arī izmaksu attiecināšanas noteikumus. Atbilstību izmaksu aprēķināšanas sistēmai pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība. Zvērināta revidenta ziņojumu par atbilstību noteiktajai izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmai elektronisko sakaru komersants publicē katru gadu.

(5) Elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū ir aizliegts noteikt starpsavienojumu pakalpojumiem atlaides vai atlaižu apmēru atkarībā no sniegto pakalpojumu apjoma. Komisija var dot atļauju noteikt šādas atlaides vai atlaižu apmēru, ja elektronisko sakaru komersants pierāda, ka tas tādējādi nenostādīs citus elektronisko sakaru komersantus nevienlīdzīgā stāvoklī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.pants. Operatora izvēle un operatora iepriekšēja izvēle

(1) Publiskā fiksētā telefonu tīkla operators ar būtisku ietekmi tirgū publiskā fiksētā telefonu tīkla nodrošināšanas jomā nodrošina abonentiem operatora izvēles pakalpojumu vai operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu.

(2) Lietotāju prasības saņemt operatora izvēles pakalpojumu un operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu ieviešanai citos elektronisko sakaru tīklos vai citādā veidā, nekā paredzēts šā panta pirmajā daļā, Komisija izskata saskaņā ar šā likuma 44.pantu.

(3) Komisija nosaka operatora izvēles pakalpojuma vai operatora iepriekšējas izvēles pakalpojuma ieviešanas noteikumus un termiņus.

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Izteikt 43.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Komisija nosaka operatora izvēles pakalpojuma vai operatora iepriekšējas izvēles pakalpojuma nodrošināšanas noteikumus un nosaka šo pakalpojumu ieviešanas termiņus.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts, redakc. preciz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Izteikt 43.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Komisija nosaka operatora izvēles pakalpojuma vai operatora iepriekšējas izvēles pakalpojuma nodrošināšanas noteikumus un šo pakalpojumu ieviešanas termiņus.”

 

 

 

 

 

 

44.pants. Piekļuve elektronisko sakaru tīkla iekārtām un to izmantošana

(1) Ja Komisija tirgus analīzes rezultātā secina, ka piekļuves atteikums vai nepamatoti piekļuves noteikumi var kavēt ilglaicīga un konkurētspējīga mazumtirdzniecības tirgus izveidi vai tie neatbilst galalietotāju interesēm, tai ir tiesības elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū noteikt, grozīt vai atcelt šādas saistības:

1) nodrošināt trešajām personām piekļuvi noteiktiem elektronisko sakaru tīkla elementiem vai iekārtām, ieskaitot atsaistītu piekļuvi abonentlīnijām;

2) risināt sarunas ar elektronisko sakaru komersantiem, kuri pieprasa piekļuvi;

3) nepārtraukt piekļuvi tiem noteiktajiem elektronisko sakaru tīkla elementiem vai iekārtām, kuriem tā jau nodrošināta iepriekš;

4) nodrošināt noteiktus vairumtirdzniecības pakalpojumus trešajām personām elektronisko sakaru mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanai;

5) nodrošināt piekļuvi tehniskajām saskarnēm vai būtiskām tehnoloģijām, kas nepieciešamas elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamībai vai virtuālā tīkla pakalpojumiem;

6) nodrošināt iespēju izvietot elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai izmantotajās telpās noteiktus elektronisko sakaru tīkla elementus vai nodrošināt cita veida infrastruktūras objektu kopīgu izmantošanu (tajā skaitā kabeļu kanalizācijas, elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai izmantoto ēku vai antenu mastu un torņu kopīgu izmantošanu);

 

 

 

 

 

7) sniegt noteiktus elektronisko sakaru pakalpojumus (tajā skaitā tādus pakalpojumus, kas nepieciešami intelektuālā tīkla pakalpojumiem vai viesabonēšanai mobilajos elektronisko sakaru tīklos), kas nepieciešami, lai lietotājiem nodrošinātu pilnīgu elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamību;

8) nodrošināt piekļuvi darbības atbalstsistēmām vai līdzīgām programmatūras sistēmām, kas nepieciešamas, lai uzturētu godīgu konkurenci elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā;

9) savstarpēji savienot elektronisko sakaru tīklus vai elektronisko sakaru tīklu elementus vai iekārtas.

 

 

 

 

 

(2) Komisija nosaka prasības attiecībā uz piekļuves, starpsavienojumu, nomāto līniju un abonentlīniju atsaistīšanas pamatpiedāvājumos iekļaujamo informāciju un šo pamatpiedāvājumu publicēšanu.

 

 

31

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Papildināt 44.panta otro daļu pēc vārda „starpsavienojumu” ar vārdiem „iekārtu kopīgas izmantošanas,”

Atbalstīts.

16. Papildināt 44.panta otro daļu pēc vārda “starpsavienojumu” ar vārdiem “iekārtu kopīgas izmantošanas”.

 

 

 

 

 

 

45.pants. Kārtība, kādā publicējama informācija par piekļuves vai starpsavienojumu jomā noteiktajām saistībām

(1) Komisija mēneša laikā no attiecīga lēmuma pieņemšanas dienas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par tirgus analīzes rezultātiem, kā arī par īpašajiem pienākumiem un saistībām, kas uzliktas elektronisko sakaru komersantiem piekļuves vai starpsavienojumu jomā.

(2) Publicēto informāciju par tirgus analīzes rezultātiem, kā arī par īpašajiem pienākumiem un saistībām, kas uzliktas publisko elektronisko sakaru tīklu operatoriem, Komisija nosūta Eiropas Komisijai tās noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

(3) Komisija mēneša laikā no piekļuves un starpsavienojumu pamatpiedāvājumu apstiprināšanas dienas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par vietu un laiku, kur un kad pieejama informācija par šiem pamatpiedāvājumiem. Elektronisko sakaru komersantiem ir pienākums publicēt Komisijas apstiprinātos piekļuves un starpsavienojumu pamatpiedāvājumus ne vēlāk kā divdesmit dienu laikā pēc to apstiprināšanas, informējot par to Komisiju ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc pamatpiedāvājumu publicēšanas.

 

32

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Izteikt 45.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Elektronisko sakaru komersantiem ir pienākums informēt Komisiju par piekļuves,  starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma publicēšanu ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma publicēšanas.”

Atbalstīts.

17. Izteikt 45.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Elektronisko sakaru komersantiem ir pienākums informēt Komisiju par piekļuves,  starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma publicēšanu ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma publicēšanas.

(4) Komisija savā interneta mājas lapā uztur un regulāri atjauno informāciju par noslēgtajiem piekļuves un starpsavienojuma līgumiem. Komisija nosaka, kuras piekļuves vai starpsavienojuma līgumu daļas nav publicējamas, lai netiktu izpausta informācija, kas ietver pušu komercnoslēpumus.

 

(5) Komisija reizi gadā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ziņojumu par izmaksu aprēķināšanas metodikas ievērošanu.

 

33

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Izteikt 45.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Komisija savā interneta mājas lapā uztur un regulāri atjauno informāciju par noslēgtajiem piekļuves, starpsavienojuma, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām līgumiem.”

 

Atbalstīts.

(4) Komisija savā interneta mājas lapā uztur un regulāri atjauno informāciju par noslēgtajiem piekļuves, starpsavienojuma, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām līgumiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X nodaļa

Elektronisko sakaru tīklu galiekārtu vai radioiekārtu atbilstības novērtēšana un deklarēšana, izplatīšana un lietošana

 

 

 

 

 

 

 

46.pants. Elektronisko sakaru tīklu galiekārtu un radioiekārtu atbilstības novērtēšana vai deklarēšana, kā arī izplatīšana

 

 

 

 

 

(1) Galiekārtu vai radioiekārtu atbilstības novērtēšanas un deklarēšanas kārtību, kā arī būtiskās prasības attiecībā uz galiekārtām un radioiekārtām nosaka likums “Par atbilstības novērtēšanu”.

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt X nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

„Elektronisko sakaru tīklu galiekārtu un radioiekārtu atbilstības novērtēšana, izplatīšana un lietošana”.

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 46.panta nosaukumu šādā redakcijā:

„Elektronisko sakaru tīklu galiekārtu un radioiekārtu atbilstības novērtēšana, kā arī izplatīšana un lietošana”

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 46.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Gan galiekārtām, gan radioiekārtām piemēro būtiskās prasības, novērtē un apliecina atbilstību šīm prasībām saskaņā ar likuma “Par atbilstības novērtēšanu” noteikto kārtību.”

Atbalstīts.< o:p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts, redakc. preciz.

18. Izteikt X nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“Elektronisko sakaru tīklu galiekārtu un radioiekārtu atbilstības novērtēšana, izplatīšana un lietošana”.

 

 

 

 

 

 

19. 46.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“Elektronisko sakaru tīklu galiekārtu un radioiekārtu atbilstības novērtēšana, kā arī izplatīšana un lietošana

 

 

 

 

 

 

(1) Gan galiekārtām, gan radioiekārtām piemēro būtiskās prasības, novērtē un apliecina atbilstību šīm prasībām likumā “Par atbilstības novērtēšanu” noteiktajā kārtībā.”;

(2) Galiekārtu vai radioiekārtu izplatīšanas un lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 (3) Ja radioiekārtas darbībai tiek izmantotas radiofrekvenču joslas, kuras nav saskaņotas ar Eiropas Savienību, šīs iekārtas izgatavotājam, tā pilnvarotam pārstāvim vai personai, kas ir atbildīga par radioiekārtas izplatīšanu Latvijas tirgū, vismaz četras nedēļas pirms radioiekārtas izplatīšanas sākuma par to jāpaziņo Elektronisko sakaru direkcijai.

 

37

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 46.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja radioiekārtu paredzēts lietot kādā no radiofrekvenču joslām, kura nav saskaņota (harmonizēta) Eiropas Savienībā, un ja tās laišanai apgrozībā, izplatīšanai vai lietošanai dalībvalstīs var būt ierobežojumi vai aizliegumi, kurus var piemērot, lai iekārta atbilstu sabiedrības veselības aizsardzības prasībām vai neradītu kaitīgus radiotraucējumus, to skaitā traucējumus nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktajiem radiosakaru veidiem vai radiosakaru sistēmām, šīs iekārtas izgatavotājam, tā pilnvarotam pārstāvim vai personai, kas ir atbildīga par radioiekārtas izplatīšanu Latvijas tirgū, vismaz četras nedēļas pirms radioiekārtas izplatīšanas sākuma par to jāpaziņo Elektronisko sakaru direkcijai.”

Atbalstīts.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja radioiekārtu paredzēts lietot kādā no radiofrekvenču joslām, kura nav saskaņota (harmonizēta) Eiropas Savienībā, un ja tās laišanai apgrozībā, izplatīšanai vai lietošanai dalībvalstīs var būt ierobežojumi vai aizliegumi, kurus var piemērot, lai iekārta atbilstu sabiedrības veselības aizsardzības prasībām vai neradītu kaitīgus radiotraucējumus, to skaitā traucējumus nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktajiem radiosakaru veidiem vai radiosakaru sistēmām, šīs iekārtas izgatavotājam, tā pilnvarotam pārstāvim vai personai, kas ir atbildīga par radioiekārtas izplatīšanu Latvijas tirgū, vismaz četras nedēļas pirms radioiekārtas izplatīšanas sākuma par to jāpaziņo Elektronisko sakaru direkcijai.”

 

 

 

 

 

 

47.pants. Radiofrekvenču spektra vai numerācijas lietošanas tiesības 

(1) Radiofrekvenču spektra vai numerācijas lietošanai tiek piešķirtas radiofrekvenču spektra vai numerācijas lietošanas tiesības.

(2) Fiziskā vai juridiskā persona var pieprasīt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, bet elektronisko sakaru komersants — arī numerācijas lietošanas tiesības.

(3) Komercdarbībai izmantojamo radiofrekvenču spektra vai numerācijas lietošanas tiesību pieprasījumu iesniedz Komisijai tās noteiktajā kārtībā, paredzot, ka Komisija lēmumu par:

1) radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām pieņem un publicē sešu nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja tiek izsludināts konkurss vai izsole radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai, Komisija lēmumu pieņem ne vēlāk kā astoņu mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas;

2) numerācijas lietošanas tiesībām pieņem un publicē triju nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja tiek izsludināts konkurss vai izsole numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai, Komisija lēmumu pieņem ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

(4) Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, kas netiek izmantotas komercdarbībai, piešķir šā likuma 50.pantā noteiktajā kārtībā.

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Papildināt 47.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Komisija piešķir, pagarina un anulē radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 47.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Radiofrekvenču spektra un numerācijas izmantošanai komercdarbībai Komisija piešķir radiofrekvenču spektra vai numerācijas lietošanas tiesības. Komisija nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas, pagarinātas un anulētas radiofrekvenču spektra un numerācijas lietošanas tiesības.”

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.39

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

20. 47.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Radiofrekvenču spektra un numerācijas izmantošanai komercdarbībai Komisija piešķir radiofrekvenču spektra vai numerācijas lietošanas tiesības. Komisija nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas, pagarinātas un anulētas radiofrekvenču spektra un numerācijas lietošanas tiesības.”;

(5) Ministru kabinets nosaka radiofrekvenču spektra joslas, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē. Šajos gadījumos Komisija caurredzamā veidā rīko konkursu vai izsoli saskaņā ar Komisijas apstiprinātu nolikumu un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības attiecīgi konkursa vai izsoles uzvarētājam.

 

 

 

40

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 47.panta piekto daļu ar jaunu trešo teikumu un izteikt šo panta daļu šādā redakcijā:

„(5) Ministru kabinets nosaka radiofrekvenču spektra joslas, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē. Šajos gadījumos Komisija caurredzamā veidā rīko konkursu vai izsoli saskaņā ar Komisijas apstiprinātu nolikumu un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības attiecīgi konkursa vai izsoles uzvarētājam. Komisija nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersanti, kuriem beidzas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības šajās joslās, var pagarināt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņu vai atteikties no tām.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Atbildīgā komisija

Izteikt 47.panta piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Ministru kabinets nosaka radiofrekvenču spektra joslas, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē. Šajos gadījumos Komisija rīko konkursu vai izsoli saskaņā ar Komisijas apstiprinātu nolikumu un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības konkursa vai izsoles uzvarētājam. Komisija nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersantiem, kuriem beidzas piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības šajās joslās, var pagarināt piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņu.”

Atbalstīts.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ministru kabinets nosaka radiofrekvenču spektra joslas, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē. Šajos gadījumos Komisija rīko konkursu vai izsoli saskaņā ar Komisijas apstiprinātu nolikumu un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības konkursa vai izsoles uzvarētājam. Komisija nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersantiem, kuriem beidzas piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības šajās joslās, var pagarināt piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņu.”;

 

 

42

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 47.pantu ar jaunu piekto prim daļu šādā redakcijā:

“(51) Komercdarbība atļauta bez radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanas Komisijā, ja to veic radiofrekvenču spektra joslās vai radiofrekvenču kanālos, kas noteikti koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujā

Atbalstīts, redakc. preciz.

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

“(51) Komercdarbība bez Komisijas piešķirtā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanas atļauta, ja to veic radiofrekvenču spektra joslās vai radiofrekvenču kanālos, kuri noteikti koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujā

(6) Konkursa vai izsoles uzvarētājam attiecībā uz radioiekārtu darbību jāsaņem radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja šā likuma 50.pantā noteiktajā kārtībā.

 (7) Ja elektronisko sakaru komersantam komercdarbības veikšanai ir piešķirtas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, tad Komisija var noteikt šādus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus:

1) prasības attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumiem, elektronisko sakaru tīkliem vai tehnoloģijām, kuru sniegšanai, nodrošināšanai vai izmantošanai piešķirtas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības;

2) prasības attiecībā uz radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu un pārklājuma nodrošināšanu;

3) tehniskās prasības attiecībā uz iespējamo kaitīgo radiotraucējumu ietekmes novēršanu;

4) radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību darbības termiņu;

5) komercdarbībai piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanas kārtību;

6) nosacījumus par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību maksu;

7) saistības, kādas jāpilda elektronisko sakaru komersantam, kurš radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības saņēmis konkursa vai izsoles rezultātā;

8) prasības, kas izriet no starptautiskajiem radiofrekvenču spektra lietošanas nolīgumiem.

 

 

 

 

 

(8) Ja elektronisko sakaru komersantam ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības, Komisija var noteikt šādus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus:

1) prasības attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumiem, kuru sniegšanai piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības;

2) prasības attiecībā uz numerācijas resursu efektīvu izmantošanu;

3) numuru saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumus;

4) prasību nodrošināt publiski pieejamu abonentu sarakstu;

5) numerācijas lietošanas tiesību darbības maksimālo termiņu;

6) piešķirto numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanas kārtību;

7) nosacījumus attiecībā uz numerācijas lietošanas tiesību maksu;

8) saistības, kādas jāpilda elektronisko sakaru komersantam, kurš numerācijas lietošanas tiesības saņēmis konkursa vai izsoles rezultātā;

9) prasības, kas izriet no starptautiskajiem numerācijas resursu lietošanas nolīgumiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.pants. Radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu datu bāzes

(1) Elektronisko sakaru direkcija veido un uztur radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu datu bāzes.

 

 

43

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 48.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Elektronisko sakaru direkcija veido un uztur radiofrekvenču spektra, numerācijas resursu, numura saglabāšanas pakalpojuma un atrašanās vietas informācijas datu bāzes.”

 

 

Atbalstīts.

21. 48.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Elektronisko sakaru direkcija veido un uztur radiofrekvenču spektra, numerācijas resursu, numura saglabāšanas pakalpojuma un atrašanās vietas informācijas datu bāzes.

(2) Elektronisko sakaru direkcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošina informācij as par izsaucēja atrašanās vietu nodošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestiem vai numura “112” dienestam.

 

 

2. Papildināt 48.panta otro daļu un 71.panta septīto daļu aiz vārdiem „Valsts policijai„ ar vārdiem „Valsts drošības iestādei, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam„.

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 48.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Elektronisko sakaru direkcija nodrošina no elektronisko sakaru komersantiem saņemto datu par izsaucēja atrašanās vietu apstrādi, uzturēšanu un tālāku nodošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestiem vai numura “112” dienestam.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 48.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Elektronisko sakaru direkcija nodrošina no elektronisko sakaru komersantiem saņemto datu par izsaucēja atrašanās vietu apstrādi, uzturēšanu un tālāku nodošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, valsts drošības iestādēm, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestiem vai numura “112” dienestam.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

(2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Elektronisko sakaru direkcija nodrošina no elektronisko sakaru komersantiem saņemto datu par izsaucēja atrašanās vietu apstrādi, uzturēšanu un tālāku nodošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, valsts drošības iestādēm, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestiem vai numura “112” dienestam.”;

(3) Elektronisko sakaru direkcija nodrošina Komisijai piekļuvi komercdarbībai paredzēto radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu datu bāzēm Komisijas funkciju izpildei nepieciešamajā apjomā.

 

 

 

 

 

 

 

46

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 48.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Elektronisko sakaru direkcija nodrošina operatoram piekļuvi numura saglabāšanas pakalpojuma datu bāzei, operatoram sniedzot abonentam numura saglabāšanas pakalpojumu.”

Atbalstīts, redakc. preciz.

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Elektronisko sakaru direkcija nodrošina operatoram piekļuvi numura saglabāšanas pakalpojuma datu bāzei, kad operators sniedz abonentam numura saglabāšanas pakalpojumu.”

 

 

 

 

 

 

51.pants. Radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošana

(1) Radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanas termiņi radiosakaru veidiem vai radiosakaru sistēmām, kuru ieviešana paredzēta starptautiskajos līgumos, tiek norādīti nacionālajā radiofrekvenču plānā ne vēlāk kā 2 gadus pirms paredzētās radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanas. Elektronisko sakaru komersanta vai privātā elektronisko sakaru tīkla īpašnieka izdevumi vai zaudējumi, kas saistīti ar radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanu, netiek segti.

 

(2) Ja radioiekārtu darbībai nepieciešama individuāli noteikta radiofrekvenču spektra josla, kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jau izmanto citas personas radioiekārta, ieinteresētā persona pēc pušu vienošanās sedz visus iespējamos ar radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanu saistītos izdevumus un zaudējumus vai arī puses vienojas par attiecīgās radiofrekvenču spektra joslas koplietošanu.

 

47

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Precizēt 51.panta pirmo daļu un izteikt to šādā redakcijā:

“(1) Radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanas termiņi radiosakaru veidiem vai radiosakaru sistēmām, kuru ieviešana paredzēta starptautiskajos līgumos vai normatīvajos aktos, tiek norādīti nacionālajā radiofrekvenču plānā ne vēlāk kā divus gadus pirms paredzētās radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanas. Elektronisko sakaru komersanta vai privātā elektronisko sakaru tīkla īpašnieka izdevumi vai zaudējumi, kas saistīti ar radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanu, netiek segti.”

Atbalstīts.

22. Izteikt 51.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanas termiņi radiosakaru veidiem vai radiosakaru sistēmām, kuru ieviešana paredzēta starptautiskajos līgumos vai normatīvajos aktos, tiek norādīti nacionālajā radiofrekvenču plānā ne vēlāk kā divus gadus pirms paredzētās radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanas. Elektronisko sakaru komersanta vai privātā elektronisko sakaru tīkla īpašnieka izdevumi vai zaudējumi, kas saistīti ar radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanu, netiek segti.”

 

 

 

 

 

 

52.pants. Kaitīgie radiotraucējumi

(1) Radioiekārtas uzstāda un izmanto tā, lai neradītu kaitīgos radiotraucējumus. Jūras un gaisa kuģniecības ārkārtas situāciju, avārijas un briesmu signālu radiofrekvenču izmantošana atļauta tikai attiecīgu situāciju gadījumos.

(2) Elektronisko sakaru direkcija izskata pieteikumus par kaitīgajiem radiotraucējumiem radio un televīzijas programmu uztveršanā un radiosakaru darbībā un noskaidro to cēloņus.

(3) Satiksmes ministrija aizliedz vai ierobežo radioiekārtas lietošanu, lai novērstu kaitīgos radiotraucējumus vai šādu radiotraucējumu rašanos.

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 52. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Ja radiotraucējumi var radīt valsts drošības, sabiedriskās kārtības, kā arī kuģošanas un gaisa satiksmes drošības apdraudējumu, piekļuve radioiekārtai un tās lietošanas pārtraukšana ir jānodrošina nekavējoties. Valsts vai militārai policijai ir pienākums šajā panta daļā noteiktajos gadījumos sadarboties.”

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 52. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

”(4) Ja radioiekārtas lietošana var radīt kaitīgus radiotraucējumus valsts drošībai, sabiedriskajai kārtībai, kā arī apdraudējumu kuģošanas un gaisa satiksmes drošībai, piekļuve radioiekārtai un tās lietošanas pārtraukšana nodrošināma nekavējoties. Valsts vai Militārajai policijai vai valsts drošības iestādei ir pienākums šajā panta daļā noteiktajos gadījumos pēc Elektronisko sakaru direkcijas pieprasījuma sniegt tai nepieciešamo tiesisko palīdzību

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

23. Papildināt 52.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja radioiekārtas lietošana var radīt kaitīgus radiotraucējumus valsts drošībai, sabiedriskajai kārtībai, kā arī apdraudējumu kuģošanas un gaisa satiksmes drošībai, piekļuve radioiekārtai un tās lietošanas pārtraukšana nodrošināma nekavējoties. Valsts vai Militārajai policijai vai valsts drošības iestādei ir pienākums šajā panta daļā noteiktajos gadījumos pēc Elektronisko sakaru direkcijas pieprasījuma sniegt tai nepieciešamo tiesisko palīdzību.”

 

 

 

 

 

 

53.pants. Radioamatieru radiostacijas ierīkošana

Radioamatieru radiostaciju ierīko, uzstāda un lieto Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

50

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 53.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtību.”

Atbalstīts.

24. Izteikt 53.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtību.”

 

 

 

 

 

 

55.pants. Nacionālie numerācijas resursi

(1) Komisija, ievērojot vienlīdzīgus, caurredzamus un objektīvus nosacījumus, piešķir un anulē lietošanas tiesības un rezervē numerācijas resursus.

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 55.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Elektronisko sakaru direkcija, ievērojot vienlīdzīgus, caurredzamus un objektīvus nosacījumus, piešķir, anulē un rezervē numerācijas resursus.”

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Izslēgt 55.panta pirmajā daļā vārdus „ievērojot vienlīdzīgus, caurredzamus un objektīvus nosacījumus”;

 

papildināt 55.panta pirmo daļu pēc vārda „piešķir” ar vārdu „pagarina”.

Neat-balstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

25. 55.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “ievērojot vienlīdzīgus, caurredzamus un objektīvus nosacījumus”;

papildināt pirmo daļu pēc vārda “piešķir” ar vārdu “pagarina”;

(2) Kārtību, kādā piešķir, lieto, rezervē vai anulē numerācijas resursus  un atsakās no tiem, nosaka Ministru kabinets.

 

53

 

 

 

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Papildināt 55.panta otro daļu pēc vārda „rezervē” ar vārdu „pagarina”.

Atbalstīts.

papildināt otro daļu pēc vārda “rezervē” ar vārdu “pagarina”;

(3) Ja esošie numerācijas resursi ir nepietiekami, Ministru kabinets nosaka kārtību un termiņu pārejai uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu.

 

 

 

 

 

(4) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņos Komisija pēc konsultācijām ar tirgus dalībniekiem apstiprina plānu pārejai uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu.

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Izteikt 55.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Ministru kabinets apstiprina plānu pārejai uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu.”

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 55.panta ceturto daļu.

 

Neat-balstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

izslēgt ceturto un piekto daļu.

(5) Komisija nosaka un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants nodrošina ar numerācijas izmantošanu saistītos pakalpojumus, kā arī nosaka šo pakalpojumu ieviešanas termiņus.

 

56

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Izslēgt 55.panta piekto daļu.

Atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

57.pants. Numura saglabāšanas pakalpojums

(1) Ja abonents pieprasa saglabāt publiskā telefonu tīkla numuru, tad, mainot publiskā telefonu tīkla operatoru, abonentam tiek nodrošināta iespēja saglabāt tā lietošanā nodoto publiskā telefonu tīkla numuru nacionālajā numerācijas plānā ģeogrāfiskās numerācijas teritorijā vai jebkurā citā vietā, ja abonenta numurs nav saistīts ar ģeogrāfisko numerāciju.

 

(2) Komisija nosaka numura saglabāšanas pakalpojuma ieviešanas noteikumus un pieņem lēmumu par pakalpojuma ieviešanas termiņiem.

 

(3) Operators, kas sniedz balss telefonijas pakalpojumus, nodrošina abonentam numura saglabāšanas pakalpojumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Izteikt 57.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Komisija nosaka numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumus un nosaka šī pakalpojuma ieviešanas termiņus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts, redakc. preciz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 57.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Komisija nosaka numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumus un šā pakalpojuma ieviešanas termiņus.”;

 

 

58

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 57.pantu ar jaunu trešo prim daļu šādā redakcijā:

„(31) Elektronisko sakaru direkcija sniedz operatoram, kas sniedz balss telefonijas pakalpojumus, numura saglabāšanas pakalpojumu, izveidojot un uzturot numuru saglabāšanas pakalpojuma datu bāzi.”

Atbalstīts.

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(31) Elektronisko sakaru direkcija sniedz operatoram, kas sniedz balss telefonijas pakalpojumus, numura saglabāšanas pakalpojumu, izveidojot un uzturot numuru saglabāšanas pakalpojuma datu bāzi.”

(4) Komisija veicina to, ka tarifi starpsavienojumam attiecībā uz numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu ir tuvināti izmaksām un abonenta tiešie izdevumi, ja tādi ir, nav šķērslis numura saglabāšanas pakalpojuma izmantošanai.

(5) Komisija nenosaka mazumtirdzniecības tarifus numura saglabāšanas pakalpojumam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.pants. Noslodzes datu apstrāde

(1) Noslodzes dati ir izdzēšami vai padarāmi anonīmi, tiklīdz to apstrāde vairs nav nepieciešama sakaru pārraidei, maksas uzskaitei par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, pretenziju izskatīšanai, maksājumu piedziņai vai starpsavienojumu nodrošināšanai, izņemot šā likuma 19.panta pirmās daļas 11.punktā un šajā pantā paredzētos gadījumus.

 

(2) Noslodzes datus apstrādā laikposmā, kurā lietotājs vai abonents var apstrīdēt rēķinu un veikt maksājumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Atsevišķos gadījumos noslodzes datu apstrāde un uzglabāšana ir atļauta, kamēr tiek izskatīta un atrisināta pretenzija, kā arī līdz laikam, kad tiek piedzīts neveiktais maksājums.

(3) Elektronisko sakaru komersants ir tiesīgs apstrādāt noslodzes datus bez iepriekšējas saskaņošanas ar lietotāju vai abonentu tikai maksas uzskaitei par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, maksājumu piedziņai, pretenziju izskatīšanai vai starpsavienojumu nodrošināšanai, izņemot šā panta septītajā daļā un šā likuma 68.pantā paredzētos gadījumus.

(4) Noslodzes datu apstrāde ir atļauta elektronisko sakaru pakalpojumu izplatīšanas un papildvērtības pakalpojumu sniegšanas nolūkos, ja lietotājs vai abonents, uz kuru šie dati attiecas, ir devis rakstveida piekrišanu saskaņā ar noslēgto elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu. Lietotājam vai abonentam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu noslodzes datu apstrādei.

 

59

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 70.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Noslodzes dati ir izdzēšami vai padarāmi anonīmi, tiklīdz to apstrāde vairs nav nepieciešama sakaru pārraidei, maksas uzskaitei par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, pretenziju izskatīšanai, maksājumu piedziņai vai starpsavienojumu nodrošināšanai, ievērojot šā likuma 19.panta pirmās daļas 11.punktā noteikto termiņu un šajā pantā paredzētos gadījumus.”

Atbalstīts.

27. Izteikt 70.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Noslodzes dati ir izdzēšami vai padarāmi anonīmi, tiklīdz to apstrāde vairs nav nepieciešama sakaru pārraidei, maksas uzskaitei par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, pretenziju izskatīšanai, maksājumu piedziņai vai starpsavienojumu nodrošināšanai, ievērojot šā likuma 19.panta pirmās daļas 11.punktā noteikto termiņu un šajā pantā paredzētos gadījumus.”

(5) Noslodzes datu apstrādi var veikt tikai elektronisko sakaru komersanta pilnvarota persona.

(6) Lietotājam vai abonentam nav tiesību piekļūt noslodzes datiem un izdarīt tajos labojumus.

(7) Strīdu vai starpsavienojumu jautājumu izskatīšanas nolūkos Komisijai ir tiesības no elektronisko sakaru komersantiem pieprasīt un saņemt informāciju par noslodzes datiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.pants. Atrašanās vietas datu apstrāde

(1) Atrašanās vietas datu apstrāde, ņemot vērā šajā pantā paredzētos izņēmumus, ir atļauta tikai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai.

(2) Atrašanās vietas datu apstrāde citam mērķim bez lietotāja vai abonenta rakstveida piekrišanas ir atļauta tikai tādā gadījumā, ja lietotāju vai abonentu nav iespējams identificēt, izmantojot šos atrašanās vietas datus.

(3) Atrašanās vietas datu apstrāde citam mērķim ir atļauta ar lietotāja vai abonenta rakstveida piekrišanu laikposmā, kas nepieciešams, lai sniegtu papildvērtības pakalpojumus.

(4) Pirms saņemta piekrišana par atrašanās vietas datu apstrādi citam mērķim, elektronisko sakaru komersantam ir pienākums informēt lietotāju vai abonentu par apstrādājamo datu veidu, apstrādes mērķi un termiņu, kā arī par to, vai atrašanās vietas dati tiks nodoti trešajām personām papildvērtības pakalpojumu sniegšanai.

(5) Lietotājam vai abonentam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu atrašanās vietas datu apstrādei citam mērķim, par to paziņojot attiecīgajam elektronisko sakaru komersantam.

(6) Lietotājam vai abonentam, kas ir piekritis atrašanās vietas datu apstrādei citam mērķim, ir tiesības bez maksas pieprasīt, lai atrašanās vietas datu apstrāde uz noteiktu laiku tiek pārtraukta, par to paziņojot attiecīgajam elektronisko sakaru komersantam.

 

 

 

 

 

(7) Elektronisko sakaru komersants drīkst apstrādāt atrašanās vietas datus bez lietotāja vai abonenta piekrišanas, ja atrašanās vietas datu apstrāde ir nepieciešama Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestiem, kā arī numura “112” dienestam to pienākumu veikšanai.

(Skat. 38.lpp.)

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 71.panta septīto daļu šādā redakcijā:

„(7) Elektronisko sakaru komersants drīkst apstrādāt atrašanās vietas datus bez lietotāja vai abonenta piekrišanas, ja atrašanās vietas datu apstrāde ir nepieciešama Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestiem vai numura “112” dienestam, kā arī Elektronisko sakaru direkcijai tās pienākumu veikšanai un šo datu nodošanai šajā panta daļā minētajiem dienestiem.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 71.panta septīto daļu šādā redakcijā:

„(7) Elektronisko sakaru komersants drīkst apstrādāt atrašanās vietas datus bez lietotāja vai abonenta piekrišanas, ja atrašanās vietas datu apstrāde ir nepieciešama Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, valsts drošības iestādēm, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestiem vai numura “112” dienestam, kā arī Elektronisko sakaru direkcijai tās pienākumu veikšanai un šo datu nodošanai šajā panta daļā minētajiem dienestiem.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

28. Izteikt 71.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Elektronisko sakaru komersants drīkst apstrādāt atrašanās vietas datus bez lietotāja vai abonenta piekrišanas, ja atrašanās vietas datu apstrāde ir nepieciešama Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, valsts drošības iestādēm, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestiem vai numura “112” dienestam, kā arī Elektronisko sakaru direkcijai tās pienākumu veikšanai un šo datu nodošanai šajā panta daļā minētajiem dienestiem.”

 

 

 

 

 

 

72.pants. Izsaucošā un izsaucamā numura identifikācijas ierobežojumi

(1) Izsaucošā numura lietotājam ir tiesības bez maksas aizliegt izsaucošā numura identifikāciju katram izsaukumam atsevišķi.

(2) Izsaucošā numura abonentam ir tiesības reizi gadā bez maksas aizliegt izsaucošā numura identifikāciju pastāvīgi visiem izsaukumiem.

(3) Izsaucamajam abonentam ir tiesības bez maksas atteikties no ienākošo izsaukumu izsaucošā numura identifikācijas.

(4) Izsaucamā numura abonentam ir tiesības bez maksas un automātiski noraidīt tos izsaukumus, kuru lietotāji vai abonenti ir aizlieguši izsaucošā numura identifikāciju.

(5) Izsauktā numura abonentam ir tiesības bez maksas aizliegt izsauktā numura identifikāciju izsaucošā numura lietotājam.

(6) Elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs informē abonentus un lietotājus, kādos gadījumos tiek veikta izsaucošā vai izsaucamā numura identifikācija, un sniedz lietotājam un abonentam informāciju par šajā pantā paredzētajām tiesībām.

(7) Balss telefonijas pakalpojumu sniedzējs nodrošina šajā pantā, kā arī šā likuma 73. un 74.pantā paredzētās tiesības un pakalpojumus.

 

 

 

 

 

 

(8) Elektronisko sakaru komersantam nav pienākuma ievērot šajā pantā paredzētās tiesības, ja izsaucamā numura abonents ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, neatliekamās medicīniskās palīdzības vai gāzes avārijas dienesti un numura “112” dienests.

3. Papildināt 72.panta astoto daļu aiz vārdiem „Valsts policija„ ar vārdiem „Valsts drošības iestādes, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs„.

 

 

Redakc. preciz.

29. Papildināt 72.panta astoto daļu pēc vārdiem “Valsts policija” ar vārdiem “valsts drošības iestādes, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs”.

 

 

 

 

 

 

74.pants. Publiski pieejams abonentu saraksts

(1) Abonenta personas datus publiski pieejamā abonentu sarakstā drīkst iekļaut tikai tad, ja abonents ir devis rakstveida piekrišanu elektronisko sakaru komersantam saskaņā ar šo pantu.

 

(2) Pirms datu iekļaušanas publiski pieejamā abonentu sarakstā abonentu bez maksas informē par abonentu saraksta izdevēja nosaukumu, publiski pieejamā abonentu saraksta izveidošanas mērķi un tā izmantošanas veidiem.

 

(3) Abonentam saskaņā ar elektronisko sakaru komersanta sniegto informāciju ir tiesības bez maksas noteikt, kādus personas datus drīkst iekļaut publiski pieejamā abonentu sarakstā.

(4) Abonents ir tiesīgs bez maksas pārbaudīt, atsaukt vai grozīt publiski pieejamā abonentu sarakstā iekļautos savus personas datus.

 

 

 

 

62

 

 

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Izteikt 74.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Pirms datu iekļaušanas publiski pieejamā abonentu sarakstā elektronisko sakaru komersants abonentu bez maksas informē par publiski pieejamā abonentu saraksta izveidošanas mērķi un tā izmantošanas veidiem.”

 

 

 

Atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

30. Izteikt 74.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pirms datu iekļaušanas publiski pieejamā abonentu sarakstā elektronisko sakaru komersants abonentu bez maksas informē par publiski pieejamā abonentu saraksta izveidošanas mērķi un tā izmantošanas veidiem.”

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

1. Šā likuma 48.pants stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

 

 

63

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Aizstāt Pārejas noteikumu 1.punktā vārdus un skaitļus „2005.gada 1.janvārī” ar vārdiem un skaitļiem „2005.gada 1.decembrī.”

Atbalstīts, redakc. preciz.

31. Pārejas noteikumos:

aizstāt 1.punktā skaitļus un vārdus “2005.gada 1.janvārī” ar skaitļiem un vārdiem “2005.gada 1.decembrī”;

2. Ministru kabinets sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izdod šajā likumā (izņemot tā 55.panta trešajā daļā un 66.panta otrajā daļā) paredzētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai tiek piemēroti šādi saskaņā ar likumu “Par telekomunikācijām” izdotie Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1)  Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumi Nr.496 “Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumi”;

2)  Ministru kabineta 2003.gada 21.janvāra noteikumi Nr.44 “Radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju izsniegšanas kārtība”;

3)  Ministru kabineta 2003.gada 28.janvāra noteikumi Nr.53 “Kārtība, kādā telekomunikāciju uzņēmumi aprīko publiskos telekomunikāciju tīklus ar iekārtām, kas nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un operatīvu sarunu noklausīšanos”;

4)  Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumi Nr.251 “Telekomunikāciju tīklu infrastruktūras aizsardzības kārtība”;

5)  Ministru kabineta 2003.gada 19.augusta noteikumi Nr.465 “Ekspluatācijas aizsargjoslu gar telekomunikāciju tīklu līnijām noteikšanas metodika”;

6)  Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumi Nr.497 “Noteikumi par radiokomunikāciju līdzekļu un telekomunikāciju gala iekārtu izplatīšanas, projektēšanas, būves, uzstādīšanas un ekspluatācijas kārtību, kā arī par to izmantošanas ierobežojumiem un aizliegumiem”.

 

64

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt pārejas noteikumu 2.punkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“2. Ministru kabinets viena gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izdod šajā likumā (izņemot tā 55.panta trešajā daļā un 66.panta otrajā daļā) paredzētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai tiek piemēroti šādi saskaņā ar likumu “Par telekomunikācijām” izdotie Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:”

 

Atbalstīts.

izteikt 2.punkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“2. Ministru kabinets viena gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izdod šajā likumā (izņemot tā 55.panta trešajā daļā un 66.panta otrajā daļā) paredzētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai tiek piemēroti šādi saskaņā ar likumu “Par telekomunikācijām” izdotie Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:”;

3. Ministru kabinets šā likuma 55.panta trešajā daļā un 66.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus izdod sešu mēnešu laikā no attiecīga Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas dienas.

 

 

 

 

 

4. Komisija sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas nodrošina visu šajā likumā paredzēto noteikumu, kārtību, procedūru un metodiku izstrādāšanu. Līdz šo noteikumu, kārtību, procedūru un metodiku spēkā stāšanās dienai tiek piemēroti saskaņā ar likumu “Par telekomunikācijām” un Satversmes 81.panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.304 “Elektronisko sakaru likums” izdotie noteikumi, kārtības, procedūras un metodikas, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

65

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Aizstāt Pārejas noteikumu 4.punktā vārdus „sešu mēnešu” ar vārdiem „viena gada”.

 

Atbalstīts.

aizstāt 4.punktā vārdus “sešu mēnešu” ar vārdiem “viena gada”;

5. Komisija sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izveido elektronisko sakaru komersantu reģistru un reģistrē elektronisko sakaru komersantus, kuriem ir spēkā esošas individuālās licences vai reģistrētas vispārējās atļaujas vai kuri sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus. Izsniegtās individuālās licences un reģistrētās vispārējās atļaujas ir spēkā līdz elektronisko sakaru komersanta reģistrācijas brīdim. Ierobežoto nacionālo resursu lietošanas tiesības paliek spēkā līdz noteiktā termiņa beigām.

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Aizstāt Pārejas noteikumu 5.punktā vārdus „sešu mēnešu” ar vārdiem „viena gada” un vārdu „reģistru” ar vārdu „sarakstu”.

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt pārejas noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Komisija sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izveido elektronisko sakaru komersantu reģistru un reģistrē elektronisko sakaru komersantus, kuriem ir spēkā esošas individuālās licences vai reģistrētas vispārējās atļaujas vai kuri sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus. Izsniegtās individuālās licences un reģistrētās vispārējās atļaujas ir spēkā līdz elektronisko sakaru komersanta reģistrācijas brīdim.”

Atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.68

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Komisija viena gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izveido elektronisko sakaru komersantu sarakstu un reģistrē elektronisko sakaru komersantus, kuriem ir spēkā esošas individuālās licences vai reģistrētas vispārējās atļaujas vai kuri sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus. Izsniegtās individuālās licences un reģistrētās vispārējās atļaujas ir spēkā līdz elektronisko sakaru komersanta reģistrācijas brīdim.”

Atbalstīts.

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Komisija viena gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izveido elektronisko sakaru komersantu sarakstu un reģistrē elektronisko sakaru komersantus, kuriem ir spēkā esošas individuālās licences vai reģistrētas vispārējās atļaujas vai kuri sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus. Izsniegtās individuālās licences un reģistrētās vispārējās atļaujas ir spēkā līdz elektronisko sakaru komersanta reģistrācijas brīdim.”;

 

 

69

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 5.prim punktu šādā redakcijā:

„5.1Ierobežoto resursu lietošanas tiesības paliek spēkā līdz noteiktā termiņa beigām.”

Atbalstīts.

papildināt pārejas noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

“5.1 Ierobežoto resursu lietošanas tiesības paliek spēkā līdz noteiktā termiņa beigām.”;

6. Līdz analogās televīzijas un radio apraides tīklu izslēgšanai analogās televīzijas un radio apraidei nepieciešamo radiofrekvenču spektru lietošanas tiesības piešķir saskaņā ar Radio un televīzijas likumu.

 

 

 

70

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt Pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

„6. Līdz analogās televīzijas un radio apraides tīklu izslēgšanai televīzijas un radio apraidei nepieciešamo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības piešķir saskaņā ar Radio un televīzijas likumu.”

Atbalstīts.

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Līdz analogās televīzijas un radio apraides tīklu izslēgšanai televīzijas un radio apraidei nepieciešamo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības piešķir saskaņā ar Radio un televīzijas likumu.”;

7. Šā likuma 58.panta pirmā daļa stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgajiem grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

 

 

 

 

 

8. Šā likuma 57. un 72.pantu nepiemēro, ja izsaukumā iesaistīta līnija, kas pieslēgta analogajai telefonu centrālei.

 

 

 

 

 

9. Tie elektronisko sakaru komersanti, kurus Komisija pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas ir noteikusi par telekomunikāciju uzņēmumiem ar būtisku ietekmi tirgū, uzskatāmi par elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū šā likuma izpratnē līdz brīdim, kad Komisija nosaka elektronisko sakaru komersantus ar būtisku ietekmi tirgū šajā likumā paredzētajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

71

Atbildīgā komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu 9.1punktu šādā redakcijā:

“9.1 Izsniegtās radioamatieru apliecības ir spēkā līdz tajās noteiktā termiņa beigām.”

Atbalstīts.

papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9.1 Izsniegtās radioamatieru apliecības ir spēkā līdz tajās noteiktā termiņa beigām.”;

10. Šajā likumā lietotais termins “elektroniskie sakari” atbilst citos likumos lietotajam terminam “telekomunikācijas”, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

72

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Aizstāt Pārejas noteikumu 10.punktā vārdu „likumos” ar vārdiem „tiesību aktos”.

Atbalstīts.

aizstāt 10.punktā vārdu “likumos” ar vārdiem “tiesību aktos”;

 

 

73

Atbildīgā komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar 10'. punktu šādā redakcijā:

„10'. Saskaņā ar likumu “Par telekomunikācijām” elektronisko sakaru komersantam noteiktās saistības (speciālās prasības) ir saistošas un tam ir pienākums tās pildīt līdz brīdim, kad Komisija ir noteikusi elektronisko sakaru komersanta saistības (speciālās prasības) šajā likumā noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīts.

papildināt pārejas noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

“10.1 Saskaņā ar likumu “Par telekomunikācijām” elektronisko sakaru komersantam noteiktās saistības (speciālās prasības) ir saistošas un tam ir pienākums tās pildīt līdz brīdim, kad Komisija ir noteikusi elektronisko sakaru komersanta saistības (speciālās prasības) šajā likumā noteiktajā kārtībā.”.

11. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par telekomunikācijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001., 23.nr.).

 

 

 

 

 

12. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.304 “Elektronisko sakaru likums” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004., 14.nr.).

 

 

 

 

 

 

 

74

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs D.Zaķis

Papildināt Pārejas noteikumus ar 13. punktu šādā redakcijā:

„13. Līdz brīdim, kad Komisija nosaka saistības (speciālās prasības) šajā likumā paredzētajā kārtībā, elektronisko sakaru komersantiem, kam saskaņā ar likumu „Par telekomunikācijām” ir noteiktas saistības (speciālās prasības) ir pienākums tās pildīt Komisijas noteiktajā kārtībā.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.73

 

zīmējums 1