Rīga

2005.gada 3.martā

Nr. 9/14 - 24

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

            Nacionālās drošības komisija iesniedz  Saeimai izskatīšanai likumprojektu  “Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”.

Komisija lūdz minēto likumprojektu iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

 

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1  lp.

                   2. Likumprojekta anotācija uz 2  lp.

 

 

 

Nacionālās drošības komisijas

priekšsēdētājs                                                                                                   I.Emsis

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

 

Izdarīt Elektronisko sakaru likumā šādus grozījumus:

1. Izteikt  19.panta pirmās daļas piekto punktu šādā redakcijā:

„5) saskaņā ar Satversmes aizsardzības biroja direktora rakstveida pieprasījumu par saviem līdzekļiem ierīkot, uzturēt, papildināt un pārveidot atbilstoši jaunievestām funkcionalitātēm, pārtveršanas punktu (punktus), kas pēc operatīvās darbības subjekta vadītāja rakstveida pieprasījuma bez atlīdzības jānodod tā lietošanā operatīvās darbības pasākumu un kriminālprocesuālo darbību veikšanai.„

2. Papildināt 48.panta otro daļu un 71.panta septīto daļu aiz vārdiem „Valsts policijai„ ar vārdiem „Valsts drošības iestādei, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam„.

3. Papildināt 72.panta astoto daļu aiz vārdiem „Valsts policija„ ar vārdiem „Valsts drošības iestādes, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs„.

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Patreizējā likuma norma nenosaka, kā pienākums ir finansēt pārtveršanas punktu izveidi, uzturēšanu un pilnveidošanu. Lai precizētu šo tiesību normu un izslēgtu dažādas tās tulkošanas iespējas, nepieciešams precīzāks normas formulējums.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts nosaka, kam konkrēti ir pienākums finansēt pārtveršanas punktu izveidi, uzturēšanu un pilnveidošanu.

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem (tūkst. LVL)

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējošie kompensējošie pasākumi papildu izdev. finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un MK noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz MK noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav nepieciešams izdot jaunus normatīvos aktus

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības ar Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības ar citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                    1.tabula

Attiecīgie ES norm. akti un citi dokumenti (piem., Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, jurid. doktrīnas atzinums u.tml.), norādot nr., pieņ. datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

2.tabula

LR norm. akta projekta norma (att. panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

(atbilst/

neatbilst)

Komentāri

4.panta 1.daļas 23.punkts

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav veiktas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav veiktas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav veiktas

5. Cita informācija

Saskaņots Valsts drošības iestāžu padomē

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldības puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošās institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas; esošās institūciju funkcijas netiks paplašinātas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Laikraksts “Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS) un citi masu saziņas līdzekļi

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar