Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"” (reģ.nr. 1133) izskatīšanai 2.lasījumā

(steidzams)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr; 2004, 2.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr; 2004, 2.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Ar nodokli apliekamais objekts

3. Ārvalstu nodokļa maksātāja (nerezidenta) ar nodokli apliekamais ienākums ir:

10) dividendes saskaņā ar likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteikto likmi;

 

1

Deputāts I.Solovjovs

Izteikt 3.panta 3.daļas desmito punktu šādā redakcijā:

“10) dividendes;”

Neatbalstīt

 

 

14) pensijas, kas izmaksātas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem;

 

 

2

Deputāts I.Solovjovs

Izslēgt 3.panta 3.daļas 14)punktu.

Neatbalstīt

 

 


 

8.pants. Gada apliekamā ienākuma avoti

3. Pie pārējiem fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā nodoklis, tiek pieskaitīti:

10) pensijas neatkarīgi no to izmaksas avota;

 

3

Deputāts I.Solovjovs

Izteikt 8.panta 3.daļas desmito punktu šādā redakcijā:

“10) dividendes:”

Neatbalstīt

 

 

9.pants. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi

1. Gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli netiek aplikti šādi ienākumu veidi:

2) fiziskās personas — individuālā uzņēmuma īpašnieka — ienākums no individuālā uzņēmuma, kurš ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, un fiziskajām personām izmaksātās dividendes no Latvijas Republikas uzņēmējsabiedrības vai kapitālsabiedrības peļņas un Eiropas Savienības dalībvalsts rezidenta — kapitālsabiedrības peļņas, izņemot dividendes no citu valstu nerezidentiem un iekšzemes uzņēmumiem, kuriem nav jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis, kā arī no tiem uzņēmumiem, kuri izmanto likumā “Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā” paredzētos atvieglojumus vai citos Latvijas Republikas likumos noteiktos uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus, vai analogus Eiropas Savienības dalībvalstīs noteiktus ienākuma nodokļa atvieglojumus dividenžu deklarēšanas gadā vai iepriekšējā gadā;

 

4

Deputāts I.Solovjovs

Izteikt 9.panta 1.daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) fiziskās personas – individuālā uzņēmuma īpašnieka – ienākums no individuālā uzņēmuma, kurš ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, un fiziskām personām izmaksātās dividendes no tiem uzņēmumiem, kuri izmanto likumā “Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā” paredzētos atvieglojumus vai citos Latvijas Republikas likumos noteiktos uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus, vai analogus Eiropas Savienības dalībvalstīs noteiktus ienākuma nodokļa atvieglojumus;”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

5

Deputāts I.Solovjovs

Papildināt 9.panta 1.daļu ar 29.punktu šādā redakcijā:

“29) pensijas neatkarīgi no to izmaksu avota;”.

Neatbalstīt

 

 

11.pants. No saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšana

3. Izdevumos, ja tie saistīti ar taksācijas gada ienākuma gūšanu no saimnieciskās darbības, tiek ieskaitīti:

14) drošības nauda meža atjaunošanas darbiem un meža atjaunošanas izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

1. Izslēgt 11.panta trešās daļas 14.punktā vārdus “drošības nauda meža atjaunošanas darbiem un”.

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 11.panta trešās daļas 14.punktā vārdus “drošības nauda meža atjaunošanas darbiem un”.

 

 


 

15.pants. Nodokļa likmes

2. Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir 25 procenti. Algas nodokļa maksātājam nodokļa likme 25 procentu apmērā jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma.

 

 

6

Deputāts I.Solovjovs

Izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

“2. Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir:

- līdz Ministru kabineta noteiktajam minimumam – 0%;

- no Ministru kabineta noteiktā minimuma līdz 300 LVL – 10%;

- no 300 LVL līdz 500 LVL – 20%;

- no 500 LVL līdz 800 LVL – 25%;

- no 800 LVL – 30%.”

Neatbalstīt

 

 

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 21.punktu šādā redakcijā:

“21. Fiziskās personas ienākums, kas 2005. un 2006. taksācijas gadā gūts no augoša meža pārdošanas vai no kokmateriālu pārdošanas, netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.”.

 

 

 

2. Pārejas noteikumos:

 papildināt ar 21.punktu šādā redakcijā:

“21. Fiziskās personas ienākums, kas 2005. un 2006. taksācijas gadā gūts no augoša meža pārdošanas vai no kokmateriālu pārdošanas, netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.”;


 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 22.punktu šādā redakcijā:

“22. Šā likuma 17.panta 10.2 daļa 2005. un 2006. gadā netiek piemērota. Nodokļa maksātājs, kuram 2005.gadā, izmaksājot augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas ienākumu, no tā ir ieturēts nodoklis atbilstoši likuma 17.panta 10.2 daļai, par 2005.gadu maksājamo nodokli pārrēķina rezumējošā kārtībā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 22.punktu šādā redakcijā:

“22. Šā likuma 17.panta desmitās daļas 7.punkts, divpadsmitā, 12.2 daļa attiecībā uz augoša meža un kokmateriālu pārdošanas ienākumiem un 10.2 daļa[i] 2005. un 2006. gadā netiek piemērota. Nodokļa maksātājs, kuram 2005.gadā, izmaksājot augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas ienākumu, no tā ir ieturēts nodoklis atbilstoši šim likumam, par 2005.gadu maksājamo nodokli pārrēķina rezumējošā kārtībā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.”.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt ar 22.punktu šādā redakcijā:

“22. Šā likuma 17.panta desmitās daļas 7.punkts, divpadsmitā, 12.2 daļa attiecībā uz augoša meža un kokmateriālu pārdošanas ienākumiem un 10.2 daļa 2005. un 2006. gadā netiek piemērota. Nodokļa maksātājs, kuram 2005.gadā, izmaksājot augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas ienākumu, no tā ir ieturēts nodoklis atbilstoši šim likumam, par 2005.gadu maksājamo nodokli pārrēķina rezumējošā kārtībā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.”;

 

 

9

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumu ar 22. pārejas noteikumu šādā redakcijā:

‘’22. Ministru kabinets izvērtē šā likuma pārejas noteikumu 21. punktā paredzētās normas ietekmi uz pašvaldību ieņēmumiem 2005. gadā un nepieciešamības gadījumā, lai segtu pašvaldību ieņēmumu samazinājumu, sagatavo grozījumus likumā ‘’Par valsts budžetu 2005. gadam’’.

Atbalstīt

papildināt ar 23.punktu šādā redakcijā:

“23. Ministru kabinets izvērtē šā likuma pārejas noteikumu 21. punktā paredzētās normas ietekmi uz pašvaldību ieņēmumiem 2005. gadā un nepieciešamības gadījumā, lai segtu pašvaldību ieņēmumu samazinājumu, sagatavo grozījumus likumā ‘’Par valsts budžetu 2005. gadam”.

 [i] 17.pants. Algas nodokļa ieturēšana un maksāšana un nodokļa ieturēšana no ienākumiem, kuri nav  saistīti ar darba attiecībām

10. No fiziskās personas ienākumiem, kurus izmaksā uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), ārvalstu uzņēmumu (nerezidentu) pastāvīgās pārstāvniecības, iestādes un organizācijas, ja tie nav saistīti ar darba attiecībām un nav atbrīvoti no aplikšanas ar nodokli, ienākuma izmaksātājs ietur nodokli ienākuma izmaksas vietā un iemaksā to budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša piektajā datumā. Pie šādiem ienākumiem pieder:

7) ieņēmumi no saimnieciskās darbības, ko veic fiziskā persona, kurai nav izsniegts Valsts ieņēmumu dienesta apliecinājums par reģistrēšanos saimnieciskās darbības veicēja statusā, izņemot ieņēmumus no lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas;

 

10.2 Ieturot nodokli no augoša meža pārdošanas ienākuma, pirms nodokļa aprēķināšanas no izmaksājamās summas atskaita ar meža atjaunošanu saistītos izdevumus, piemērojot izdevumu normu 25 procentu apmērā no izmaksājamās summas, bet no kokmateriālu pārdošanas ienākuma — ar kokmateriālu sagatavošanu un pārdošanu saistītos izdevumus, piemērojot izdevumu normu 50 procentu apmērā no izmaksājamās summas.

12. No šā likuma 3.panta trešās daļas 1., 2., 3., 4., 6., 7.1, 8., 9.1, 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētajiem ienākumiem ienākuma nodoklis tiek ieturēts ienākuma izmaksas vietā un iemaksāts budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 5.datumā.

12.2 Fiziskā persona — rezidents, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs, no šā likuma 3.panta trešās daļas 1., 2., 3., 7.1, 8., 9.1, 11. un 12.punktā minētajiem ienākumiem nodokli ietur ienākuma izmaksas brīdī un iemaksā to budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša piektajā datumā, ja šie maksājumi ir saistīti ar rezidenta veikto saimniecisko darbību un tiek ņemti vērā, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu, kā arī izsniedz nerezidentam apliecinājumu par Latvijas Republikā taksācijas gadā gūtajiem ienākumiem un par tiem samaksāto ienākuma nodokli.