9/8 -

9/8 -

   .02.2005.

 

 

 

                   Saeimas Prezidijam

 

                   Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51. un 87. pantu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas š.g. 10. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojekta "Grozījumi Enerģētikas likumā"  (Reģ. nr.1131)   (Dok. nr.3826)            izskatīšanu pirmajā lasījumā.

                   Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 9. marta komisijas sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi Enerģētikas likumā"  (Reģ. nr.1131)       (Dok. nr.3826)          un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

                   Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

         

                  

 

          Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Dzintars Jaundžeikars

                

 

Projekts

Grozījumi Enerģētikas likumā

 

Izdarīt Enerģētikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 20. nr.; 2000, 17. nr.; 2001, 12. nr.) šādus grozījumus:

 

1.     Visā likuma tekstā aizstāt vārdu „reģeneratīvie” ar vārdu „atjaunojamie” (attiecīgā locījumā).

2.     Izslēgt 1. panta 7. punktu.

3.     Izteikt 1. panta 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

„11) enerģijas pārvade - energoapgādes veids, kas ietver enerģijas transportēšanu, izņemot enerģijas tirdzniecību pa augsta sprieguma tīkliem vai augsta spiediena vadiem, lai piegādātu to attiecīgai sadales sistēmai vai tieši lietotājiem;

12) enerģijas sadale - energoapgādes veids, kas ietver energoresursu vai enerģijas transportēšanu, izņemot enerģijas tirdzniecību, pa vidēja un zema sprieguma tīkliem vai vidēja un zema spiediena vadiem;”

4.     Papildināt 1. pantu ar 24. punktu šādā redakcijā:

24) atjaunojamie energoresursi – vēja, saules, ģeotermālā, viļņu, paisuma – bēguma, ūdens enerģija, atkritumu poligonu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāze, biomasa (bioloģiski noārdāmā frakcija produktos, rūpniecības un sadzīves atkritumos, lauksaimniecības (ieskaitot augu un dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī mežsaimniecības un līdzīgu nozaru ražošanas atlikumos).

5.     Izslēgt 1. panta 15. punktu.

6.     Izslēgt 5. panta otro daļu.

7.     Izteikt 20 1. pantu šādā redakcijā:

„20.1.pants

(1) Kā valstiski svarīgs tautsaimniecības objekts akciju sabiedrība "Latvenergo" nav privatizējama. Visas akciju sabiedrības "Latvenergo" akcijas ir valsts īpašums.

(2) Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas hidroelektrostacijas uz Daugavas upes, Rīgas 1. un 2. termoelektrocentrāles, elektroenerģijas pārvades tīklus un valsts akciju sabiedrības „Latvenergo” īpašumā esošos elektroenerģijas sadales un telekomunikāciju tīklus un iekārtas nevar izmantot kā ķīlu kredītu vai citu saistību nodrošināšanai un šie objekti kā neprivatizējama manta var pāriet un būt vienīgi tādu kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā, kuru visas kapitāla daļas ir valsts akciju sabiedrības „Latvenergo” īpašums un nevar tikt atsavinātas.”

8.     Izslēgt IV nodaļu.

9.     Izslēgt V nodaļu.

10. Izslēgt VI nodaļu.

11. Izslēgt VII nodaļu.

12. Izslēgt 77. panta pirmās daļas 2. un 3. punktu.

13. Izslēgt 79. pantu.

14. Izslēgt 80. pantu.

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanos.