Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem""

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā
"Par uzņēmumu gada pārskatiem"

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 6., 21.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 9.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt daļu "Likumā lietotie termini" ar terminiem un to skaidro­jumu šādā redakcijā:

 

"Ieguldījuma īpašumi ir zeme, ēka vai tās daļa, kurus uzņēmums tur (kā īpašnieks vai kā nomnieks saskaņā ar finanšu nomu), lai nopelnītu nomas (īres) maksu un/vai sagaidītu cenas celšanos (vērtības pieaugumu), nevis lai izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, administratīvā nolūkā vai pārdotu parastā uzņēmējdarbības gaitā.

Bioloģiskie aktīvi ir dzīvi dzīvnieki vai augi, kurus uzņēmums tur, lai iegūtu lauksaimniecības produktus pārdošanai vai papildu bioloģiskos aktīvus. Lauksaimniecība šā likuma izpratnē ir arī mežsaimniecība, zivsaimniecība vai cita tāda pamatdarbība, kura ietver dzīvu dzīvnieku vai augu bioloģiskās pārvei­des – to augšanas, deģenerācijas, ražošanas un vairošanās procesa – pārvaldību.

Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi ir tādi ilgtermiņa ieguldījumu objekti, kuru bilances vērtība tiks atgūta pārdošanas darījumā, nevis turpmākās izmantošanas gaitā, un kuri atbilst abiem šādiem klasifikācijas kritērijiem:

1) šie objekti to pašreizējā stāvoklī ir pieejami tūlītējai pārdošanai un pakļauti tikai parastiem šādu objektu pārdošanas nosacījumiem;

2) to pārdošana ir ticama (pamatojoties uz vadības lēmumu par šo objektu pārdošanu, ir uzsākts pārdošanas process, un ir pārliecība par tā pabeigšanu gada laikā no šā procesa uzsākšanas dienas).

Atliktā nodokļa aktīvi ir uzņēmumu ienākuma nodokļa summas, kuras atgūstamas nākamajos pārskata gados un attiecas uz atskaitāmām pagaidu starpībām.

Atliktā nodokļa saistības ir uzņēmumu ienākuma nodokļa summas, kuras maksājamas nākamajos pārskata gados un attiecas uz tām pagaidu starpībām, kuras apliekamas ar šo nodokli."

 

2. Izteikt 1.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Šis likums attiecas uz Latvijā reģistrētiem komersantiem, kooperatī­vajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī uz Latvijā reģistrētām Eiropas ekonomisko interešu grupām un Eiropas komercsabiedrībām (turpmāk – uzņēmums).

(2) Šis likums neattiecas uz tiem individuālajiem komersantiem, indivi­duāla­jiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 45000 latu."

 

3. Izteikt 3.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Citāds pārskata gada sākums un beigas var būt tikai Latvijā reģistrētai komercsabiedrībai, kooperatīvajai sabiedrībai, Latvijā reģistrētai Eiropas ekono­misko interešu grupai un Eiropas komercsabiedrībai, ja to nosaka attiecīgi minētā uzņēmuma statūti vai sabiedrības līgums."

 

4. Izslēgt 4.panta otrajā daļā vārdus "par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata sastādīšanas kārtību, kā arī".

 

5. Papildināt 5.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta noteiktiem obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem."

 

6. Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Gada pārskatā katram bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata postenim parāda attiecīgos iepriekšējā pārskata gada skaitļus. Ja pārskata gadā atklātas iepriekšējo gadu kļūdas vai mainīta grāmatvedības politika, attiecīgo iepriekšējā pārskata gada posteņa rādītāju koriģē. Par katru gadījumu, ja dati nav bijuši savstarpēji salīdzināmi vai veiktas iepriekšējo pārskata gadu datu korekcijas, sniedz skaidrojumu gada pārskata pielikumā."

 

7. Izteikt 19.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu noteikta veida saistības, kuras attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzamas vai zināmas, bet kuru apjoms vai konkrētu saistību rašanās vai segšanas datums nav skaidri zināms."

 

8. Papildināt 3.nodaļu ar 20.1 un 20.2 pantu šādā redakcijā:

 

"20.1 pants

(1) Atliktā nodokļa saistību summas (ja tādas ir) norāda bilancē ilgtermiņa kreditoru un/vai īstermiņa kreditoru sastāvā, pievienojot jaunu posteni "Atliktā nodokļa saistības", bet atliktā nodokļa aktīvu summas (ja tādas ir) – apgrozāmo līdzekļu (posteņu grupa "Debitori") un/vai ilgtermiņa finanšu ieguldījumu sastāvā, pievienojot jaunu posteni "Atliktā nodokļa aktīvi".

(2) Ar atliktā nodokļa saistībām un aktīviem saistītos ieņēmumus un izmaksas (ja tādas ir) norāda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pievienojot jaunu attiecīgi nosauktu posteni kārtas numuru secībā aiz posteņa "Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu".

 

20.2 pants

Uzņēmumi, kuri izvēlas novērtēt ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus un pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus, pamatojoties uz patieso vērtību, bilancē iekļauj jaunus attiecīgi nosauktus posteņus ilgtermiņa ieguldī­jumu sastāvā un tos norāda atsevišķi."

 

9. Aizstāt 25.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā vārdus "gada pārskata sastādīšanas dienu" ar vārdiem "dienu, kad gada pārskatu paraksta šā likuma 61.panta otrajā daļā minētā persona vai pārvaldes institūcija".

 

10. Aizstāt 27.pantā vārdus "lietošanas periods" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "lietderīgās lietošanas laiks" (attiecīgā locījumā).

 

11. 28.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Ja ilgtermiņa ieguldījumu objekta vērtība bilances datumā ir zemāka par to vērtību, kāda aprēķināta saskaņā ar šā likuma 26. un 27.panta nosacī­jumiem, un sagaidāms, ka vērtības samazinājums ir ilgstošs, attiecīgais objekts vērtējams atbilstoši zemākajai vērtībai.";

 

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "atsevišķā bilances postenī".

 

12. 29.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Ilgtermiņa ieguldījumu objektu, kura vērtība ir būtiski lielāka par tā iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksu, vai tā novērtējumu iepriekšējā gada bilancē, var pārvērtēt atbilstoši augstākai vērtībai, ja var pieņemt, ka vērtības paaugstinājums ir ilgstošs.";

 

papildināt otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Ja pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums atceļ tā paša ilgtermiņa ieguldījumu objekta vērtības samazinājumu, kas iepriekšējos pārskata gados bija ietverts peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā izmaksas, tad šādu vērtības pieaugumu summā, kas nepārsniedz minētās izmaksas, ietver peļņas vai zaudē­jumu aprēķinā kā ieņēmumus tajā pārskata gadā, kad tas konstatēts."

 

13. Izteikt 32.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Krājumu atlikumus novērtē atbilstoši iegādes vai ražošanas pašizmak­sai vai zemākajām tirgus cenām bilances datumā atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir zemāks. Īpašos gadījumos –, ja krājumu vienības ir bojātas, daļēji vai pilnīgi novecojušas vai nozīmīgi palielinās to ražošanas pabeigšanas vai pārdošanas izmaksas, – attiecīgās krājumu vienības novērtē atbilstoši neto pārdošanas vērtībai."

 

14. Aizstāt 35.panta pirmajā daļā vārdu "periodā" ar vārdu "laikā".

 

15. Izteikt 37.panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Ilgtermiņa kreditoru parādu posteņos ietver tās saistību summas, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par 12 mēnešiem pēc attiecīgā pārskata gada beigām un kuras radušās, lai finansētu ilgtermiņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus vai lai segtu saistības, un kuras nav ietveramas īstermiņa kreditoru posteņos.

(5) Īstermiņa kreditoru posteņos ietver summas, kuras nomaksājamas tuvāko 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām, un citas saistības, kas rodas uzņēmuma parastajā darbības ciklā."

 

16. Izslēgt 39.pantu.

 

17. Aizstāt 40.pantā skaitļus un vārdus "54. un 55.4 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "54., 55.4 un 55.7 pantā".

 

18. Papildināt 7.nodaļu ar 55. 5, 55.6 un 55.7 pantu šādā redakcijā:

 

"55.5 pants

(1) Atkāpjoties no šā likuma 27., 28. un 29.pantā paredzētajiem novērtēša­nas noteikumiem, ieguldījuma īpašumus pēc to sākotnējās uzskaites izmaksās atļauts novērtēt patiesajā vērtībā, ja tiek ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

1) visiem ieguldījuma īpašumu objektiem ir pastāvīgi pieejamas cenas aktīvajā tirgū par līdzīgiem ieguldījuma īpašuma objektiem tajā pašā atrašanās vietā vai stāvoklī vai saskaņā ar līdzīgiem nomas vai citiem līgumiem (ja tādi noslēgti);

2) visiem ieguldījuma īpašumu objektiem patieso vērtību nosaka, atsevišķi novērtējot katru zemes gabalu, ēku vai tās daļu. Vērtību nosaka sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs.

(2) Atkāpjoties no šā likuma 26., 27., 28., 29., 30. un 32.pantā paredzē­tajiem novērtēšanas noteikumiem, bioloģiskos aktīvus sākotnējā uzskaitē un turpmāk atļauts novērtēt patiesajā vērtībā, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas (piemēram, komisijas maksas, maksājumi preču biržām, ar norēķiniem saistītie nodokļi un nodevas), ja tiek ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

1) bioloģisko aktīvu objektam ir aktīvs tirgus un pastāvīgi pieejamas tirgus cenas;

2) bioloģisko aktīvu objektam iespējams ar citām atzītām metodēm noteikt ticamu patieso vērtību tā pašreizējā atrašanās vietā un stāvoklī.

(3) Atkāpjoties no šā likuma 27., 28. un 29.pantā paredzētajiem novērtē­šanas noteikumiem, pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus, kamēr tie atbilst to klasifikācijas kritērijiem, atļauts novērtēt zemākajā no vērtībām, salīdzinot šo aktīvu uzskaites vērtību un patieso vērtību, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas. Ja fakti vai notikumi norāda uz pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldī­jumu vērtības samazināšanos, veic vērtības samazināšanās pārbaudi un nosaka zaudējumus, kurus radījusi šo ieguldījumu vērtības samazināšanās.

 

55.6 pants

Amortizācijai nepakļauj ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus vai pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus, kurus uzņēmums novērtē, pamato­joties uz patieso vērtību. Šo aktīvu vērtības izmaiņas, kas radušās, veicot novērtēšanu attiecīgi patiesajā vērtībā vai patiesajā vērtībā, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, vai veicot vērtības samazināšanās pārbaudi, iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

 

55.7 pants

(1) Ja ieguldījuma īpašumi, bioloģiskie aktīvi vai pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi ir novērtēti attiecīgi patiesajā vērtībā vai patiesajā vērtībā, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, pielikumā atsevišķi par katru minēto posteņu grupu iekļauj vismaz šādu informāciju:

1) posteņu grupā iekļauto aktīvu apraksts;

2) metodes, kuras piemēro, un nozīmīgākie pieņēmumi, uz kuriem pama­tojas, lai noteiktu šo aktīvu patieso vērtību;

3) bilances vērtība atbilstoši iepriekšējā gada bilancei;

4) palielinājumi (ja tādi ir) pārskata gadā, atsevišķi norādot tos palielinājumus, kas radušies no iegādēm;

5) atsavināšanas (ja tādas ir) pārskata gadā;

6) peļņa vai zaudējumi no vērtības korekcijām pārskata gadā;

7) jebkura pārvietošana (ja tāda ir) uz citām posteņu grupām pārskata gadā.

(2) Par pārdošanai turētiem ilgtermiņa ieguldījumiem, kuri novērtēti patiesajā vērtībā, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, papildus sniedz šādas ziņas:

1) paredzētais šo ieguldījumu atsavināšanas laiks un atsavināšanas notei­kumi;

2) ja ir iedalījums struktūrvienībās (pamatdarbības veids, filiāle vai cita skaidri atšķirama uzņēmuma sastāvdaļa), – struktūrvienība, uz kuru šī informā­cija attiecas."

 

19. Izteikt 61.pantu šādā redakcijā:

 

"61.pants

(1) Uzņēmuma gada pārskatā norāda šādas ziņas:

1) uzņēmuma nosaukums (komersanta firma) un juridiskā adrese, kā arī reģistrācijas numurs komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā;

2) individuālajam uzņēmumam, zemnieka un zvejnieka saimniecībai – arī īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;

3) individuālajam komersantam – arī komersanta vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;

4) personālsabiedrībai – arī tās veids, personiski atbildīgo biedru un komandītu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

5) kapitālsabiedrībai – arī tās veids, izpildinstitūcijas locekļu, padomes locekļu (ja ir izveidota padome) un revidenta vārds, uzvārds un amats. Šīs ziņas sniedz arī par tām personām, kuras pārskata gadā no šiem amatiem ir atbrīvotas;

6) kooperatīvajai sabiedrībai – arī tās veids, valdes locekļu un padomes locekļu (ja ir izveidota padome) vārds, uzvārds un amats. Šīs ziņas sniedz arī par tām personām, kuras pārskata gadā no šiem amatiem ir atbrīvotas.

(2) Uzņēmuma gada pārskatu paraksta:

1) individuālā uzņēmuma, zemnieka un zvejnieka saimniecības gada pārskatu – īpašnieks vai cita amatpersona, kurai uzņēmumu reģistrā reģistrētas tiesības pārstāvēt attiecīgo individuālo uzņēmumu, zemnieka un zvejnieka saimniecību;

2) individuālā komersanta gada pārskatu – komersants vai cita persona, kurai ir notariāli apliecināts speciāls pilnvarojums parakstīt šo pārskatu;

3) personālsabiedrības gada pārskatu – visi šīs sabiedrības biedri vai tie sabiedrības biedri, kuri ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt šo sabiedrību;

4) kapitālsabiedrības gada pārskatu – valde;

5) kooperatīvās sabiedrības gada pārskatu – valde.

(3) Ja personālsabiedrības biedrs, kapitālsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības valdes loceklis uzskata, ka gada pārskats nav apstiprināms, vai izvirza iebildumus, viņš savu atšķirīgo viedokli norāda īpašā piezīmē."

 

20. Izslēgt 62. un 63.pantā vārdu "(statūtsabiedrības)".

 

21. Izteikt 67.pantu šādā redakcijā:

 

"67.pants

(1) Ja uzņēmuma gada pārskatu publicē pilnībā, tam jābūt tādā formā un redakcijā, kādā tas tika revidēts. Ja saskaņā ar šā likuma 62.panta prasībām gada pārskatu ir pārbaudījis zvērināts revidents, gada pārskatu publicē kopā ar zvērināta revidenta ziņojuma pilnu tekstu.

(2) Ja uzņēmuma gada pārskatu nepublicē pilnībā, skaidri norāda, ka tas publicēts saīsināts un pilnībā pieejams Uzņēmumu reģistrā. Šajā gadījumā nepublicē zvērināta revidenta ziņojuma pilnu tekstu, bet gan zvērināta revidenta sagatavotu publicētajam informācijas apjomam atbilstošu saīsinātu revidenta ziņojumu. Tajā informē par to, vai zvērināta revidenta ziņojumā sniegts atzi­nums bez iebildēm, atzinums ar iebildēm vai negatīvs atzinums vai arī ietverts atteikums sniegt atzinumu vai norādījums uz apstākļiem, kuriem zvērināts revidents vēlas pievērst uzmanību."

 

22. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.janvārim ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.728 "Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem un kārtību, kādā sagatavojami naudas plūsmas pārskati un pašu kapitāla izmaiņu pārskati", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

23. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1978.gada 25.jūlija Ceturtās direktīvas 78/660/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta "g" apakšpunktu un attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem;

2) Padomes 1983.gada 13.jūnija Septītās direktīvas 83/349/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta "g" apakšpunktu un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem;

3) Padomes 1984.gada 27.novembra Direktīvas 84/569/EKK par Direktīvā 78/660/EEK ECU izteikto summu pārskatīšanu;

4) Padomes 1989.gada 21.decembra Vienpadsmitās direktīvas 89/666/EEK par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti;

5) Padomes 1990.gada 8.novembra Direktīvas 90/604/EEK, ar ko Direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un Direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem groza saistībā ar atbrīvojumiem, kuri attiecas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un saistībā ar pārskatu publicēšanu ECU;

6) Padomes 1990.gada 8.novembra Direktīvas 90/605/EEK, ar ko attiecībā uz darbības jomu groza Direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un Direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem;

7) Padomes 1994.gada 21.marta Direktīvas 94/8/EK, ar ko Direktīvu 78/660/EEK groza attiecībā uz ECU izteikto summu pārskatīšanu;

8) Padomes 1999.gada 17.jūnija Direktīvas 1999/60/EK, ar ko Direktīvu 78/660/EEK groza attiecībā uz ECU izteiktajām summām;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra Direktīvas 2001/65/EK, ar ko direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem;

10) Padomes 2003.gada 13.maija Direktīvas 2003/38/EK, ar kuru attiecībā uz eiro izteiktajām summām groza Direktīvu 78/660/EEK, kas attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem;

11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 18.jūnija Direktīvas 2003/51/EK, ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK."

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulas (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu 5.pants nosaka, ka dalībvalstis drīkst atļaut vai pieprasīt uzņēmējsabiedrībām sagatavot savus konsolidētos gada pārskatus un/vai savus gada pārskatus atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas ieviesti saskaņā ar šīs regulas 6.panta 2.punktā noteikto procedūru.

Valdības deklarācijā dots uzdevums - 18. Saskaņosim Latvijas grāmatvedības standartus ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (Finanšu sistēma un Eiropas Savienības līdzekļu apguve).

Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta sēdes protokola Nr.50 5.§ 2.punkts uzdod izstrādāt un iesniegt attiecīgus grozījumus likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem” un likumā “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”, precizējot šajos likumos ietvertos pilnvarojumus attiecībā uz naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu sagatavošanas kārtības noteikšanu.

Ministru prezidenta 2004.gada 11.augusta rezolūcija Nr.12/SAN-3265 un uzdevums Nr.2303 (Jur-251) par Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma (2004.gada 31.marta likuma “Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā” redakcijā) pārejas noteikumu 4.punkta izpildi uzdod izstrādāt un iesniegt projektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos.

Likumprojekts nepieciešams, lai izpildītu minētos uzdevumus un lai likumu saskaņotu ar jaunākajām starptautisko grāmatvedības standartu prasībām.

    

 

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

     Likumprojekta mērķis ir:

1) precizēt likuma subjektu loku un lietotos terminus;

2) precizēt šajā likumā ietverto pilnvarojumu attiecībā uz naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata sagatavošanas kārtības noteikšanu;

3) saskaņot likumu ar jaunākajām starptautisko grāmatvedības standartu prasībām, ciktāl tas iespējams, nepārkāpjot Padomes 1978.gada 25.jūlija Ceturtās direktīvas 78/660/EEC prasības.

 

3. Cita informācija

     Vienlaicīgi ar likumprojektu tiek virzīts likumprojekts “Grozījumi likumā “Par konsolidētajiem gada pārskatiem””.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

         Likumprojekta pieņemšana uzlabos uzņēmējdarbības vidi, atrisinot būtiskus ar finanšu pārskatiem saistītus jautājumus – precizēts likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” subjektu loks, likuma noteikumi tuvināti starptautisko grāmatvedības standartu prasībām un,  lai novērstu iespējamās neskaidrības, juridiski precizēts pilnvarojums likumā attiecībā uz naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata sagatavošanas kārtības noteikšanu.

       Likumprojekta pieņemšana nepalielinās uzņēmumu (arī valsts uzņēmējsabiedrību) izmaksas.     

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

2005.

2006.

2007.

2008.

 

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

6. Cita informācija:

 

 

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

     Likumprojektā paredzēts grozīt likuma 4.panta otro daļu, kura ietver pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par naudas plūsmas pārskata un  pašu kapitāla izmaiņu pārskata sastādīšanas kārtību, kā arī par saņemtā valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu  starptautisko organizāciju un institūciju finansiālā atbalsta (finanšu palīdzības), ziedojumu un dāvinājumu naudā vai natūrā atspoguļošanu finanšu pārskatos, no tās izslēdzot pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par naudas plūsmas pārskata un  pašu kapitāla izmaiņu pārskata sastādīšanas kārtību.

        Likumprojekts paredz likuma 5.pantu papildināt ar jaunu daļu, kas noteiktu, ka naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta noteiktiem obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem.

     Saistībā ar minēto zaudēs spēku Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.728 “Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem un kārtību, kādā sagatavojami naudas plūsmas pārskati un pašu kapitāla izmaiņu pārskati” un Ministru kabineta 2004.gada 15.jūnija noteikumi Nr.537 “Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu  starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā”.

     Tādēļ attiecīgos Ministru kabineta noteikumus būs nepieciešams izdot no jauna.

     Vienlaicīgi ar likumprojektu arī tiek virzīts likumprojekts “Grozījumi likumā “Par konsolidētajiem gada pārskatiem””.

 

2. Cita informācija

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

     Likumprojekts atbilst Latvijas saistībām, ko tā uzņēmusies, 2003.gadā Atēnās parakstot un noteiktā kārtībā ratificējot Pievienošanās Eiropas Savienībai līgumu.

      Likumprojekta sagatavošanā ir ņemta vērā Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta 2000. gada 13. jūnijā pieņemtā Finanšu pārskatu sagatavošanas stratēģija, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. maija Regula par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu.

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

 1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

     Likums “Par uzņēmumu gada pārskatiem” ir saskaņots ar Padomes 1978.gada 25.jūlija Ceturto direktīvu 78/660/EEC (OJ No L 222 p.11, 1978/08/14) par noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, ievērojot grozījumus:
- Padomes 1983.gada 13.jūnija Septītā direktīva 83/349/EEC (OJ No L 193 p.1, 1983/07/18) par konsolidētajiem pārskatiem;

- Padomes 1984.gada 27.novembra direktīva 84/569/EKK (OJ No L 314 p.28, 1984/12/04) par direktīvā 78/660/EEK ECU izteikto summu pārskatīšanu;

- Padomes 1989.gada 21.decembra Vienpadsmitā direktīva 89/666/EEC (OJ No L395 p.36, 1989/12/30) par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti;

 Padomes 1990.gada 8.novembra direktīva 90/604/EEC (OJ No L317 p.57, 1990/11/16), ar ko  direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem groza saistībā ar atbrīvojumiem, kuri attiecas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un saistībā ar pārskatu publicēšanu ECU;

-            Padomes 1990.gada 8.novembra direktīva 90/605/EEC (OJ No L317 p.60, 1990/11/16), ar ko  attiecībā uz darbības jomu groza direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un direktīvā 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem;

- Padomes 1994.gada 21.marta direktīva 94/8/EK (OJ No L 82 p.33, 1994/03/25), ar ko direktīvu 78/660/EEK groza attiecībā uz ECU izteikto summu pārskatīšanu;

 

- Padomes 1999.gada 17.jūnija direktīva 1999/60/EK (OJ No L162 p.65, 1999/06/26), ar ko direktīvu 78/660/EEK groza attiecībā uz ECU izteiktajām summām;

 

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra direktīva 2001/65/EC (OJ No L283 p.28, 2001/10/27), ar ko direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem;

 

- Padomes 2003.gada 13.maija direktīva 2003/38/EK (OJ No L120 p.22, 2003/05/15), ar kuru attiecībā uz eiro izteiktajām summām groza direktīvu 78/660/EEK, kas attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem;

 

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 18.jūnija direktīvas 2003/51/EK (OJ No L178 p.16, 2003/07/17), ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK.

 

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un

attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

 

Komentāri

 

Projekta 2.pants: likuma 1.panta pirmā daļa

Direktīvas 78/660/EEC 1.panta pirmā daļa

Atbilst

 

 

Projekta 6.pants: likuma 7.panta pirmā daļa

Direktīvas 78/660/EEC 4.panta ceturtā daļa

Atbilst

 

 

Projekta 7.pants: likuma 19.panta pirmā daļa

Direktīvas 78/660/EEC 20.panta pirmā daļa

Atbilst

 

 

Projekta 8.pants: likuma 20. 1 .panta pirmā daļa

Direktīvas 78/660/EEC 9.pants; 4.panta pirmā daļa.

Atbilst

 

 

Projekta 8.pants: likuma 20. 1 .panta otrā daļa

Direktīvas 78/660/EEC 9.pants; 4.panta pirmā daļa.

Atbilst

 

 

Projekta 8.pants: likuma 20. 2 .pants.

Direktīvas 78/660/EEC 4.panta pirmā un sestā daļa; 8.panta otrā daļa; 10.a.pants.

Atbilst

 

 

Projekta 9.pants: likuma 25.panta pirmās daļas 3.punkts.

Direktīvas 78/660/EEC 31.panta pirmās daļas c.punkta (bb) apakšpunkts.

Atbilst

 

 

Projekta 11.pants: likuma 28.panta pirmā daļa.

Direktīvas 78/660/EEC 35.panta pirmās daļas c.punkta (bb) apakšpunkts.

Atbilst

 

 

Projekta 12.pants: likuma 29.panta pirmās daļas 3.punkts.

Direktīvas 78/660/EEC 33.panta pirmās daļas c.punkts.

Atbilst

 

 

Projekta 13.pants: likuma 32.panta otrā daļa.

Direktīvas 78/660/EEC 33.panta pirmās daļas b.punkts.

Atbilst

 

 

Projekta 18.pants: likuma 55. 5 pants.

Direktīvas 78/660/EEC 42e.pants.

Atbilst

 

 

Projekta 18.pants: likuma 55.6 pants.

Direktīvas 78/660/EEC 42f.pants.

Atbilst

 

 

Projekta 21.pants:

likuma 67.panta pirmā daļa.

Direktīvas 78/660/EEC 48.pants.

Atbilst

 

 

Projekta 21.pants:

likuma 67.panta otrā daļa.

Direktīvas 78/660/EEC 50a.pants.

Atbilst

 

 

5. Cita informācija

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

     Likumprojekta sagatavošanas procesā  ir bijušas konsultācijas ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas un Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas pārstāvjiem.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija un Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija atbalsta likumprojektu.    

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

     Informācija par likumprojektu ir  sniegta Grāmatvedības padomes locekļiem. Informāciju par to paredzēts sniegt arī kārtējās ar auditu un grāmatvedību saistītās konferencēs.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Ir bijušas konceptuālas konsultācijas ar ārvalstu ekspertiem.

 

5. Cita informācija

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas. Esošo institūciju funkcijas nepaplašinās.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Publicējot laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Par jaunākajiem grozījumiem grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos parasti plaši informē vairāki specializētie periodiskie izdevumi. Sabiedrības informēšanas pasākumi tiks veikti arī ar ministrijas mājas lapas un sabiedrisko attiecību speciālistu starpniecību dažādos plašsaziņas līdzekļos.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīdu tiesības šis likumprojekts neierobežo.

 

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs         O.Spurdziņš

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

 

 

 

 

 

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko
A.Malējs

 

04.02.2005 11:00

1721

G.Majevska

7095616; Gunta.Majevska@fm.gov.lv