Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par konsolidētajiem gada pārskatiem""

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā
"Par konsolidētajiem gada pārskatiem"

 

Izdarīt likumā "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 22.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozīju­mus:

 

1. Izslēgt 7.panta pirmajā daļā vārdus "vai saskaņā ar šā likuma 11.pantu izslēdz no konsolidācijas".

 

2. Izslēgt 13.panta trešajā daļā skaitļus "15." un "20.".

 

3. 14.pantā:

aizstāt 14.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "peļņas un zaudējumu" ar vārdiem "peļņas vai zaudējumu";

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un konsolidēto naudas plūsmas pārskatu sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajiem obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem.

(4) Konsolidētās bilances un konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem piemēro likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 6., 7., 8., 9., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 20.1, 20.2 , 21., 22. un 23.panta prasības."

 

4. Izslēgt 15.pantu.

 

5. Aizstāt 17.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "55.2 un 55.3 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "55.2, 55.3 un 55.5 pantā".

 

6. Papildināt likumu ar 17.1 pantu šādā redakcijā:

 

"17.pants. Atļauja sagatavot konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija Regulas (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (turpmāk – regula) 5.pantu, koncerna mātes uzņēmumi var sagatavot konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas ieviesti saskaņā ar regulas 6.panta 2.punktā noteikto procedūru. Šiem koncerna mātes uzņēmumiem atļauts atkāpties no šā likuma 14.panta trešās un ceturtās daļas, 17.panta pirmās daļas, kā arī 27., 28. un 29.panta noteikumiem."

 

7. 19.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

 

"19.pants. Pašu kapitāla konsolidācija";

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Savstarpējās izslēgšanas rezultātā radušos pozitīvo starpību iegrāmato, attiecīgi palielinot vai samazinot konsolidētās bilances posteņu vērtību, ja šī vērtība ir augstāka vai zemāka par sākotnēji bilancē norādīto vērtību. Ja nav iespējams minēto starpību pilnībā attiecināt uz konsolidētās bilances posteņiem, jebkuru atlikušo summu norāda atsevišķā postenī "Uzņēmuma nemateriālā vērtība" šīs bilances aktīvā. Radušos negatīvo starpību nekavējoties iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā.";

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "posteņos "Pozitīvā konsolidācijas starpība" un "Negatīvā konsolidācijas starpība" ietvertajām summām un to" ar vārdiem "postenī "Uzņēmuma nemateriālā vērtība" ietverto summu un tās";

aizstāt piektajā daļā vārdus "sistemātiski noraksta izmaksās lietderīgās lietošanas periodā" ar vārdiem "pēc sākotnējās uzskaites novērtē izmaksās, no kurām atskaitīti uzkrātie zaudējumi no vērtības samazināšanās";

izslēgt sesto daļu.

 

8. Izslēgt 20.pantu.

 

9. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

 

"23.pants. Mazākumakcionāru līdzdalības daļas atspoguļošana

(1) Konsolidācijā iesaistīto meitas uzņēmumu pašu kapitāla attiecīgo daļu tādā apmērā, kādā tā attiecas uz akcijām un daļām, kuras pieder mazākum­akcionāriem, norāda atsevišķā pašu kapitāla postenī "Mazākumakcionāru līdzda­lības daļa".

(2) Konsolidācijā iesaistīto meitas uzņēmumu pārskata gada peļņu vai zaudējumus, kas attiecas uz akcijām un daļām, kuras pieder mazākumakcionā­riem, norāda konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina atsevišķā postenī "Mazākumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa"."

 

10. Izslēgt 28.panta otrajā daļā skaitļus "15." un "20.".

 

11. 29.pantā:

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Sākotnēji iekļaujot konsolidētajā bilancē līdzdalību asociētā uzņēmu­ma kapitālā, to norāda postenī "Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā" summā, kura saskaņā ar pēdējās bilances datiem atbilst ieguldītā kapitāla īpatsvaram procentos asociētā uzņēmuma kapitālā.

(5) Starpību starp asociētā uzņēmuma akciju vai daļu iegādes vērtību, kas aprēķināta atbilstoši likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" paredzētajiem novērtēšanas noteikumiem, un summu, kura saskaņā ar pēdējās bilances datiem atbilst ieguldītā kapitāla īpatsvaram procentos šā uzņēmuma pašu kapitālā, norāda konsolidētā gada pārskata pielikumā. Minēto starpību aprēķina pēc stāvokļa datumā, kurā pašu kapitāla metode ir piemērota pirmo reizi.";

 

izslēgt sestajā daļā vārdus "šā panta ceturtās daļas 1.punktā minēto akciju vai daļu iegādes vērtību vai 2.punktā minēto";

izslēgt devīto un desmito daļu.

 

12. Izteikt 34.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Konsolidēto gada pārskatu paraksta koncerna mātes uzņēmuma vadība:

1) kapitālsabiedrībās un kooperatīvajās sabiedrībās – valde;

2) personālsabiedrībās – visi šīs sabiedrības biedri vai tie sabiedrības biedri, kuri ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt šo sabiedrību.

(2) Ja personālsabiedrības biedrs, kapitālsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības valdes loceklis uzskata, ka konsolidētais gada pārskats nav apstipri­nāms, vai izvirza iebildumus, viņš savu atšķirīgo viedokli norāda īpašā piezīmē."

 

13. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1983.gada 13.jūnija Septītās direktīvas 83/349/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta "g" apakšpunktu un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem;

2) Padomes 1989.gada 21.decembra Vienpadsmitās direktīvas 89/666/EEK par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti;

3) Padomes 1990.gada 8.novembra Direktīvas 90/604/EEK, ar ko Direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un Direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem groza saistībā ar atbrīvojumiem, kuri attiecas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un saistībā ar pārskatu publicēšanu ECU;

4) Padomes 1990.gada 8.novembra Direktīvas 90/605/EEK, ar ko attiecībā uz darbības jomu groza Direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un Direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra Direktīvas 2001/65/EK, ar ko direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 18.jūnija Direktīvas 2003/51/EK, ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK."

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par konsolidētajiem gada pārskatiem””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulas (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu 4.pants nosaka, ka ar 2005.gada 1.janvāri     uzņēmējsabiedrības, uz kurām attiecas kādas dalībvalsts likumi, sagatavo savus konsolidētos pārskatus atbilstoši ieviestajiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem saskaņā ar šīs regulas 6. panta 2. punktā noteikto procedūru, ja bilances datumā to vērtspapīri tiek kotēti jebkuras dalībvalsts regulētā tirgū.

     Šīs regulas 5.pants nosaka, ka Dalībvalstis drīkst atļaut vai pieprasīt uzņēmējsabiedrībām sagatavot savus konsolidētos gada pārskatus un/vai savus gada pārskatus atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas ieviesti saskaņā ar šīs regulas 6.panta 2.punktā noteikto procedūru.

          Pašlaik tiem likuma “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”  subjektiem, kuru vērtspapīri netiek kotēti dalībvalstu regulētā tirgū, bet kuriem būtu nepieciešams sagatavot savus konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar starptautisko grāmatvedības standartu prasībām, tas pašlaik iespējams vienīgi sagatavojot otru, minētajām prasībām atbilstošu konsolidēto finanšu pārskatu komplektu.

Valdības deklarācijā dots uzdevums - 18. Saskaņosim Latvijas grāmatvedības standartus ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (Finanšu sistēma un Eiropas Savienības līdzekļu apguve).

Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta sēdes protokola Nr.50 5.§ 2.punkts uzdod izstrādāt un iesniegt attiecīgus grozījumus likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem” un likumā “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”, precizējot šajos likumos ietvertos pilnvarojumus attiecībā uz naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu sagatavošanas kārtības noteikšanu.

     Likumprojekts nepieciešams, lai izpildītu minētos uzdevumus un lai likumu saskaņotu ar jaunākajām starptautisko grāmatvedības standartu prasībām, kā arī ietvertu likumā atļauju sagatavot konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

 

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

     Likumprojekta mērķis ir:

1) precizēt šajā likumā ietverto pilnvarojumu attiecībā uz konsolidētā naudas plūsmas pārskata un konsolidētā pašu kapitāla izmaiņu pārskata sagatavošanas kārtības noteikšanu;

2) ietvert likumā atļauju sagatavot konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem

3) saskaņot likumu ar jaunākajām starptautisko grāmatvedības standartu prasībām, ciktāl tas iespējams, nepārkāpjot  Padomes 1983.gada 13.jūnija Septītās direktīvas 83/349/EEC prasības.

 

3. Cita informācija

Vienlaicīgi ar likumprojektu tiek virzīts likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem””.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

    Likumprojekta pieņemšana uzlabos uzņēmējdarbības vidi, atrisinot būtiskus ar konsolidētajiem finanšu pārskatiem saistītus jautājumus - likuma noteikumi tuvināti starptautisko grāmatvedības standartu prasībām,  likumā ietverta atļauja sagatavot konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un,  lai novērstu iespējamās neskaidrības, juridiski precizēts pilnvarojums likumā attiecībā uz konsolidētā naudas plūsmas pārskata un konsolidētā pašu kapitāla izmaiņu pārskata sagatavošanas kārtības noteikšanu.

      Likumprojekta pieņemšana nepalielinās uzņēmumu (arī valsts uzņēmējsabiedrību) izmaksas.

    

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

2005.

2006.

2007.

2008.

 

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

6. Cita informācija:

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

     Likumprojektā paredzēts grozīt likuma 14.panta trešo daļu, kura ietver pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt konsolidētā  pašu kapitāla izmaiņu pārskata un konsolidētā naudas plūsmas pārskata sagatavošanas kārtību.        Tā vietā paredzēts iekļaut norādījumu, ka   konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un konsolidēto naudas plūsmas pārskatu sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta noteiktiem obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem.

     Saistībā ar minēto zaudēs spēku Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.728 “Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem un kārtību, kādā sagatavojami naudas plūsmas pārskati un pašu kapitāla izmaiņu pārskati”.     Tādēļ attiecīgos Ministru kabineta noteikumus būs nepieciešams izdot no jauna.

     Vienlaicīgi ar šo likumprojektu tiek virzīts likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem””.

 

2. Cita informācija

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

     Likumprojekts atbilst Latvijas saistībām, ko tā uzņēmusies, 2003.gadā Atēnās parakstot un noteiktā kārtībā ratificējot Pievienošanās Eiropas Savienībai līgumu.

      Likumprojekta sagatavošanā ir ņemta vērā Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta 2000. gada 13. jūnijā pieņemtā Finanšu pārskatu sagatavošanas stratēģija, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. maija Regula par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu.

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

     Likumā “Par konsolidētajiem gada pārskatiem” iekļautas atsauces uz Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu.
      Likums ir saskaņots ar Padomes 1983.gada 13.jūnija Septīto direktīvu 83/349/EEC (OJ No L 193 p.1, 1983/07/18) par konsolidētajiem pārskatiem, ievērojot grozījumus:
- Padomes 1989.gada 21.decembra Vienpadsmitā direktīva 89/666/EEC (OJ No L395 p.36, 1989/12/30) par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti;

 Padomes 1990.gada 8.novembra direktīva 90/604/EEC (OJ No L317 p.57, 1990/11/16), ar ko  direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem groza saistībā ar atbrīvojumiem, kuri attiecas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un saistībā ar pārskatu publicēšanu ECU;

-            Padomes 1990.gada 8.novembra direktīva 90/605/EEC (OJ No L317 p.60, 1990/11/16), ar ko  attiecībā uz darbības jomu groza direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un direktīvā 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem;

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra direktīva 2001/65/EC (OJ No L283 p.28, 2001/10/27), ar ko direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem;

 

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 18.jūnija direktīvas 2003/51/EK, ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK.

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un

attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

 

Komentāri

 

Projekta 1.pants: likuma 1.panta 7.punkts

Regulas Nr.1606/2002 2.pants

Atbilst

 

 

Projekta 7.pants: likuma17. 1 pants

Regulas Nr.1606/2002 5.pants

Atbilst

 

 

Projekta 8.pants: likuma 19.panta trešā, ceturtā un piektā daļa

Direktīvas 83/349/EEC 19.panta pirmās daļas a.un c.punkts.

Atbilst

 

 

Projekta 10.pants: likuma 23.panta pirmā daļa

Direktīvas 83/349/EEC 21.pants.

Atbilst

 

 

Projekta 11.pants: likuma 29.panta ceturtā, piektā un sestā daļa

Direktīvas 83/349/EEC 33.panta otrās daļas b.un c.punkts.

Atbilst

 

 

5. Cita informācija

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

     Likumprojekta sagatavošanas procesā  ir bijušas konsultācijas ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas un Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas pārstāvjiem.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

      Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija un Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija atbalsta likumprojektu.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

     Informācija par likumprojektu ir  sniegta Grāmatvedības padomes locekļiem. Informāciju par to paredzēts sniegt arī kārtējās ar auditu un grāmatvedību saistītās konferencēs.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Ir bijušas konceptuālas konsultācijas ar ārvalstu ekspertiem.

 

5. Cita informācija

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas. Esošo institūciju funkcijas nepaplašinās.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Publicējot laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Par jaunākajiem grozījumiem grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos parasti plaši informē vairāki specializētie periodiskie izdevumi. Sabiedrības informēšanas pasākumi tiks veikti arī ar ministrijas mājas lapas un sabiedrisko attiecību speciālistu starpniecību dažādos plašsaziņas līdzekļos.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīdu tiesības šis likumprojekts neierobežo.

 

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

Finanšu ministrs                                                         O.Spurdziņš

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

 

 

 

 

 

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko
A.Malējs

 

 

 

 

04.02.2005  11:25

1499

G.Majevska

7095616; Gunta.Majevska@fm.gov.lv