Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi Muitas likumā

 

Izdarīt Muitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 4.pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ministru kabinets nosaka muitošanas un muitas kontroles kārtību, kā arī kārtību, kādā preces tiek atbrīvotas no muitas nodokļa atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

 

(4) Ministru kabinets nosaka valsts nodevas likmes par muitas iestāžu pakalpojumiem un to samaksas kārtību.

 

(5) Komercsabiedrību iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī iesniegto iesniegumu noraidījumu tālāku virzību atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem koordinē Ministru kabineta izveidota Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvā padome. Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets."

 

2. Izslēgt 11.panta trešo daļu.

 

3. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

 

"12.pants. Pārstāvības ierobežojums

Tiešās pārstāvības pakalpojumus ir tiesīgi sniegt tikai muitas brokeri."

 

4. Aizstāt 27.pantā vārdus "muitošanas speciālista izglītību apliecinošs dokuments" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikāts" (attiecīgā locījumā).

 

5. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

 

"28.pants. Muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikāts

Muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikātu pēc kvalifikācijas kursu pabeigšanas izsniedz uz trijiem gadiem. Kursu programmu, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu, izstrādā un īsteno augstskola, kurai ir akreditēta profesionālās augstākās izglītības studiju programma muitas eksperta kvalifikācijas ieguvei."

 

6. Aizstāt 31.pantā vārdus "muitošanas speciālista izglītību apliecinošu dokumentu" ar vārdiem "muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikātu".

 

7. Izteikt 33.panta 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) iebrauc vai izbrauc no Eiropas Savienības dalībvalstīm, neizbraucot no Eiropas Savienības muitas teritorijas, vai iebrauc Eiropas Savienības muitas teritorijā no ārvalstīm, neizbraucot no Eiropas Savienības muitas teritorijas. Šādām precēm nepiemēro atbrīvojumu no muitas nodokļa un citiem normatīvajos aktos paredzētajiem nodokļiem."

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Muitas likumā” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Kopš 2004.gada 1.maija Latvijai ir saistoša Eiropas Savienības (ES) normatīvā bāze. Eiropas Savienības Muitas kodekss (Padomes regula 2913/92) un tā ieviešanas noteikumi (Komisijas regula 2454/93), kas ir galvenās ES regulas muitas lietās, satur pilnvarojumus nacionālajām muitas iestādēm noteikt atsevišķus jautājumus. Līdz šim minētos jautājumus noteica ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīkojumiem un metodiskajiem norādījumiem.

Tā kā tiesības izdot trešajām personām saistošus normatīvos aktus Satversmē paredzētas tikai tautai un Saeimai, tad gadījumos, kad ES normatīvais akts pilnvaro kādu nacionālo institūciju izdot normatīvo aktu, šis jautājums ir jāsagatavo attiecīgi likumprojekta vai Ministru kabineta (MK) noteikumu projekta veidā. ES normatīvais akts un tajā iestrādātais pilnvarojums muitas iestādei vai dalībvalstij nevar būt par pamatu MK noteikumu izdošanai, tādēļ ir nepieciešams iekļaut pilnvarojumu nacionālajā likumā.

Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta otrā daļa nosaka, ka, ja likums paredz pārvaldes iestādei kompetenci izdot ārējus normatīvus aktus, tie juridiskā spēka hierarhijā pielīdzināmi MK noteikumiem, taču zaudē spēku 2006.gada 1. janvārī.

Iepriekš minētā iemesla dēļ VID pēc 2006.gada 1.janvāra zaudēs juridisku pamatu izdot vairākas atļaujas un iekasēt paredzētos maksājumus, t.sk., saistībā ar ES pašu resursiem. Tādēļ nepieciešams steidzamības kārtā grozīt Muitas likumu, tajā iekļaujot pilnvarojumu MK izdot normatīvos aktus, kas noteiks muitas kontroles un muitošanas kārtību, kuru pašlaik, atbilstoši ES regulu pilnvarojumam, nosaka 49 VID rīkojumi.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts „Grozījums Muitas likumā” paredz Muitas likuma 4.panta trešajā daļā iekļaut vispārēju pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot MK noteikumus saistībā ar muitošanu un muitas kontroli, kā arī paredzēt kārtību, kādā preces tiek atbrīvotas no muitas nodokļa atbilstoši ES normatīvajiem aktiem. Šis vispārējais pilnvarojums aptvers arī gadījumus, ko patreiz paredz likuma 11.panta trešā daļa par muitas nodrošinājumu piemērošanas kārtību; šī iemesla dēļ tā tiek svītrota.

Likumprojektā paredzēts, ka Muitas likuma 4.panta ceturtā daļā būs pilnvarojums MK noteikt muitas iestāžu pakalpojumu valsts nodevas, jo patreiz 2004.gada 19.oktobra MK noteikumi Nr. 868 “Noteikumi par muitas iestāžu pakalpojumu valsts nodevu” ir izdoti uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" pamata, taču saskaņā ar Valsts kancelejas viedokli, šāds pilnvarojums nav pietiekošs. Tāpēc MK 2004.gada 19.oktobra sēdes protokola Nr.60 29.§ uzdod Finanšu ministrijai, iesniedzot Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumu Muitas likumā, paredzēt tajā pilnvarojumu MK izdot noteikumus par valsts nodevas likmi par muitas iestāžu pakalpojumiem un to samaksas kārtību.

Muitas likuma 4.panta piektā daļa paredzēs pilnvarojumu MK noteikt Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvās padomes nolikumu, lai koordinētu komercsabiedrību iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu un iesniegto iesniegumu noraidījumu tālāku virzību atbilstoši ES normatīvajiem aktiem. 2004.gada 19.oktobrī MK, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantā minēto pilnvarojumu, izdeva noteikumus Nr.878 „Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvās padomes nolikums”, taču saskaņā ar Valsts kancelejas viedokli šis pilnvarojums nav pietiekošs un to nepieciešams iestrādāt Muitas likumā.

Likumā jauns 12.1pants nepieciešams, lai saskaņā ar Eiromuitas kodeksa (Padomes regula 2913/92) 5.pantā paredzētajām dalībvalstu tiesībām ierobežotu tiešās pārstāvības pakalpojumu sniegšanu un to ļautu veikt tikai muitas brokeriem, tādējādi nodrošinot sniegtā pakalpojuma kvalitāti un nodrošinot iesaistīto personu atbildības sadalījumu.

Grozījumi Muitas likuma 27., 28. un 31.pantā ir nepieciešami, lai precizētu muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikāta nosaukumu, noteiktu tam derīguma termiņu, kā arī 28.pantā – paredzētu nosacījumu, ka kursu programma saskaņojama ar Valsts ieņēmumu dienestu.

33.panta otrais punkts ir papildināts, lai paredzētu gadījumus, kad personas iebrauc no ārvalstīm ES muitas teritorijā un tur paliek (atšķirībā no 1. punktā minētajām personām, kas iebrauc ES muitas teritorijā, bet neizejot no muitas kontroles zonas, vēlāk izbrauc (tranzīta pasažieri)).

3. Cita informācija 

_________________________

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

_

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

______

_______

______

_______

_______

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatīvā akta pr ojekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Cita informācija:

______

______

______

_______

_______

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Līdz 2005.gada 31.decembrim nepieciešams izdot MK noteikumus, kuri noteiks ārējas tiesību normas, kuras pašlaik iestrādātas 49 VID rīkojumos. Pamatojoties uz Muitas likumā paredzēto  pilnvarojumu, būs jāpieņem noteikumi, kuru saturs atbildīs 2004.gada 19.oktobra MK noteikumiem Nr. 868 “Noteikumi par muitas iestāžu pakalpojumu valsts nodevu”, kā arī 2004.gada 19.oktobra MK noteikumiem Nr.878 „Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvās padomes nolikums”.

2. Cita informācija

____________________

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts pastarpināti saistīts ar Aktu par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas,  Kipras Republikas, Latvijas Republikas,  Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā.

Likumprojekta 3.pants ir saistīts ar 1992.gada 12.oktobra Eiropas Savienības Padomes regulu (EEC) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

1) Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas,  Kipras Republikas, Latvijas Republikas,  Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos,
kas ir Eiropas Savienības pamatā;

2) 1992.gada 12.oktobra Eiropas Savienības Padomes regula (EEC) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OJ L 302, 19.10.1992, p.1).

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

1. Likumprojekta „Grozījums Muitas likumā” 1.pants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Likumprojekta “Grozījums Muitas likumā” 3.pants

Akta par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas,  Kipras Republikas, Latvijas Republikas,  Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos,
kas ir Eiropas Savienības pamatā, 2.pants

 

1992.gada 12.oktobra Eiropas Savienības Padomes regulas (EEC) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 5.panta otrā daļa.

 

Atbilst pastarpināti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst pilnībā

 

 

5. Cita informācija

 __________

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nacionālā kravas ekspeditoru asociācija, Loģistikas un Muitas brokeru asociācija.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta) 

Nacionālā kravas ekspeditoru asociācija  un Loģistikas un  Muitas brokeru asociācija atbalsta likumprojektu, vienlaikus izsakot bažas, ka pat reiz spēkā esošo VID rīkojumu izdošana MK noteikumu līmenī, attiecīgi – to piemērošana un grozījumu izdarīšana būs neelastīga.

12.1pants ir iestrādāts, pamatojoties uz Loģistikas un  Muitas brokeru asociācijas priekšlikumu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekts tiks ievietots  Valsts kancelejas “mājas lapā”.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

________________

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcija

Normatīvā akta izpildi nodrošinās Finanšu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests likumdošanā noteiktās kompetences ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs", kā arī ievietots Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt nacionālajās un Eiropas Savienības institūcijās, kā arī tiesā.

4. Cita informācija

 ________

 

Finanšu ministrs                                                                       O.Spurdziņš

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko

I.Betkere

 

07.02.2005    12.00

1478

I.Betkere

ieva.betkere@fm.gov.lv

7095564