Saeimas Prezidijam

     .03.2005.

9/8 -

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 9. marta komisijas sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā"   (Reģ. nr.1127)     (Dok. nr.3799, 3799A)  un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

          Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

          Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Dzintars Jaundžeikars

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā

 

Izdarīt Dzīvnieku barības aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.; 2004, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 15.panta pirmajā daļā vārdus "reģistrēšanas un".

 

2. Izslēgt 26. un 26.pantu.

 

3. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

 

"27.pants. Kārtību, kādā Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē dzīvnieku barības kravas uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās un muitas noliktavās, nosaka Ministru kabinets."

 

4. 30.pantā:

svītrot pirmajā daļā vārdus "noņemšanu un";

svītrot pirmajā daļā vārdus "noņemšanas un";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

5. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1970.gada 20.jūlija Direktīvas 70/373/EEK par Kopienas analīžu un paraugu ņemšanas metožu ieviešanu oficiālai dzīvnieku barības kontrolei;

2) Padomes 1979.gada 2.aprīļa Direktīvas 79/373/EEK par prasībām dzīvnieku barības maisījumu apritei;

3) Komisijas 1980.gada 2.maija Direktīvas 80/511/EEK, kas noteiktos gadījumos atļauj dzīvnieku barības maisījumu tirdzniecību nenoslēgtā iepakojumā vai konteineros;

4) Padomes 1993.gada 13.septembra Direktīvas 93/74/EEK par dzīvnieku diētisko barību;

5) Padomes 1995.gada 25.oktobra Direktīvas 95/53/EK par barības oficiālās kontroles pamatprincipiem;

6) Padomes 1995.gada 22.decembra Direktīvas 95/69/EK par dzīvnieku barības apritē iesaistīto personu atzīšanas un reģistrācijas kārtību, un grozījumiem direktīvās 70/524/EEK, 74/63/EEK, 79/373/EEK un 82/471/EEK;

7) Padomes 1996.gada 29.aprīļa Direktīvas 96/25/EK par barības sastāvdaļu izplatīšanas un lietošanas prasībām;

8) Komisijas 1998.gada 10.septembra Direktīvas 98/68/EK, kas nosaka standarta dokumentu, kurš minēts Padomes Direktīvas 95/53/EK 9.panta pirmajā punktā, un dažus noteikumus no trešajām valstīm Kopienā ievestās barības kontrolei."