Grozījumi "Dzīvnieku barības aprites likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā

 

Izdarīt Dzīvnieku barības aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.; 2004, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 15.panta pirmajā daļā vārdus "reģistrēšanas un".

 

2. Izslēgt 26. un 26.pantu.

 

3. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

 

"27.pants. Kārtību, kādā Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē dzīvnieku barības kravas uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās un muitas noliktavās, nosaka Ministru kabinets."

 

4. 30.pantā:

svītrot pirmajā daļā vārdus "noņemšanu un";

svītrot pirmajā daļā vārdus "noņemšanas un";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

5. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1970.gada 20.jūlija Direktīvas 70/373/EEK par Kopienas analīžu un paraugu ņemšanas metožu ieviešanu oficiālai dzīvnieku barības kontrolei;

2) Padomes 1979.gada 2.aprīļa Direktīvas 79/373/EEK par prasībām dzīvnieku barības maisījumu apritei;

3) Komisijas 1980.gada 2.maija Direktīvas 80/511/EEK, kas noteiktos gadījumos atļauj dzīvnieku barības maisījumu tirdzniecību nenoslēgtā iepakojumā vai konteineros;

4) Padomes 1993.gada 13.septembra Direktīvas 93/74/EEK par dzīvnieku diētisko barību;

5) Padomes 1995.gada 25.oktobra Direktīvas 95/53/EK par barības oficiālās kontroles pamatprincipiem;

6) Padomes 1995.gada 22.decembra Direktīvas 95/69/EK par dzīvnieku barības apritē iesaistīto personu atzīšanas un reģistrācijas kārtību, un grozījumiem direktīvās 70/524/EEK, 74/63/EEK, 79/373/EEK un 82/471/EEK;

7) Padomes 1996.gada 29.aprīļa Direktīvas 96/25/EK par barības sastāvdaļu izplatīšanas un lietošanas prasībām;

8) Komisijas 1998.gada 10.septembra Direktīvas 98/68/EK, kas nosaka standarta dokumentu, kurš minēts Padomes Direktīvas 95/53/EK 9.panta pirmajā punktā, un dažus noteikumus no trešajām valstīm Kopienā ievestās barības kontrolei."

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze

 

 

 

 

 

Saeimas likumprojekta “Grozījumi “Dzīvnieku barības aprites likumā””

anotācija

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Lai sakārtotu normatīvos aktus, kas regulē dzīvnieku barības apriti, ir  nepieciešams Eiropas Komisijas direktīvas 98/68/EK un 70/373/EEK prasības ieviest Latvijas normatīvajos aktos, izdodot Ministru kabineta noteikumus. Tā kā Dzīvnieku barības aprites likumā nav šādu deleģējumu Ministru kabinetam, tad ir nepieciešams veikt grozījumu likumā. Sakarā ar to, ka no 2004.gada 18.oktobra ir stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.septembra regula 1831/2003/EK par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām, kura nosaka piedevu reģistrēšanas kārtību, tad ir nepieciešams svītrot no Dzīvnieku barības aprites likuma uzdevumu Ministru kabinetam noteikt šo kārtību. Eiropas Komisija 2004.gada 29.aprīlī ir pieņēmusi regulu 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barību un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem, kurā ir dots deleģējums Eiropas Komisijai izveidot Eiropas Savienībā esošo trešo valstu dzīvnieku barības ražotāju pārstāvju sarakstu. Līdz ar to ir nepieciešams svītrot likumā doto deleģējumu Pārtikas un veterinārajam dienestam izveidot šādu sarakstu.

2. Tiesību akta projekta būtība

Likumprojekts ir izstrādāts, lai papildinātu: 1) Dzīvnieku barības aprites likuma 27.pantu ar otro daļu, kurā nosaka deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus, kuri regulēs kārtību, kādā Pārtikas un veterinārais dienests kontrolēs Latvijā ievestās dzīvnieku barības kravas, 2) Dzīvnieku barības aprites likuma 30.pantu ar trešo daļu, kurā nosaka deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus, kuri nosaka dzīvnieku barības paraugu noņemšanas kārtību, kā arī, lai svītrotu no 15.panta pirmās daļas uzdevumu Ministru kabinetam noteikt dzīvnieku barības piedevu reģistrēšanas kārtību. Sakarā ar to, ka Eiropas Komisijas regulā 882/2004 ir dots deleģējums izveidot Eiropas Savienībā esošo trešo valstu dzīvnieku barības ražotāju pārstāvju sarakstu, tad likumprojektā tiek svītrots 26. un 26.1pants, kurš noteica Pārtikas un veterinārajam dienestam izveidot šādus sarakstus.

II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Uz likuma grozījuma pamata tiks izdoti Ministru kabineta noteikumi, kuri noteiks Latvijā ievesto dzīvnieku barības kravu kontroles kārtību. Barības ražotājiem un ievedējiem būs vieglāk sadarboties ar partneriem citās dalībvalstīs un trešajās valstīs. Veicot grozījumus likumā atbilstoši Eiropas Savienības direktīvām, tiks sakārtota dzīvnieku barības likumdošana Latvijā.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likuma grozījumu ietekme uz iedzīvotāju dzīves līmeni būs netieša. Noteikto prasību ievērošana un kontrole nodrošinās drošas un nekaitīgas barības ražošanu, kas savukārt ietekmēs pārtikas produktu kvalitāti.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvais dokuments nepieļauj barības ražošanu vai izplatīšanu, kas jebkādā veidā varētu kaitēt videi.

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

Vidēji *)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti - likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Uz šo likuma grozījumu pamata tiks izdoti Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē dzīvnieku barības kravas uz valsts robežas un muitas noliktavās” un “Dzīvnieku barības paraugu noņemšanas kārtība”

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas Komisijas Baltās grāmatas 5.nodaļas 3.apakšnodaļā minētajām nostādnēm dzīvnieku barības jomā.

Likuma grozījumiem stājoties spēkā, tiks ieviestas Eiropas Savienības dzīvnieku barības likumdošanas normatīvo dokumentu prasības, kas nosaka dzīvnieku barības aprites kontroli – Komisijas 1998.gada 10.septembra direktīvas 98/68/EK, kas nosaka standarta dokumentu, kurš minēts Padomes direktīvas 95/53/EK 9.panta pirmajā punktā, un dažus noteikumus no trešajām valstīm Eiropas Savienībā ievestās barības kontrolei un prasības dzīvnieku barības paraugu noņemšanai, kas noteiktas Padomes 1970.gada 20.jūlija direktīvā 70/373/EEK par Kopienas analīžu un paraugu ņemšanas metožu ieviešanu oficiālai dzīvnieku barības kontrolei, kā arī tiks svītrots uzdevums Ministru kabinetam noteikt dzīvnieku barības piedevu reģistrēšanas kārtību, jo to tagad nosaka Eiropas Padomes un Parlamenta regula 1831/2003/EK un uzdevums Pārtikas un veterinārajam dienestam izveidot Latvijā esošo trešo valstu dzīvnieku barības ražotāju pārstāvju sarakstu.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējuma tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

1.

Komisijas 1998.gada 10.septembra Direktīvas 98/68/EK, kas nosaka standarta dokumentu, kurš minēts Padomes Direktīvas 95/53/EK 9.panta pirmajā punktā, un dažus noteikumus no trešajām valstīm Kopienā ievestās barības kontrolei

atbilst

 

2.

Padomes 1970.gada 20.jūlija direktīvā 70/373/EEK par Kopienas analīžu un paraugu ņemšanas metožu ieviešanu oficiālai dzīvnieku barības kontrolei 1., 2. un 3.pants

atbilst

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Likumprojekts tapis, konsultējoties ar Latvijas dzīvnieku barības ražotājiem

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija

Latvijas dzīvnieku barības ražotāji atbalsta likumprojektu

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Likumprojekta tapšanas laikā notikušas vairākkārtējas konsultācijas ar Latvijas – Nīderlandes projekta “Dzīvnieku barības kontroles stiprināšana Pārtikas un veterinārajā dienestā” ekspertiem

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Ieviešot likumprojektu, netiks radītas jaunas institūcijas. Likumprojekta ieviešanu nodrošinās Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija, barības ražotāji un izplatītāji

2. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja tiesību akts viņu ierobežo

Indivīda tiesības nosaka Dzīvnieku barības aprites likuma 35.panta otrais punkts - Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumu var pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

 

 

Zemkopības ministra vietā -

vides ministrs                                                                  R.Vējonis

 

 

 

05.01.12. 16:02

1133

S.Vanaga

7027363, Sanita.Vanaga@zm.gov.lv

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

L.Straujuma

 

S.Grigaļūna

D.Malzubre

S.Vanaga