LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2005.gada 3.martā

Nr.9/2 – 2 –  13

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”” (Reģ.nr. 1126,  dok.nr. 3898) izskatīšanu 1.lasījumā.

          Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 3.marta sēdē un atbalstīja to.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 A.Slakteris

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 8.panta sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Kreditoru sapulces gaitu protokolē. Protokolēšanu nodrošina kreditoru sapulces vadītājs. Kreditoru sapulces protokolu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no kreditoru sapulces dienas paraksta kreditoru sapulces vadītājs un no klātesošo kreditoru vidus ievēlēts kreditoru sapulces pārstāvis, kā arī jebkurš kreditors, kas piedalījies kreditoru sapulcē un izteicis vēlmi parakstīt kreditoru sapulces protokolu. Parakstīto protokolu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas administrators iesniedz Aģentūrā."

 

2. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

 

"13.1 pants. Administratora sertifikāts

 

(1) Administratora sertifikātu izsniedz pretendentiem, kuri ir nokārtojuši administratora kvalifikācijas pārbaudījumu.

(2) Administratora sertifikāts tiek anulēts, ja administrators:

1) ir notiesāts par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā, noziedzīgiem nodarījumiem pret jurisdikciju vai noziedzīgiem nodarījumiem pret pārvaldes kārtību;

2) normatīvo aktu pārkāpumu dēļ ne mazāk kā trīs reizes atcelts no administratora pienākumu pildīšanas maksātnespējas procesos;

3) sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu sertifikātu;

4) ar tiesas spriedumu atzīts par rīcībnespējīgu;

5) iesniedzis iesniegumu par sertifikāta anulēšanu.

(3) Administratora sertifikāta izsniegšanas, anulēšanas un darbības termiņa pagarināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4) Persona nevar pretendēt uz administratora sertifikāta saņemšanu, ja viņai anulēts sertifikāts šā panta otrās daļas 2. un 3.punktā noteiktajā gadījumā un nav pagājuši pieci gadi no lēmuma par sertifikāta anulēšanu pieņemšanas dienas."

 

3. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

 

"14.pants. Administratoram noteiktie pienākumu veikšanas ierobežojumi maksātnespējas procesā

 

(1) Administratora pienākumus konkrētajā maksātnespējas procesā administrators nevar veikt šādos gadījumos:

1)  administrators ir tiesājamā, apsūdzētā vai aizdomās turētā persona krimināllietā, kura ir saistīta ar administratora rīcību konkrētajā maksātnespējas procesā;

2) administrators saskaņā ar šā likuma 35.pantu atzīstams par ieinteresēto personu attiecībā pret parādnieku;

3) parādniekam ir prasījuma tiesības pret administratoru vai administratoram ir prasījuma tiesības pret parādnieku.

(2) Ja uz administratoru attiecas kāds no šā panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem, administrators nekavējoties informē par to tiesu un Aģentūru."

 

4. 16.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Administratoru ieceļ tiesa pēc Aģentūras priekšlikuma tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas. Aģentūras priekšlikumam ir ieteikuma raksturs, un tas nav apstrīdams vai pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Aģentūra kandidatūru administratora pienākumu veikšanai izvēlas pēc nejaušības principa no sertificēto administratoru vidus. Kārtību, kādā Aģentūra izvēlas un iesaka tiesai kandidatūru administratora pienākumu veikšanai, nosaka Ministru kabinets.";

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Par administratoru nevar iecelt personu, kura ir tiesājamā, apsūdzētā vai aizdomās turētā krimināllietā par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā, noziedzīgiem nodarījumiem pret jurisdikciju vai noziedzīgiem nodarījumiem pret pārvaldes kārtību."

 

5. Papildināt 19.pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

 

"(9) Pēc Aģentūras pieprasījuma administrators sniedz ziņas un dokumentus par maksātnespējas procesa gaitu."

 

6. 28.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "to ieceļot, nav ievēroti" ar vārdiem "uz viņu attiecināmi";

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) administratora sertifikāts ir anulēts;".

 

7. Izteikt 32.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) izsniedz un anulē administratora sertifikātu, kā arī pagarina tā darbības termiņu;".

 

8. Papildināt IV nodaļu ar 32.pantu šādā redakcijā:

 

"32.pants. Aģentūras lēmumi, to apstrīdēšana un pārsūdzēšana

 < o:p>

(1) Aģentūra pieņem lēmumus par:

1) maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu;

2) maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanu;

3) administratora lēmumu un rīcību maksātnespējas procesā un tiesiskā pienākuma uzlikšanu, ja konstatēts pārkāpums;

4) aizrādījuma vai brīdinājuma izteikšanu administratoram;

5) administratora sertifikāta izsniegšanu, anulēšanu vai tā darbības termiņa pagarināšanu.

(2) Aģentūras lēmumus attiecībā uz šā panta pirmās daļas 1., 2. un 5.punktā minētajiem gadījumiem var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesnieguma iesniegšana par Aģentūras lēmuma apstrīdēšanu neaptur attiecīgā lēmuma darbību.

(3) Aģentūras lēmumus attiecībā uz šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minētajiem gadījumiem var pārsūdzēt tajā tiesā, kurā ierosināta maksātnespējas lieta. Sūdzības iesniegšana tiesā neaptur Aģentūras lēmuma darbību."

 

9. Izteikt 43.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) parādnieka pārvaldes institūciju un revīzijas institūciju locekļu un pārstāvju saraksts (vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs);"

 

10. Izteikt 49.panta tekstu šādā redakcijā:

 

"(1) Parādnieku par maksātnespējīgu pasludina tiesa. Tiesas spriedums ir galīgs un apelācijas kārtībā nav pārsūdzams.

(2) Tiesas sprieduma noraksts nosūtāms Aģentūrai."

 

11. Izteikt 56.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Paziņojums par pirmo kreditoru sapulci publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un nosūtāms Aģentūrai."

 

12. Izteikt 59.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Noslēguma kreditoru sapulci, izziņojot tās laiku, vietu un darba kārtību visiem zināmajiem kreditoriem un Aģentūrai vismaz divas nedēļas iepriekš, administrators sasauc ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kreditoru sapulces noteiktā maksātnespējas risinājuma termiņa beigām."

 

13. Izteikt 60. un 61.pantu šādā redakcijā:

 

"60.pants. Sūdzību izskatīšana maksātnespējas lietā

 

(1) Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu sūdzības par administratora lēmumiem un rīcību izskatāmas Aģentūrā, ievērojot šādu vispārēju izskatīšanas kārtību:

1) kreditoru sapulce var iesniegt Aģentūrā sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav sniedzis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis;

2) kreditoru komiteja, katrs kreditors, parādnieka pārstāvis vai trešā persona, kuras tiesības vai tiesiskās intereses aizskartas ar administratora lēmumu vai rīcību, var iesniegt Aģentūrā sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav sniedzis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis.

(2) Administratora sūdzību par kreditoru komitejas lēmumu izskata tiesa, ja pirms tam sūdzība izskatīta kreditoru sapulcē.

(3) Administratora sūdzību par kreditoru sapulces lēmumu izskata tiesa.

(4) Kreditori var pārsūdzēt kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumu šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(5) Ja, pamatojoties uz administratora rīcību, kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumu, rodas strīds par tiesībām, kas izšķirams saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem, prasība iesniedzama tiesā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai lietu piekritībai.

(6) Sūdzības par citu maksātnespējas procesā iesaistīto personu lēmumiem vai rīcību izskata tā tiesa, kurā ierosināta attiecīgā maksātnespējas lieta.

 

61.pants. Sūdzību izskatīšana Aģentūrā

 

(1) Sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību izskata Aģentūra. Aģentūra pauž savu viedokli, pamatojoties uz koleģiālu lēmumu.

(2) Lai noskaidrotu pušu viedokli, Aģentūra ir tiesīga no pusēm pieprasīt nepieciešamās ziņas un dokumentus.

(3) Sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību Aģentūra izskata viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

(4) Ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu nav iespējams ievērot, Aģentūra var termiņu pagarināt uz laiku, ne ilgāku par diviem mēnešiem. Par termiņa pagarinājumu Aģentūra paziņo sūdzības iesniedzējam.

(5) Aģentūras lēmumu attiecībā uz sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību var pārsūdzēt 15 dienu laikā tiesā, kurā ierosināta maksātnespējas lieta."

 

14. Izteikt 72.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

 

"(1) Naudas summas, ko parādnieks samaksājis parādu segšanai pēdējo sešu mēnešu laikā pirms maksātnespējas iestāšanās dienas, kā arī pēc maksātnespējas iestāšanās dienas (izņemot naudas summas, ko samaksājis administrators maksātnespējas procesa gaitā), pēc tiesas sprieduma ir atmaksājamas, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:"

 

15. Izteikt 108.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Administrācijas izmaksas, izņemot šā likuma 109.panta 6. un 7.punktā paredzētos līdzekļus, tiesa var solidāri piedzīt no parādnieka pārvaldes institūciju locekļiem kriminālsodāma bankrota gadījumā un citos likumā paredzētajos gadījumos."