Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju""

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 8.panta sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Kreditoru sapulces gaitu protokolē. Protokolēšanu nodrošina kreditoru sapulces vadītājs. Kreditoru sapulces protokolu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no kreditoru sapulces dienas paraksta kreditoru sapulces vadītājs un no klātesošo kreditoru vidus ievēlēts kreditoru sapulces pārstāvis, kā arī jebkurš kreditors, kas piedalījies kreditoru sapulcē un izteicis vēlmi parakstīt kreditoru sapulces protokolu. Parakstīto protokolu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas administrators iesniedz Aģentūrā."

 

2. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

 

"13.1 pants. Administratora sertifikāts

 

(1) Administratora sertifikātu izsniedz pretendentiem, kuri ir nokārtojuši administratora kvalifikācijas pārbaudījumu.

(2) Administratora sertifikāts tiek anulēts, ja administrators:

1) ir notiesāts par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā, noziedzīgiem nodarījumiem pret jurisdikciju vai noziedzīgiem nodarījumiem pret pārvaldes kārtību;

2) normatīvo aktu pārkāpumu dēļ ne mazāk kā trīs reizes atcelts no administratora pienākumu pildīšanas maksātnespējas procesos;

3) sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu sertifikātu;

4) ar tiesas spriedumu atzīts par rīcībnespējīgu;

5) iesniedzis iesniegumu par sertifikāta anulēšanu.

(3) Administratora sertifikāta izsniegšanas, anulēšanas un darbības termiņa pagarināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4) Persona nevar pretendēt uz administratora sertifikāta saņemšanu, ja viņai anulēts sertifikāts šā panta otrās daļas 2. un 3.punktā noteiktajā gadījumā un nav pagājuši pieci gadi no lēmuma par sertifikāta anulēšanu pieņemšanas dienas."

 

3. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

 

"14.pants. Administratoram noteiktie pienākumu veikšanas ierobežojumi maksātnespējas procesā

 

(1) Administratora pienākumus konkrētajā maksātnespējas procesā administrators nevar veikt šādos gadījumos:

1)  administrators ir tiesājamā, apsūdzētā vai aizdomās turētā persona krimināllietā, kura ir saistīta ar administratora rīcību konkrētajā maksātnespējas procesā;

2) administrators saskaņā ar šā likuma 35.pantu atzīstams par ieinteresēto personu attiecībā pret parādnieku;

3) parādniekam ir prasījuma tiesības pret administratoru vai administratoram ir prasījuma tiesības pret parādnieku.

(2) Ja uz administratoru attiecas kāds no šā panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem, administrators nekavējoties informē par to tiesu un Aģentūru."

 

4. 16.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Administratoru ieceļ tiesa pēc Aģentūras priekšlikuma tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas. Aģentūras priekšlikumam ir ieteikuma raksturs, un tas nav apstrīdams vai pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Aģentūra kandidatūru administratora pienākumu veikšanai izvēlas pēc nejaušības principa no sertificēto administratoru vidus. Kārtību, kādā Aģentūra izvēlas un iesaka tiesai kandidatūru administratora pienākumu veikšanai, nosaka Ministru kabinets.";

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Par administratoru nevar iecelt personu, kura ir tiesājamā, apsūdzētā vai aizdomās turētā krimināllietā par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā, noziedzīgiem nodarījumiem pret jurisdikciju vai noziedzīgiem nodarījumiem pret pārvaldes kārtību."

 

5. Papildināt 19.pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

 

"(9) Pēc Aģentūras pieprasījuma administrators sniedz ziņas un dokumentus par maksātnespējas procesa gaitu."

 

6. 28.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "to ieceļot, nav ievēroti" ar vārdiem "uz viņu attiecināmi";

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) administratora sertifikāts ir anulēts;".

 

7. Izteikt 32.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) izsniedz un anulē administratora sertifikātu, kā arī pagarina tā darbības termiņu;".

 

8. Papildināt IV nodaļu ar 32.pantu šādā redakcijā:

 

"32.pants. Aģentūras lēmumi, to apstrīdēšana un pārsūdzēšana

 

(1) Aģentūra pieņem lēmumus par:

1) maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu;

2) maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanu;

3) administratora lēmumu un rīcību maksātnespējas procesā un tiesiskā pienākuma uzlikšanu, ja konstatēts pārkāpums;

4) aizrādījuma vai brīdinājuma izteikšanu administratoram;

5) administratora sertifikāta izsniegšanu, anulēšanu vai tā darbības termiņa pagarināšanu.

(2) Aģentūras lēmumus attiecībā uz šā panta pirmās daļas 1., 2. un 5.punktā minētajiem gadījumiem var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesnieguma iesniegšana par Aģentūras lēmuma apstrīdēšanu neaptur attiecīgā lēmuma darbību.

(3) Aģentūras lēmumus attiecībā uz šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minētajiem gadījumiem var pārsūdzēt tajā tiesā, kurā ierosināta maksātnespējas lieta. Sūdzības iesniegšana tiesā neaptur Aģentūras lēmuma darbību."

 

9. Izteikt 43.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) parādnieka pārvaldes institūciju un revīzijas institūciju locekļu un pārstāvju saraksts (vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs);"

 

10. Izteikt 49.panta tekstu šādā redakcijā:

 

"(1) Parādnieku par maksātnespējīgu pasludina tiesa. Tiesas spriedums ir galīgs un apelācijas kārtībā nav pārsūdzams.

(2) Tiesas sprieduma noraksts nosūtāms Aģentūrai."

 

11. Izteikt 56.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Paziņojums par pirmo kreditoru sapulci publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un nosūtāms Aģentūrai."

 

12. Izteikt 59.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Noslēguma kreditoru sapulci, izziņojot tās laiku, vietu un darba kārtību visiem zināmajiem kreditoriem un Aģentūrai vismaz divas nedēļas iepriekš, administrators sasauc ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kreditoru sapulces noteiktā maksātnespējas risinājuma termiņa beigām."

 

13. Izteikt 60. un 61.pantu šādā redakcijā:

 

"60.pants. Sūdzību izskatīšana maksātnespējas lietā

 

(1) Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu sūdzības par administratora lēmumiem un rīcību izskatāmas Aģentūrā, ievērojot šādu vispārēju izskatīšanas kārtību:

1) kreditoru sapulce var iesniegt Aģentūrā sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav sniedzis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis;

2) kreditoru komiteja, katrs kreditors, parādnieka pārstāvis vai trešā persona, kuras tiesības vai tiesiskās intereses aizskartas ar administratora lēmumu vai rīcību, var iesniegt Aģentūrā sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav sniedzis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis.

(2) Administratora sūdzību par kreditoru komitejas lēmumu izskata tiesa, ja pirms tam sūdzība izskatīta kreditoru sapulcē.

(3) Administratora sūdzību par kreditoru sapulces lēmumu izskata tiesa.

(4) Kreditori var pārsūdzēt kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumu šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(5) Ja, pamatojoties uz administratora rīcību, kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumu, rodas strīds par tiesībām, kas izšķirams saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem, prasība iesniedzama tiesā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai lietu piekritībai.

(6) Sūdzības par citu maksātnespējas procesā iesaistīto personu lēmumiem vai rīcību izskata tā tiesa, kurā ierosināta attiecīgā maksātnespējas lieta.

 

61.pants. Sūdzību izskatīšana Aģentūrā

 

(1) Sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību izskata Aģentūra. Aģentūra pauž savu viedokli, pamatojoties uz koleģiālu lēmumu.

(2) Lai noskaidrotu pušu viedokli, Aģentūra ir tiesīga no pusēm pieprasīt nepieciešamās ziņas un dokumentus.

(3) Sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību Aģentūra izskata viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

(4) Ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu nav iespējams ievērot, Aģentūra var termiņu pagarināt uz laiku, ne ilgāku par diviem mēnešiem. Par termiņa pagarinājumu Aģentūra paziņo sūdzības iesniedzējam.

(5) Aģentūras lēmumu attiecībā uz sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību var pārsūdzēt 15 dienu laikā tiesā, kurā ierosināta maksātnespējas lieta."

 

14. Izteikt 72.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

 

"(1) Naudas summas, ko parādnieks samaksājis parādu segšanai pēdējo sešu mēnešu laikā pirms maksātnespējas iestāšanās dienas, kā arī pēc maksātnespējas iestāšanās dienas (izņemot naudas summas, ko samaksājis administrators maksātnespējas procesa gaitā), pēc tiesas sprieduma ir atmaksājamas, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:"

 

15. Izteikt 108.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Administrācijas izmaksas, izņemot šā likuma 109.panta 6. un 7.punktā paredzētos līdzekļus, tiesa var solidāri piedzīt no parādnieka pārvaldes institūciju locekļiem kriminālsodāma bankrota gadījumā un citos likumā paredzētajos gadījumos."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa

 

 

 

 

 

 

 


Likumprojekta “Grozījumi likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

No 1996.gada 12.oktobra ir stājies spēkā 1996.gada 12.septembrī pieņemtais likums „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”. Laika posmā no likuma pieņemšanas līdz šim brīdim ir pieņemti un stājušies spēkā arī citi normatīvie akti, kas tieši vai netieši regulē maksātnespējas jomu. Nepilnības un atšķirības normatīvajos aktos nenodrošina vienotu un nepārprotamu likumu normu piemērošanu īstenojot valsts politiku maksātnespējas procesā, kas saistās ar maksātnespējas procesa administratoru darbības uzraudzības jautājumiem.

    

2. Normatīvā akta projekta būtība

  Lai nodrošinātu nejaušības principa īstenošanu administratora kandidāta izvēles procedūrā, tiks noteikta kārtība, kādā tiek izvēlēts un ieteikts tiesai administratora kandidāts konkrētam maksātnespējas procesam. Līdz ar to likumprojektā iestrādāta norma, kas paredz noteikt pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot attiecīgus noteikumus

Likumprojektā ietvertās normas precizē Aģentūras tiesības uzraudzības funkcijas īstenošanā attiecībā uz pārkāpumiem, kas konstatēti administratora rīcībā un lēmumos, paredzot efektīvāku uzraudzības funkcijas īstenošanu, kas nodrošina efektīvu un likumīgu maksātnespējas procesa gaitu.

Likumprojektā tiek konkretizēti jautājumi, kas saistīti ar administratoru sertifikāciju un ar to saistītajiem ierobežojumiem pildīt maksātnespējas procesa administratora pienākumus, kā arī, lai saskaņotu lēmuma pieņemšanas procedūru, pieņemto lēmumu apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu ar Administratīvā procesa likuma normām.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem (tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji 5 gadu laikā pēc kārtējā gada

2006

2007

2008

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatī­vā akta projekts šo jomu neskar

Normatī­vā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos, t.sk.:

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatī­vā akta projekts šo jomu neskar

Normatī­vā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatī­vā akta projekts šo jomu neskar

Normatī­vā akta projekts šo jomu neskar

Normatī­­­vā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Norma­tīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Norma­tīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Paskaidrojumi pie budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

 

Normatī­­­vā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Tiks izdoti šādi normatīvie akti:

1) Ministru kabineta noteikumi par administratora sertifikāta izsniegšanas, anulēšanas un darbības termiņa pagarināšanas kārtību;

2) Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” izvēlas un iesaka tiesai administratora kandidātu.

Minēto noteikumu projektu spēkā stāšanās termiņš saistīts ar likumprojekta pieņemšanas termiņu.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts nav pretrunā Padomes 2000.gada 29.maija Regulai (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

 

-

-

-

-

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Ārvalstu investoru padomi Latvijā, valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” Konsultatīvā padome.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi tiek veikti sniedzot informāciju plašsaziņas līdzekļos.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzēto normu izpildi nodrošinās valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija”

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc tā pieņemšanas Ministru kabinetā tiks publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”. Informācija tiks ievietota Aģentūras mājas lapā.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

Tieslietu ministre                                                                         S.Āboltiņa

 

Tieslietu ministre

 

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

  

 

  

  

S.Āboltiņa

M.Bičevskis 

I.Nikuļceva

I.Brazauska 

A.Gobzems

 

11.01.2005 

854

Ervīns Ābele 7509525, 

ervins.abele@mna.gov.lv