Piezīmes: 2006

2006. gada 22. februārī

Nr.9/1 - 4 -9

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1. Likumprojekts „ Par 1992.gada Starptautiskās konvencijas par starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai 2003.gada protokolu” / reģ,nr. 1125; dok.nr. 3797/;

 

2.Likumprojekts „Grozījums likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā"/ reģ.nr. 1124; dok.nr. 3796/.

 

 

 

 

 

 

 

Pielikumā : Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                             Likumprojekts 1. lasījumam

 

Par 1992.gada Starptautiskās konvencijas par starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai 2003.gada protokolu

 

 

1.pants. 1992.gada 27.novembra Starptautiskās konvencijas par starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai (turpmāk – Konvencija) 2003.gada 16.maija protokols (turpmāk – Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 21.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada ____________________.