Likumprojekts "Grozījums likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā"

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā"

 

Izdarīt likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 2001, 7.nr.; 2002, 16.nr.; 2005, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

 

"17.pants. Tiesības nēsāt formas tērpu

Ārvalstu bruņoto spēku militārpersonām laikā, kad tās uzturas Latvijas Republikā, ir tiesības nēsāt formas tērpu."

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

E.Repše

 

 

 

 

 

 

 

LIKUMPROJEKTA

Grozījums likumā „Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā”

ANOTĀCIJA

 

 

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreizējā likuma „Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā” 17. panta redakcija paredz:

1) 17. panta nosaukums ir „Tiesības nēsāt uniformu”. Šī ir vienīgā tiesību norma, kurā tiek lietots jēdziens „uniforma”. Virknē likumu, tai skaitā Militārā dienesta likumā (Ziņotājs 2002, Nr. 14), likumā „Par Latvijas valsts ģerboni (Ziņotājs 1998, 7.nr.) un Robežsardzes likumā (Ziņotājs 1998, 1. nr.), kā arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līguma par bruņoto spēku statusu tekstā latviešu valodā (Ziņotājs 2004,14.nr.) tiek lietots jēdziens „formas tērps”. Panta nosaukumu nepieciešams grozīt, lai nodrošinātu terminu konsekvenci tiesību aktos.

 2) 17. pantā ietverts nosacījums, ka pie uniformām jābūt piestiprinātām Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas izdotām noteikta parauga zīmēm. Šāds formulējums var tikt interpretēts kā atšķirības zīme, bet karavīriem nav tiesību valkāt citas valsts simboliku pie formas tērpa. Šī iemesla dēļ likumā minēto zīmju paraugs nav ticis izstrādāts. Tā vietā, apmeklējot Aizsardzības ministriju un Nacionālo bruņoto spēku vienības, tiek izdotas noteikta parauga caurlaides. Tām jābūt piestiprinātām pie formas tērpa vienīgi atrodoties atsevišķos objektos, kur caurlaides tiek izsniegtas.

2. Likuma projekta būtība

 

Tiesību akta projekta būtība ir nodrošināt tiesību aktos lietoto terminu konsekvenci, nomainot vārdu „uniforma” ar vārdiem  „formas tērps”.

        Papildus tam, likumprojekts paredz izslēgt no 17. panta nosacījumu, ka pie formas tērpiem jābūt piestiprinātām Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas izdotām noteikta parauga zīmēm, jo karavīriem nav tiesību valkāt pie formas tērpa citas valsts simboliku.

3. Cita informācija

 

II. Kāda var būt likuma

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

 

 

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

tūkst. Ls

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likums valsts budžeta ieņēmumus neietekmēs.

-

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likuma ieviešana budžeta izdevumus nerada.

-

3. Finansiālā ietekme

Tiesību akta projekts  šo jomu neskar.

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Tiesību akta projekts  šo jomu neskar.

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

6. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

IV. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.


4. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc likumprojekta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

Aizsardzības ministrs                                                                   E.Repše                                                         

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

E.Rinkēvičs

S.Araslanova

I.Kalna

D. Apine

 

2005.02.24. 14:09

681

D. Apine

Dace.Apine@mod.gov.lv

7335216