Likumprojkets "Grozījumi valsts fondēto pensiju likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

 

Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 7.nr.; 2002, 24.nr.; 2004, 2., 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 2.panta otrajā daļā vārdus "nekustamā īpašumā".

 

2. Papildināt likumu ar 11.pantu šādā redakcijā:

 

"11.1 pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas reklāma

(1) Jebkāda fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas un ar to saistīto pakalpojumu publiska sludināšana (reklāma) jebkurā veidā var notikt tikai atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijā reģistrētam ieguldījumu plāna prospektam.

(2) Ievietojot sludinājumus vai publiski paziņojot ieguldījumu plāna noteikumus, ieguldījumu plāna reklāmā norāda:

1) ieguldījumu plāna nosaukumu;

2) pārvaldošās sabiedrības nosaukumu, juridisko adresi un izpildinstitūcijas atrašanās vietu;

3) līdzekļu turētāja nosaukumu;

4) ieguldījumu plāna prospekta izsniegšanas vietu;

5) paziņojumu par to, ka vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē (ja reklāmā ir minēts ieguldījumu plāna ienesīgums).

(3) Ievietojot sludinājumus vai publiski paziņojot ieguldījumu plāna noteikumus, ieguldījumu plāna reklāmā nedrīkst nekādā veidā garantēt peļņu vai noteiktu ienesīguma līmeni."

 

3. Papildināt 12.panta trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) ieguldījumi eirās netiek uzskatīti par ieguldījumiem nesaskaņotās valūtās šīs daļas 1. un 2.punkta izpratnē."

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 

 

 

Likumprojekta

 

"Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd Valsts fondēto pensiju likums nosaka, ka valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs drīkst ar saistībām nesaskaņotās valūtās ieguldīt ne vairāk par 30 procentiem no valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem, bet ieguldījumi vienā ar saistībām nesaskaņotā valūtā nedrīkst pārsniegt 10 procentus. Šis ierobežojums attiecas arī uz ieguldījumiem finanšu instrumentos, kas ir denominēti eirās.

Pēc lata piesaistes eirai šādam ierobežojumam attiecībā uz ieguldījumiem eirās denominētos finanšu instrumentos vairs nebūs attaisnojuma, tāpēc likumprojekts paredz, ka pēc lata piesaistes eirai ieguldījumi eirās netiks uzskatīti par ieguldījumiem ar saistībām nesaskaņotās valūtās.

Tāpat šobrīd Valsts fondēto pensiju likumā nav noteikti nekādi ierobežojumi valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu un to ienesīguma reklāmai. Tas rada situāciju, ka neprecīzas vai maldinošas reklāmas izplatīšana par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāniem vai to ienesīgumu netiek uzskatīta par Valsts fondēto pensiju likuma pārkāpumu un līdz ar to Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir ierobežotas iespējas vērsties pret šādas reklāmas izplatītājiem.

Analoģiski reklāmas ierobežojumi jau ir noteikti gan likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" attiecībā uz pensiju plānu reklāmu, gan Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā attiecībā uz ieguldījumu fondu reklāmu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

  

Likumprojekts nosaka, ka pēc lata piesaistes eirai ieguldījumi eirās vairs netiek uzskatīti par ieguldījumiem ar saistībām nesaskaņotās valūtās.

Tiek novērsta pretruna Valsts fondēto pensiju likuma 2. pantā, precizējot, ka valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus nedrīkst ieguldīt nekustamajā īpašumā, jo šāds ierobežojums nepārprotami ir noteikts šā paša likuma 12. panta ceturtās daļas 1. punktā.

Tāpat likumprojektā tiek noteikts, ka jebkāda valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna reklāma var notikt tikai atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijā reģistrētam ieguldījumu plānam, tiek noteikts, kāda informācija jānorāda, publicējot ieguldījumu plāna reklāmu, kā arī tiek noteikts aizliegums ieguldījumu plāna reklāmā garantēt peļņu vai noteiktu ienesīguma līmeni.

3. Cita informācija

 Nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi  

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu  

Likumprojekts ietekmēs tās ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras ir saņēmušas licenci valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai, nosakot zināmus ierobežojumus to pārvaldīšanā esošo valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu reklāmai, bet atceļot ierobežojumu ieguldīt tikai 10 procentus no ieguldījumu plāna līdzekļiem finanšu instrumentos, kuri ir denominēti eirās.

3. Sociālo seku izvērtējums 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

 Nav.

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar. (tūkst. latu)

Rādītāji

 

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins  

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija  

Nav.

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt  

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija 

 Nav.

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

Likumprojekts šo jomu nekar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Likumprojekts šo jomu nekar.

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                   1. tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

 Likumprojekts šo jomu nekar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 Likumprojekts šo jomu nekar.

 Likumprojekts šo jomu nekar.

 Likumprojekts šo jomu nekar.

 Likumprojekts šo jomu nekar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts saskaņots ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konsultatīvo finanšu un kapitāla tirgus padomi, kas ir izveidota, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 21. pantu un kurā ietilpst Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas, Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas un Latvijas Vērtspapīru tirgus profesionālo dalībnieku asociācijas pārstāvji.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)   

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konsultatīvā finanšu un kapitāla tirgus padome likumprojektu ir atbalstījusi. Tomēr Latvijas Komercbanku asociācija konsultatīvās padomes sēdes laikā ir izteikusi bažas par Valsts kases kā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja darbību un uzskata, ka ir nepieciešams izvērtēt šādas darbības turpmāku nepieciešamību. Tāpat Latvijas Komercbanku asociācija uzskata, ka ir nepieciešams likvidēt Valsts kases priviliģēto stāvokli attiecībā pret privātajiem līdzekļu pārvaldītājiem, jo šobrīd visu to dalībnieku, kas nav paziņojuši savu izvēli Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, līdzekļi automātiski tiek ieskaitīti Valsts kases valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānā, un Valsts kase netiek pakļauta uzraudzībai, kas būtu līdzvērtīga tai uzraudzībai, kādai ir pakļauti privātie līdzekļu pārvaldītāji no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas puses.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

Likumprojekts ir ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā internetā www.fktk.lv.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

  

Nav notikušas.

5. Cita informācija  

 Nav.

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas. Likuma izpildi nodrošinās Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Pēc likuma pieņemšanas tas tiks ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā internetā www.fktk.lv, kurā ar likumu varēs iepazīties visas ieinteresētās personas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo  

 Likums neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

 Nav.

  

Finanšu ministrs                                                                                                O. Spurdziņš

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

V. Andrējeva

S. Strazdiņa

M. Radeiko

J. Bogdanovs

28.12.2004 11:10

J. Bogdanovs

1034

7774856, juris.bogdanovs@fktk.lv