Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

8.Saeimas Prezidijam

 

2005.gada 22.februārī                  Nr.

Rīgā

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts (uz vienas lapas).

2. Anotācija (uz četrām lapām).

 

 

8. Saeimas deputāti:

 

1. _____________________________

 

2. _____________________________

 

3. _____________________________

 

4. _____________________________

 

5. _____________________________

 

6. _____________________________

 

 

 


 

Likumprojekts

 

Grozījums Latvijas Republikas Satversmē

 

Izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādu grozījumu:

 

Izteikt 101.pantu šādā redakcijā:

“101. Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu.

Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi, nepilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā. Ikvienam Latvijas nepilsonim un Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā. Pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda.”

 

Pārejas noteikums

Šis likums stājas spēkā 2005.gada 4. maijā.

 

 

 

8. Saeimas deputāti:

 

1. _____________________________

 

2. _____________________________

 

3. _____________________________

 

4. _____________________________

 

5. _____________________________

 

6. _____________________________

 

 

 

 


 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Patlaban saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un citiem normatīvajiem aktiem pašvaldību vēlēšanās nedrīkst piedalīties Latvijas nepilsoņi – cilvēki, kuriem ir ilglaicīga un noturīga saikne ar Latviju. Ap 20% Latvijas iedzīvotāju ir nepilsoņi.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz, ka sākot ar 2005.gada 13.martu Latvijas nepilsoņiem būs tiesības ievēlēt pašvaldības un piedalīties pašvaldību darbā. Pirmo reizi nepilsoņi drīkstēs piedalīties pašvaldību vēlēšanās 2009.gadā.

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav ietekmes

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nav ietekmes

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts nodrošinās lielāka personu skaita iesaistīšanos pašvaldību darbā..

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos

 

-

-

-

-

-

2. Izmaiņas valsts budžeta izdevumos

Izmaiņas pašvaldību budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

6. Cita informācija

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Būs jāizdara grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā.

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Eiropas Parlaments rekomendēja uzsākt diskusiju par balsošanas tiesību piešķiršanu nepilsoņiem pašvaldību vēlēšanās (ziņojums A5-0111/2004, 2004.gada 25.februārī)

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Rekomendāciju piešķirt nepilsoņiem tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās pauda:

ANO Cilvēktiesību komiteja (atzinuma par Latviju 18.punkts (2003.gada 6.novembrī));

 ANO Rasu diskriminācijas izskaušanas komiteja (atzinuma par Latviju 12.punkts (2003.gada 23.decembrī));

Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisārs (Ziņojuma par vizīti uz Latviju 5.punkts (2003.gada 8.oktobrī));

Eiropas Padomes Eiropas Vietējo un reģionālo varas iestāžu kongress (Rekomendācija 47 (1998) par vietējo un reģionālo demokrātiju Latvijā);

Eiropas Komisija pret rasismu un neiecietību (Otrā ziņojuma par Latviju 34.punkts (2002));

EDSO Parlamentārā Asambleja (2004.gada jūlijā);

EDSO vēlēšanu novērošanas misija (2002.gada novembrī).

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildi savas kompetences ietvaros nodrošinās Centrālā vēlēšanu komisija, pārējās vēlēšanu komisijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

4. Cita informācija

-