Latvijas Republikas

 

 

Latvijas Republikas

8.Saeimas Prezidijam

 

2005.gada 22.februārī                      Nr.

Rīgā

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu "Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts (uz vienas lapas).

2. Anotācija (uz četrām lapām).

 

 

8. Saeimas deputāti:

 

1. _____________________________

 

2. _____________________________

 

3. _____________________________

 

4. _____________________________

 

5. _____________________________

 

6. _____________________________

 

 

 


 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā

“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 206.nr.) šādus grozījumus:

 

1. 26.panta pirmajā daļā:

aizstāt 1.punktā skaitli “73” ar skaitli “81”;

aizstāt 2.punktā skaitli “27” ar skaitli “19”.

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

“21. Grozījumi šā likuma 26.panta pirmajā daļā stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

22. No 2006.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim nodokļa summas (izņemot patentmaksas), no kurām atskaitītas šā likuma 19.panta ceturtajā daļā minētās summas, tiek ieskaitītas budžetā šādā sadalījumā:

1) 2006.gadā - 75 procenti maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā un 25 procenti valsts pamatbudžetā;

2) 2007.gadā - 77 procenti maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā un 23 procenti valsts pamatbudžetā;

3) 2008.gadā - 79 procenti maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā un 21 procents valsts pamatbudžetā.”

 

 

8. Saeimas deputāti:

 

1. _____________________________

 

2. _____________________________

 

3. _____________________________

 

4. _____________________________

 

5. _____________________________

 

6. _____________________________

 


ANOTĀCIJA

likumprojektam

"Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””.

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 26.panta pirmo daļu, nodokļa summas tiek ieskaitītas budžetā šādā proporcijā:

- 73 procenti — maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā;

- 27 procenti — valsts pamatbudžetā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz, ka sākot ar 2006.gadu arvien lielāka daļa no iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas tiks ieskaitīta maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā (sākot ar 2009.gadu – 81 procents). Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldību funkciju izpildi un veicinātu varas decentralizāciju. Jāņem vērā arī tas, ka vairs neeksistē valsts speciālais veselības aprūpes budžets, tādējādi nodokļa ieņēmumi tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā.

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav ietekmes

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nav ietekmes

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts nodrošinās efektīvāku pašvaldību funkciju izpildi.

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos

Izmaiņas pašvaldību budžetu ieņēmumos

0

 

0

-10200

 

10200

-22300

 

22300

-36500

 

36500

-35040

 

35040

2. Izmaiņas valsts budžeta izdevumos

Izmaiņas pašvaldību budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Gads

2005

2006

2007

2008

2009

Darba samaksa, šeit un turpmāk, milj. latu

2638

2892

3156

3444

3758

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

466,2

511,1

557,7

608,6

664,1

Valsts budžets [likme 27%]

125,9

138,0

150,6

164,3

179,3

--- [likme ik gadu samazinās par 2%]

125,9

127,8

128,3

127,8

126,2

Netiešie budžeta zaudējumi

0,0

10,2

22,3

36,5

53,1

Pašvaldību budžets [likme 73%]

708,1

754,1

803,1

855,3

910,9

--- [likme ik gadu palielinās par 2%]

708,1

764,3

825,5

891,9

964,1

Iedzīvotāju Ienākuma nodoklis pašvaldību. budžetā

340,3

383,3

429,5

480,8

537,9

Iedzīvotāju Ienākuma nodokļa daļa (%) pašv. budžetā

48,1

50,1

52,0

53,9

55,8

6. Cita informācija

Sakarā ar prognozējamo darba algas pieaugumu (skat.likumprojekta “Par valsts budžetu 2005.gadam” paskaidrojumus), valsts budžeta ieņēmumi absolūtos skaitļos nemainīsies.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Normatīvie akti papildus nav jāizdod.

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildi savas kompetences ietvaros nodrošinās Valsts kase un vietējās pašvaldības.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

4. Cita informācija

-