Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija                                                                                                           Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

 

 

Likumprojekts

“Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā” (reģ.nr.1117)

(steidzams)

 

 

Attiecīgā panta spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Redakcija, kurā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

 

 

Saeimas Kārtības ruļļa 95.pantā noteiktajā kārtībā neviens priekšlikums nav iesniegts.

 

 

 

Izdarīt Valsts probācijas dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004., 2.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Valsts probācijas dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004., 2.nr.) šādu grozījumu:

6.pants. Valsts probācijas dienesta funkcijas

Valsts probācijas dienesta funkcijas ir šādas:

1) sniegt izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu;

2) organizēt sociālās uzvedības korekcijas programmu izstrādi un nodrošināt preventīvo pasākumu veikšanu;

3) koordinēt kriminālsoda — piespiedu darbs — izpildi;

4) uzraudzīt to lēmumu izpildi, kuri saistīti ar nepilngadīgo sabiedrisko darbu;

5) pārbaudes laikā uzraudzīt personas, pret kurām izbeigta krimināllieta, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības;

6) sadarboties ar brīvības atņemšanas iestādēm, sagatavojot personas atbrīvošanai no brīvības atņemšanas soda izciešanas;

7) uzraudzīt personas, kuras nosacīti notiesātas un nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm;

8) sniegt no brīvības atņemšanas iestādēm atbrīvotajām personām postpenitenciāro palīdzību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izteikt 6.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) veikt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs izpildi;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izteikt 6.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) veikt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs - izpildi;”.