Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 17.februārī

Nr. 9/3 – 697

 

Saeimas Prezidijam

 

 

            Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā Juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu

“Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā”.

            Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Juridiskajai komisijai.

 

Pielikumā: likumprojekts un anotācija uz 1 lpp.

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                             M.Segliņš

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Iesniedz Juridiskā komisija

 

Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā

 

 

Izdarīt Valsts probācijas dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004., 2.nr.) šādu grozījumu:

 

 

Izteikt 6.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) veikt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs izpildi;”.

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā”

 

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likumprojekts izstrādāts pamatojoties uz finansējuma piešķiršanu 2005.gada budžetā Valsts probācijas dienestam, lai veiktu audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi. Minētās funkcijas līdz šim bija jānodrošina pašvaldībām, kurām nav piešķirts finansējums 2005.gada budžetā.

 

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts tiešā veidā tautsaimniecību neskar.

 

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Finansējums iekļauts 2005.gada budžetā.

 

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

 Nepieciešami grozījumi likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, kas tiek iesniegti vienlaikus ar šo likumprojektu. Grozījumi nepieciešami arī Krimināllikumā un Sodu izpildes kodeksā.

 

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Sagatavotais likumprojekts šo jomu neskar.

 

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Konsultācijas ir notikušas ar Tieslietu ministrijas un Valsts probācijas dienesta darbiniekiem.

 

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas, ne arī paplašināt esošo institūciju funkcijas.