Likumprojekts

16.02.05.            9/7 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā likumprojektu “Grozījums likumā “Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu””.

 

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts un anotācija uz 4lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs                                                      Staņislavs Šķesters

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums likumā “Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu”

Izdarīt likumā “Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1997, 6.nr., 2001, 1.nr.) šādu grozījumu:

Papildināt likuma 15.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Šāda kompensācija izmaksājama arī vietējās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājam, ja viņu atbrīvo no amata sakarā ar tādu domes (padomes) lēmumu, kurš netiek pamatots ar likumā vai vietējās pašvaldības nolikumā noteikto pienākumu, attiecīgās pašvaldības domes (padomes) lēmumu, tiesas spriedumu nepildīšanu vai likumu, Ministru kabineta noteikumu neievērošanu.”

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījums likumā “Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu””

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Izdarot grozījumus likumā “Par pašvaldībām”, tiek mainīta vietējās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētāja atbrīvošanas no amata kārtība. Līdz šim tas bija iespējams tikai pamatojot atbrīvošanu ar normatīvo aktu nepildīšanu vai neievērošanu, kā arī pašvaldības lēmumu vai tiesas spriedumu  nepildīšanu. Minētie  grozījumi likumā “Par pašvaldībām” paredz domes (padomes) priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata arī tikai politisku motīvu dēļ. Tāpēc šāda atbrīvošana pēc būtības ir analoga darba izbeigšanai beidzoties pilnvaru laikam. 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz piemērot nemotivētas domes (padomes) priekšsēdētāja atbrīvošanas no amata  gadījumā analogu kompensāciju, kā beidzoties pilnvaru laikam un netiekot ievēlētam atkārtoti.

3. Cita informācija

Nav

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav ietekmes

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nav ietekmes

3. Sociālo seku izvērtējums

Likums sniedz sociālās garantijas vēlētām  amatpersonām, kuras zaudē amatu politisku motīvu dēļ.

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

5. Cita informācija

-

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

6. Cita informācija

-

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

Likumprojekts saistīts ar grozījumiem likumā “Par pašvaldībām”.

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

-

 

 

 

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

-

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

-